ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 114
48 42.11
30 26.32
13 11.40
15 13.16
8 7.02
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 13
13 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 96
8 8.33
30 31.25
31 32.29
14 14.58
13 13.54
0 0.00
96 100.00%
4  โรงเรียนบ้านซำ 36
1 2.78
14 38.89
9 25.00
7 19.44
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
5  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 3
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 46
4 8.70
42 91.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 85
8 9.41
77 90.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 3
0 0.00
1 33.33
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
9  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 36
34 94.44
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
10  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 63
25 39.68
10 15.87
12 19.05
12 19.05
4 6.35
0 0.00
63 100.00%
11  โรงเรียนบ้านยางน้อย 40
10 25.00
5 12.50
9 22.50
6 15.00
6 15.00
4 10.00
36 90.00%
12  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 123
12 9.76
32 26.02
26 21.14
12 9.76
20 16.26
21 17.07
102 82.93%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัว 49
17 34.69
7 14.29
6 12.24
5 10.20
3 6.12
11 22.45
38 77.55%
14  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
11 18.03
11 18.03
9 14.75
12 19.67
3 4.92
15 24.59
46 75.41%
15  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 143
30 20.98
30 20.98
17 11.89
12 8.39
17 11.89
37 25.87
106 74.13%
16  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 27
7 25.93
5 18.52
6 22.22
2 7.41
0 0.00
7 25.93
20 74.07%
17  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
2 16.67
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
18  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 925
124 13.41
102 11.03
136 14.70
119 12.86
96 10.38
348 37.62
577 62.38%
19  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 49
9 18.37
5 10.20
5 10.20
6 12.24
3 6.12
21 42.86
28 57.14%
20  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
2 28.57
3 42.86
4 57.14%
21  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 136
29 21.32
20 14.71
3 2.21
22 16.18
3 2.21
59 43.38
77 56.62%
22  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 66
20 30.30
0 0.00
9 13.64
2 3.03
1 1.52
34 51.52
32 48.48%
23  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 95
7 7.37
11 11.58
27 28.42
0 0.00
0 0.00
50 52.63
45 47.37%
24  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 32
4 12.50
3 9.38
6 18.75
2 6.25
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
25  โรงเรียนบ้านยางเครือ 78
15 19.23
3 3.85
3 3.85
11 14.10
2 2.56
44 56.41
34 43.59%
26  โรงเรียนบ้านดงขวาง 17
2 11.76
2 11.76
3 17.65
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
27  โรงเรียนบ้านหนองเทา 30
2 6.67
7 23.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
28  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 182
14 7.69
25 13.74
17 9.34
15 8.24
0 0.00
111 60.99
71 39.01%
29  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 57
10 17.54
2 3.51
4 7.02
6 10.53
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
30  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 91
9 9.89
8 8.79
9 9.89
6 6.59
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
31  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1932
121 6.26
67 3.47
442 22.88
46 2.38
0 0.00
1256 65.01
676 34.99%
32  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 61
2 3.28
6 9.84
7 11.48
4 6.56
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
33  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
2 3.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
34  โรงเรียนบ้านคำฮี 68
6 8.82
1 1.47
12 17.65
1 1.47
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
35  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 72
9 12.50
6 8.33
6 8.33
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
36  โรงเรียนมหาชนะชัย 200
11 5.50
11 5.50
34 17.00
2 1.00
0 0.00
142 71.00
58 29.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
8 7.92
3 2.97
9 8.91
5 4.95
4 3.96
72 71.29
29 28.71%
38  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
39  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 70
4 5.71
4 5.71
11 15.71
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
40  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 132
18 13.64
1 0.76
11 8.33
3 2.27
4 3.03
95 71.97
37 28.03%
41  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 58
0 0.00
1 1.72
6 10.34
1 1.72
8 13.79
42 72.41
16 27.59%
42  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 62
8 12.90
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
43  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 84
1 1.19
2 2.38
19 22.62
1 1.19
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
44  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 52
9 17.31
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
45  โรงเรียนบ้านสำโรง 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
46  โรงเรียนบ้านหนองยาง 105
8 7.62
2 1.90
8 7.62
10 9.52
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
15 9.43
4 2.52
22 13.84
1 0.63
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
48  โรงเรียนบ้านนาห่อม 73
10 13.70
0 0.00
5 6.85
4 5.48
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
49  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 78
9 11.54
2 2.56
6 7.69
1 1.28
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
50  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 16
1 6.25
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
51  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 100
12 12.00
6 6.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
52  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
53  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 33
1 3.03
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
54  โรงเรียนบ้านหนองตุ 50
0 0.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
55  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
4 6.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 56
1 1.79
5 8.93
5 8.93
0 0.00
2 3.57
43 76.79
13 23.21%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 57
4 7.02
0 0.00
7 12.28
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
58  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 71
5 7.04
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
59  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 121
9 7.44
9 7.44
5 4.13
3 2.48
1 0.83
94 77.69
27 22.31%
60  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 82
3 3.66
1 1.22
9 10.98
2 2.44
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
61  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 73
3 4.11
5 6.85
8 10.96
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
62  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 51
5 9.80
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
63  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 105
5 4.76
3 2.86
11 10.48
2 1.90
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
64  โรงเรียนบ้านหัวดอน 53
7 13.21
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
65  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 153
15 9.80
8 5.23
7 4.58
1 0.65
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
66  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
67  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
2 3.57
2 3.57
5 8.93
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
68  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
69  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 82
1 1.22
1 1.22
8 9.76
6 7.32
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 110
7 6.36
4 3.64
10 9.09
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
71  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
9 8.57
0 0.00
9 8.57
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
72  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
73  โรงเรียนบ้านพลไว 107
4 3.74
0 0.00
15 14.02
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
74  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 135
5 3.70
3 2.22
16 11.85
1 0.74
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
75  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 170
10 5.88
1 0.59
20 11.76
0 0.00
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
76  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
77  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
3 4.00
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
78  โรงเรียนบ้านสงยาง 134
8 5.97
6 4.48
3 2.24
4 2.99
2 1.49
111 82.84
23 17.16%
79  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
3 5.66
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
80  โรงเรียนบ้านดงบัง 96
0 0.00
-1 -1.04
3 3.13
5 5.21
9 9.38
80 83.33
16 16.67%
81  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
82  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
83  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
84  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 93
0 0.00
1 1.08
7 7.53
7 7.53
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
85  โรงเรียนบ้านเลียบ 119
2 1.68
2 1.68
9 7.56
3 2.52
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
86  โรงเรียนบ้านบาก 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
87  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
1 2.27
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 172
0 0.00
0 0.00
5 2.91
13 7.56
9 5.23
145 84.30
27 15.70%
89  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
91  โรงเรียนบ้านคำม่วง 107
5 4.67
4 3.74
5 4.67
1 0.93
1 0.93
91 85.05
16 14.95%
92  โรงเรียนบ้านหมากมาย 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
93  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 117
6 5.13
5 4.27
1 0.85
2 1.71
3 2.56
100 85.47
17 14.53%
94  โรงเรียนบ้านบากเรือ 50
0 0.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
95  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
1 1.54
2 3.08
5 7.69
0 0.00
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
96  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 61
0 0.00
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
97  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 322
7 2.17
6 1.86
27 8.39
2 0.62
0 0.00
280 86.96
42 13.04%
98  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 39
1 2.56
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
99  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
2 6.25
28 87.50
4 12.50%
100  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
3 5.36
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
101  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
102  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 116
1 0.86
3 2.59
7 6.03
1 0.86
2 1.72
102 87.93
14 12.07%
103  โรงเรียนบ้านยางกลาง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
104  โรงเรียนบ้านสำราญ 85
4 4.71
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
105  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 69
5 7.25
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
106  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
107  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 122
4 3.28
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
108  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
109  โรงเรียนบ้านโพนแบง 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
110  โรงเรียนบ้านตาดทอง 181
9 4.97
2 1.10
6 3.31
2 1.10
1 0.55
161 88.95
20 11.05%
111  โรงเรียนกุดพันเขียว 92
2 2.17
3 3.26
2 2.17
1 1.09
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
112  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 95
4 4.21
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
113  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 86
2 2.33
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
114  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 115
0 0.00
4 3.48
2 1.74
6 5.22
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
115  โรงเรียนบ้านโพนทัน 101
1 0.99
1 0.99
4 3.96
1 0.99
3 2.97
91 90.10
10 9.90%
116  โรงเรียนบ้านผือฮี 105
3 2.86
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
117  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 74
2 2.70
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
118  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
3 5.56
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
119  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
120  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
121  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
1 1.27
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
122  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 183
10 5.46
6 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
167 91.26
16 8.74%
123  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
124  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
125  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 87
1 1.15
0 0.00
3 3.45
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
127  โรงเรียนบ้านปลาอีด 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
128  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 102
3 2.94
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
130  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
131  โรงเรียนบ้านเชือก 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
132  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 92
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
133  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
134  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
135  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
136  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
1 1.04
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
137  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
138  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
139  โรงเรียนบ้านสงเปือย 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
91 97.85
2 2.15%
140  โรงเรียนบ้านสิงห์ 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนคูสองชั้น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านกุดกง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านขาม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านกุดกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านคุ้ม 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านคูเมือง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านดงยาง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านตับเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองหิน 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหัวขัว 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเดิด 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 202
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนหนองแสง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  975 6.19
เตี้ย  733 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,442 9.15
ผอมและเตี้ย  471 2.99
อ้วนและเตี้ย  258 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,881 75.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,879 คน


24.61%


Powered By www.thaieducation.net