ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 75
6 8.00
9 12.00
6 8.00
15 20.00
15 20.00
24 32.00
51 68.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 101
21 20.79
34 33.66
6 5.94
1 0.99
0 0.00
39 38.61
62 61.39%
3  โรงเรียนบ้านหนองตานา 140
21 15.00
13 9.29
10 7.14
17 12.14
12 8.57
67 47.86
73 52.14%
4  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 133
20 15.04
7 5.26
17 12.78
6 4.51
17 12.78
66 49.62
67 50.38%
5  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 46
4 8.70
11 23.91
8 17.39
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 52
3 5.77
0 0.00
8 15.38
5 9.62
10 19.23
26 50.00
26 50.00%
7  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 722
28 3.88
190 26.32
52 7.20
3 0.42
60 8.31
389 53.88
333 46.12%
8  โรงเรียนบ้านวังแท่น 162
26 16.05
14 8.64
13 8.02
12 7.41
9 5.56
88 54.32
74 45.68%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 86
5 5.81
16 18.60
4 4.65
0 0.00
13 15.12
48 55.81
38 44.19%
10  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 91
8 8.79
10 10.99
6 6.59
10 10.99
6 6.59
51 56.04
40 43.96%
11  โรงเรียนบ้านโพนทอง 41
0 0.00
12 29.27
6 14.63
0 0.00
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
12  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 131
19 14.50
16 12.21
10 7.63
11 8.40
0 0.00
75 57.25
56 42.75%
13  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 31
2 6.45
5 16.13
6 19.35
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
14  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 53
0 0.00
4 7.55
2 3.77
5 9.43
11 20.75
31 58.49
22 41.51%
15  โรงเรียนบ้านโคกมน 221
33 14.93
21 9.50
29 13.12
6 2.71
2 0.90
130 58.82
91 41.18%
16  โรงเรียนบ้านตาดข่า 135
17 12.59
13 9.63
9 6.67
8 5.93
8 5.93
80 59.26
55 40.74%
17  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 50
5 10.00
2 4.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
18  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 103
14 13.59
9 8.74
6 5.83
6 5.83
6 5.83
62 60.19
41 39.81%
19  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 78
22 28.21
6 7.69
3 3.85
0 0.00
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
20  โรงเรียนบ้านขอนยาง 60
6 10.00
8 13.33
5 8.33
2 3.33
1 1.67
38 63.33
22 36.67%
21  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
5 9.09
1 1.82
13 23.64
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
22  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 42
2 4.76
5 11.90
4 9.52
3 7.14
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
23  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 62
2 3.23
8 12.90
9 14.52
1 1.61
2 3.23
40 64.52
22 35.48%
24  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 102
15 14.71
7 6.86
6 5.88
4 3.92
4 3.92
66 64.71
36 35.29%
25  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 131
8 6.11
15 11.45
10 7.63
8 6.11
5 3.82
85 64.89
46 35.11%
26  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 32
2 6.25
7 21.88
2 6.25
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
27  โรงเรียนบ้านดงน้อย 100
9 9.00
9 9.00
9 9.00
6 6.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
28  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 124
23 18.55
9 7.26
10 8.06
0 0.00
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
29  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 212
32 15.09
15 7.08
11 5.19
6 2.83
7 3.30
141 66.51
71 33.49%
30  โรงเรียนบ้านผาสะนา 36
5 13.89
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 30
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
20 66.67
10 33.33%
32  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 232
17 7.33
13 5.60
16 6.90
14 6.03
15 6.47
157 67.67
75 32.33%
33  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 31
2 6.45
1 3.23
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
34  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 44
4 9.09
7 15.91
2 4.55
0 0.00
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
35  โรงเรียนบ้านลาด 189
22 11.64
9 4.76
11 5.82
9 4.76
9 4.76
129 68.25
60 31.75%
36  โรงเรียนบ้านปวนพุ 155
9 5.81
11 7.10
8 5.16
9 5.81
12 7.74
106 68.39
49 31.61%
37  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 55
14 25.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
38  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 54
1 1.85
3 5.56
12 22.22
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
39  โรงเรียนวังน้ำพุ 27
2 7.41
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
40  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 129
22 17.05
8 6.20
8 6.20
0 0.00
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
41  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 68
5 7.35
7 10.29
8 11.76
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
42  โรงเรียนบ้านซำม่วง 55
1 1.82
11 20.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
43  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 212
8 3.77
10 4.72
24 11.32
18 8.49
0 0.00
152 71.70
60 28.30%
44  โรงเรียนบ้านนาล้อม 57
8 14.04
7 12.28
1 1.75
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
45  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 57
15 26.32
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
46  โรงเรียนบ้านกุดแก 130
4 3.08
14 10.77
16 12.31
2 1.54
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัว 270
12 4.44
15 5.56
12 4.44
24 8.89
10 3.70
197 72.96
73 27.04%
48  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 93
4 4.30
11 11.83
9 9.68
1 1.08
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
49  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 45
0 0.00
2 4.44
10 22.22
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
50  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 211
21 9.95
15 7.11
10 4.74
10 4.74
0 0.00
155 73.46
56 26.54%
51  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 54
5 9.26
2 3.70
4 7.41
1 1.85
2 3.70
40 74.07
14 25.93%
52  โรงเรียนบ้านแสนสุข 62
3 4.84
8 12.90
4 6.45
0 0.00
1 1.61
46 74.19
16 25.81%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 327
32 9.79
24 7.34
22 6.73
4 1.22
2 0.61
243 74.31
84 25.69%
54  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 271
10 3.69
1 0.37
36 13.28
20 7.38
2 0.74
202 74.54
69 25.46%
55  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 160
8 5.00
9 5.63
22 13.75
0 0.00
1 0.63
120 75.00
40 25.00%
56  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 150
21 14.00
5 3.33
10 6.67
0 0.00
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
57  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 142
14 9.86
7 4.93
9 6.34
3 2.11
1 0.70
108 76.06
34 23.94%
58  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 84
1 1.19
10 11.90
3 3.57
0 0.00
6 7.14
64 76.19
20 23.81%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 164
12 7.32
8 4.88
18 10.98
0 0.00
1 0.61
125 76.22
39 23.78%
60  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 416
46 11.06
17 4.09
24 5.77
11 2.64
0 0.00
318 76.44
98 23.56%
61  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 85
7 8.24
2 2.35
11 12.94
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
62  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 51
6 11.76
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
63  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 34
3 8.82
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
64  โรงเรียนบ้านนาวัว 162
13 8.02
9 5.56
14 8.64
2 1.23
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
65  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 64
1 1.56
3 4.69
6 9.38
5 7.81
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
66  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
0 0.00
4 9.30
6 13.95
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
67  โรงเรียนบ้านอุ่ม 142
7 4.93
9 6.34
16 11.27
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
68  โรงเรียนโคกสง่า 121
13 10.74
6 4.96
8 6.61
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 96
5 5.21
12 12.50
5 5.21
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 176
26 14.77
3 1.70
11 6.25
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
71  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 75
17 22.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
72  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
8 12.90
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
73  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 124
4 3.23
4 3.23
19 15.32
0 0.00
1 0.81
96 77.42
28 22.58%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 98
4 4.08
2 2.04
16 16.33
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
75  โรงเรียนบ้านนาแปน 161
14 8.70
4 2.48
17 10.56
1 0.62
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
76  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 63
1 1.59
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
77  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 36
2 5.56
1 2.78
5 13.89
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
78  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 219
12 5.48
17 7.76
17 7.76
1 0.46
1 0.46
171 78.08
48 21.92%
79  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 97
7 7.22
7 7.22
4 4.12
3 3.09
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
80  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 74
10 13.51
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
81  โรงเรียนบ้านเล้า 52
2 3.85
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
82  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
83  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 254
12 4.72
22 8.66
15 5.91
3 1.18
1 0.39
201 79.13
53 20.87%
84  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 101
2 1.98
1 0.99
11 10.89
7 6.93
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
85  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 101
9 8.91
2 1.98
8 7.92
1 0.99
1 0.99
80 79.21
21 20.79%
86  โรงเรียนบ้านนาโก 164
7 4.27
15 9.15
10 6.10
1 0.61
1 0.61
130 79.27
34 20.73%
87  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 83
0 0.00
5 6.02
12 14.46
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
88  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
89  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 167
8 4.79
6 3.59
11 6.59
5 2.99
4 2.40
133 79.64
34 20.36%
90  โรงเรียนบ้านผาหวาย 114
4 3.51
7 6.14
8 7.02
4 3.51
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
91  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 15
1 6.67
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
93  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
94  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
95  โรงเรียนบ้านวังม่วง 282
27 9.57
7 2.48
21 7.45
0 0.00
0 0.00
227 80.50
55 19.50%
96  โรงเรียนบ้านปากปวน 221
10 4.52
10 4.52
23 10.41
0 0.00
0 0.00
178 80.54
43 19.46%
97  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
98  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 464
29 6.25
19 4.09
41 8.84
0 0.00
0 0.00
375 80.82
89 19.18%
99  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
100  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1008
53 5.26
48 4.76
87 8.63
2 0.20
3 0.30
815 80.85
193 19.15%
101  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 771
20 2.59
40 5.19
60 7.78
26 3.37
0 0.00
625 81.06
146 18.94%
102  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 66
5 7.58
4 6.06
3 4.55
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
103  โรงเรียนบ้านนาอุดม 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 15.91
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
104  โรงเรียนบ้านกกบก 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
105  โรงเรียนบ้านป่าบง 136
12 8.82
0 0.00
7 5.15
4 2.94
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
106  โรงเรียนบ้านผาน้อย 71
2 2.82
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
107  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 135
1 0.74
8 5.93
9 6.67
3 2.22
1 0.74
113 83.70
22 16.30%
108  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 68
2 2.94
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
109  โรงเรียนบ้านโนน 69
3 4.35
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
110  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 147
5 3.40
5 3.40
12 8.16
1 0.68
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
111  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 103
9 8.74
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
112  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 116
13 11.21
5 4.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
113  โรงเรียนบ้านนาแก 120
5 4.17
3 2.50
9 7.50
0 0.00
1 0.83
102 85.00
18 15.00%
114  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 148
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
16 10.81
126 85.14
22 14.86%
115  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 196
9 4.59
6 3.06
12 6.12
2 1.02
0 0.00
167 85.20
29 14.80%
116  โรงเรียนบ้านหนองนอ 89
7 7.87
4 4.49
2 2.25
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
117  โรงเรียนบ้านสวนปอ 97
3 3.09
4 4.12
7 7.22
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
118  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 174
4 2.30
4 2.30
16 9.20
0 0.00
1 0.57
149 85.63
25 14.37%
119  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 105
7 6.67
1 0.95
5 4.76
1 0.95
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
120  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
121  โรงเรียนบ้านซำไฮ 58
1 1.72
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 121
3 2.48
3 2.48
9 7.44
1 0.83
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
123  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 84
3 3.57
2 2.38
5 5.95
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
124  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 284
8 2.82
11 3.87
17 5.99
0 0.00
0 0.00
248 87.32
36 12.68%
125  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 120
4 3.33
3 2.50
3 2.50
4 3.33
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
126  โรงเรียนบ้านวังยาง 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
127  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 169
4 2.37
3 1.78
13 7.69
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
128  โรงเรียนบ้านนายาง 60
3 5.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
129  โรงเรียนบ้านหนองขาม 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
130  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 87
5 5.75
3 3.45
0 0.00
2 2.30
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
131  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 61
1 1.64
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
132  โรงเรียนบ้านผาขาว 184
0 0.00
1 0.54
16 8.70
2 1.09
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
133  โรงเรียนบ้านหัวขัว 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
134  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 203
4 1.97
16 7.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 90.15
20 9.85%
135  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
3 3.95
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
136  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 109
0 0.00
2 1.83
8 7.34
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
137  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
138  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.55
60 90.91
6 9.09%
139  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 226
3 1.33
0 0.00
17 7.52
0 0.00
0 0.00
206 91.15
20 8.85%
140  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
141  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
142  โรงเรียนบ้านหนองตูม 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
3 4.11
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
143  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
145  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
146  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 118
3 2.54
0 0.00
3 2.54
3 2.54
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
147  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
148  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 152
2 1.32
2 1.32
1 0.66
3 1.97
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
149  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
150  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
151  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
152  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 93
1 1.08
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
153  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,694 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,194 6.39
เตี้ย  1,107 5.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,406 7.52
ผอมและเตี้ย  382 2.04
อ้วนและเตี้ย  296 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,309 76.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,385 คน


23.46%


Powered By www.thaieducation.net