ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทม 17
14 82.35
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 32
7 21.88
7 21.88
8 25.00
8 25.00
2 6.25
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 122
65 53.28
26 21.31
6 4.92
17 13.93
8 6.56
0 0.00
122 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองตานา 83
15 18.07
25 30.12
35 42.17
0 0.00
8 9.64
0 0.00
83 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9
2 22.22
2 22.22
2 22.22
3 33.33
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 40
7 17.50
3 7.50
27 67.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
40 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00
24 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนงาม 136
39 28.68
39 28.68
12 8.82
21 15.44
0 0.00
25 18.38
111 81.62%
9  โรงเรียนปรางค์กู่ 66
2 3.03
16 24.24
12 18.18
11 16.67
7 10.61
18 27.27
48 72.73%
10  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1038
104 10.02
104 10.02
86 8.29
197 18.98
192 18.50
355 34.20
683 65.80%
11  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 134
9 6.72
21 15.67
20 14.93
16 11.94
6 4.48
62 46.27
72 53.73%
12  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 99
5 5.05
13 13.13
31 31.31
3 3.03
0 0.00
47 47.47
52 52.53%
13  โรงเรียนบ้านคอกวัว 31
4 12.90
2 6.45
6 19.35
2 6.45
2 6.45
15 48.39
16 51.61%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 178
20 11.24
7 3.93
35 19.66
4 2.25
24 13.48
88 49.44
90 50.56%
15  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 581
50 8.61
34 5.85
114 19.62
56 9.64
35 6.02
292 50.26
289 49.74%
16  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 52
5 9.62
11 21.15
4 7.69
5 9.62
0 0.00
27 51.92
25 48.08%
17  โรงเรียนบ้านโนนตาล 79
15 18.99
22 27.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 53.16
37 46.84%
18  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 47
7 14.89
5 10.64
3 6.38
5 10.64
2 4.26
25 53.19
22 46.81%
19  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 40
5 12.50
3 7.50
1 2.50
5 12.50
4 10.00
22 55.00
18 45.00%
20  โรงเรียนบ้านลาด 134
5 3.73
15 11.19
24 17.91
3 2.24
12 8.96
75 55.97
59 44.03%
21  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 69
11 15.94
8 11.59
3 4.35
8 11.59
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
22  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 53
11 20.75
4 7.55
8 15.09
0 0.00
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
23  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
9 17.65
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
24  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 136
10 7.35
31 22.79
3 2.21
10 7.35
3 2.21
79 58.09
57 41.91%
25  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 133
4 3.01
15 11.28
32 24.06
0 0.00
3 2.26
79 59.40
54 40.60%
26  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 255
11 4.31
12 4.71
26 10.20
23 9.02
30 11.76
153 60.00
102 40.00%
27  โรงเรียนบ้านท่าลาด 162
20 12.35
27 16.67
2 1.23
5 3.09
10 6.17
98 60.49
64 39.51%
28  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
5 7.04
4 5.63
5 7.04
12 16.90
2 2.82
43 60.56
28 39.44%
29  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 221
21 9.50
23 10.41
24 10.86
6 2.71
13 5.88
134 60.63
87 39.37%
30  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 197
14 7.11
16 8.12
20 10.15
11 5.58
15 7.61
121 61.42
76 38.58%
31  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
6 9.38
4 6.25
11 17.19
2 3.13
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
32  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 70
14 20.00
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 197
7 3.55
4 2.03
35 17.77
1 0.51
24 12.18
126 63.96
71 36.04%
34  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 160
10 6.25
4 2.50
18 11.25
8 5.00
16 10.00
104 65.00
56 35.00%
35  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 93
5 5.38
9 9.68
8 8.60
5 5.38
5 5.38
61 65.59
32 34.41%
36  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1510
111 7.35
109 7.22
103 6.82
105 6.95
91 6.03
991 65.63
519 34.37%
37  โรงเรียนบ้านทรายมูล 231
28 12.12
17 7.36
30 12.99
1 0.43
3 1.30
152 65.80
79 34.20%
38  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 148
15 10.14
9 6.08
9 6.08
10 6.76
7 4.73
98 66.22
50 33.78%
39  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 119
7 5.88
10 8.40
7 5.88
5 4.20
11 9.24
79 66.39
40 33.61%
40  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 48
11 22.92
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
41  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 52
6 11.54
2 3.85
6 11.54
2 3.85
1 1.92
35 67.31
17 32.69%
42  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 93
4 4.30
11 11.83
13 13.98
1 1.08
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
43  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
13 20.63
7 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
44  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
32 20.25
6 3.80
7 4.43
5 3.16
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
45  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 257
5 1.95
15 5.84
13 5.06
20 7.78
28 10.89
176 68.48
81 31.52%
46  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 86
18 20.93
2 2.33
7 8.14
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
47  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 149
19 12.75
5 3.36
16 10.74
5 3.36
1 0.67
103 69.13
46 30.87%
48  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 65
3 4.62
4 6.15
5 7.69
4 6.15
4 6.15
45 69.23
20 30.77%
49  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 26
0 0.00
4 15.38
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
50  โรงเรียนบ้านวังไฮ 87
8 9.20
11 12.64
7 8.05
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 64
7 10.94
8 12.50
4 6.25
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
52  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 81
13 16.05
4 4.94
5 6.17
2 2.47
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
53  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 85
10 11.76
4 4.71
6 7.06
5 5.88
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
54  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
2 4.88
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
55  โรงเรียนบ้านมอใต้ 24
3 12.50
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
56  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 67
5 7.46
8 11.94
4 5.97
1 1.49
1 1.49
48 71.64
19 28.36%
57  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 206
22 10.68
17 8.25
11 5.34
4 1.94
4 1.94
148 71.84
58 28.16%
58  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 97
6 6.19
8 8.25
8 8.25
5 5.15
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
59  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 264
23 8.71
13 4.92
16 6.06
9 3.41
12 4.55
191 72.35
73 27.65%
60  โรงเรียนบ้านหัวขัว 151
4 2.65
5 3.31
20 13.25
4 2.65
6 3.97
112 74.17
39 25.83%
61  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 71
4 5.63
4 5.63
5 7.04
4 5.63
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
62  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 226
6 2.65
7 3.10
12 5.31
10 4.42
22 9.73
169 74.78
57 25.22%
63  โรงเรียนบ้านวังคูณ 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
4 6.67
4 6.67
45 75.00
15 25.00%
64  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
1 1.54
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
65  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 90
16 17.78
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
66  โรงเรียนบ้านโนนทัน 103
11 10.68
3 2.91
11 10.68
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
67  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 132
10 7.58
5 3.79
17 12.88
0 0.00
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
68  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 124
11 8.87
6 4.84
6 4.84
7 5.65
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
69  โรงเรียนร่มเกล้า 328
19 5.79
8 2.44
35 10.67
15 4.57
0 0.00
251 76.52
77 23.48%
70  โรงเรียนบ้านหนองกุง 81
5 6.17
6 7.41
7 8.64
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
71  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 116
5 4.31
7 6.03
11 9.48
1 0.86
3 2.59
89 76.72
27 23.28%
72  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 78
8 10.26
1 1.28
9 11.54
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
73  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 135
3 2.22
3 2.22
9 6.67
3 2.22
13 9.63
104 77.04
31 22.96%
74  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 144
5 3.47
10 6.94
13 9.03
5 3.47
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
75  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 88
7 7.95
3 3.41
5 5.68
5 5.68
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 114
8 7.02
4 3.51
13 11.40
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 105
3 2.86
5 4.76
14 13.33
0 0.00
1 0.95
82 78.10
23 21.90%
78  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 199
18 9.05
3 1.51
20 10.05
2 1.01
0 0.00
156 78.39
43 21.61%
79  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
80  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
14 17.28
3 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
81  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 43
3 6.98
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
82  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 67
6 8.96
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
83  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 72
5 6.94
4 5.56
4 5.56
0 0.00
2 2.78
57 79.17
15 20.83%
84  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 101
7 6.93
2 1.98
9 8.91
3 2.97
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
85  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 368
13 3.53
22 5.98
14 3.80
13 3.53
14 3.80
292 79.35
76 20.65%
86  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 568
25 4.40
16 2.82
76 13.38
0 0.00
0 0.00
451 79.40
117 20.60%
87  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 59
0 0.00
4 6.78
3 5.08
2 3.39
3 5.08
47 79.66
12 20.34%
88  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
89  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 110
7 6.36
5 4.55
8 7.27
2 1.82
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
90  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 86
3 3.49
2 2.33
10 11.63
0 0.00
2 2.33
69 80.23
17 19.77%
91  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 66
2 3.03
2 3.03
7 10.61
1 1.52
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
92  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 185
6 3.24
18 9.73
4 2.16
3 1.62
5 2.70
149 80.54
36 19.46%
93  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 62
6 9.68
1 1.61
1 1.61
1 1.61
3 4.84
50 80.65
12 19.35%
94  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 204
14 6.86
0 0.00
25 12.25
0 0.00
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
95  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 121
3 2.48
4 3.31
6 4.96
3 2.48
7 5.79
98 80.99
23 19.01%
96  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 132
5 3.79
4 3.03
16 12.12
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
97  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 112
3 2.68
5 4.46
6 5.36
3 2.68
3 2.68
92 82.14
20 17.86%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 112
0 0.00
2 1.79
12 10.71
4 3.57
2 1.79
92 82.14
20 17.86%
99  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 166
12 7.23
5 3.01
11 6.63
1 0.60
0 0.00
137 82.53
29 17.47%
100  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 86
4 4.65
3 3.49
5 5.81
2 2.33
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
101  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 46
3 6.52
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
102  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 47
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
103  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
3 4.17
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 74
3 4.05
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 62
8 12.90
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
106  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 101
7 6.93
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
107  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 70
5 7.14
2 2.86
1 1.43
2 2.86
1 1.43
59 84.29
11 15.71%
108  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 52
4 7.69
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
109  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 86
4 4.65
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
110  โรงเรียนบ้านผาสุก 73
5 6.85
1 1.37
4 5.48
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
111  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 127
2 1.57
0 0.00
7 5.51
8 6.30
2 1.57
108 85.04
19 14.96%
112  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 108
4 3.70
3 2.78
3 2.78
3 2.78
3 2.78
92 85.19
16 14.81%
113  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 104
12 11.54
3 2.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
114  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 188
11 5.85
5 2.66
5 2.66
5 2.66
1 0.53
161 85.64
27 14.36%
115  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 99
3 3.03
3 3.03
8 8.08
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
116  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 100
2 2.00
5 5.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
117  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
118  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 72
0 0.00
2 2.78
8 11.11
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
119  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 72
2 2.78
5 6.94
3 4.17
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
120  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 124
2 1.61
0 0.00
7 5.65
0 0.00
8 6.45
107 86.29
17 13.71%
121  โรงเรียนบ้านนาเลิง 239
9 3.77
0 0.00
23 9.62
0 0.00
0 0.00
207 86.61
32 13.39%
122  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 114
4 3.51
2 1.75
9 7.89
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
123  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 118
2 1.69
3 2.54
8 6.78
2 1.69
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
124  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 127
8 6.30
3 2.36
3 2.36
0 0.00
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
125  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 64
1 1.56
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
126  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 145
8 5.52
3 2.07
2 1.38
2 1.38
3 2.07
127 87.59
18 12.41%
127  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 73
2 2.74
1 1.37
2 2.74
2 2.74
2 2.74
64 87.67
9 12.33%
128  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
3 6.12
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
129  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 76
3 3.95
3 3.95
2 2.63
0 0.00
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
130  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 131
4 3.05
1 0.76
4 3.05
2 1.53
4 3.05
116 88.55
15 11.45%
131  โรงเรียนบ้านดอนข่า 45
3 6.67
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
132  โรงเรียนบ้านวังมน 90
4 4.44
0 0.00
5 5.56
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
133  โรงเรียนบ้านหนองแตง 83
2 2.41
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
134  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 111
1 0.90
5 4.50
6 5.41
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
135  โรงเรียนบ้านค้อ 121
12 9.92
0 0.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
136  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
137  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
138  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 10.38
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
139  โรงเรียนบ้านหนองอุ 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
140  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 99
1 1.01
1 1.01
8 8.08
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
141  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 91
4 4.40
0 0.00
3 3.30
2 2.20
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
142  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
143  โรงเรียนบ้านโคกกุง 197
4 2.03
4 2.03
10 5.08
1 0.51
0 0.00
178 90.36
19 9.64%
144  โรงเรียนบ้านป่าคา 94
4 4.26
1 1.06
2 2.13
1 1.06
1 1.06
85 90.43
9 9.57%
145  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 32
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
146  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 98
5 5.10
2 2.04
0 0.00
1 1.02
1 1.02
89 90.82
9 9.18%
147  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 112
5 4.46
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
148  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
149  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 114
2 1.75
3 2.63
4 3.51
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
150  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
151  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
152  โรงเรียนบ้านกุดจิก 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
153  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 52
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
2 3.85
48 92.31
4 7.69%
154  โรงเรียนบ้านถิ่น 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
155  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 94
1 1.06
3 3.19
3 3.19
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
156  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
157  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 95
2 2.11
0 0.00
4 4.21
1 1.05
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
158  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
159  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
160  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
161  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 163
6 3.68
1 0.61
3 1.84
1 0.61
0 0.00
152 93.25
11 6.75%
162  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
163  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 46
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
164  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
165  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
166  โรงเรียนบ้านลำภู 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
167  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
168  โรงเรียนดอนปอวิทยา 252
9 3.57
0 0.00
6 2.38
0 0.00
0 0.00
237 94.05
15 5.95%
169  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 103
1 0.97
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
170  โรงเรียนบ้านหนองแวง 143
2 1.40
0 0.00
6 4.20
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
171  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
172  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 75
0 0.00
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
173  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 227
6 2.64
0 0.00
6 2.64
0 0.00
0 0.00
215 94.71
12 5.29%
174  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
175  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 119
1 0.84
2 1.68
1 0.84
1 0.84
1 0.84
113 94.96
6 5.04%
176  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 122
3 2.46
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
177  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
178  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
179  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 113
0 0.00
1 0.88
4 3.54
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
180  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
181  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
182  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 86
1 1.16
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
183  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
184  โรงเรียนบ้านตำแย 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
185  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 125
4 3.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 96.80
4 3.20%
186  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
187  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 100
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
188  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
189  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
46 97.87
1 2.13%
190  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
191  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านดงบาก 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านพร้าว 195
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,604 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,432 6.34
เตี้ย  1,093 4.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,682 7.44
ผอมและเตี้ย  817 3.61
อ้วนและเตี้ย  742 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,838 74.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,766 คน


25.51%


Powered By www.thaieducation.net