ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 36
8 22.22
0 0.00
18 50.00
0 0.00
10 27.78
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองขอน 86
66 76.74
10 11.63
0 0.00
0 0.00
10 11.63
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
5 8.47
2 3.39
50 84.75
1 1.69
1 1.69
0 0.00
59 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 39
10 25.64
11 28.21
15 38.46
3 7.69
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
5  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 135
18 13.33
0 0.00
108 80.00
0 0.00
9 6.67
0 0.00
135 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 113
35 30.97
45 39.82
15 13.27
12 10.62
5 4.42
1 0.88
112 99.12%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2085
163 7.82
126 6.04
392 18.80
66 3.17
1313 62.97
25 1.20
2060 98.80%
8  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 82
53 64.63
5 6.10
11 13.41
7 8.54
5 6.10
1 1.22
81 98.78%
9  โรงเรียนบ้านนาโดม 38
2 5.26
2 5.26
10 26.32
16 42.11
6 15.79
2 5.26
36 94.74%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
9 15.52
7 12.07
6 10.34
0 0.00
31 53.45
5 8.62
53 91.38%
11  โรงเรียนบ้านโซง 189
20 10.58
24 12.70
46 24.34
44 23.28
24 12.70
31 16.40
158 83.60%
12  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 152
44 28.95
18 11.84
18 11.84
18 11.84
19 12.50
35 23.03
117 76.97%
13  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 219
27 12.33
19 8.68
25 11.42
48 21.92
49 22.37
51 23.29
168 76.71%
14  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
13 48.15
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
8 29.63
19 70.37%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
13 43.33
0 0.00
1 3.33
5 16.67
2 6.67
9 30.00
21 70.00%
16  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 187
8 4.28
27 14.44
13 6.95
35 18.72
42 22.46
62 33.16
125 66.84%
17  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 39
11 28.21
6 15.38
7 17.95
1 2.56
0 0.00
14 35.90
25 64.10%
18  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
16 25.00
13 20.31
7 10.94
3 4.69
1 1.56
24 37.50
40 62.50%
19  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 85
2 2.35
12 14.12
5 5.88
15 17.65
18 21.18
33 38.82
52 61.18%
20  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 319
44 13.79
32 10.03
29 9.09
18 5.64
63 19.75
133 41.69
186 58.31%
21  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 93
5 5.38
5 5.38
17 18.28
10 10.75
17 18.28
39 41.94
54 58.06%
22  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 148
8 5.41
19 12.84
6 4.05
27 18.24
25 16.89
63 42.57
85 57.43%
23  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 39
2 5.13
4 10.26
3 7.69
6 15.38
7 17.95
17 43.59
22 56.41%
24  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
0 0.00
6 16.67
1 2.78
12 33.33
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
25  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
8 15.69
13 25.49
5 9.80
2 3.92
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 364
19 5.22
33 9.07
17 4.67
80 21.98
50 13.74
165 45.33
199 54.67%
27  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
13 22.41
9 15.52
1 1.72
8 13.79
0 0.00
27 46.55
31 53.45%
28  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 298
57 19.13
34 11.41
38 12.75
30 10.07
0 0.00
139 46.64
159 53.36%
29  โรงเรียนบ้านโพนดวน 240
22 9.17
28 11.67
20 8.33
8 3.33
38 15.83
124 51.67
116 48.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 25
7 28.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
31  โรงเรียนเมืองเดช 137
13 9.49
14 10.22
20 14.60
7 5.11
11 8.03
72 52.55
65 47.45%
32  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
11 4.74
16 6.90
20 8.62
26 11.21
36 15.52
123 53.02
109 46.98%
33  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 145
18 12.41
32 22.07
12 8.28
5 3.45
0 0.00
78 53.79
67 46.21%
34  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 171
16 9.36
27 15.79
17 9.94
10 5.85
8 4.68
93 54.39
78 45.61%
35  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 55
5 9.09
5 9.09
3 5.45
7 12.73
5 9.09
30 54.55
25 45.45%
36  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
23 19.33
10 8.40
11 9.24
9 7.56
1 0.84
65 54.62
54 45.38%
37  โรงเรียนบ้านหนองโด 87
16 18.39
3 3.45
14 16.09
5 5.75
1 1.15
48 55.17
39 44.83%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 58
7 12.07
7 12.07
5 8.62
7 12.07
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 402
43 10.70
75 18.66
16 3.98
33 8.21
13 3.23
222 55.22
180 44.78%
40  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 169
29 17.16
17 10.06
18 10.65
11 6.51
0 0.00
94 55.62
75 44.38%
41  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 151
18 11.92
11 7.28
18 11.92
9 5.96
9 5.96
86 56.95
65 43.05%
42  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 127
13 10.24
12 9.45
3 2.36
12 9.45
14 11.02
73 57.48
54 42.52%
43  โรงเรียนบ้านหนองกบ 125
21 16.80
8 6.40
19 15.20
5 4.00
0 0.00
72 57.60
53 42.40%
44  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 226
46 20.35
21 9.29
16 7.08
10 4.42
1 0.44
132 58.41
94 41.59%
45  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 228
50 21.93
4 1.75
7 3.07
22 9.65
11 4.82
134 58.77
94 41.23%
46  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 107
8 7.48
19 17.76
16 14.95
0 0.00
1 0.93
63 58.88
44 41.12%
47  โรงเรียนบ้านนาแคน 151
12 7.95
3 1.99
21 13.91
2 1.32
24 15.89
89 58.94
62 41.06%
48  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 811
25 3.08
55 6.78
71 8.75
80 9.86
102 12.58
478 58.94
333 41.06%
49  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 78
16 20.51
4 5.13
2 2.56
7 8.97
3 3.85
46 58.97
32 41.03%
50  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 61
15 24.59
1 1.64
4 6.56
5 8.20
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
51  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
9 7.38
17 13.93
19 15.57
5 4.10
0 0.00
72 59.02
50 40.98%
52  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 27
5 18.52
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
53  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 94
4 4.26
27 28.72
7 7.45
0 0.00
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
54  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 765
62 8.10
95 12.42
54 7.06
62 8.10
36 4.71
456 59.61
309 40.39%
55  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 246
21 8.54
15 6.10
40 16.26
7 2.85
15 6.10
148 60.16
98 39.84%
56  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 325
15 4.62
9 2.77
59 18.15
4 1.23
41 12.62
197 60.62
128 39.38%
57  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 159
6 3.77
11 6.92
8 5.03
17 10.69
19 11.95
98 61.64
61 38.36%
58  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 133
21 15.79
12 9.02
17 12.78
0 0.00
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
59  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
14 25.00
1 1.79
2 3.57
4 7.14
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
60  โรงเรียนบ้านตายอย 196
12 6.12
17 8.67
22 11.22
21 10.71
1 0.51
123 62.76
73 37.24%
61  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 121
16 13.22
2 1.65
24 19.83
1 0.83
2 1.65
76 62.81
45 37.19%
62  โรงเรียนเวตวันวิทยา 132
8 6.06
4 3.03
9 6.82
14 10.61
13 9.85
84 63.64
48 36.36%
63  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
6 21.43
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
64  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 313
18 5.75
9 2.88
23 7.35
27 8.63
32 10.22
204 65.18
109 34.82%
65  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
5 10.20
4 8.16
6 12.24
0 0.00
2 4.08
32 65.31
17 34.69%
66  โรงเรียนบ้านบก 100
0 0.00
6 6.00
12 12.00
4 4.00
12 12.00
66 66.00
34 34.00%
67  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 160
8 5.00
7 4.38
13 8.13
10 6.25
16 10.00
106 66.25
54 33.75%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
13 6.91
18 9.57
17 9.04
11 5.85
4 2.13
125 66.49
63 33.51%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 166
20 12.05
8 4.82
18 10.84
5 3.01
4 2.41
111 66.87
55 33.13%
70  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 88
10 11.36
7 7.95
5 5.68
7 7.95
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
71  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 130
16 12.31
7 5.38
9 6.92
7 5.38
3 2.31
88 67.69
42 32.31%
72  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 62
7 11.29
4 6.45
3 4.84
4 6.45
2 3.23
42 67.74
20 32.26%
73  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 75
4 5.33
4 5.33
5 6.67
6 8.00
5 6.67
51 68.00
24 32.00%
74  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 326
36 11.04
31 9.51
23 7.06
9 2.76
5 1.53
222 68.10
104 31.90%
75  โรงเรียนบ้านโนนขาม 213
18 8.45
22 10.33
17 7.98
10 4.69
0 0.00
146 68.54
67 31.46%
76  โรงเรียนบ้านเตย 175
36 20.57
17 9.71
0 0.00
0 0.00
1 0.57
121 69.14
54 30.86%
77  โรงเรียนบ้านประหูต 133
12 9.02
11 8.27
5 3.76
8 6.02
5 3.76
92 69.17
41 30.83%
78  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
24 23.30
0 0.00
6 5.83
1 0.97
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 214
11 5.14
9 4.21
39 18.22
5 2.34
0 0.00
150 70.09
64 29.91%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 154
13 8.44
15 9.74
12 7.79
4 2.60
1 0.65
109 70.78
45 29.22%
81  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
8 2.87
19 6.81
4 1.43
26 9.32
24 8.60
198 70.97
81 29.03%
82  โรงเรียนบ้านซำงู 117
3 2.56
7 5.98
5 4.27
9 7.69
9 7.69
84 71.79
33 28.21%
83  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
8 7.77
9 8.74
8 7.77
2 1.94
2 1.94
74 71.84
29 28.16%
84  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
7 9.33
0 0.00
10 13.33
4 5.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
85  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 50
2 4.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
86  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
10 13.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
87  โรงเรียนบ้านกลาง 279
20 7.17
20 7.17
21 7.53
7 2.51
9 3.23
202 72.40
77 27.60%
88  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 213
17 7.98
20 9.39
5 2.35
13 6.10
3 1.41
155 72.77
58 27.23%
89  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 136
20 14.71
9 6.62
5 3.68
3 2.21
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
90  โรงเรียนบ้านแมด 119
10 8.40
3 2.52
12 10.08
3 2.52
4 3.36
87 73.11
32 26.89%
91  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 183
20 10.93
6 3.28
14 7.65
5 2.73
4 2.19
134 73.22
49 26.78%
92  โรงเรียนบ้านยางกลาง 86
5 5.81
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
93  โรงเรียนบ้านนาส่วง 177
20 11.30
8 4.52
18 10.17
1 0.56
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
94  โรงเรียนบ้านตาโอง 140
12 8.57
7 5.00
18 12.86
0 0.00
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
95  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 317
9 2.84
11 3.47
23 7.26
20 6.31
20 6.31
234 73.82
83 26.18%
96  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 50
7 14.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
97  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 66
6 9.09
1 1.52
7 10.61
0 0.00
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
98  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
12 8.82
13 9.56
8 5.88
2 1.47
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
99  โรงเรียนบ้านหมากมาย 102
7 6.86
5 4.90
6 5.88
2 1.96
6 5.88
76 74.51
26 25.49%
100  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 110
14 12.73
0 0.00
9 8.18
4 3.64
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
101  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 107
1 0.93
6 5.61
18 16.82
2 1.87
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
102  โรงเรียนบ้านป่าสน 100
9 9.00
12 12.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 84
5 5.95
6 7.14
4 4.76
4 4.76
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
104  โรงเรียนบ้านเปือย 100
11 11.00
5 5.00
6 6.00
3 3.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองแปน 109
7 6.42
8 7.34
8 7.34
4 3.67
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
106  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 274
15 5.47
9 3.28
19 6.93
13 4.74
11 4.01
207 75.55
67 24.45%
107  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 122
6 4.92
8 6.56
2 1.64
8 6.56
5 4.10
93 76.23
29 23.77%
108  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
40 15.33
7 2.68
13 4.98
2 0.77
0 0.00
199 76.25
62 23.75%
109  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 217
3 1.38
7 3.23
18 8.29
20 9.22
3 1.38
166 76.50
51 23.50%
110  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 155
20 12.90
0 0.00
16 10.32
0 0.00
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
111  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 114
14 12.28
4 3.51
6 5.26
2 1.75
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
112  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 182
24 13.19
0 0.00
17 9.34
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
113  โรงเรียนบ้านป่าโมง 158
11 6.96
6 3.80
13 8.23
3 1.90
2 1.27
123 77.85
35 22.15%
114  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 290
18 6.21
0 0.00
14 4.83
18 6.21
14 4.83
226 77.93
64 22.07%
115  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 109
7 6.42
7 6.42
3 2.75
5 4.59
2 1.83
85 77.98
24 22.02%
116  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 199
12 6.03
10 5.03
21 10.55
0 0.00
0 0.00
156 78.39
43 21.61%
118  โรงเรียนบ้านดงเมย 130
18 13.85
0 0.00
10 7.69
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
119  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 98
4 4.08
9 9.18
2 2.04
6 6.12
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
120  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
3 4.00
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
121  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
10 10.53
2 2.11
7 7.37
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
122  โรงเรียนประชาสามัคคี 95
1 1.05
1 1.05
7 7.37
10 10.53
1 1.05
75 78.95
20 21.05%
123  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
4 6.90
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
124  โรงเรียนบ้านนาอุดม 92
3 3.26
2 2.17
14 15.22
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
125  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
9 10.84
5 6.02
2 2.41
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
126  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
7 6.80
7 6.80
5 4.85
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
127  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 305
28 9.18
18 5.90
16 5.25
0 0.00
0 0.00
243 79.67
62 20.33%
128  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
6 4.84
11 8.87
5 4.03
3 2.42
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
129  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
5 7.14
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
3 5.45
5 9.09
2 3.64
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
131  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
15 12.40
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
132  โรงเรียนอุดมสามัคคี 96
3 3.13
8 8.33
4 4.17
4 4.17
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
133  โรงเรียนบ้านตบหู 284
20 7.04
10 3.52
9 3.17
10 3.52
7 2.46
228 80.28
56 19.72%
134  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
5 5.15
4 4.12
3 3.09
4 4.12
3 3.09
78 80.41
19 19.59%
135  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 41
6 14.63
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
136  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 154
7 4.55
5 3.25
14 9.09
2 1.30
2 1.30
124 80.52
30 19.48%
137  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
138  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 157
9 5.73
9 5.73
11 7.01
1 0.64
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 100
8 8.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
140  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
4 10.81
0 0.00
1 2.70
1 2.70
1 2.70
30 81.08
7 18.92%
141  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
142  โรงเรียนบ้านยาง 176
18 10.23
4 2.27
5 2.84
5 2.84
1 0.57
143 81.25
33 18.75%
143  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 288
17 5.90
8 2.78
11 3.82
6 2.08
12 4.17
234 81.25
54 18.75%
144  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
4 4.94
0 0.00
8 9.88
3 3.70
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
145  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
6 7.89
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
146  โรงเรียนบ้านตาโม 155
9 5.81
6 3.87
13 8.39
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
147  โรงเรียนบ้านไฮตาก 223
15 6.73
10 4.48
14 6.28
0 0.00
1 0.45
183 82.06
40 17.94%
148  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 148
13 8.78
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
149  โรงเรียนบ้านนากระแซง 268
15 5.60
12 4.48
9 3.36
7 2.61
4 1.49
221 82.46
47 17.54%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
151  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
9 10.34
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
152  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 93
5 5.38
3 3.23
6 6.45
1 1.08
1 1.08
77 82.80
16 17.20%
153  โรงเรียนพิชัยศึกษา 99
8 8.08
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
154  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
12 7.27
12 7.27
1 0.61
3 1.82
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
155  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
8 6.40
7 5.60
2 1.60
1 0.80
3 2.40
104 83.20
21 16.80%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
12 6.90
6 3.45
9 5.17
2 1.15
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
157  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
158  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 54
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
159  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
5 5.21
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
160  โรงเรียนบ้านโนนแคน 186
10 5.38
13 6.99
5 2.69
3 1.61
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 410
23 5.61
13 3.17
26 6.34
5 1.22
1 0.24
342 83.41
68 16.59%
162  โรงเรียนบ้านคำบาก 224
8 3.57
10 4.46
19 8.48
0 0.00
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
163  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 146
9 6.16
2 1.37
13 8.90
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
164  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
165  โรงเรียนบ้านคำบอน 161
7 4.35
7 4.35
7 4.35
5 3.11
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
166  โรงเรียนบ้านป่าพอก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
4 8.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
167  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 226
9 3.98
12 5.31
13 5.75
2 0.88
0 0.00
190 84.07
36 15.93%
168  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 289
10 3.46
4 1.38
7 2.42
14 4.84
11 3.81
243 84.08
46 15.92%
169  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 246
5 2.03
12 4.88
13 5.28
5 2.03
4 1.63
207 84.15
39 15.85%
170  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 101
10 9.90
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
171  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
2 2.60
4 5.19
4 5.19
1 1.30
1 1.30
65 84.42
12 15.58%
172  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
173  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
174  โรงเรียนบ้านโนนยาง 206
9 4.37
6 2.91
15 7.28
2 0.97
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
175  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
176  โรงเรียนบ้านบัวงาม 385
21 5.45
6 1.56
31 8.05
1 0.26
0 0.00
326 84.68
59 15.32%
177  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 131
7 5.34
0 0.00
11 8.40
2 1.53
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
178  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 319
6 1.88
10 3.13
22 6.90
10 3.13
0 0.00
271 84.95
48 15.05%
180  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 54
0 0.00
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
181  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
8 3.56
5 2.22
9 4.00
8 3.56
3 1.33
192 85.33
33 14.67%
182  โรงเรียนน้ำยืน 641
29 4.52
12 1.87
32 4.99
19 2.96
2 0.31
547 85.34
94 14.66%
183  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 158
7 4.43
4 2.53
8 5.06
4 2.53
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
184  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 210
5 2.38
0 0.00
25 11.90
0 0.00
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
185  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 84
3 3.57
5 5.95
2 2.38
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
186  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
14 5.91
13 5.49
5 2.11
1 0.42
0 0.00
204 86.08
33 13.92%
187  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
11 6.36
2 1.16
2 1.16
9 5.20
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
188  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
12 3.93
9 2.95
21 6.89
0 0.00
0 0.00
263 86.23
42 13.77%
189  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 102
4 3.92
2 1.96
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
190  โรงเรียนบ้านหนองสนม 271
1 0.37
0 0.00
17 6.27
19 7.01
0 0.00
234 86.35
37 13.65%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
28 5.36
7 1.34
18 3.45
16 3.07
2 0.38
451 86.40
71 13.60%
192  โรงเรียนบ้านนานวล 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
193  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
194  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 127
6 4.72
4 3.15
7 5.51
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
195  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
20 7.14
0 0.00
17 6.07
0 0.00
0 0.00
243 86.79
37 13.21%
196  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
0 0.00
0 0.00
5 3.47
2 1.39
12 8.33
125 86.81
19 13.19%
197  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 76
6 7.89
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
198  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 183
9 4.92
3 1.64
11 6.01
0 0.00
1 0.55
159 86.89
24 13.11%
199  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 54
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
4 7.41
47 87.04
7 12.96%
200  โรงเรียนบ้านหนองยู 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
201  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 102
5 4.90
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
202  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 238
9 3.78
9 3.78
12 5.04
0 0.00
0 0.00
208 87.39
30 12.61%
203  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
4 5.56
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
204  โรงเรียนบ้านแสนสุข 156
6 3.85
3 1.92
8 5.13
2 1.28
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
205  โรงเรียนบ้านดงกระชู 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 77
2 2.60
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
207  โรงเรียนบ้านดอนยาว 131
3 2.29
3 2.29
9 6.87
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
208  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 88
6 6.82
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
209  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 273
15 5.49
8 2.93
8 2.93
0 0.00
0 0.00
242 88.64
31 11.36%
210  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 259
0 0.00
0 0.00
8 3.09
20 7.72
1 0.39
230 88.80
29 11.20%
211  โรงเรียนบ้านค้อ 130
3 2.31
4 3.08
6 4.62
1 0.77
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
212  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
213  โรงเรียนบ้านโชคชัย 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
214  โรงเรียนบ้านโนน 106
3 2.83
3 2.83
3 2.83
2 1.89
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
215  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 156
13 8.33
1 0.64
2 1.28
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
216  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 339
8 2.36
4 1.18
22 6.49
0 0.00
0 0.00
305 89.97
34 10.03%
217  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
1 1.43
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
218  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 202
2 0.99
6 2.97
11 5.45
0 0.00
1 0.50
182 90.10
20 9.90%
219  โรงเรียนบ้านจันลา 132
2 1.52
3 2.27
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
220  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
2 3.92
46 90.20
5 9.80%
221  โรงเรียนบ้านม่วง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
222  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
223  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 177
5 2.82
5 2.82
6 3.39
0 0.00
0 0.00
161 90.96
16 9.04%
224  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
5 4.07
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
225  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
226  โรงเรียนบ้านดวน 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
227  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 225
5 2.22
0 0.00
15 6.67
0 0.00
0 0.00
205 91.11
20 8.89%
228  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
229  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 120
3 2.50
2 1.67
2 1.67
2 1.67
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
230  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
231  โรงเรียนบ้านคอแลน 170
1 0.59
1 0.59
7 4.12
3 1.76
2 1.18
156 91.76
14 8.24%
232  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 364
5 1.37
5 1.37
8 2.20
7 1.92
5 1.37
334 91.76
30 8.24%
233  โรงเรียนบ้านนาแก 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
234  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 176
6 3.41
4 2.27
4 2.27
0 0.00
0 0.00
162 92.05
14 7.95%
235  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
0 0.00
1 0.56
9 5.06
4 2.25
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
236  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 106
2 1.89
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
237  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
238  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
239  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
240  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
241  โรงเรียนบ้านคำกลาง 97
2 2.06
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
242  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 132
0 0.00
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
243  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 149
6 4.03
2 1.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
244  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
245  โรงเรียนบ้านโสกแสง 154
3 1.95
0 0.00
4 2.60
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
246  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
247  โรงเรียนบ้านดอนโจด 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
248  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 85
2 2.35
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
249  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
250  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 154
2 1.30
3 1.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
251  โรงเรียนบ้านหนองดุม 158
2 1.27
0 0.00
3 1.90
0 0.00
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
252  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
253  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
254  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,794 7.28
เตี้ย  1,992 5.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,976 7.76
ผอมและเตี้ย  1,483 3.87
อ้วนและเตี้ย  2,427 6.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,686 69.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,672 คน


30.43%


Powered By www.thaieducation.net