ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 56
28 50.00
3 5.36
15 26.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 29
29 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแสง 94
92 97.87
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 278
143 51.44
20 7.19
27 9.71
50 17.99
38 13.67
0 0.00
278 100.00%
5  โรงเรียนยูงทองวิทยา 76
3 3.95
73 96.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00%
6  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 3
0 0.00
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
7  โรงเรียนบ้านต่างแคน 129
22 17.05
31 24.03
31 24.03
13 10.08
17 13.18
15 11.63
114 88.37%
8  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 32
3 9.38
4 12.50
13 40.63
4 12.50
4 12.50
4 12.50
28 87.50%
9  โรงเรียนบ้านกุดฮู 89
20 22.47
11 12.36
6 6.74
20 22.47
9 10.11
23 25.84
66 74.16%
10  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 80
20 25.00
8 10.00
4 5.00
8 10.00
7 8.75
33 41.25
47 58.75%
11  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 473
71 15.01
42 8.88
64 13.53
27 5.71
64 13.53
205 43.34
268 56.66%
12  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
13  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 36
7 19.44
4 11.11
1 2.78
3 8.33
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
14  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1185
69 5.82
32 2.70
223 18.82
18 1.52
128 10.80
715 60.34
470 39.66%
15  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 674
25 3.71
34 5.04
86 12.76
59 8.75
62 9.20
408 60.53
266 39.47%
16  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 195
24 12.31
21 10.77
7 3.59
14 7.18
9 4.62
120 61.54
75 38.46%
17  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 155
25 16.13
5 3.23
2 1.29
23 14.84
2 1.29
98 63.23
57 36.77%
18  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 160
22 13.75
12 7.50
15 9.38
7 4.38
0 0.00
104 65.00
56 35.00%
19  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 100
19 19.00
7 7.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
20  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 229
19 8.30
14 6.11
19 8.30
11 4.80
12 5.24
154 67.25
75 32.75%
21  โรงเรียนบ้านยางชุม 70
7 10.00
5 7.14
8 11.43
1 1.43
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
22  โรงเรียนบ้านผาเวียง 43
13 30.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
23  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 43
3 6.98
6 13.95
3 6.98
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
24  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 237
33 13.92
19 8.02
6 2.53
12 5.06
1 0.42
166 70.04
71 29.96%
25  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 246
12 4.88
17 6.91
16 6.50
12 4.88
16 6.50
173 70.33
73 29.67%
26  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 68
7 10.29
8 11.76
3 4.41
2 2.94
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
27  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 99
6 6.06
6 6.06
6 6.06
9 9.09
1 1.01
71 71.72
28 28.28%
28  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 61
9 14.75
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
29  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 72
10 13.89
5 6.94
4 5.56
0 0.00
1 1.39
52 72.22
20 27.78%
30  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
19 12.10
7 4.46
17 10.83
0 0.00
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
31  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 114
12 10.53
5 4.39
9 7.89
4 3.51
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
32  โรงเรียนบ้านก่าน 137
11 8.03
7 5.11
17 12.41
1 0.73
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
33  โรงเรียนบ้านนากลาง 269
21 7.81
3 1.12
33 12.27
0 0.00
13 4.83
199 73.98
70 26.02%
34  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 109
6 5.50
8 7.34
10 9.17
1 0.92
2 1.83
82 75.23
27 24.77%
35  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 202
12 5.94
12 5.94
14 6.93
11 5.45
1 0.50
152 75.25
50 24.75%
36  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 216
2 0.93
6 2.78
22 10.19
3 1.39
20 9.26
163 75.46
53 24.54%
37  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 221
13 5.88
9 4.07
16 7.24
5 2.26
11 4.98
167 75.57
54 24.43%
38  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 112
11 9.82
7 6.25
8 7.14
0 0.00
1 0.89
85 75.89
27 24.11%
39  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 90
3 3.33
3 3.33
15 16.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
40  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 203
6 2.96
9 4.43
10 4.93
8 3.94
12 5.91
158 77.83
45 22.17%
41  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 123
12 9.76
0 0.00
9 7.32
5 4.07
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
42  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 69
7 10.14
2 2.90
4 5.80
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
43  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 159
15 9.43
8 5.03
8 5.03
3 1.89
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
44  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 485
47 9.69
15 3.09
41 8.45
0 0.00
0 0.00
382 78.76
103 21.24%
45  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 175
7 4.00
7 4.00
16 9.14
4 2.29
3 1.71
138 78.86
37 21.14%
46  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 95
7 7.37
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
47  โรงเรียนบ้านสนามชัย 96
6 6.25
3 3.13
6 6.25
2 2.08
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
48  โรงเรียนบ้านบุญทัน 168
13 7.74
3 1.79
14 8.33
3 1.79
2 1.19
133 79.17
35 20.83%
49  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 189
12 6.35
12 6.35
5 2.65
7 3.70
3 1.59
150 79.37
39 20.63%
50  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 84
2 2.38
8 9.52
7 8.33
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
51  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 119
3 2.52
0 0.00
21 17.65
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
52  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 264
10 3.79
20 7.58
19 7.20
3 1.14
0 0.00
212 80.30
52 19.70%
53  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
54  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 253
4 1.58
23 9.09
18 7.11
2 0.79
2 0.79
204 80.63
49 19.37%
55  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 105
6 5.71
4 3.81
9 8.57
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
56  โรงเรียนบ้านนาไร่ 100
4 4.00
1 1.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
57  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
58  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 194
12 6.19
5 2.58
13 6.70
2 1.03
2 1.03
160 82.47
34 17.53%
59  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 96
3 3.13
3 3.13
10 10.42
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
60  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 187
17 9.09
0 0.00
13 6.95
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
61  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 88
6 6.82
2 2.27
5 5.68
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
62  โรงเรียนบ้านผาวัง 133
5 3.76
5 3.76
6 4.51
5 3.76
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
63  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 203
9 4.43
2 0.99
21 10.34
0 0.00
0 0.00
171 84.24
32 15.76%
64  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
65  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 135
4 2.96
7 5.19
10 7.41
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
66  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 183
14 7.65
9 4.92
5 2.73
0 0.00
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
67  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 170
9 5.29
7 4.12
9 5.29
1 0.59
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
68  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
34 85.00
6 15.00%
69  โรงเรียนบ้านวังหินซา 151
10 6.62
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
70  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 389
34 8.74
6 1.54
15 3.86
0 0.00
0 0.00
334 85.86
55 14.14%
71  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 215
3 1.40
0 0.00
21 9.77
5 2.33
0 0.00
186 86.51
29 13.49%
72  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 69
0 0.00
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
73  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 198
9 4.55
6 3.03
9 4.55
1 0.51
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
74  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 115
7 6.09
3 2.61
4 3.48
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
75  โรงเรียนบ้านนาแก 207
4 1.93
6 2.90
12 5.80
3 1.45
0 0.00
182 87.92
25 12.08%
76  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 98
4 4.08
2 2.04
5 5.10
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
77  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 156
1 0.64
3 1.92
10 6.41
3 1.92
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
78  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 67
0 0.00
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
79  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 164
7 4.27
0 0.00
7 4.27
2 1.22
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
80  โรงเรียนบ้านนาสี 91
1 1.10
5 5.49
2 2.20
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
81  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 166
5 3.01
2 1.20
5 3.01
2 1.20
0 0.00
152 91.57
14 8.43%
82  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 170
3 1.76
1 0.59
10 5.88
0 0.00
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
83  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 110
2 1.82
0 0.00
6 5.45
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
84  โรงเรียนบ้านนาด่าน 237
4 1.69
6 2.53
3 1.27
6 2.53
0 0.00
218 91.98
19 8.02%
85  โรงเรียนบ้านโนนตาล 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
36 92.31
3 7.69%
86  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 183
5 2.73
3 1.64
5 2.73
1 0.55
0 0.00
169 92.35
14 7.65%
87  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 139
2 1.44
5 3.60
3 2.16
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
88  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 147
1 0.68
0 0.00
9 6.12
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
89  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
90  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 97
1 1.03
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
91  โรงเรียนบ้านโนนงาม 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
92  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 277
3 1.08
3 1.08
6 2.17
2 0.72
0 0.00
263 94.95
14 5.05%
93  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 104
0 0.00
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
94  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
95  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 148
5 3.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 96.62
5 3.38%
96  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 94
1 1.06
-1 -1.06
2 2.13
0 0.00
1 1.06
91 96.81
3 3.19%
97  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนาโมง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,109 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,214 8.03
เตี้ย  680 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,215 8.04
ผอมและเตี้ย  406 2.69
อ้วนและเตี้ย  458 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,136 73.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,973 คน


26.30%


Powered By www.thaieducation.net