ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.65
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 129
78 60.47
0 0.00
4 3.10
2 1.55
0 0.00
45 34.88
84 65.12%
2  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 260
39 15.00
23 8.85
49 18.85
13 5.00
15 5.77
121 46.54
139 53.46%
3  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 191
25 13.09
32 16.75
18 9.42
17 8.90
8 4.19
91 47.64
100 52.36%
4  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 96
15 15.63
7 7.29
9 9.38
8 8.33
11 11.46
46 47.92
50 52.08%
5  โรงเรียนบ้านหนองหมู 229
28 12.23
25 10.92
37 16.16
11 4.80
17 7.42
111 48.47
118 51.53%
6  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 206
26 12.62
19 9.22
33 16.02
13 6.31
15 7.28
100 48.54
106 51.46%
7  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 51
8 15.69
10 19.61
5 9.80
1 1.96
2 3.92
25 49.02
26 50.98%
8  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 149
14 9.40
6 4.03
19 12.75
20 13.42
15 10.07
75 50.34
74 49.66%
9  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 94
8 8.51
0 0.00
14 14.89
8 8.51
14 14.89
50 53.19
44 46.81%
10  โรงเรียนบ้านนากั้ง 260
24 9.23
25 9.62
48 18.46
14 5.38
8 3.08
141 54.23
119 45.77%
11  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 150
19 12.67
4 2.67
29 19.33
2 1.33
13 8.67
83 55.33
67 44.67%
12  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 112
13 11.61
2 1.79
26 23.21
2 1.79
7 6.25
62 55.36
50 44.64%
13  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 351
37 10.54
27 7.69
54 15.38
14 3.99
24 6.84
195 55.56
156 44.44%
14  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 100
11 11.00
19 19.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
15  โรงเรียนบ้านบัวโคก 152
28 18.42
27 17.76
0 0.00
2 1.32
5 3.29
90 59.21
62 40.79%
16  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 138
5 3.62
6 4.35
14 10.14
11 7.97
14 10.14
88 63.77
50 36.23%
17  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 38
1 2.63
0 0.00
9 23.68
0 0.00
3 7.89
25 65.79
13 34.21%
18  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 133
12 9.02
10 7.52
11 8.27
4 3.01
8 6.02
88 66.17
45 33.83%
19  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 148
10 6.76
18 12.16
19 12.84
1 0.68
2 1.35
98 66.22
50 33.78%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 453
34 7.51
55 12.14
55 12.14
7 1.55
2 0.44
300 66.23
153 33.77%
21  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 63
5 7.94
7 11.11
4 6.35
3 4.76
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
22  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 228
16 7.02
15 6.58
28 12.28
6 2.63
8 3.51
155 67.98
73 32.02%
23  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 22
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
1 4.55
15 68.18
7 31.82%
24  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 126
17 13.49
6 4.76
17 13.49
0 0.00
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
25  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 157
18 11.46
13 8.28
7 4.46
6 3.82
5 3.18
108 68.79
49 31.21%
26  โรงเรียนบ้านคำภู 180
15 8.33
8 4.44
13 7.22
10 5.56
10 5.56
124 68.89
56 31.11%
27  โรงเรียนบ้านนาคำ 115
18 15.65
9 7.83
4 3.48
2 1.74
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
28  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
12 8.57
11 7.86
10 7.14
7 5.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
29  โรงเรียนบ้านโนนยาง 68
8 11.76
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
30  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 61
8 13.11
5 8.20
4 6.56
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
31  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 205
5 2.44
36 17.56
14 6.83
0 0.00
0 0.00
150 73.17
55 26.83%
32  โรงเรียนบ้านนาขาม 228
19 8.33
11 4.82
10 4.39
21 9.21
0 0.00
167 73.25
61 26.75%
33  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 45
4 8.89
2 4.44
2 4.44
2 4.44
2 4.44
33 73.33
12 26.67%
34  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 270
21 7.78
22 8.15
26 9.63
2 0.74
0 0.00
199 73.70
71 26.30%
35  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 114
13 11.40
7 6.14
7 6.14
2 1.75
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
36  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 230
15 6.52
17 7.39
18 7.83
8 3.48
0 0.00
172 74.78
58 25.22%
37  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 139
18 12.95
0 0.00
8 5.76
6 4.32
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
38  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 46
6 13.04
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
39  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 79
8 10.13
0 0.00
5 6.33
3 3.80
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
40  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 85
3 3.53
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
41  โรงเรียนบ้านหนองแวง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
4 5.71
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
42  โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 115
16 13.91
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
43  โรงเรียนบ้านนาซาว 147
8 5.44
8 5.44
8 5.44
4 2.72
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
44  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
45  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 127
4 3.15
3 2.36
3 2.36
9 7.09
4 3.15
104 81.89
23 18.11%
46  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 144
11 7.64
3 2.08
7 4.86
3 2.08
2 1.39
118 81.94
26 18.06%
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 95
6 6.32
9 9.47
1 1.05
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
48  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 210
12 5.71
6 2.86
6 2.86
7 3.33
4 1.90
175 83.33
35 16.67%
49  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 127
7 5.51
2 1.57
7 5.51
5 3.94
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 182
10 5.49
2 1.10
18 9.89
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
51  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 426
19 4.46
15 3.52
36 8.45
0 0.00
0 0.00
356 83.57
70 16.43%
52  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 245
19 7.76
11 4.49
10 4.08
0 0.00
0 0.00
205 83.67
40 16.33%
53  โรงเรียนแก่งอาฮง 102
0 0.00
4 3.92
8 7.84
4 3.92
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
54  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1111
52 4.68
0 0.00
112 10.08
0 0.00
0 0.00
947 85.24
164 14.76%
55  โรงเรียนบ้านพันลำ 152
10 6.58
6 3.95
6 3.95
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
56  โรงเรียนบ้านหนองตอ 139
4 2.88
4 2.88
7 5.04
0 0.00
5 3.60
119 85.61
20 14.39%
57  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 56
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
4 7.14
48 85.71
8 14.29%
58  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 134
7 5.22
2 1.49
10 7.46
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
59  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 113
7 6.19
2 1.77
7 6.19
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 396
11 2.78
22 5.56
4 1.01
8 2.02
10 2.53
341 86.11
55 13.89%
61  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 240
11 4.58
9 3.75
8 3.33
2 0.83
3 1.25
207 86.25
33 13.75%
62  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 125
5 4.00
0 0.00
11 8.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
63  โรงเรียนบ้านนาแสง 208
8 3.85
8 3.85
6 2.88
3 1.44
0 0.00
183 87.98
25 12.02%
64  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 383
28 7.31
0 0.00
17 4.44
0 0.00
0 0.00
338 88.25
45 11.75%
65  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 156
0 0.00
3 1.92
15 9.62
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
66  โรงเรียนบ้านดอนปอ 165
6 3.64
3 1.82
6 3.64
4 2.42
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 178
6 3.37
2 1.12
12 6.74
0 0.00
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
68  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 128
3 2.34
5 3.91
3 2.34
2 1.56
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
69  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
70  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 143
7 4.90
3 2.10
3 2.10
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
71  โรงเรียนบ้านนาจาน 86
2 2.33
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
72  โรงเรียนบ้านสามหนอง 157
2 1.27
2 1.27
4 2.55
4 2.55
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
73  โรงเรียนบ้านสะง้อ 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
74  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 213
4 1.88
6 2.82
4 1.88
0 0.00
1 0.47
198 92.96
15 7.04%
75  โรงเรียนบ้านหนองพันทา 168
4 2.38
0 0.00
7 4.17
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
76  โรงเรียนบ้านหนองจิก 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
77  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 87
2 2.30
2 2.30
1 1.15
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
78  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 151
3 1.99
2 1.32
0 0.00
1 0.66
2 1.32
143 94.70
8 5.30%
79  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 404
4 0.99
3 0.74
9 2.23
4 0.99
0 0.00
384 95.05
20 4.95%
80  โรงเรียนบ้านซำบอน 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
81  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 212
2 0.94
3 1.42
4 1.89
0 0.00
0 0.00
203 95.75
9 4.25%
82  โรงเรียนบ้านคำแวง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
83  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
84  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 101
1 0.99
1 0.99
1 0.99
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 147
2 1.36
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
86  โรงเรียนบ้านหนองจิก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
87  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 245
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.45
239 97.55
6 2.45%
88  โรงเรียนเลิดสิน 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
89  โรงเรียนบ้านนาต้อง 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.68
146 99.32
1 0.68%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,694 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  977 6.65
เตี้ย  654 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,056 7.19
ผอมและเตี้ย  305 2.08
อ้วนและเตี้ย  255 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,447 77.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,247 คน


22.10%


Powered By www.thaieducation.net