ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 114
17 14.91
12 10.53
14 12.28
16 14.04
18 15.79
37 32.46
77 67.54%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 177
40 22.60
17 9.60
11 6.21
24 13.56
21 11.86
64 36.16
113 63.84%
3  โรงเรียนบ้านสะคาม 16
10 62.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
4  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 236
31 13.14
24 10.17
20 8.47
14 5.93
43 18.22
104 44.07
132 55.93%
5  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 48
12 25.00
5 10.42
6 12.50
1 2.08
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
6  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 62
6 9.68
10 16.13
3 4.84
6 9.68
5 8.06
32 51.61
30 48.39%
7  โรงเรียนบ้านนาจาน 374
47 12.57
33 8.82
62 16.58
13 3.48
19 5.08
200 53.48
174 46.52%
8  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 101
15 14.85
8 7.92
14 13.86
3 2.97
5 4.95
56 55.45
45 44.55%
9  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 172
18 10.47
20 11.63
32 18.60
2 1.16
4 2.33
96 55.81
76 44.19%
10  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 193
11 5.70
13 6.74
12 6.22
24 12.44
25 12.95
108 55.96
85 44.04%
11  โรงเรียนบ้านยา 90
24 26.67
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
12  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 155
14 9.03
7 4.52
42 27.10
0 0.00
0 0.00
92 59.35
63 40.65%
13  โรงเรียนบ้านนาเยีย 76
6 7.89
4 5.26
15 19.74
3 3.95
2 2.63
46 60.53
30 39.47%
14  โรงเรียนบ้านสะแบง 248
10 4.03
18 7.26
19 7.66
20 8.06
26 10.48
155 62.50
93 37.50%
15  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 107
12 11.21
6 5.61
11 10.28
11 10.28
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
16  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 124
10 8.06
27 21.77
7 5.65
1 0.81
1 0.81
78 62.90
46 37.10%
17  โรงเรียนบ้านวังชมภู 124
12 9.68
8 6.45
16 12.90
7 5.65
2 1.61
79 63.71
45 36.29%
18  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 53
4 7.55
7 13.21
4 7.55
3 5.66
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 70
7 10.00
6 8.57
3 4.29
5 7.14
4 5.71
45 64.29
25 35.71%
20  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 394
35 8.88
31 7.87
33 8.38
12 3.05
28 7.11
255 64.72
139 35.28%
21  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 358
27 7.54
9 2.51
81 22.63
7 1.96
2 0.56
232 64.80
126 35.20%
22  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 141
4 2.84
4 2.84
19 13.48
8 5.67
14 9.93
92 65.25
49 34.75%
23  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 93
9 9.68
7 7.53
10 10.75
6 6.45
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
24  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 128
13 10.16
6 4.69
21 16.41
4 3.13
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
25  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 881
53 6.02
9 1.02
110 12.49
62 7.04
58 6.58
589 66.86
292 33.14%
26  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 158
18 11.39
15 9.49
12 7.59
7 4.43
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
27  โรงเรียนชุมชนวังทอง 280
29 10.36
23 8.21
23 8.21
5 1.79
12 4.29
188 67.14
92 32.86%
28  โรงเรียนบ้านคำยาง 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
1 3.57
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
29  โรงเรียนบ้านนาทม 158
8 5.06
3 1.90
15 9.49
7 4.43
17 10.76
108 68.35
50 31.65%
30  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 111
17 15.32
4 3.60
10 9.01
4 3.60
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
31  โรงเรียนบ้านตูม 279
22 7.89
8 2.87
32 11.47
5 1.79
20 7.17
192 68.82
87 31.18%
32  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 238
31 13.03
15 6.30
8 3.36
15 6.30
5 2.10
164 68.91
74 31.09%
33  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 52
4 7.69
6 11.54
3 5.77
3 5.77
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 343
25 7.29
20 5.83
53 15.45
6 1.75
0 0.00
239 69.68
104 30.32%
35  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 33
1 3.03
2 6.06
5 15.15
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
36  โรงเรียนบ้านนามั่ง 51
7 13.73
6 11.76
2 3.92
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
37  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 59
5 8.47
4 6.78
2 3.39
4 6.78
2 3.39
42 71.19
17 28.81%
38  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 95
8 8.42
3 3.16
12 12.63
4 4.21
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
39  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 149
7 4.70
13 8.72
14 9.40
8 5.37
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
40  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 476
35 7.35
17 3.57
23 4.83
27 5.67
32 6.72
342 71.85
134 28.15%
41  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 57
2 3.51
5 8.77
6 10.53
0 0.00
3 5.26
41 71.93
16 28.07%
42  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 227
15 6.61
9 3.96
17 7.49
14 6.17
8 3.52
164 72.25
63 27.75%
43  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 65
6 9.23
3 4.62
6 9.23
2 3.08
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
44  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 220
21 9.55
8 3.64
17 7.73
14 6.36
0 0.00
160 72.73
60 27.27%
45  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 85
3 3.53
7 8.24
6 7.06
1 1.18
6 7.06
62 72.94
23 27.06%
46  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
5 7.04
2 2.82
12 16.90
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
47  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 90
4 4.44
5 5.56
6 6.67
5 5.56
4 4.44
66 73.33
24 26.67%
48  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 113
3 2.65
4 3.54
18 15.93
5 4.42
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
49  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 49
2 4.08
3 6.12
6 12.24
1 2.04
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
50  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 167
7 4.19
4 2.40
20 11.98
2 1.20
11 6.59
123 73.65
44 26.35%
51  โรงเรียนบ้านไทย 46
7 15.22
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
52  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 77
13 16.88
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
53  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 122
21 17.21
0 0.00
2 1.64
8 6.56
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
54  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1355
60 4.43
39 2.88
24 1.77
39 2.88
182 13.43
1011 74.61
344 25.39%
55  โรงเรียนบ้านดงคำ 151
11 7.28
12 7.95
13 8.61
2 1.32
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
56  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 132
13 9.85
14 10.61
4 3.03
2 1.52
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
57  โรงเรียนบ้านดงหวาย 153
22 14.38
0 0.00
15 9.80
0 0.00
1 0.65
115 75.16
38 24.84%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 49
8 16.33
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
59  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 263
30 11.41
7 2.66
5 1.90
14 5.32
8 3.04
199 75.67
64 24.33%
60  โรงเรียนบ้านวังฮาง 109
3 2.75
4 3.67
16 14.68
3 2.75
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
61  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 80
8 10.00
0 0.00
10 12.50
0 0.00
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
62  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 97
6 6.19
9 9.28
6 6.19
1 1.03
1 1.03
74 76.29
23 23.71%
63  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 153
5 3.27
17 11.11
10 6.54
3 1.96
1 0.65
117 76.47
36 23.53%
64  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 132
10 7.58
4 3.03
16 12.12
0 0.00
1 0.76
101 76.52
31 23.48%
65  โรงเรียนสยามกลการ 3 107
10 9.35
8 7.48
5 4.67
2 1.87
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
66  โรงเรียนบ้านชัย 61
4 6.56
2 3.28
3 4.92
2 3.28
3 4.92
47 77.05
14 22.95%
67  โรงเรียนบ้านศาลา 124
5 4.03
6 4.84
11 8.87
6 4.84
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
68  โรงเรียนบ้านโสกหมู 107
7 6.54
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
69  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 36
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
70  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 104
14 13.46
2 1.92
7 6.73
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
71  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 164
16 9.76
5 3.05
15 9.15
0 0.00
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
72  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
73  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 65
4 6.15
0 0.00
9 13.85
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
74  โรงเรียนบ้านฝาง 149
7 4.70
7 4.70
6 4.03
6 4.03
6 4.03
117 78.52
32 21.48%
75  โรงเรียนบ้านขาวัว 66
6 9.09
3 4.55
5 7.58
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
76  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1098
56 5.10
41 3.73
65 5.92
33 3.01
36 3.28
867 78.96
231 21.04%
77  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 82
3 3.66
6 7.32
6 7.32
1 1.22
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
78  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 116
4 3.45
10 8.62
3 2.59
0 0.00
7 6.03
92 79.31
24 20.69%
79  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 99
10 10.10
6 6.06
4 4.04
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
80  โรงเรียนบ้านดงยาง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
81  โรงเรียนบ้านพังงู 91
8 8.79
2 2.20
4 4.40
3 3.30
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
82  โรงเรียนบ้านสมวิไล 86
8 9.30
7 8.14
2 2.33
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
83  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 78
2 2.56
4 5.13
9 11.54
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
84  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 78
5 6.41
5 6.41
4 5.13
1 1.28
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
85  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
86  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 74
9 12.16
0 0.00
3 4.05
2 2.70
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
87  โรงเรียนบ้านหนองบัว 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
88  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 183
11 6.01
7 3.83
7 3.83
6 3.28
3 1.64
149 81.42
34 18.58%
89  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 158
22 13.92
2 1.27
5 3.16
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
90  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 191
11 5.76
5 2.62
19 9.95
0 0.00
0 0.00
156 81.68
35 18.32%
91  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 73
5 6.85
3 4.11
5 6.85
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
92  โรงเรียนชุมชนสะงวย 136
9 6.62
2 1.47
10 7.35
3 2.21
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
93  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 125
8 6.40
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
94  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 802
22 2.74
13 1.62
103 12.84
0 0.00
0 0.00
664 82.79
138 17.21%
95  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 192
12 6.25
8 4.17
13 6.77
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
96  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 192
18 9.38
7 3.65
8 4.17
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
97  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 76
1 1.32
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
98  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
99  โรงเรียนบ้านนาโฮง 115
3 2.61
3 2.61
7 6.09
4 3.48
2 1.74
96 83.48
19 16.52%
100  โรงเรียนบ้านนาฮัง 79
6 7.59
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
101  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 116
4 3.45
4 3.45
5 4.31
4 3.45
2 1.72
97 83.62
19 16.38%
102  โรงเรียนธาตุดอนตูม 141
1 0.71
1 0.71
12 8.51
2 1.42
7 4.96
118 83.69
23 16.31%
103  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
104  โรงเรียนบ้านทุ่ง 25
2 8.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
105  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 44
3 6.82
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
106  โรงเรียนบ้านหนองลาด 183
14 7.65
0 0.00
15 8.20
0 0.00
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
107  โรงเรียนบ้านนาไหม 224
16 7.14
12 5.36
7 3.13
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
108  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 225
10 4.44
8 3.56
6 2.67
5 2.22
5 2.22
191 84.89
34 15.11%
109  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 60
5 8.33
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
110  โรงเรียนบ้านปอพาน 109
5 4.59
2 1.83
6 5.50
3 2.75
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
111  โรงเรียนบ้านนาอุดม 96
2 2.08
5 5.21
7 7.29
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
112  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 83
3 3.61
3 3.61
4 4.82
1 1.20
1 1.20
71 85.54
12 14.46%
113  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 63
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
114  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 64
1 1.56
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 128
3 2.34
6 4.69
3 2.34
4 3.13
2 1.56
110 85.94
18 14.06%
116  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 174
14 8.05
0 0.00
10 5.75
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
117  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 237
17 7.17
8 3.38
6 2.53
1 0.42
0 0.00
205 86.50
32 13.50%
118  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 306
21 6.86
0 0.00
20 6.54
0 0.00
0 0.00
265 86.60
41 13.40%
119  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 61
0 0.00
3 4.92
3 4.92
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
120  โรงเรียนบ้านปูลู 124
4 3.23
5 4.03
7 5.65
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
121  โรงเรียนบ้านโพนงาม 150
7 4.67
7 4.67
5 3.33
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
122  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 95
2 2.11
4 4.21
3 3.16
2 2.11
1 1.05
83 87.37
12 12.63%
123  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 129
1 0.78
1 0.78
12 9.30
1 0.78
1 0.78
113 87.60
16 12.40%
124  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 218
10 4.59
3 1.38
13 5.96
1 0.46
0 0.00
191 87.61
27 12.39%
125  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 130
7 5.38
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
126  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
127  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
128  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 82
2 2.44
4 4.88
4 4.88
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
129  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 191
7 3.66
5 2.62
9 4.71
2 1.05
0 0.00
168 87.96
23 12.04%
130  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 121
9 7.44
0 0.00
4 3.31
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
131  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 130
8 6.15
5 3.85
1 0.77
1 0.77
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
132  โรงเรียนบ้านดงดารา 87
0 0.00
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
133  โรงเรียนบ้านโนนหอม 185
5 2.70
5 2.70
4 2.16
4 2.16
3 1.62
164 88.65
21 11.35%
134  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 71
3 4.23
1 1.41
2 2.82
2 2.82
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
135  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 99
4 4.04
2 2.02
4 4.04
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
136  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 91
3 3.30
3 3.30
4 4.40
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
137  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
138  โรงเรียนร่มเกล้า 2 639
19 2.97
6 0.94
5 0.78
25 3.91
13 2.03
571 89.36
68 10.64%
139  โรงเรียนบ้านหนองแซง 125
3 2.40
5 4.00
4 3.20
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
140  โรงเรียนบ้านนายม 80
1 1.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 81
0 0.00
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
142  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 81
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
2 2.47
73 90.12
8 9.88%
143  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
144  โรงเรียนบ้านช้าง 145
5 3.45
4 2.76
3 2.07
1 0.69
1 0.69
131 90.34
14 9.66%
145  โรงเรียนบ้านหันน้อย 115
4 3.48
0 0.00
3 2.61
0 0.00
4 3.48
104 90.43
11 9.57%
146  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 223
7 3.14
5 2.24
3 1.35
3 1.35
3 1.35
202 90.58
21 9.42%
147  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 117
6 5.13
0 0.00
3 2.56
2 1.71
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
148  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
149  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 44
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
150  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 155
8 5.16
3 1.94
2 1.29
1 0.65
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
151  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 123
4 3.25
2 1.63
3 2.44
2 1.63
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
152  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 191
4 2.09
6 3.14
4 2.09
0 0.00
3 1.57
174 91.10
17 8.90%
153  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
154  โรงเรียนบ้านกล้วย 92
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
155  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
3 3.70
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
156  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
157  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 87
4 4.60
2 2.30
1 1.15
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
158  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 176
6 3.41
5 2.84
2 1.14
0 0.00
1 0.57
162 92.05
14 7.95%
159  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
161  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
162  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 100
5 5.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
163  โรงเรียนบ้านจันทน์ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
164  โรงเรียนบ้านทรายมูล 122
7 5.74
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
165  โรงเรียนบ้านคำม่วง 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.76
59 93.65
4 6.35%
166  โรงเรียนบ้านวังแข้ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
2 4.00
47 94.00
3 6.00%
167  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 84
3 3.57
1 1.19
1 1.19
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
168  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
169  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 234
0 0.00
2 0.85
11 4.70
0 0.00
0 0.00
221 94.44
13 5.56%
170  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 326
5 1.53
3 0.92
7 2.15
3 0.92
0 0.00
308 94.48
18 5.52%
171  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 206
3 1.46
0 0.00
0 0.00
4 1.94
4 1.94
195 94.66
11 5.34%
172  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 98
2 2.04
0 0.00
1 1.02
1 1.02
1 1.02
93 94.90
5 5.10%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 99
2 2.02
0 0.00
2 2.02
0 0.00
1 1.01
94 94.95
5 5.05%
174  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.96
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
175  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
176  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 175
3 1.71
2 1.14
2 1.14
1 0.57
0 0.00
167 95.43
8 4.57%
177  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 488
4 0.82
4 0.82
6 1.23
5 1.02
3 0.61
466 95.49
22 4.51%
178  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 69
0 0.00
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
179  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 192
0 0.00
4 2.08
4 2.08
0 0.00
0 0.00
184 95.83
8 4.17%
180  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 121
1 0.83
1 0.83
1 0.83
1 0.83
1 0.83
116 95.87
5 4.13%
181  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
1 1.03
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
182  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 49
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
183  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
184  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 96
2 2.08
1 1.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
185  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 132
0 0.00
0 0.00
2 1.52
2 1.52
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
186  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 179
2 1.12
0 0.00
3 1.68
0 0.00
0 0.00
174 97.21
5 2.79%
187  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
188  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
189  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 161
1 0.62
1 0.62
2 1.24
0 0.00
0 0.00
157 97.52
4 2.48%
190  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
191  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
192  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
193  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 269
2 0.74
0 0.00
3 1.12
0 0.00
0 0.00
264 98.14
5 1.86%
194  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
195  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 130
0 0.00
1 0.77
0 0.00
1 0.77
0 0.00
128 98.46
2 1.54%
196  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.65
152 98.70
2 1.30%
197  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 234
1 0.43
0 0.00
2 0.85
0 0.00
0 0.00
231 98.72
3 1.28%
198  โรงเรียนบ้านปากดง 165
0 0.00
0 0.00
2 1.21
0 0.00
0 0.00
163 98.79
2 1.21%
199  โรงเรียนบ้านคำบอน 93
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
200  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 175
0 0.00
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
174 99.43
1 0.57%
201  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านโพนสูง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,363 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,602 5.46
เตี้ย  962 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,831 6.24
ผอมและเตี้ย  646 2.20
อ้วนและเตี้ย  720 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,602 80.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,761 คน


19.62%


Powered By www.thaieducation.net