ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 13
1 7.69
0 0.00
12 92.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโพน 110
0 0.00
17 15.45
52 47.27
29 26.36
12 10.91
0 0.00
110 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 19
11 57.89
3 15.79
4 21.05
0 0.00
1 5.26
0 0.00
19 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
7 38.89
2 11.11
7 38.89
1 5.56
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินลาด 23
7 30.43
4 17.39
8 34.78
3 13.04
0 0.00
1 4.35
22 95.65%
6  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 175
35 20.00
43 24.57
47 26.86
16 9.14
24 13.71
10 5.71
165 94.29%
7  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 27
12 44.44
10 37.04
3 11.11
0 0.00
0 0.00
2 7.41
25 92.59%
8  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 58
10 17.24
16 27.59
11 18.97
3 5.17
9 15.52
9 15.52
49 84.48%
9  โรงเรียนบ้านวังชัย 191
17 8.90
22 11.52
40 20.94
26 13.61
32 16.75
54 28.27
137 71.73%
10  โรงเรียนบ้านหนองซา 99
63 63.64
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
30 30.30
69 69.70%
11  โรงเรียนศรีเมืองแอม 41
8 19.51
5 12.20
3 7.32
7 17.07
4 9.76
14 34.15
27 65.85%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 84
46 54.76
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
34 40.48
50 59.52%
13  โรงเรียนบ้านดงมัน 79
26 32.91
8 10.13
2 2.53
9 11.39
0 0.00
34 43.04
45 56.96%
14  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 69
11 15.94
10 14.49
6 8.70
9 13.04
3 4.35
30 43.48
39 56.52%
15  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 153
21 13.73
8 5.23
25 16.34
31 20.26
0 0.00
68 44.44
85 55.56%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 37
6 16.22
4 10.81
3 8.11
6 16.22
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
17  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 120
10 8.33
10 8.33
6 5.00
14 11.67
21 17.50
59 49.17
61 50.83%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 131
19 14.50
23 17.56
11 8.40
12 9.16
1 0.76
65 49.62
66 50.38%
19  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 79
31 39.24
3 3.80
5 6.33
0 0.00
0 0.00
40 50.63
39 49.37%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวง 46
11 23.91
7 15.22
4 8.70
0 0.00
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
21  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 50
7 14.00
4 8.00
5 10.00
4 8.00
2 4.00
28 56.00
22 44.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองแสง 103
11 10.68
11 10.68
8 7.77
10 9.71
3 2.91
60 58.25
43 41.75%
23  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 130
17 13.08
7 5.38
14 10.77
7 5.38
9 6.92
76 58.46
54 41.54%
24  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 101
15 14.85
0 0.00
14 13.86
12 11.88
0 0.00
60 59.41
41 40.59%
25  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 517
49 9.48
68 13.15
31 6.00
33 6.38
25 4.84
311 60.15
206 39.85%
26  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 38
5 13.16
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
27  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 44
2 4.55
11 25.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
28  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 76
8 10.53
7 9.21
3 3.95
3 3.95
8 10.53
47 61.84
29 38.16%
29  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 133
25 18.80
9 6.77
14 10.53
1 0.75
1 0.75
83 62.41
50 37.59%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 92
13 14.13
5 5.43
10 10.87
6 6.52
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
31  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 218
22 10.09
13 5.96
25 11.47
8 3.67
12 5.50
138 63.30
80 36.70%
32  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 60
8 13.33
3 5.00
6 10.00
2 3.33
3 5.00
38 63.33
22 36.67%
33  โรงเรียนบ้านบะแต้ 84
3 3.57
5 5.95
7 8.33
8 9.52
7 8.33
54 64.29
30 35.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 58
8 13.79
10 17.24
2 3.45
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
35  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 126
8 6.35
7 5.56
8 6.35
8 6.35
12 9.52
83 65.87
43 34.13%
36  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 112
5 4.46
9 8.04
15 13.39
8 7.14
1 0.89
74 66.07
38 33.93%
37  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 89
17 19.10
7 7.87
5 5.62
0 0.00
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
38  โรงเรียนบ้านแห้ว 142
11 7.75
11 7.75
8 5.63
6 4.23
10 7.04
96 67.61
46 32.39%
39  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 211
13 6.16
17 8.06
24 11.37
5 2.37
9 4.27
143 67.77
68 32.23%
40  โรงเรียนชุมชนกระนวน 312
36 11.54
22 7.05
40 12.82
2 0.64
0 0.00
212 67.95
100 32.05%
41  โรงเรียนบ้านสระกุด 156
21 13.46
7 4.49
16 10.26
6 3.85
0 0.00
106 67.95
50 32.05%
42  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 90
13 14.44
8 8.89
6 6.67
1 1.11
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
43  โรงเรียนบ้านโนน 188
17 9.04
11 5.85
23 12.23
4 2.13
3 1.60
130 69.15
58 30.85%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 141
34 24.11
0 0.00
9 6.38
0 0.00
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
45  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 23
1 4.35
2 8.70
4 17.39
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
46  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 112
9 8.04
7 6.25
3 2.68
7 6.25
8 7.14
78 69.64
34 30.36%
47  โรงเรียนบ้านคำบง 344
34 9.88
8 2.33
54 15.70
6 1.74
2 0.58
240 69.77
104 30.23%
48  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 80
19 23.75
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
49  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 41
5 12.20
1 2.44
3 7.32
0 0.00
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
50  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 110
14 12.73
1 0.91
17 15.45
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
51  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 31
4 12.90
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
52  โรงเรียนน้ำพอง 1027
54 5.26
20 1.95
80 7.79
74 7.21
63 6.13
736 71.67
291 28.33%
53  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 59
5 8.47
3 5.08
4 6.78
3 5.08
1 1.69
43 72.88
16 27.12%
54  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 214
12 5.61
12 5.61
20 9.35
6 2.80
8 3.74
156 72.90
58 27.10%
55  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 511
34 6.65
16 3.13
53 10.37
22 4.31
12 2.35
374 73.19
137 26.81%
56  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 69
6 8.70
3 4.35
5 7.25
3 4.35
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
57  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 142
18 12.68
8 5.63
7 4.93
2 1.41
1 0.70
106 74.65
36 25.35%
58  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 44
4 9.09
3 6.82
2 4.55
1 2.27
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 116
14 12.07
13 11.21
2 1.72
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
60  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 142
8 5.63
4 2.82
17 11.97
0 0.00
5 3.52
108 76.06
34 23.94%
61  โรงเรียนบ้านหัวบึง 80
5 6.25
4 5.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
62  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 191
10 5.24
11 5.76
15 7.85
9 4.71
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
63  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
6 5.88
5 4.90
5 4.90
4 3.92
3 2.94
79 77.45
23 22.55%
64  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 54
2 3.70
1 1.85
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
65  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 36
2 5.56
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
66  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 63
2 3.17
6 9.52
5 7.94
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
67  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 240
20 8.33
18 7.50
15 6.25
0 0.00
0 0.00
187 77.92
53 22.08%
68  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 114
16 14.04
3 2.63
6 5.26
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
69  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 635
25 3.94
11 1.73
37 5.83
36 5.67
30 4.72
496 78.11
139 21.89%
70  โรงเรียนบ้านโนนจิก 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
1 4.35
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
71  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 75
4 5.33
6 8.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
72  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 231
13 5.63
4 1.73
12 5.19
7 3.03
13 5.63
182 78.79
49 21.21%
73  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 147
0 0.00
0 0.00
16 10.88
15 10.20
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
74  โรงเรียนบ้านหม้อ 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
2 4.65
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
75  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
76  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 73
7 9.59
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
77  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
8 10.96
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
78  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 55
6 10.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
79  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 106
6 5.66
6 5.66
3 2.83
6 5.66
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
80  โรงเรียนบ้านหนองโอง 86
3 3.49
4 4.65
6 6.98
4 4.65
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
81  โรงเรียนบ้านหนองโก 204
22 10.78
10 4.90
8 3.92
0 0.00
0 0.00
164 80.39
40 19.61%
82  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
1 2.78
1 2.78
29 80.56
7 19.44%
83  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 31
0 0.00
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
84  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 105
5 4.76
1 0.95
14 13.33
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
85  โรงเรียนบ้านผักหนาม 148
8 5.41
6 4.05
14 9.46
0 0.00
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
86  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 159
6 3.77
15 9.43
8 5.03
1 0.63
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
87  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 110
3 2.73
4 3.64
13 11.82
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
88  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 110
10 9.09
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
89  โรงเรียนบ้านบ่อ 87
3 3.45
2 2.30
9 10.34
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
90  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 195
10 5.13
6 3.08
7 3.59
5 2.56
5 2.56
162 83.08
33 16.92%
91  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
92  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 300
4 1.33
2 0.67
35 11.67
8 2.67
0 0.00
251 83.67
49 16.33%
93  โรงเรียนบ้านนาเรียง 99
8 8.08
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
94  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 101
4 3.96
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
95  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
96  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
97  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 104
11 10.58
0 0.00
4 3.85
0 0.00
1 0.96
88 84.62
16 15.38%
98  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 73
8 10.96
0 0.00
2 2.74
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
99  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
100  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
101  โรงเรียนบ้านหนองผือ 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
102  โรงเรียนบ้านสำโรง 152
8 5.26
7 4.61
7 4.61
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
103  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
104  โรงเรียนบ้านหัวดง 71
3 4.23
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
105  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 143
3 2.10
4 2.80
13 9.09
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
106  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 95
3 3.16
1 1.05
7 7.37
0 0.00
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
107  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 81
3 3.70
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
108  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 148
5 3.38
0 0.00
15 10.14
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
109  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 67
1 1.49
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
110  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 82
4 4.88
3 3.66
2 2.44
1 1.22
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
111  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
112  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
113  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 93
7 7.53
0 0.00
3 3.23
2 2.15
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
114  โรงเรียนบ้านนาขาม 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
115  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 97
5 5.15
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
116  โรงเรียนบ้านหนองคู 42
0 0.00
1 2.38
3 7.14
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
117  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 59
4 6.78
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
118  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 51
5 9.80
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
119  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
120  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 130
8 6.15
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
122  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
123  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 100
1 1.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
124  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
125  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 120
0 0.00
0 0.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
127  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 198
7 3.54
0 0.00
14 7.07
0 0.00
0 0.00
177 89.39
21 10.61%
128  โรงเรียนบ้านนาง้อง 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
129  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 88
1 1.14
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
130  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 49
0 0.00
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
131  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 50
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 71
2 2.82
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
133  โรงเรียนคำบอนวิทยา 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
134  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
2 2.67
68 90.67
7 9.33%
135  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 141
5 3.55
7 4.96
0 0.00
1 0.71
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
136  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
137  โรงเรียนบ้านทรายมูล 163
6 3.68
5 3.07
3 1.84
1 0.61
0 0.00
148 90.80
15 9.20%
138  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 88
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
139  โรงเรียนบ้านโสกแสง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
140  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 101
3 2.97
0 0.00
4 3.96
1 0.99
1 0.99
92 91.09
9 8.91%
141  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 317
16 5.05
4 1.26
6 1.89
2 0.63
0 0.00
289 91.17
28 8.83%
142  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 103
0 0.00
1 0.97
4 3.88
0 0.00
4 3.88
94 91.26
9 8.74%
143  โรงเรียนบ้านคำมืด 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
144  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
146  โรงเรียนบ้านนาคู 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
147  โรงเรียนบ้านนาค้อ 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
148  โรงเรียนบ้านคำแมด 78
3 3.85
1 1.28
0 0.00
1 1.28
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
149  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
150  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 79
1 1.27
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
151  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
152  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 81
0 0.00
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
153  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 398
16 4.02
1 0.25
12 3.02
0 0.00
0 0.00
369 92.71
29 7.29%
154  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
78 92.86
6 7.14%
155  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 194
5 2.58
8 4.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
156  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 168
1 0.60
1 0.60
9 5.36
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
157  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
158  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
159  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
160  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
4 4.88
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
161  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
162  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 195
0 0.00
0 0.00
11 5.64
0 0.00
0 0.00
184 94.36
11 5.64%
163  โรงเรียนบ้านดงเย็น 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
164  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 87
3 3.45
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
166  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 87
1 1.15
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
167  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
168  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
169  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านนาฝาย 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านฟากพอง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,818 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 7.38
เตี้ย  771 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,439 7.65
ผอมและเตี้ย  561 2.98
อ้วนและเตี้ย  392 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,267 75.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,551 คน


24.18%


Powered By www.thaieducation.net