ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาพัง 39
8 20.51
1 2.56
25 64.10
5 12.82
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 154
25 16.23
32 20.78
38 24.68
27 17.53
32 20.78
0 0.00
154 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 82
27 32.93
18 21.95
15 18.29
16 19.51
6 7.32
0 0.00
82 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแมด 23
7 30.43
6 26.09
3 13.04
4 17.39
3 13.04
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 21
4 19.05
6 28.57
5 23.81
1 4.76
5 23.81
0 0.00
21 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 74
15 20.27
12 16.22
14 18.92
20 27.03
13 17.57
0 0.00
74 100.00%
7  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 94
14 14.89
20 21.28
10 10.64
31 32.98
10 10.64
9 9.57
85 90.43%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 125
13 10.40
20 16.00
32 25.60
20 16.00
15 12.00
25 20.00
100 80.00%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 133
65 48.87
16 12.03
4 3.01
8 6.02
0 0.00
40 30.08
93 69.92%
10  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 99
28 28.28
9 9.09
8 8.08
14 14.14
8 8.08
32 32.32
67 67.68%
11  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 245
45 18.37
39 15.92
16 6.53
31 12.65
34 13.88
80 32.65
165 67.35%
12  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 134
27 20.15
15 11.19
18 13.43
20 14.93
9 6.72
45 33.58
89 66.42%
13  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3683
43 1.17
90 2.44
979 26.58
201 5.46
1010 27.42
1360 36.93
2323 63.07%
14  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 47
14 29.79
6 12.77
1 2.13
4 8.51
4 8.51
18 38.30
29 61.70%
15  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 115
65 56.52
0 0.00
1 0.87
0 0.00
2 1.74
47 40.87
68 59.13%
16  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2208
177 8.02
187 8.47
195 8.83
364 16.49
382 17.30
903 40.90
1305 59.10%
17  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1136
94 8.27
71 6.25
146 12.85
147 12.94
207 18.22
471 41.46
665 58.54%
18  โรงเรียนบ้านชาด 110
13 11.82
7 6.36
8 7.27
20 18.18
13 11.82
49 44.55
61 55.45%
19  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 187
28 14.97
28 14.97
29 15.51
13 6.95
3 1.60
86 45.99
101 54.01%
20  โรงเรียนบ้านยวด 117
22 18.80
18 15.38
6 5.13
17 14.53
0 0.00
54 46.15
63 53.85%
21  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 96
6 6.25
5 5.21
12 12.50
11 11.46
17 17.71
45 46.88
51 53.13%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 131
62 47.33
0 0.00
6 4.58
0 0.00
0 0.00
63 48.09
68 51.91%
23  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 124
13 10.48
14 11.29
13 10.48
15 12.10
9 7.26
60 48.39
64 51.61%
24  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 176
38 21.59
16 9.09
8 4.55
23 13.07
5 2.84
86 48.86
90 51.14%
25  โรงเรียนบ้านนาดี 45
0 0.00
13 28.89
9 20.00
1 2.22
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
26  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 89
14 15.73
7 7.87
6 6.74
15 16.85
3 3.37
44 49.44
45 50.56%
27  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 116
16 13.79
12 10.34
5 4.31
18 15.52
5 4.31
60 51.72
56 48.28%
28  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 76
5 6.58
3 3.95
12 15.79
6 7.89
10 13.16
40 52.63
36 47.37%
29  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 233
36 15.45
30 12.88
10 4.29
22 9.44
12 5.15
123 52.79
110 47.21%
30  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 75
24 32.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
31  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 42
5 11.90
6 14.29
6 14.29
1 2.38
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
32  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 47
8 17.02
6 12.77
5 10.64
2 4.26
0 0.00
26 55.32
21 44.68%
33  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 176
25 14.20
16 9.09
18 10.23
12 6.82
6 3.41
99 56.25
77 43.75%
34  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 177
19 10.73
23 12.99
18 10.17
15 8.47
2 1.13
100 56.50
77 43.50%
35  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 63
8 12.70
9 14.29
4 6.35
4 6.35
2 3.17
36 57.14
27 42.86%
36  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 437
65 14.87
42 9.61
34 7.78
23 5.26
23 5.26
250 57.21
187 42.79%
37  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 347
37 10.66
44 12.68
57 16.43
5 1.44
5 1.44
199 57.35
148 42.65%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 163
18 11.04
23 14.11
17 10.43
8 4.91
3 1.84
94 57.67
69 42.33%
39  โรงเรียนบ้านขาว 64
13 20.31
4 6.25
4 6.25
5 7.81
1 1.56
37 57.81
27 42.19%
40  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 61
8 13.11
4 6.56
9 14.75
4 6.56
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 54
8 14.81
7 12.96
0 0.00
7 12.96
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
42  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 169
12 7.10
16 9.47
27 15.98
3 1.78
10 5.92
101 59.76
68 40.24%
43  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 444
45 10.14
47 10.59
20 4.50
54 12.16
12 2.70
266 59.91
178 40.09%
44  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 106
22 20.75
0 0.00
11 10.38
0 0.00
9 8.49
64 60.38
42 39.62%
45  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 51
6 11.76
3 5.88
0 0.00
5 9.80
6 11.76
31 60.78
20 39.22%
46  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 46
2 4.35
7 15.22
3 6.52
6 13.04
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
47  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 109
20 18.35
2 1.83
15 13.76
1 0.92
4 3.67
67 61.47
42 38.53%
48  โรงเรียนบ้านหินโงม 156
22 14.10
5 3.21
9 5.77
22 14.10
1 0.64
97 62.18
59 37.82%
49  โรงเรียนบ้านตาด 345
8 2.32
31 8.99
91 26.38
0 0.00
0 0.00
215 62.32
130 37.68%
50  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 8
0 0.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
51  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 32
4 12.50
4 12.50
2 6.25
2 6.25
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
52  โรงเรียนบ้านอูบมุง 141
30 21.28
0 0.00
10 7.09
0 0.00
12 8.51
89 63.12
52 36.88%
53  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 90
7 7.78
7 7.78
6 6.67
5 5.56
8 8.89
57 63.33
33 36.67%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 71
5 7.04
4 5.63
9 12.68
4 5.63
4 5.63
45 63.38
26 36.62%
55  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 134
18 13.43
5 3.73
17 12.69
4 2.99
5 3.73
85 63.43
49 36.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 153
24 15.69
12 7.84
7 4.58
7 4.58
5 3.27
98 64.05
55 35.95%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 185
20 10.81
15 8.11
8 4.32
20 10.81
3 1.62
119 64.32
66 35.68%
58  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 87
11 12.64
5 5.75
11 12.64
4 4.60
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
59  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 208
20 9.62
13 6.25
28 13.46
13 6.25
0 0.00
134 64.42
74 35.58%
60  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90
12 13.33
8 8.89
9 10.00
3 3.33
0 0.00
58 64.44
32 35.56%
61  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 68
2 2.94
8 11.76
14 20.59
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
62  โรงเรียนบ้านเลื่อม 210
15 7.14
22 10.48
37 17.62
0 0.00
0 0.00
136 64.76
74 35.24%
63  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 94
4 4.26
5 5.32
7 7.45
9 9.57
8 8.51
61 64.89
33 35.11%
64  โรงเรียนบ้านหนองแก 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
6 13.04
30 65.22
16 34.78%
65  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 95
13 13.68
12 12.63
6 6.32
2 2.11
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
66  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 128
12 9.38
9 7.03
23 17.97
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
67  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 252
35 13.89
23 9.13
10 3.97
18 7.14
0 0.00
166 65.87
86 34.13%
68  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 138
21 15.22
8 5.80
14 10.14
4 2.90
0 0.00
91 65.94
47 34.06%
69  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 158
9 5.70
6 3.80
22 13.92
1 0.63
15 9.49
105 66.46
53 33.54%
70  โรงเรียนบ้านหม้อ 93
5 5.38
9 9.68
5 5.38
8 8.60
3 3.23
63 67.74
30 32.26%
71  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 124
9 7.26
7 5.65
9 7.26
7 5.65
7 5.65
85 68.55
39 31.45%
72  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 208
31 14.90
21 10.10
3 1.44
8 3.85
1 0.48
144 69.23
64 30.77%
73  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 82
5 6.10
6 7.32
1 1.22
6 7.32
7 8.54
57 69.51
25 30.49%
74  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 76
7 9.21
1 1.32
9 11.84
2 2.63
4 5.26
53 69.74
23 30.26%
75  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 200
31 15.50
7 3.50
14 7.00
7 3.50
1 0.50
140 70.00
60 30.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 160
13 8.13
7 4.38
27 16.88
1 0.63
0 0.00
112 70.00
48 30.00%
77  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 187
17 9.09
23 12.30
13 6.95
1 0.53
1 0.53
132 70.59
55 29.41%
78  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 136
9 6.62
9 6.62
9 6.62
9 6.62
4 2.94
96 70.59
40 29.41%
79  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 48
11 22.92
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
80  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 93
7 7.53
0 0.00
11 11.83
9 9.68
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
81  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 83
6 7.23
10 12.05
5 6.02
3 3.61
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
82  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 89
10 11.24
10 11.24
5 5.62
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
83  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 311
27 8.68
9 2.89
49 15.76
1 0.32
0 0.00
225 72.35
86 27.65%
84  โรงเรียนบ้านเตาไห 69
0 0.00
2 2.90
16 23.19
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
85  โรงเรียนบ้านยางซอง 122
13 10.66
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
86  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 56
8 14.29
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
87  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
88  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 99
7 7.07
9 9.09
8 8.08
2 2.02
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
89  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 408
37 9.07
7 1.72
33 8.09
26 6.37
4 0.98
301 73.77
107 26.23%
90  โรงเรียนบ้านหนองผง 39
1 2.56
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
91  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 102
6 5.88
9 8.82
11 10.78
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
92  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 48
1 2.08
4 8.33
6 12.50
0 0.00
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
93  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 52
4 7.69
1 1.92
5 9.62
1 1.92
2 3.85
39 75.00
13 25.00%
94  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 72
5 6.94
5 6.94
6 8.33
2 2.78
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 217
18 8.29
28 12.90
8 3.69
0 0.00
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
96  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
4 5.41
4 5.41
56 75.68
18 24.32%
97  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
2 3.70
6 11.11
41 75.93
13 24.07%
98  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 266
6 2.26
10 3.76
36 13.53
2 0.75
10 3.76
202 75.94
64 24.06%
99  โรงเรียนบ้านหว้าน 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
100  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 51
3 5.88
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
101  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138
18 13.04
5 3.62
9 6.52
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
102  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 57
9 15.79
2 3.51
0 0.00
0 0.00
2 3.51
44 77.19
13 22.81%
103  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 191
9 4.71
12 6.28
22 11.52
0 0.00
0 0.00
148 77.49
43 22.51%
104  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 112
3 2.68
4 3.57
10 8.93
6 5.36
2 1.79
87 77.68
25 22.32%
105  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 87
4 4.60
8 9.20
7 8.05
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
106  โรงเรียนบ้านดงปอ 87
7 8.05
6 6.90
5 5.75
0 0.00
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
107  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 46
4 8.70
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
108  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 751
158 21.04
0 0.00
4 0.53
0 0.00
0 0.00
589 78.43
162 21.57%
109  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 89
4 4.49
6 6.74
7 7.87
2 2.25
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัว 223
6 2.69
16 7.17
22 9.87
3 1.35
0 0.00
176 78.92
47 21.08%
111  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 86
8 9.30
5 5.81
3 3.49
1 1.16
1 1.16
68 79.07
18 20.93%
112  โรงเรียนบ้านเชียงดา 139
10 7.19
6 4.32
7 5.04
6 4.32
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
113  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
6 12.50
38 79.17
10 20.83%
114  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 125
10 8.00
10 8.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
115  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224
20 8.93
10 4.46
16 7.14
0 0.00
0 0.00
178 79.46
46 20.54%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 163
12 7.36
6 3.68
10 6.13
4 2.45
1 0.61
130 79.75
33 20.25%
117  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 179
11 6.15
13 7.26
5 2.79
5 2.79
2 1.12
143 79.89
36 20.11%
118  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 209
22 10.53
5 2.39
11 5.26
3 1.44
1 0.48
167 79.90
42 20.10%
119  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 46
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
120  โรงเรียนบ้านดงอุดม 103
4 3.88
2 1.94
7 6.80
5 4.85
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
121  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 413
40 9.69
17 4.12
19 4.60
3 0.73
1 0.24
333 80.63
80 19.37%
122  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 146
1 0.68
6 4.11
13 8.90
7 4.79
1 0.68
118 80.82
28 19.18%
123  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 89
6 6.74
3 3.37
5 5.62
1 1.12
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
124  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
1 1.69
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
125  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 266
6 2.26
10 3.76
14 5.26
9 3.38
10 3.76
217 81.58
49 18.42%
126  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121
13 10.74
7 5.79
2 1.65
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
127  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
128  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 33
1 3.03
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
129  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 116
9 7.76
6 5.17
5 4.31
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
130  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 61
2 3.28
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
131  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 89
4 4.49
3 3.37
5 5.62
3 3.37
1 1.12
73 82.02
16 17.98%
132  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 266
21 7.89
7 2.63
8 3.01
8 3.01
3 1.13
219 82.33
47 17.67%
133  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 125
8 6.40
5 4.00
8 6.40
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
134  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 87
2 2.30
6 6.90
6 6.90
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
135  โรงเรียนบ้านเลา 70
6 8.57
4 5.71
2 2.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
136  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 129
10 7.75
6 4.65
3 2.33
2 1.55
1 0.78
107 82.95
22 17.05%
137  โรงเรียนบ้านดอนบาก 77
6 7.79
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
138  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
139  โรงเรียนบ้านดงบัง 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
140  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
141  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 199
11 5.53
4 2.01
14 7.04
2 1.01
1 0.50
167 83.92
32 16.08%
142  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 137
10 7.30
7 5.11
5 3.65
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
143  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 233
3 1.29
2 0.86
32 13.73
0 0.00
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
144  โรงเรียนมิตรภาพ 6 146
3 2.05
0 0.00
20 13.70
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
145  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 153
10 6.54
6 3.92
5 3.27
3 1.96
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
146  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 71
3 4.23
0 0.00
7 9.86
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
147  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97
4 4.12
2 2.06
5 5.15
3 3.09
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
148  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 149
8 5.37
4 2.68
11 7.38
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
149  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 117
3 2.56
5 4.27
10 8.55
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
150  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
12 9.60
2 1.60
5 4.00
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
151  โรงเรียนบ้านโก่ย 93
3 3.23
0 0.00
9 9.68
0 0.00
2 2.15
79 84.95
14 15.05%
152  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 669
21 3.14
24 3.59
53 7.92
0 0.00
0 0.00
571 85.35
98 14.65%
153  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 124
11 8.87
4 3.23
3 2.42
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
154  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 131
6 4.58
3 2.29
5 3.82
2 1.53
3 2.29
112 85.50
19 14.50%
155  โรงเรียนบ้านนาพู่ 195
8 4.10
15 7.69
5 2.56
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
156  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 168
11 6.55
4 2.38
9 5.36
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
157  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 198
8 4.04
5 2.53
15 7.58
0 0.00
0 0.00
170 85.86
28 14.14%
158  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 179
8 4.47
8 4.47
5 2.79
3 1.68
1 0.56
154 86.03
25 13.97%
159  โรงเรียนบ้านเม่น 94
3 3.19
3 3.19
5 5.32
0 0.00
2 2.13
81 86.17
13 13.83%
160  โรงเรียนบ้านหนองตุ 181
3 1.66
0 0.00
22 12.15
0 0.00
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
161  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 80
3 3.75
4 5.00
2 2.50
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
162  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
0 0.00
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
163  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 77
2 2.60
0 0.00
6 7.79
1 1.30
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
164  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 139
4 2.88
2 1.44
7 5.04
2 1.44
3 2.16
121 87.05
18 12.95%
165  โรงเรียนบ้านแพงศรี 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
166  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 134
1 0.75
6 4.48
9 6.72
0 0.00
1 0.75
117 87.31
17 12.69%
167  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 87
2 2.30
1 1.15
6 6.90
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
168  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
169  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 88
1 1.14
0 0.00
9 10.23
1 1.14
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
170  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 57
3 5.26
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
171  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 171
0 0.00
6 3.51
12 7.02
3 1.75
0 0.00
150 87.72
21 12.28%
172  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 41
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
173  โรงเรียนบ้านนาแอง 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
1 1.20
2 2.41
73 87.95
10 12.05%
174  โรงเรียนบ้านโคกลาด 224
4 1.79
7 3.13
16 7.14
0 0.00
0 0.00
197 87.95
27 12.05%
175  โรงเรียนรัฐประชา 509 126
7 5.56
3 2.38
0 0.00
5 3.97
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
176  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.82
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
177  โรงเรียนประชาสามัคคี 141
10 7.09
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
178  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
2 2.17
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
179  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
180  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
0 0.00
3 4.05
0 0.00
2 2.70
67 90.54
7 9.46%
181  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151
3 1.99
1 0.66
8 5.30
1 0.66
1 0.66
137 90.73
14 9.27%
182  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 135
2 1.48
0 0.00
8 5.93
2 1.48
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
183  โรงเรียนบ้านดู่ 103
2 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.80
94 91.26
9 8.74%
184  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 92
3 3.26
3 3.26
1 1.09
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
185  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 85
3 3.53
1 1.18
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
186  โรงเรียนบ้านหนองกุง 102
3 2.94
3 2.94
2 1.96
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
187  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
188  โรงเรียนบ้านจอมศรี 92
1 1.09
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
189  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 201
4 1.99
4 1.99
6 2.99
0 0.00
1 0.50
186 92.54
15 7.46%
190  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
191  โรงเรียนบ้านใหม่ 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
192  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
1 1.64
57 93.44
4 6.56%
193  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 172
5 2.91
3 1.74
3 1.74
0 0.00
0 0.00
161 93.60
11 6.40%
194  โรงเรียนบ้านด่าน 78
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
195  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 215
2 0.93
2 0.93
7 3.26
0 0.00
0 0.00
204 94.88
11 5.12%
196  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
197  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 92
3 3.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
199  โรงเรียนบ้านจำปา 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
200  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
201  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 105
0 0.00
1 0.95
2 1.90
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
202  โรงเรียนบ้านดงยาง 168
0 0.00
2 1.19
2 1.19
0 0.00
0 0.00
164 97.62
4 2.38%
203  โรงเรียนบ้านนาเยีย 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
204  โรงเรียนบ้านหัวบึง 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.13
138 97.87
3 2.13%
205  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 119
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 99.16
1 0.84%
206  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านนาทาม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านหนองตูม 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,878 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,584 7.86
เตี้ย  1,738 5.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,278 9.97
ผอมและเตี้ย  1,566 4.76
อ้วนและเตี้ย  2,098 6.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,614 65.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,264 คน


34.26%


Powered By www.thaieducation.net