ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 8
2 25.00
0 0.00
5 62.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50%
2  โรงเรียนบ้านหินขัน 46
9 19.57
8 17.39
4 8.70
4 8.70
7 15.22
14 30.43
32 69.57%
3  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 447
45 10.07
17 3.80
59 13.20
92 20.58
76 17.00
158 35.35
289 64.65%
4  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 17
2 11.76
1 5.88
6 35.29
0 0.00
1 5.88
7 41.18
10 58.82%
5  โรงเรียนประชาสามัคคี 158
31 19.62
20 12.66
15 9.49
15 9.49
10 6.33
67 42.41
91 57.59%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูง 21
7 33.33
0 0.00
2 9.52
3 14.29
0 0.00
9 42.86
12 57.14%
7  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 65
14 21.54
0 0.00
9 13.85
12 18.46
0 0.00
30 46.15
35 53.85%
8  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 136
21 15.44
5 3.68
14 10.29
18 13.24
14 10.29
64 47.06
72 52.94%
9  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 310
32 10.32
53 17.10
22 7.10
25 8.06
23 7.42
155 50.00
155 50.00%
10  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 188
32 17.02
22 11.70
18 9.57
13 6.91
9 4.79
94 50.00
94 50.00%
11  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 283
16 5.65
27 9.54
11 3.89
43 15.19
38 13.43
148 52.30
135 47.70%
12  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
12 37.50
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
13  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 109
18 16.51
6 5.50
5 4.59
14 12.84
7 6.42
59 54.13
50 45.87%
14  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 155
17 10.97
21 13.55
32 20.65
0 0.00
0 0.00
85 54.84
70 45.16%
15  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 9
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
16  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 457
29 6.35
35 7.66
19 4.16
64 14.00
54 11.82
256 56.02
201 43.98%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 137
15 10.95
15 10.95
12 8.76
8 5.84
10 7.30
77 56.20
60 43.80%
18  โรงเรียนบ้านดอนเมย 39
7 17.95
4 10.26
5 12.82
1 2.56
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
19  โรงเรียนบ้านคำโพน 98
18 18.37
14 14.29
6 6.12
2 2.04
2 2.04
56 57.14
42 42.86%
20  โรงเรียนบ้านดงสีโท 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
4 8.33
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
21  โรงเรียนบ้านจิก 29
3 10.34
2 6.90
5 17.24
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
22  โรงเรียนบ้านชาด 59
4 6.78
7 11.86
10 16.95
0 0.00
3 5.08
35 59.32
24 40.68%
23  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 37
3 8.11
4 10.81
7 18.92
1 2.70
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
24  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 82
4 4.88
10 12.20
7 8.54
5 6.10
7 8.54
49 59.76
33 40.24%
25  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 190
25 13.16
20 10.53
9 4.74
16 8.42
6 3.16
114 60.00
76 40.00%
26  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 44
5 11.36
4 9.09
4 9.09
4 9.09
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
27  โรงเรียนบ้านเสียว 68
16 23.53
0 0.00
9 13.24
1 1.47
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
28  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
2 4.88
3 7.32
5 12.20
3 7.32
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
29  โรงเรียนบ้านโนนแคน 93
7 7.53
7 7.53
11 11.83
3 3.23
6 6.45
59 63.44
34 36.56%
30  โรงเรียนบ้านยางช้า 74
3 4.05
11 14.86
11 14.86
2 2.70
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
31  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 170
12 7.06
16 9.41
33 19.41
0 0.00
0 0.00
109 64.12
61 35.88%
32  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2010
132 6.57
47 2.34
223 11.09
164 8.16
147 7.31
1297 64.53
713 35.47%
33  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 99
7 7.07
4 4.04
13 13.13
8 8.08
3 3.03
64 64.65
35 35.35%
34  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 167
21 12.57
15 8.98
15 8.98
4 2.40
4 2.40
108 64.67
59 35.33%
35  โรงเรียนบ้านดอนแดง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 155
18 11.61
11 7.10
18 11.61
7 4.52
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
37  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81
7 8.64
5 6.17
4 4.94
7 8.64
5 6.17
53 65.43
28 34.57%
38  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 79
5 6.33
0 0.00
9 11.39
5 6.33
8 10.13
52 65.82
27 34.18%
39  โรงเรียนบ้านชูชาติ 56
5 8.93
8 14.29
1 1.79
1 1.79
4 7.14
37 66.07
19 33.93%
40  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 128
18 14.06
11 8.59
14 10.94
0 0.00
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
41  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
2 6.06
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
42  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 171
23 13.45
0 0.00
29 16.96
5 2.92
0 0.00
114 66.67
57 33.33%
43  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 42
0 0.00
7 16.67
0 0.00
7 16.67
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
44  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 15
3 20.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
45  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 21
4 19.05
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 169
8 4.73
14 8.28
17 10.06
17 10.06
0 0.00
113 66.86
56 33.14%
47  โรงเรียนบ้านโนนกุง 109
6 5.50
6 5.50
3 2.75
12 11.01
9 8.26
73 66.97
36 33.03%
48  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 95
12 12.63
5 5.26
5 5.26
7 7.37
2 2.11
64 67.37
31 32.63%
49  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 43
5 11.63
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
50  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 102
9 8.82
13 12.75
8 7.84
3 2.94
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
51  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 130
22 16.92
10 7.69
5 3.85
2 1.54
3 2.31
88 67.69
42 32.31%
52  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 90
11 12.22
8 8.89
6 6.67
2 2.22
2 2.22
61 67.78
29 32.22%
53  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 97
13 13.40
14 14.43
4 4.12
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
54  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 117
22 18.80
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
55  โรงเรียนบ่อบุโปโล 147
10 6.80
6 4.08
4 2.72
16 10.88
10 6.80
101 68.71
46 31.29%
56  โรงเรียนบ้านวังแคน 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
5 17.24
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
57  โรงเรียนบ้านหนองแคน 29
6 20.69
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
58  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 97
17 17.53
7 7.22
5 5.15
1 1.03
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
59  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 52
4 7.69
2 3.85
10 19.23
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
60  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 144
6 4.17
11 7.64
10 6.94
12 8.33
5 3.47
100 69.44
44 30.56%
61  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 46
8 17.39
1 2.17
3 6.52
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
62  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 136
16 11.76
16 11.76
9 6.62
0 0.00
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
63  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 53
1 1.89
7 13.21
4 7.55
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
64  โรงเรียนบ้านเป้า 36
3 8.33
3 8.33
3 8.33
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
65  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 124
6 4.84
10 8.06
9 7.26
0 0.00
9 7.26
90 72.58
34 27.42%
66  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 161
8 4.97
23 14.29
10 6.21
0 0.00
3 1.86
117 72.67
44 27.33%
67  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 183
11 6.01
11 6.01
11 6.01
4 2.19
13 7.10
133 72.68
50 27.32%
68  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 141
29 20.57
4 2.84
5 3.55
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
69  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 86
9 10.47
2 2.33
3 3.49
8 9.30
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
70  โรงเรียนบ้านนายม 146
1 0.68
2 1.37
20 13.70
16 10.96
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
71  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 79
11 13.92
3 3.80
0 0.00
7 8.86
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
72  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 87
3 3.45
3 3.45
4 4.60
6 6.90
7 8.05
64 73.56
23 26.44%
73  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 85
6 7.06
7 8.24
8 9.41
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
74  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 70
5 7.14
6 8.57
6 8.57
0 0.00
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
75  โรงเรียนบ้านคำข่า 51
3 5.88
2 3.92
8 15.69
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
76  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 67
5 7.46
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
77  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
5 6.58
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
78  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
1 2.22
1 2.22
8 17.78
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
79  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
80  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 104
6 5.77
5 4.81
5 4.81
4 3.85
5 4.81
79 75.96
25 24.04%
81  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 92
3 3.26
2 2.17
8 8.70
6 6.52
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
82  โรงเรียนบ้านไร่ขี 161
9 5.59
0 0.00
11 6.83
7 4.35
11 6.83
123 76.40
38 23.60%
83  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
5 14.71
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
84  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 60
8 13.33
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
85  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 249
33 13.25
0 0.00
25 10.04
0 0.00
0 0.00
191 76.71
58 23.29%
86  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 104
7 6.73
3 2.88
6 5.77
4 3.85
4 3.85
80 76.92
24 23.08%
87  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 39
0 0.00
2 5.13
4 10.26
3 7.69
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
88  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
89  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 97
10 10.31
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
90  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 146
0 0.00
11 7.53
18 12.33
0 0.00
4 2.74
113 77.40
33 22.60%
91  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
92  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 382
11 2.88
21 5.50
25 6.54
29 7.59
0 0.00
296 77.49
86 22.51%
93  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 36
3 8.33
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
94  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
4 9.76
32 78.05
9 21.95%
95  โรงเรียนบ้านหนองเทา 41
1 2.44
4 9.76
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
96  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 23
0 0.00
3 13.04
1 4.35
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
97  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 153
23 15.03
2 1.31
8 5.23
0 0.00
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
98  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 51
4 7.84
4 7.84
2 3.92
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
99  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 61
8 13.11
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
100  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
101  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
3 9.09
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
102  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 48
5 10.42
5 10.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
103  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 58
4 6.90
1 1.72
3 5.17
4 6.90
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
104  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 73
0 0.00
2 2.74
9 12.33
2 2.74
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
105  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
106  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 351
29 8.26
20 5.70
17 4.84
6 1.71
0 0.00
279 79.49
72 20.51%
107  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 78
5 6.41
4 5.13
7 8.97
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
108  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 122
14 11.48
4 3.28
7 5.74
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
109  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
110  โรงเรียนบ้านบก 88
4 4.55
6 6.82
4 4.55
4 4.55
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 225
9 4.00
4 1.78
14 6.22
13 5.78
6 2.67
179 79.56
46 20.44%
112  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 103
3 2.91
5 4.85
13 12.62
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
113  โรงเรียนบ้านนาเมือง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
4 11.43
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
114  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 77
3 3.90
0 0.00
10 12.99
2 2.60
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
115  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 26
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
116  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 183
16 8.74
9 4.92
7 3.83
3 1.64
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
117  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 126
6 4.76
1 0.79
17 13.49
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
118  โรงเรียนบ้านโพนทอง 305
24 7.87
6 1.97
25 8.20
0 0.00
3 0.98
247 80.98
58 19.02%
119  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
120  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 81
4 4.94
4 4.94
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
121  โรงเรียนบ้านชะแงะ 65
5 7.69
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
122  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 87
6 6.90
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
123  โรงเรียนบ้านจานลาน 147
11 7.48
2 1.36
10 6.80
4 2.72
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
124  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 164
7 4.27
5 3.05
10 6.10
8 4.88
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
125  โรงเรียนบ้านนาเรือง 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
126  โรงเรียนบ้านห้วยทม 143
9 6.29
6 4.20
7 4.90
4 2.80
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
127  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 72
3 4.17
1 1.39
8 11.11
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
128  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 106
4 3.77
5 4.72
10 9.43
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
129  โรงเรียนบ้านดอนชาด 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
130  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 920
65 7.07
33 3.59
60 6.52
0 0.00
0 0.00
762 82.83
158 17.17%
131  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
4 9.76
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
132  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 71
4 5.63
1 1.41
2 2.82
4 5.63
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
133  โรงเรียนบ้านดอนหมู 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
134  โรงเรียนบ้านนาเยีย 138
2 1.45
2 1.45
19 13.77
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
135  โรงเรียนบ้านนางาม 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 14.14
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
136  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 56
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
3 5.36
47 83.93
9 16.07%
137  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
138  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 76
7 9.21
3 3.95
1 1.32
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
139  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 32
4 12.50
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
140  โรงเรียนบ้านคึมข่า 84
8 9.52
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
141  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 156
5 3.21
8 5.13
6 3.85
2 1.28
3 1.92
132 84.62
24 15.38%
142  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 104
3 2.88
2 1.92
10 9.62
0 0.00
1 0.96
88 84.62
16 15.38%
143  โรงเรียนบ้านกุงชัย 124
4 3.23
4 3.23
2 1.61
4 3.23
5 4.03
105 84.68
19 15.32%
144  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 100
6 6.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
145  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
146  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 122
9 7.38
4 3.28
5 4.10
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
147  โรงเรียนมิ่งมงคล 102
3 2.94
0 0.00
10 9.80
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
148  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
149  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 83
1 1.20
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
150  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 77
0 0.00
4 5.19
5 6.49
2 2.60
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
151  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
152  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 99
8 8.08
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 85
0 0.00
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
154  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 100
4 4.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
155  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 186
11 5.91
4 2.15
9 4.84
1 0.54
1 0.54
160 86.02
26 13.98%
156  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
157  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
158  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 59
4 6.78
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
159  โรงเรียนบ้านกุดสิม 96
0 0.00
0 0.00
10 10.42
3 3.13
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
160  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 111
7 6.31
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 163
14 8.59
0 0.00
8 4.91
0 0.00
0 0.00
141 86.50
22 13.50%
162  โรงเรียนบ้านคำเดือย 230
13 5.65
15 6.52
0 0.00
3 1.30
0 0.00
199 86.52
31 13.48%
163  โรงเรียนบ้านตาด 89
0 0.00
0 0.00
11 12.36
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 104
5 4.81
6 5.77
0 0.00
3 2.88
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
165  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 45
5 11.11
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
166  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 98
7 7.14
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
167  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 136
1 0.74
2 1.47
5 3.68
3 2.21
7 5.15
118 86.76
18 13.24%
168  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 221
8 3.62
5 2.26
9 4.07
1 0.45
6 2.71
192 86.88
29 13.12%
169  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 84
3 3.57
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
170  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 107
6 5.61
3 2.80
5 4.67
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
171  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
172  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
1 1.61
2 3.23
54 87.10
8 12.90%
173  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
174  โรงเรียนบ้านศรีราชา 39
0 0.00
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
175  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 275
14 5.09
10 3.64
7 2.55
4 1.45
0 0.00
240 87.27
35 12.73%
176  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 192
10 5.21
11 5.73
2 1.04
1 0.52
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
177  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 90
7 7.78
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
178  โรงเรียนบ้านทับเมย 100
0 0.00
2 2.00
3 3.00
4 4.00
3 3.00
88 88.00
12 12.00%
179  โรงเรียนบ้านผึ้ง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 76
2 2.63
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
181  โรงเรียนบ้านโนนงาม 110
7 6.36
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
182  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 43
4 9.30
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
183  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
184  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 72
2 2.78
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
185  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 63
1 1.59
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
186  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 460
10 2.17
4 0.87
37 8.04
0 0.00
0 0.00
409 88.91
51 11.09%
187  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 57
1 1.75
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
188  โรงเรียนบ้านสามัคคี 67
2 2.99
4 5.97
1 1.49
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
189  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 96
5 5.21
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
190  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 87
1 1.15
1 1.15
7 8.05
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
191  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 69
1 1.45
0 0.00
5 7.25
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
192  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
193  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
194  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
195  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 115
8 6.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.61
104 90.43
11 9.57%
196  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 137
9 6.57
4 2.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
197  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 139
3 2.16
0 0.00
7 5.04
0 0.00
3 2.16
126 90.65
13 9.35%
198  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
199  โรงเรียนบ้านโนนจาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
200  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 8.99
81 91.01
8 8.99%
201  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 56
0 0.00
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
202  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 595
8 1.34
6 1.01
21 3.53
7 1.18
11 1.85
542 91.09
53 8.91%
203  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
204  โรงเรียนบ้านนิคม 104
2 1.92
4 3.85
3 2.88
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
205  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 35
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
206  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 94
2 2.13
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
207  โรงเรียนบ้านแสนสุข 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
208  โรงเรียนบ้านนายูง 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
209  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 51
3 5.88
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
210  โรงเรียนบ้านหัวภู 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
211  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
212  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 108
6 5.56
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
213  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 135
4 2.96
4 2.96
2 1.48
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
214  โรงเรียนบ้านไก่คำ 139
5 3.60
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
215  โรงเรียนนาผือโคกกอก 112
0 0.00
4 3.57
4 3.57
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
216  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
217  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
218  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 72
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
219  โรงเรียนบ้านคันสูง 89
4 4.49
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
220  โรงเรียนบ้านนาสีดา 151
3 1.99
0 0.00
7 4.64
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
221  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
222  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
223  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
224  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 132
4 3.03
0 0.00
0 0.00
4 3.03
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
225  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 100
5 5.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
226  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 135
2 1.48
2 1.48
0 0.00
4 2.96
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
227  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 137
0 0.00
2 1.46
6 4.38
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
228  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 160
1 0.63
0 0.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
151 94.38
9 5.63%
229  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
230  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 110
3 2.73
2 1.82
1 0.91
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
231  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 93
3 3.23
2 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
232  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
233  โรงเรียนบ้านห่องเตย 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
234  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
235  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
236  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
237  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
238  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
239  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
240  โรงเรียนบ้านทวีผล 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
241  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
2 2.08
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
242  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 318
0 0.00
5 1.57
2 0.63
0 0.00
6 1.89
305 95.91
13 4.09%
243  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
244  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 159
2 1.26
0 0.00
3 1.89
1 0.63
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
245  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
246  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
247  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
248  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
249  โรงเรียนบ้านเชือก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
250  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,704 6.26
เตี้ย  1,048 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,801 6.62
ผอมและเตี้ย  923 3.39
อ้วนและเตี้ย  623 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,106 77.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,099 คน


22.42%


Powered By www.thaieducation.net