ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 187 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.60
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 114
48 42.11
30 26.32
13 11.40
15 13.16
8 7.02
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 13
13 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 96
8 8.33
30 31.25
31 32.29
14 14.58
13 13.54
0 0.00
96 100.00%
4  โรงเรียนบ้านซำ 36
1 2.78
14 38.89
9 25.00
7 19.44
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
5  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 3
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 46
4 8.70
42 91.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 85
8 9.41
77 90.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 3
0 0.00
1 33.33
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
9  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 36
34 94.44
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
10  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 63
25 39.68
10 15.87
12 19.05
12 19.05
4 6.35
0 0.00
63 100.00%
11  โรงเรียนบ้านยางน้อย 40
10 25.00
5 12.50
9 22.50
6 15.00
6 15.00
4 10.00
36 90.00%
12  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 123
12 9.76
32 26.02
26 21.14
12 9.76
20 16.26
21 17.07
102 82.93%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัว 49
17 34.69
7 14.29
6 12.24
5 10.20
3 6.12
11 22.45
38 77.55%
14  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
11 18.03
11 18.03
9 14.75
12 19.67
3 4.92
15 24.59
46 75.41%
15  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 143
30 20.98
30 20.98
17 11.89
12 8.39
17 11.89
37 25.87
106 74.13%
16  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 27
7 25.93
5 18.52
6 22.22
2 7.41
0 0.00
7 25.93
20 74.07%
17  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 925
124 13.41
102 11.03
136 14.70
119 12.86
96 10.38
348 37.62
577 62.38%
18  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 49
9 18.37
5 10.20
5 10.20
6 12.24
3 6.12
21 42.86
28 57.14%
19  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 136
29 21.32
20 14.71
3 2.21
22 16.18
3 2.21
59 43.38
77 56.62%
20  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 66
20 30.30
0 0.00
9 13.64
2 3.03
1 1.52
34 51.52
32 48.48%
21  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 95
7 7.37
11 11.58
27 28.42
0 0.00
0 0.00
50 52.63
45 47.37%
22  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 32
4 12.50
3 9.38
6 18.75
2 6.25
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
23  โรงเรียนบ้านยางเครือ 78
15 19.23
3 3.85
3 3.85
11 14.10
2 2.56
44 56.41
34 43.59%
24  โรงเรียนบ้านดงขวาง 17
2 11.76
2 11.76
3 17.65
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
25  โรงเรียนบ้านหนองเทา 30
2 6.67
7 23.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
26  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 182
14 7.69
25 13.74
17 9.34
15 8.24
0 0.00
111 60.99
71 39.01%
27  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 57
10 17.54
2 3.51
4 7.02
6 10.53
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
28  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 91
9 9.89
8 8.79
9 9.89
6 6.59
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
29  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1932
121 6.26
67 3.47
442 22.88
46 2.38
0 0.00
1256 65.01
676 34.99%
30  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 61
2 3.28
6 9.84
7 11.48
4 6.56
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
31  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
2 3.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
32  โรงเรียนบ้านคำฮี 68
6 8.82
1 1.47
12 17.65
1 1.47
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
33  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 72
9 12.50
6 8.33
6 8.33
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
34  โรงเรียนมหาชนะชัย 200
11 5.50
11 5.50
34 17.00
2 1.00
0 0.00
142 71.00
58 29.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
8 7.92
3 2.97
9 8.91
5 4.95
4 3.96
72 71.29
29 28.71%
36  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
37  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 70
4 5.71
4 5.71
11 15.71
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
38  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 132
18 13.64
1 0.76
11 8.33
3 2.27
4 3.03
95 71.97
37 28.03%
39  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 58
0 0.00
1 1.72
6 10.34
1 1.72
8 13.79
42 72.41
16 27.59%
40  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 62
8 12.90
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
41  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 84
1 1.19
2 2.38
19 22.62
1 1.19
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
42  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 52
9 17.31
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
43  โรงเรียนบ้านสำโรง 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
44  โรงเรียนบ้านหนองยาง 105
8 7.62
2 1.90
8 7.62
10 9.52
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
15 9.43
4 2.52
22 13.84
1 0.63
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
46  โรงเรียนบ้านนาห่อม 73
10 13.70
0 0.00
5 6.85
4 5.48
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
47  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 78
9 11.54
2 2.56
6 7.69
1 1.28
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
48  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 16
1 6.25
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
49  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 100
12 12.00
6 6.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
50  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
51  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 33
1 3.03
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
52  โรงเรียนบ้านหนองตุ 50
0 0.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
53  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
4 6.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 56
1 1.79
5 8.93
5 8.93
0 0.00
2 3.57
43 76.79
13 23.21%
55  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 57
4 7.02
0 0.00
7 12.28
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
56  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 71
5 7.04
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
57  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 121
9 7.44
9 7.44
5 4.13
3 2.48
1 0.83
94 77.69
27 22.31%
58  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 82
3 3.66
1 1.22
9 10.98
2 2.44
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
59  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 73
3 4.11
5 6.85
8 10.96
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
60  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 51
5 9.80
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
61  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 105
5 4.76
3 2.86
11 10.48
2 1.90
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
62  โรงเรียนบ้านหัวดอน 53
7 13.21
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
63  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 153
15 9.80
8 5.23
7 4.58
1 0.65
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
64  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
65  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
2 3.57
2 3.57
5 8.93
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
66  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
67  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 82
1 1.22
1 1.22
8 9.76
6 7.32
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 110
7 6.36
4 3.64
10 9.09
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
69  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
9 8.57
0 0.00
9 8.57
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
70  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
71  โรงเรียนบ้านพลไว 107
4 3.74
0 0.00
15 14.02
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
72  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 135
5 3.70
3 2.22
16 11.85
1 0.74
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
73  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 170
10 5.88
1 0.59
20 11.76
0 0.00
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
74  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
75  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
3 4.00
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
76  โรงเรียนบ้านสงยาง 134
8 5.97
6 4.48
3 2.24
4 2.99
2 1.49
111 82.84
23 17.16%
77  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
3 5.66
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
78  โรงเรียนบ้านดงบัง 96
0 0.00
-1 -1.04
3 3.13
5 5.21
9 9.38
80 83.33
16 16.67%
79  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
80  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
81  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
82  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 93
0 0.00
1 1.08
7 7.53
7 7.53
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
83  โรงเรียนบ้านเลียบ 119
2 1.68
2 1.68
9 7.56
3 2.52
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
84  โรงเรียนบ้านบาก 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
85  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
1 2.27
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 172
0 0.00
0 0.00
5 2.91
13 7.56
9 5.23
145 84.30
27 15.70%
87  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
89  โรงเรียนบ้านคำม่วง 107
5 4.67
4 3.74
5 4.67
1 0.93
1 0.93
91 85.05
16 14.95%
90  โรงเรียนบ้านหมากมาย 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
91  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 117
6 5.13
5 4.27
1 0.85
2 1.71
3 2.56
100 85.47
17 14.53%
92  โรงเรียนบ้านบากเรือ 50
0 0.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
93  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
1 1.54
2 3.08
5 7.69
0 0.00
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
94  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 61
0 0.00
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
95  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 322
7 2.17
6 1.86
27 8.39
2 0.62
0 0.00
280 86.96
42 13.04%
96  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 39
1 2.56
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
97  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
2 6.25
28 87.50
4 12.50%
98  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
3 5.36
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
99  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
100  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 116
1 0.86
3 2.59
7 6.03
1 0.86
2 1.72
102 87.93
14 12.07%
101  โรงเรียนบ้านยางกลาง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
102  โรงเรียนบ้านสำราญ 85
4 4.71
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
103  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 69
5 7.25
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
104  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
105  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 122
4 3.28
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
106  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
107  โรงเรียนบ้านโพนแบง 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
108  โรงเรียนบ้านตาดทอง 181
9 4.97
2 1.10
6 3.31
2 1.10
1 0.55
161 88.95
20 11.05%
109  โรงเรียนกุดพันเขียว 92
2 2.17
3 3.26
2 2.17
1 1.09
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
110  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 95
4 4.21
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
111  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 86
2 2.33
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
112  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 115
0 0.00
4 3.48
2 1.74
6 5.22
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
113  โรงเรียนบ้านโพนทัน 101
1 0.99
1 0.99
4 3.96
1 0.99
3 2.97
91 90.10
10 9.90%
114  โรงเรียนบ้านผือฮี 105
3 2.86
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
115  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 74
2 2.70
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
116  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
3 5.56
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
117  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
118  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
119  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
1 1.27
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
120  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 183
10 5.46
6 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
167 91.26
16 8.74%
121  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
122  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
123  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 87
1 1.15
0 0.00
3 3.45
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
124  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
125  โรงเรียนบ้านปลาอีด 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
126  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 102
3 2.94
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
128  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
129  โรงเรียนบ้านเชือก 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
130  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 92
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
131  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
132  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
133  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
134  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
1 1.04
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
135  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
136  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
137  โรงเรียนบ้านสงเปือย 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
91 97.85
2 2.15%
138  โรงเรียนบ้านสิงห์ 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนคูสองชั้น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านกุดกง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านขาม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านกุดกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านคุ้ม 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านคูเมือง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านดงยาง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านตับเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองหิน 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหัวขัว 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเดิด 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 202
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนหนองแสง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,731 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  973 6.19
เตี้ย  731 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,438 9.14
ผอมและเตี้ย  469 2.98
อ้วนและเตี้ย  256 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,864 75.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,867 คน


24.58%


Powered By www.thaieducation.net