ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 31
4 12.90
5 16.13
6 19.35
11 35.48
5 16.13
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 90
5 5.56
13 14.44
14 15.56
18 20.00
32 35.56
8 8.89
82 91.11%
4  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77
17 22.08
16 20.78
10 12.99
12 15.58
10 12.99
12 15.58
65 84.42%
5  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 129
14 10.85
12 9.30
15 11.63
26 20.16
27 20.93
35 27.13
94 72.87%
6  โรงเรียนบ้านวังยาว 76
29 38.16
19 25.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
25 32.89
51 67.11%
7  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 158
11 6.96
17 10.76
16 10.13
28 17.72
33 20.89
53 33.54
105 66.46%
8  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 113
19 16.81
15 13.27
13 11.50
7 6.19
18 15.93
41 36.28
72 63.72%
9  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 479
60 12.53
27 5.64
82 17.12
15 3.13
112 23.38
183 38.20
296 61.80%
10  โรงเรียนเพียงหลวง 18 121
16 13.22
11 9.09
23 19.01
7 5.79
15 12.40
49 40.50
72 59.50%
11  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 22
4 18.18
4 18.18
1 4.55
4 18.18
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
12  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 205
46 22.44
40 19.51
17 8.29
12 5.85
3 1.46
87 42.44
118 57.56%
13  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 51
6 11.76
4 7.84
8 15.69
7 13.73
2 3.92
24 47.06
27 52.94%
14  โรงเรียนบ้านคกเว้า 19
4 21.05
2 10.53
2 10.53
2 10.53
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
15  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 21
3 14.29
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
16  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 56
2 3.57
6 10.71
4 7.14
8 14.29
9 16.07
27 48.21
29 51.79%
17  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 45
9 20.00
5 11.11
4 8.89
5 11.11
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 109
14 12.84
14 12.84
9 8.26
14 12.84
3 2.75
55 50.46
54 49.54%
19  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 101
10 9.90
15 14.85
18 17.82
7 6.93
0 0.00
51 50.50
50 49.50%
20  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 244
22 9.02
12 4.92
34 13.93
29 11.89
19 7.79
128 52.46
116 47.54%
21  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 48
8 16.67
4 8.33
5 10.42
3 6.25
2 4.17
26 54.17
22 45.83%
22  โรงเรียนบ้านนาโคก 217
31 14.29
31 14.29
10 4.61
15 6.91
10 4.61
120 55.30
97 44.70%
23  โรงเรียนบ้านโพนทอง 97
13 13.40
1 1.03
10 10.31
10 10.31
7 7.22
56 57.73
41 42.27%
24  โรงเรียนเมืองเลย 2099
66 3.14
118 5.62
200 9.53
184 8.77
318 15.15
1213 57.79
886 42.21%
25  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 148
26 17.57
10 6.76
14 9.46
7 4.73
5 3.38
86 58.11
62 41.89%
26  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 22
5 22.73
2 9.09
0 0.00
0 0.00
2 9.09
13 59.09
9 40.91%
27  โรงเรียนบ้านสงเปือย 92
7 7.61
7 7.61
12 13.04
3 3.26
7 7.61
56 60.87
36 39.13%
28  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 108
7 6.48
6 5.56
5 4.63
13 12.04
11 10.19
66 61.11
42 38.89%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 515
43 8.35
35 6.80
34 6.60
44 8.54
39 7.57
320 62.14
195 37.86%
30  โรงเรียนบ้านนาเบน 64
3 4.69
9 14.06
8 12.50
1 1.56
3 4.69
40 62.50
24 37.50%
31  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 80
7 8.75
0 0.00
6 7.50
14 17.50
3 3.75
50 62.50
30 37.50%
32  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 22
4 18.18
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
33  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
7 5.19
18 13.33
13 9.63
11 8.15
0 0.00
86 63.70
49 36.30%
34  โรงเรียนบ้านปากเนียม 39
6 15.38
7 17.95
1 2.56
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 266
12 4.51
71 26.69
5 1.88
5 1.88
2 0.75
171 64.29
95 35.71%
36  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 34
3 8.82
3 8.82
2 5.88
2 5.88
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
37  โรงเรียนบ้านคอนสา 192
11 5.73
7 3.65
30 15.63
6 3.13
13 6.77
125 65.10
67 34.90%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 58
14 24.14
0 0.00
4 6.90
2 3.45
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
39  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 67
4 5.97
5 7.46
6 8.96
4 5.97
4 5.97
44 65.67
23 34.33%
40  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
5 6.33
3 3.80
52 65.82
27 34.18%
41  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 30
4 13.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
42  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 93
4 4.30
5 5.38
20 21.51
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
43  โรงเรียนบ้านกกดู่ 177
4 2.26
30 16.95
20 11.30
0 0.00
1 0.56
122 68.93
55 31.07%
44  โรงเรียนบ้านบุฮม 129
5 3.88
6 4.65
5 3.88
11 8.53
12 9.30
90 69.77
39 30.23%
45  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 34
3 8.82
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
46  โรงเรียนบ้านคกมาด 41
2 4.88
1 2.44
7 17.07
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
47  โรงเรียนบ้านโป่ง 128
15 11.72
4 3.13
9 7.03
9 7.03
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
48  โรงเรียนบ้านกกทอง 111
17 15.32
6 5.41
5 4.50
4 3.60
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
49  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 108
4 3.70
4 3.70
18 16.67
2 1.85
3 2.78
77 71.30
31 28.70%
50  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 940
80 8.51
38 4.04
144 15.32
1 0.11
1 0.11
676 71.91
264 28.09%
51  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 104
4 3.85
4 3.85
12 11.54
4 3.85
4 3.85
76 73.08
28 26.92%
52  โรงเรียนบ้านนาค้อ 272
23 8.46
24 8.82
16 5.88
10 3.68
0 0.00
199 73.16
73 26.84%
53  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 87
3 3.45
3 3.45
7 8.05
3 3.45
7 8.05
64 73.56
23 26.44%
54  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 46
6 13.04
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 571
7 1.23
23 4.03
31 5.43
30 5.25
55 9.63
425 74.43
146 25.57%
56  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 59
5 8.47
4 6.78
3 5.08
3 5.08
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
57  โรงเรียนบ้านกำพี้ 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
58  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 64
3 4.69
4 6.25
8 12.50
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
59  โรงเรียนบ้านนาโม้ 61
3 4.92
7 11.48
3 4.92
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
60  โรงเรียนอนุบาลเลย 1440
74 5.14
5 0.35
223 15.49
23 1.60
23 1.60
1092 75.83
348 24.17%
61  โรงเรียนบ้านหนองผำ 135
9 6.67
7 5.19
6 4.44
5 3.70
5 3.70
103 76.30
32 23.70%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 260
25 9.62
17 6.54
15 5.77
4 1.54
0 0.00
199 76.54
61 23.46%
63  โรงเรียนบ้านปางคอม 151
5 3.31
14 9.27
9 5.96
7 4.64
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
64  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
3 8.57
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 81
4 4.94
5 6.17
7 8.64
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
66  โรงเรียนบ้านก้างปลา 100
12 12.00
4 4.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
67  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 81
4 4.94
3 3.70
3 3.70
4 4.94
3 3.70
64 79.01
17 20.99%
68  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 227
21 9.25
4 1.76
8 3.52
7 3.08
7 3.08
180 79.30
47 20.70%
69  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 265
22 8.30
5 1.89
24 9.06
3 1.13
0 0.00
211 79.62
54 20.38%
70  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 71
6 8.45
2 2.82
1 1.41
5 7.04
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
71  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 138
5 3.62
7 5.07
7 5.07
5 3.62
3 2.17
111 80.43
27 19.57%
72  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 82
2 2.44
0 0.00
12 14.63
2 2.44
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
73  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 36
6 16.67
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
74  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 52
8 15.38
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
75  โรงเรียนบ้านนาแขม 95
11 11.58
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
76  โรงเรียนบ้านอุมุง 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
4 4.94
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
77  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 146
13 8.90
4 2.74
7 4.79
2 1.37
1 0.68
119 81.51
27 18.49%
78  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 152
18 11.84
0 0.00
7 4.61
3 1.97
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
79  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 33
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
8 8.99
2 2.25
5 5.62
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
81  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 62
6 9.68
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
82  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 52
1 1.92
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
83  โรงเรียนบ้านชมน้อย 52
4 7.69
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
84  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
85  โรงเรียนบ้านน้ำภู 204
13 6.37
6 2.94
16 7.84
0 0.00
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
86  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 124
6 4.84
4 3.23
10 8.06
1 0.81
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
87  โรงเรียนบ้านสูบ 133
5 3.76
1 0.75
3 2.26
12 9.02
1 0.75
111 83.46
22 16.54%
88  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 19
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
89  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 114
7 6.14
3 2.63
5 4.39
2 1.75
1 0.88
96 84.21
18 15.79%
90  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย) 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
91  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
3 5.56
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
92  โรงเรียนบ้านคกเลา 62
1 1.61
6 9.68
2 3.23
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
93  โรงเรียนบ้านส้าน 14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
94  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
95  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 157
0 0.00
3 1.91
17 10.83
2 1.27
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
96  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
2 2.74
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
97  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
98  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 66
5 7.58
1 1.52
1 1.52
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
99  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 111
-1 -0.90
3 2.70
4 3.60
4 3.60
5 4.50
96 86.49
15 13.51%
100  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
101  โรงเรียนบ้านน้ำมี 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
102  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 154
6 3.90
1 0.65
11 7.14
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
103  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
104  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
105  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 226
12 5.31
0 0.00
15 6.64
0 0.00
0 0.00
199 88.05
27 11.95%
106  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
107  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
109  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 261
7 2.68
7 2.68
5 1.92
5 1.92
4 1.53
233 89.27
28 10.73%
110  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 47
3 6.38
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
111  โรงเรียนบ้านห้วยนา 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
0 0.00
6 5.77
93 89.42
11 10.58%
112  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
113  โรงเรียนบ้านวังขาม 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
114  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 138
3 2.17
4 2.90
6 4.35
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
115  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 87
2 2.30
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
116  โรงเรียนบ้านเลิง 87
2 2.30
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
117  โรงเรียนบ้านวังผา 121
2 1.65
3 2.48
1 0.83
3 2.48
2 1.65
110 90.91
11 9.09%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 124
0 0.00
4 3.23
0 0.00
3 2.42
4 3.23
113 91.13
11 8.87%
119  โรงเรียนบ้านปากปัด 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
120  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 72
3 4.17
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 128
0 0.00
3 2.34
7 5.47
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
122  โรงเรียนบ้านท่าบม 77
3 3.90
2 2.60
1 1.30
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
123  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
124  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
126  โรงเรียนบ้านปากหมาก 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
127  โรงเรียนบ้านยาง 174
5 2.87
1 0.57
5 2.87
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
128  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 32
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
129  โรงเรียนบ้านวังแคน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 225
7 3.11
6 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
212 94.22
13 5.78%
131  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178
7 3.93
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
168 94.38
10 5.62%
132  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 78
1 1.28
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
133  โรงเรียนบ้านผาพอด 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
134  โรงเรียนบ้านสงาว 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.23
120 96.77
4 3.23%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
136  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
137  โรงเรียนบ้านกลาง 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
138  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 139
0 0.00
0 0.00
3 2.16
0 0.00
0 0.00
136 97.84
3 2.16%
139  โรงเรียนบ้านปากยาง 111
0 0.00
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
140  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านน้ำพร 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองบง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 6.37
เตี้ย  915 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,549 8.34
ผอมและเตี้ย  749 4.03
อ้วนและเตี้ย  877 4.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,298 71.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,272 คน


28.39%


Powered By www.thaieducation.net