ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 140
26 18.57
40 28.57
35 25.00
22 15.71
17 12.14
0 0.00
140 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 71
22 30.99
15 21.13
7 9.86
22 30.99
5 7.04
0 0.00
71 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 44
34 77.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
5 11.36
0 0.00
44 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกศรี 30
6 20.00
7 23.33
7 23.33
4 13.33
5 16.67
1 3.33
29 96.67%
5  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 12
11 91.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
11 91.67%
6  โรงเรียนบ้านผาทอง 96
20 20.83
20 20.83
12 12.50
13 13.54
11 11.46
20 20.83
76 79.17%
7  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 68
25 36.76
13 19.12
2 2.94
10 14.71
0 0.00
18 26.47
50 73.53%
8  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 44
6 13.64
7 15.91
7 15.91
5 11.36
4 9.09
15 34.09
29 65.91%
9  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 71
26 36.62
9 12.68
10 14.08
1 1.41
0 0.00
25 35.21
46 64.79%
10  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 103
21 20.39
16 15.53
8 7.77
16 15.53
3 2.91
39 37.86
64 62.14%
11  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 121
23 19.01
13 10.74
13 10.74
11 9.09
4 3.31
57 47.11
64 52.89%
12  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 326
26 7.98
16 4.91
61 18.71
12 3.68
57 17.48
154 47.24
172 52.76%
13  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 129
24 18.60
16 12.40
14 10.85
5 3.88
8 6.20
62 48.06
67 51.94%
14  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 6
0 0.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
15  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 173
14 8.09
11 6.36
16 9.25
24 13.87
20 11.56
88 50.87
85 49.13%
16  โรงเรียนบ้านกอก 131
6 4.58
9 6.87
12 9.16
15 11.45
21 16.03
68 51.91
63 48.09%
17  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 152
13 8.55
12 7.89
8 5.26
25 16.45
14 9.21
80 52.63
72 47.37%
18  โรงเรียนบ้านดงเรือง 41
5 12.20
4 9.76
3 7.32
5 12.20
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
19  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 53
17 32.08
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
20  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 170
28 16.47
16 9.41
14 8.24
12 7.06
5 2.94
95 55.88
75 44.12%
21  โรงเรียนบ้านนาม่วง 79
24 30.38
1 1.27
6 7.59
2 2.53
1 1.27
45 56.96
34 43.04%
22  โรงเรียนชุมชนจำปี 151
24 15.89
26 17.22
14 9.27
0 0.00
0 0.00
87 57.62
64 42.38%
23  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
11 8.33
19 14.39
18 13.64
5 3.79
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
24  โรงเรียนบ้านวาปี 98
7 7.14
10 10.20
22 22.45
0 0.00
0 0.00
59 60.20
39 39.80%
25  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 84
11 13.10
3 3.57
13 15.48
2 2.38
4 4.76
51 60.71
33 39.29%
26  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 209
24 11.48
17 8.13
18 8.61
6 2.87
17 8.13
127 60.77
82 39.23%
27  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 170
17 10.00
17 10.00
9 5.29
12 7.06
11 6.47
104 61.18
66 38.82%
28  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 249
23 9.24
19 7.63
48 19.28
5 2.01
1 0.40
153 61.45
96 38.55%
29  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 227
28 12.33
21 9.25
12 5.29
15 6.61
11 4.85
140 61.67
87 38.33%
30  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 163
19 11.66
13 7.98
29 17.79
0 0.00
0 0.00
102 62.58
61 37.42%
31  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 58
4 6.90
3 5.17
4 6.90
6 10.34
4 6.90
37 63.79
21 36.21%
32  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 47
7 14.89
6 12.77
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
33  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 62
6 9.68
5 8.06
4 6.45
3 4.84
4 6.45
40 64.52
22 35.48%
34  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 643
47 7.31
12 1.87
65 10.11
64 9.95
39 6.07
416 64.70
227 35.30%
35  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 181
12 6.63
17 9.39
11 6.08
13 7.18
10 5.52
118 65.19
63 34.81%
36  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
3 6.25
2 4.17
32 66.67
16 33.33%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
7 8.24
5 5.88
13 15.29
3 3.53
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
38  โรงเรียนบ้านผือ 90
11 12.22
4 4.44
11 12.22
3 3.33
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
39  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 165
16 9.70
12 7.27
25 15.15
0 0.00
0 0.00
112 67.88
53 32.12%
40  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 208
27 12.98
19 9.13
16 7.69
4 1.92
0 0.00
142 68.27
66 31.73%
41  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 71
12 16.90
7 9.86
3 4.23
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
42  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 55
1 1.82
6 10.91
7 12.73
3 5.45
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
43  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 57
8 14.04
6 10.53
3 5.26
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
44  โรงเรียนบ้านคำจวง 52
5 9.62
2 3.85
4 7.69
4 7.69
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
45  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 126
0 0.00
0 0.00
11 8.73
0 0.00
24 19.05
91 72.22
35 27.78%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง 29
4 13.79
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
47  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 37
4 10.81
1 2.70
4 10.81
0 0.00
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
48  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 233
39 16.74
13 5.58
7 3.00
3 1.29
0 0.00
171 73.39
62 26.61%
49  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 64
3 4.69
2 3.13
11 17.19
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
50  โรงเรียนบ้านโนนสูง 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
3 4.41
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
51  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 163
16 9.82
14 8.59
13 7.98
0 0.00
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 145
10 6.90
7 4.83
9 6.21
5 3.45
7 4.83
107 73.79
38 26.21%
53  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 128
10 7.81
3 2.34
19 14.84
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
54  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 157
4 2.55
12 7.64
21 13.38
0 0.00
2 1.27
118 75.16
39 24.84%
55  โรงเรียนบ้านเดียม 58
7 12.07
4 6.90
0 0.00
3 5.17
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
56  โรงเรียนบ้านหนองแสง 122
16 13.11
4 3.28
4 3.28
3 2.46
2 1.64
93 76.23
29 23.77%
57  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 288
41 14.24
7 2.43
19 6.60
0 0.00
0 0.00
221 76.74
67 23.26%
58  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 97
11 11.34
0 0.00
1 1.03
0 0.00
10 10.31
75 77.32
22 22.68%
59  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 9
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
60  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86
11 12.79
5 5.81
3 3.49
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
62  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 41
0 0.00
4 9.76
1 2.44
3 7.32
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
63  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 87
2 2.30
2 2.30
8 9.20
7 8.05
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
64  โรงเรียนบ้านพันดอน 101
5 4.95
10 9.90
5 4.95
0 0.00
2 1.98
79 78.22
22 21.78%
65  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 97
9 9.28
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
66  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 145
8 5.52
8 5.52
12 8.28
0 0.00
3 2.07
114 78.62
31 21.38%
67  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 809
62 7.66
31 3.83
73 9.02
5 0.62
0 0.00
638 78.86
171 21.14%
68  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 63
5 7.94
4 6.35
1 1.59
1 1.59
2 3.17
50 79.37
13 20.63%
69  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 97
7 7.22
4 4.12
8 8.25
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
70  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
71  โรงเรียนบ้านนายูง 118
6 5.08
4 3.39
12 10.17
2 1.69
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
72  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 118
7 5.93
4 3.39
10 8.47
3 2.54
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
73  โรงเรียนบ้านนาแก 89
12 13.48
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
74  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 104
9 8.65
5 4.81
6 5.77
1 0.96
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
75  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
76  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
3 4.55
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
77  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 51
2 3.92
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
78  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 82
2 2.44
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
79  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 444
47 10.59
3 0.68
36 8.11
0 0.00
0 0.00
358 80.63
86 19.37%
80  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 52
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
81  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 68
6 8.82
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
55 80.88
13 19.12%
82  โรงเรียนบ้านโพนทอง 126
8 6.35
11 8.73
5 3.97
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
83  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 138
10 7.25
8 5.80
8 5.80
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
84  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 225
11 4.89
5 2.22
12 5.33
9 4.00
5 2.22
183 81.33
42 18.67%
85  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 75
4 5.33
5 6.67
4 5.33
0 0.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
86  โรงเรียนบ้านเซียบ 129
6 4.65
0 0.00
18 13.95
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
87  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 200
6 3.00
8 4.00
8 4.00
7 3.50
8 4.00
163 81.50
37 18.50%
88  โรงเรียนบ้านทมนางาม 211
9 4.27
9 4.27
17 8.06
4 1.90
0 0.00
172 81.52
39 18.48%
89  โรงเรียนบ้านนกขะบา 33
4 12.12
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
90  โรงเรียนบ้านโปร่ง 127
6 4.72
2 1.57
15 11.81
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
91  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 116
6 5.17
3 2.59
12 10.34
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
92  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 124
7 5.65
6 4.84
3 2.42
3 2.42
3 2.42
102 82.26
22 17.74%
93  โรงเรียนบ้านปะโค 216
14 6.48
6 2.78
18 8.33
0 0.00
0 0.00
178 82.41
38 17.59%
94  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
95  โรงเรียนบ้านโนนสา 129
4 3.10
0 0.00
0 0.00
10 7.75
8 6.20
107 82.95
22 17.05%
96  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 47
1 2.13
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
97  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 119
9 7.56
3 2.52
8 6.72
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
98  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 777
40 5.15
22 2.83
52 6.69
13 1.67
3 0.39
647 83.27
130 16.73%
99  โรงเรียนบ้านตูม 116
4 3.45
3 2.59
12 10.34
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
100  โรงเรียนบ้านคำบอน 86
3 3.49
4 4.65
4 4.65
2 2.33
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
101  โรงเรียนบ้านสมดี 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
102  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 101
5 4.95
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
103  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 194
8 4.12
3 1.55
11 5.67
0 0.00
8 4.12
164 84.54
30 15.46%
104  โรงเรียนบ้านหนองโก 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
105  โรงเรียนบ้านหนองกุง 112
7 6.25
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
106  โรงเรียนบ้านหนองแดง 86
2 2.33
2 2.33
0 0.00
4 4.65
5 5.81
73 84.88
13 15.12%
107  โรงเรียนบ้านกงพาน 60
5 8.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
108  โรงเรียนบ้านทับไฮ 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
109  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
110  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 68
4 5.88
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
111  โรงเรียนบ้านปอ 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
112  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 144
2 1.39
4 2.78
10 6.94
2 1.39
3 2.08
123 85.42
21 14.58%
113  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 132
12 9.09
1 0.76
5 3.79
1 0.76
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
114  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 153
0 0.00
4 2.61
18 11.76
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
115  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 154
0 0.00
7 4.55
15 9.74
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
116  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 49
4 8.16
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
117  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 42
0 0.00
5 11.90
0 0.00
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
118  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 162
13 8.02
1 0.62
9 5.56
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
119  โรงเรียนบ้านท่าสัง 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
120  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 65
0 0.00
5 7.69
0 0.00
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
121  โรงเรียนบ้านบะยาว 65
7 10.77
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
122  โรงเรียนบ้านดงน้อย 167
10 5.99
8 4.79
5 2.99
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
123  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 117
4 3.42
4 3.42
8 6.84
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
124  โรงเรียนบ้านสี่แจ 139
9 6.47
0 0.00
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
125  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
126  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
127  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 214
12 5.61
5 2.34
7 3.27
4 1.87
1 0.47
185 86.45
29 13.55%
128  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 89
6 6.74
0 0.00
4 4.49
0 0.00
2 2.25
77 86.52
12 13.48%
129  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
130  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 314
8 2.55
5 1.59
28 8.92
0 0.00
0 0.00
273 86.94
41 13.06%
131  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 230
5 2.17
8 3.48
17 7.39
0 0.00
0 0.00
200 86.96
30 13.04%
132  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223
5 2.24
5 2.24
17 7.62
2 0.90
0 0.00
194 87.00
29 13.00%
133  โรงเรียนบ้านคำน้อย 108
2 1.85
2 1.85
6 5.56
3 2.78
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
134  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 109
9 8.26
4 3.67
1 0.92
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
135  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 78
2 2.56
1 1.28
4 5.13
3 3.85
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
136  โรงเรียนบ้านนาแบก 120
3 2.50
3 2.50
5 4.17
2 1.67
2 1.67
105 87.50
15 12.50%
137  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 64
0 0.00
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
138  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 193
5 2.59
1 0.52
0 0.00
18 9.33
0 0.00
169 87.56
24 12.44%
139  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 105
7 6.67
3 2.86
2 1.90
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
140  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 82
0 0.00
2 2.44
4 4.88
4 4.88
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
141  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 109
7 6.42
6 5.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
142  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 136
6 4.41
3 2.21
3 2.21
2 1.47
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
143  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
144  โรงเรียนดงง่ามนางาม 131
4 3.05
5 3.82
6 4.58
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
145  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
3 4.29
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัว 44
3 6.82
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
147  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
148  โรงเรียนบ้านกุดยาง 162
1 0.62
4 2.47
13 8.02
0 0.00
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
149  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 118
3 2.54
2 1.69
6 5.08
2 1.69
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
150  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 128
6 4.69
5 3.91
2 1.56
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
151  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
4 7.14
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
152  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 78
0 0.00
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
153  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
154  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
155  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 113
5 4.42
2 1.77
4 3.54
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
156  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 31
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
157  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 166
6 3.61
3 1.81
2 1.20
1 0.60
3 1.81
151 90.96
15 9.04%
158  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 124
0 0.00
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
159  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
160  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
161  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
162  โรงเรียนบ้านดูนเลา 63
1 1.59
3 4.76
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
163  โรงเรียนบ้านวังทอง 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
164  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
24 92.31
2 7.69%
165  โรงเรียนบ้านสามขา 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
166  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
167  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 288
4 1.39
5 1.74
8 2.78
3 1.04
1 0.35
267 92.71
21 7.29%
168  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 111
2 1.80
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
169  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 140
0 0.00
0 0.00
7 5.00
3 2.14
0 0.00
130 92.86
10 7.14%
170  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
171  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 157
5 3.18
1 0.64
5 3.18
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
172  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 139
2 1.44
1 0.72
4 2.88
2 1.44
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
173  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
174  โรงเรียนบ้านท่ายม 94
3 3.19
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
175  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
176  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
177  โรงเรียนบ้านคำยาง 218
3 1.38
3 1.38
6 2.75
0 0.00
0 0.00
206 94.50
12 5.50%
178  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 116
0 0.00
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
179  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
180  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
181  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 64
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
182  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
0 0.00
1 1.12
1 1.12
2 2.25
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
183  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
184  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
185  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
186  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 102
1 0.98
1 0.98
0 0.00
0 0.00
2 1.96
98 96.08
4 3.92%
187  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 135
2 1.48
1 0.74
1 0.74
1 0.74
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
188  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
189  โรงเรียนบ้านนาฝาย 170
2 1.18
1 0.59
2 1.18
1 0.59
0 0.00
164 96.47
6 3.53%
190  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 131
0 0.00
0 0.00
3 2.29
0 0.00
1 0.76
127 96.95
4 3.05%
191  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 146
4 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 97.26
4 2.74%
192  โรงเรียนบ้านม่วงดง 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
193  โรงเรียนบ้านดงกลาง 182
0 0.00
0 0.00
3 1.65
0 0.00
0 0.00
179 98.35
3 1.65%
194  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 236
2 0.85
0 0.00
1 0.42
0 0.00
0 0.00
233 98.73
3 1.27%

 

จำนวนนักเรียน  22,602 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,524 6.74
เตี้ย  907 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,579 6.99
ผอมและเตี้ย  530 2.34
อ้วนและเตี้ย  410 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,652 78.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,950 คน


21.90%


Powered By www.thaieducation.net