ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 9
8 88.89
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 16
12 75.00
3 18.75
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 21
6 28.57
4 19.05
3 14.29
2 9.52
1 4.76
5 23.81
16 76.19%
5  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
8 10.39
16 20.78
13 16.88
9 11.69
8 10.39
23 29.87
54 70.13%
6  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11
1 9.09
3 27.27
1 9.09
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
7  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 48
6 12.50
6 12.50
8 16.67
5 10.42
0 0.00
23 47.92
25 52.08%
8  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 15
0 0.00
3 20.00
3 20.00
0 0.00
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
9  โรงเรียนบ้านหนองแซง 12
1 8.33
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
10  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 917
35 3.82
88 9.60
56 6.11
119 12.98
82 8.94
537 58.56
380 41.44%
11  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 59
9 15.25
6 10.17
9 15.25
0 0.00
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
12  โรงเรียนบ้านทับกี่ 120
30 25.00
9 7.50
4 3.33
4 3.33
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
13  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 215
26 12.09
19 8.84
26 12.09
5 2.33
6 2.79
133 61.86
82 38.14%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 94
3 3.19
17 18.09
12 12.77
0 0.00
2 2.13
60 63.83
34 36.17%
15  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 36
5 13.89
1 2.78
6 16.67
1 2.78
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
16  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
2 8.00
16 64.00
9 36.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 34
1 2.94
2 5.88
8 23.53
1 2.94
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
18  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 17
3 17.65
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
19  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 57
6 10.53
3 5.26
6 10.53
4 7.02
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 67
7 10.45
5 7.46
7 10.45
3 4.48
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
21  โรงเรียนบ้านหนองบง 235
18 7.66
3 1.28
25 10.64
15 6.38
16 6.81
158 67.23
77 32.77%
22  โรงเรียนบ้านนาทอง 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
3 6.12
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
23  โรงเรียนบ้านปากแดง 109
13 11.93
9 8.26
5 4.59
5 4.59
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
24  โรงเรียนบ้านผึ้ง 48
4 8.33
1 2.08
8 16.67
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
25  โรงเรียนบ้านวังเวิน 59
3 5.08
5 8.47
5 8.47
0 0.00
4 6.78
42 71.19
17 28.81%
26  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
27  โรงเรียนบ้านร่องจิก 65
2 3.08
2 3.08
10 15.38
4 6.15
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
28  โรงเรียนบ้านท่อน 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
29  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 26
1 3.85
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
30  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
31  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 170
14 8.24
7 4.12
16 9.41
7 4.12
0 0.00
126 74.12
44 25.88%
32  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 64
4 6.25
4 6.25
6 9.38
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
33  โรงเรียนบ้านแก่ง 86
9 10.47
1 1.16
9 10.47
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
34  โรงเรียนบ้านวังยาว 52
4 7.69
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
35  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 65
7 10.77
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
36  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
37  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 109
1 0.92
10 9.17
8 7.34
4 3.67
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
38  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 121
2 1.65
12 9.92
11 9.09
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
39  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 49
8 16.33
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
40  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
42  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
4 7.14
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
44  โรงเรียนบ้านโพนสูง 77
3 3.90
4 5.19
1 1.30
0 0.00
7 9.09
62 80.52
15 19.48%
45  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
46  โรงเรียนบ้านหินสอ 21
3 14.29
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
47  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
48  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 81
2 2.47
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
49  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
50  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 62
6 9.68
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
51  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 336
12 3.57
12 3.57
34 10.12
0 0.00
1 0.30
277 82.44
59 17.56%
52  โรงเรียนด่านซ้าย 115
6 5.22
5 4.35
9 7.83
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
53  โรงเรียนบ้านโคกงาม 259
7 2.70
5 1.93
15 5.79
5 1.93
13 5.02
214 82.63
45 17.37%
54  โรงเรียนบ้านโคก 72
0 0.00
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
55  โรงเรียนบ้านซำทอง 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
56  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 106
4 3.77
3 2.83
10 9.43
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
57  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
58  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 76
2 2.63
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
59  โรงเรียนบ้านแก่งครก 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
60  โรงเรียนบ้านแสงภา 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
2 3.13
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
61  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 84
8 9.52
5 5.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
62  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
63  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
64  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
65  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
66  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
67  โรงเรียนบ้านนาเจียง 79
2 2.53
5 6.33
3 3.80
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
68  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 79
6 7.59
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
69  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
70  โรงเรียนบ้านโป่ง 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
71  โรงเรียนบ้านนาคูณ 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
72  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
73  โรงเรียนบ้านโป่งชี 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
3 4.17
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
74  โรงเรียนบ้านกกสะตี 75
2 2.67
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
75  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
76  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
77  โรงเรียนบ้านบง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
78  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
79  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
80  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
81  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
82  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
83  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
84  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
85  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
48 94.12
3 5.88%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
87  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
88  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
89  โรงเรียนบ้านโคนผง 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
90  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
91  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
92  โรงเรียนบ้านปางคอม 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
93  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
94  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
95  โรงเรียนบ้านสองคอน 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
96  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 175
2 1.14
0 0.00
0 0.00
2 1.14
0 0.00
171 97.71
4 2.29%
97  โรงเรียนบ้านกกจาน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านนาข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนามาลา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
-1 -3.23
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านปากหมัน 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,639 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  375 5.65
เตี้ย  316 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  502 7.56
ผอมและเตี้ย  216 3.25
อ้วนและเตี้ย  151 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,079 76.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,560 คน


23.50%


Powered By www.thaieducation.net