ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 232
52 22.41
45 19.40
23 9.91
30 12.93
11 4.74
71 30.60
161 69.40%
2  โรงเรียนบ้านบุ่ง 186
23 12.37
20 10.75
23 12.37
10 5.38
43 23.12
67 36.02
119 63.98%
3  โรงเรียนบ้านนาดี 129
15 11.63
17 13.18
6 4.65
36 27.91
7 5.43
48 37.21
81 62.79%
4  โรงเรียนบ้านหินลาด 113
26 23.01
2 1.77
5 4.42
28 24.78
7 6.19
45 39.82
68 60.18%
5  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 153
11 7.19
14 9.15
12 7.84
25 16.34
26 16.99
65 42.48
88 57.52%
6  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 77
10 12.99
6 7.79
19 24.68
6 7.79
3 3.90
33 42.86
44 57.14%
7  โรงเรียนบ้านป่าข่า 63
12 19.05
16 25.40
2 3.17
6 9.52
0 0.00
27 42.86
36 57.14%
8  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 75
13 17.33
6 8.00
5 6.67
15 20.00
2 2.67
34 45.33
41 54.67%
9  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 119
22 18.49
17 14.29
8 6.72
10 8.40
6 5.04
56 47.06
63 52.94%
10  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 30
5 16.67
3 10.00
3 10.00
3 10.00
1 3.33
15 50.00
15 50.00%
11  โรงเรียนบ้านแพง 108
22 20.37
15 13.89
11 10.19
4 3.70
1 0.93
55 50.93
53 49.07%
12  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 45
11 24.44
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
13  โรงเรียนบ้านทรายทอง 46
10 21.74
3 6.52
9 19.57
0 0.00
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
14  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 13
1 7.69
5 38.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
15  โรงเรียนบ้านโนนยาง 115
16 13.91
8 6.96
11 9.57
9 7.83
9 7.83
62 53.91
53 46.09%
16  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 20
3 15.00
3 15.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
17  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 329
36 10.94
23 6.99
49 14.89
16 4.86
22 6.69
183 55.62
146 44.38%
18  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 149
8 5.37
19 12.75
21 14.09
6 4.03
10 6.71
85 57.05
64 42.95%
19  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 55
6 10.91
11 20.00
1 1.82
5 9.09
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
20  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 73
7 9.59
7 9.59
7 9.59
5 6.85
4 5.48
43 58.90
30 41.10%
21  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 39
3 7.69
6 15.38
1 2.56
3 7.69
3 7.69
23 58.97
16 41.03%
22  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 301
39 12.96
22 7.31
20 6.64
22 7.31
17 5.65
181 60.13
120 39.87%
23  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 124
17 13.71
8 6.45
18 14.52
6 4.84
0 0.00
75 60.48
49 39.52%
24  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 36
2 5.56
2 5.56
4 11.11
2 5.56
4 11.11
22 61.11
14 38.89%
25  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
15 10.42
10 6.94
17 11.81
7 4.86
6 4.17
89 61.81
55 38.19%
26  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
12 11.43
3 2.86
9 8.57
8 7.62
8 7.62
65 61.90
40 38.10%
27  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 208
37 17.79
19 9.13
10 4.81
12 5.77
0 0.00
130 62.50
78 37.50%
28  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
1 3.70
7 25.93
0 0.00
2 7.41
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
29  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 223
21 9.42
14 6.28
12 5.38
20 8.97
12 5.38
144 64.57
79 35.43%
30  โรงเรียนบ้านหนองแปน 128
17 13.28
15 11.72
3 2.34
10 7.81
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
31  โรงเรียนบ้านท่างอย 33
5 15.15
0 0.00
2 6.06
2 6.06
2 6.06
22 66.67
11 33.33%
32  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 64
13 20.31
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
33  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 58
4 6.90
0 0.00
8 13.79
7 12.07
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
34  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 40
4 10.00
4 10.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
35  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 65
11 16.92
3 4.62
4 6.15
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
36  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 81
3 3.70
11 13.58
11 13.58
1 1.23
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
37  โรงเรียนบ้านนานวล 97
5 5.15
6 6.19
15 15.46
2 2.06
3 3.09
66 68.04
31 31.96%
38  โรงเรียนบ้านวังยาง 170
23 13.53
9 5.29
8 4.71
6 3.53
8 4.71
116 68.24
54 31.76%
39  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 145
29 20.00
0 0.00
16 11.03
0 0.00
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
40  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 104
15 14.42
5 4.81
12 11.54
0 0.00
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
41  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 154
10 6.49
0 0.00
15 9.74
10 6.49
12 7.79
107 69.48
47 30.52%
42  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 178
26 14.61
7 3.93
14 7.87
7 3.93
0 0.00
124 69.66
54 30.34%
43  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 162
11 6.79
15 9.26
16 9.88
7 4.32
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
44  โรงเรียนบ้านบาก 120
9 7.50
7 5.83
15 12.50
0 0.00
5 4.17
84 70.00
36 30.00%
45  โรงเรียนบ้านดอนชาด 67
4 5.97
5 7.46
10 14.93
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
46  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 67
4 5.97
2 2.99
11 16.42
1 1.49
2 2.99
47 70.15
20 29.85%
47  โรงเรียนบ้านโนนจิก 133
14 10.53
8 6.02
9 6.77
5 3.76
3 2.26
94 70.68
39 29.32%
48  โรงเรียนบ้านนาแก 93
9 9.68
0 0.00
8 8.60
5 5.38
5 5.38
66 70.97
27 29.03%
49  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
2 6.25
2 6.25
23 71.88
9 28.13%
50  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 120
13 10.83
5 4.17
6 5.00
9 7.50
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
51  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 121
10 8.26
9 7.44
3 2.48
8 6.61
3 2.48
88 72.73
33 27.27%
52  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 122
9 7.38
5 4.10
4 3.28
15 12.30
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
53  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 117
1 0.85
5 4.27
7 5.98
6 5.13
12 10.26
86 73.50
31 26.50%
54  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 68
10 14.71
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
55  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 218
16 7.34
10 4.59
18 8.26
13 5.96
0 0.00
161 73.85
57 26.15%
56  โรงเรียนบ้านโนนแดง 339
7 2.06
12 3.54
19 5.60
19 5.60
31 9.14
251 74.04
88 25.96%
57  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 167
20 11.98
8 4.79
15 8.98
0 0.00
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
58  โรงเรียนบ้านจั่น 161
17 10.56
8 4.97
14 8.70
0 0.00
1 0.62
121 75.16
40 24.84%
59  โรงเรียนบ้านสว่าง 81
6 7.41
4 4.94
6 7.41
4 4.94
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
60  โรงเรียนบ้านคำข่า 65
0 0.00
2 3.08
0 0.00
14 21.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
61  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 94
6 6.38
10 10.64
7 7.45
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
62  โรงเรียนบ้านผำ 41
4 9.76
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
63  โรงเรียนบ้านคำสมิง 72
3 4.17
6 8.33
8 11.11
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
64  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 123
10 8.13
7 5.69
7 5.69
5 4.07
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
65  โรงเรียนบ้านเปือย 85
5 5.88
5 5.88
4 4.71
4 4.71
2 2.35
65 76.47
20 23.53%
66  โรงเรียนบ้านค้อบอน 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
2 3.85
4 7.69
40 76.92
12 23.08%
67  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
68  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 98
5 5.10
0 0.00
11 11.22
0 0.00
6 6.12
76 77.55
22 22.45%
69  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 49
6 12.24
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
70  โรงเรียนบ้านกะแอก 130
6 4.62
7 5.38
7 5.38
7 5.38
2 1.54
101 77.69
29 22.31%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 81
5 6.17
3 3.70
3 3.70
3 3.70
4 4.94
63 77.78
18 22.22%
72  โรงเรียนบ้านนาดี 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
73  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 115
8 6.96
4 3.48
12 10.43
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
74  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 114
8 7.02
5 4.39
6 5.26
5 4.39
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
75  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
76  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
3 6.12
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
77  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 172
10 5.81
6 3.49
19 11.05
0 0.00
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
78  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 161
12 7.45
10 6.21
2 1.24
7 4.35
1 0.62
129 80.12
32 19.88%
79  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 117
4 3.42
6 5.13
6 5.13
6 5.13
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
80  โรงเรียนบ้านท่าลาด 203
6 2.96
29 14.29
3 1.48
0 0.00
0 0.00
165 81.28
38 18.72%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 43
1 2.33
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
82  โรงเรียนบ้านคอนสาย 44
4 9.09
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
83  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 134
11 8.21
4 2.99
7 5.22
2 1.49
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
84  โรงเรียนบ้านนาจาน 393
22 5.60
15 3.82
22 5.60
8 2.04
0 0.00
326 82.95
67 17.05%
85  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 135
6 4.44
17 12.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
86  โรงเรียนบ้านคำขวาง 258
16 6.20
18 6.98
6 2.33
3 1.16
0 0.00
215 83.33
43 16.67%
87  โรงเรียนบ้านดอนยู 140
7 5.00
2 1.43
8 5.71
6 4.29
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
88  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 43
4 9.30
0 0.00
6 13.95
-3 -6.98
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
89  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 80
7 8.75
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
90  โรงเรียนบ้านขามป้อม 118
4 3.39
3 2.54
12 10.17
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
91  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 87
5 5.75
3 3.45
2 2.30
2 2.30
2 2.30
73 83.91
14 16.09%
92  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 100
7 7.00
0 0.00
5 5.00
2 2.00
2 2.00
84 84.00
16 16.00%
94  โรงเรียนบ้านธาตุ 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
95  โรงเรียนบ้านถ่อน 170
6 3.53
6 3.53
8 4.71
6 3.53
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัว 92
5 5.43
1 1.09
4 4.35
3 3.26
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 174
1 0.57
6 3.45
16 9.20
2 1.15
1 0.57
148 85.06
26 14.94%
98  โรงเรียนบ้านนาดู่ 261
6 2.30
6 2.30
9 3.45
5 1.92
13 4.98
222 85.06
39 14.94%
99  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 94
3 3.19
3 3.19
5 5.32
3 3.19
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
100  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
101  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
102  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 63
1 1.59
2 3.17
2 3.17
2 3.17
2 3.17
54 85.71
9 14.29%
103  โรงเรียนบ้านนาประชุม 92
4 4.35
2 2.17
4 4.35
2 2.17
1 1.09
79 85.87
13 14.13%
104  โรงเรียนบ้านโนนสัง 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
105  โรงเรียนบ้านหนองหิน 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
106  โรงเรียนบ้านโพนงาม 89
2 2.25
0 0.00
6 6.74
4 4.49
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
107  โรงเรียนบ้านสระสมิง 75
4 5.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
108  โรงเรียนบ้านบัววัด 77
5 6.49
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
109  โรงเรียนบ้านบอน 101
6 5.94
0 0.00
1 0.99
0 0.00
6 5.94
88 87.13
13 12.87%
110  โรงเรียนบ้านหินแห่ 95
7 7.37
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
111  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 64
3 4.69
4 6.25
0 0.00
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
112  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 109
2 1.83
3 2.75
8 7.34
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
113  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 109
0 0.00
1 0.92
11 10.09
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
114  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 109
7 6.42
4 3.67
2 1.83
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
115  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
116  โรงเรียนบ้านนางาม 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
117  โรงเรียนบ้านห่องชัน 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
118  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 133
7 5.26
0 0.00
7 5.26
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
119  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 122
5 4.10
3 2.46
4 3.28
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
120  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 104
1 0.96
1 0.96
7 6.73
1 0.96
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
121  โรงเรียนบ้านโนนงาม 126
5 3.97
5 3.97
2 1.59
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
122  โรงเรียนบ้านกุดชุม 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
123  โรงเรียนบ้านอาเลา 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
3 6.12
45 91.84
4 8.16%
124  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
125  โรงเรียนบ้านคุ้ม 137
6 4.38
3 2.19
2 1.46
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
126  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 248
5 2.02
3 1.21
11 4.44
0 0.00
0 0.00
229 92.34
19 7.66%
127  โรงเรียนบ้านบัวท่า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
128  โรงเรียนบ้านห่องขอน 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
129  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
1 1.37
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
130  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
131  โรงเรียนบ้านนาเรือง 155
7 4.52
0 0.00
3 1.94
0 0.00
0 0.00
145 93.55
10 6.45%
132  โรงเรียนบ้านโนนแคน 84
5 5.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
133  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
134  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 200
2 1.00
3 1.50
3 1.50
2 1.00
0 0.00
190 95.00
10 5.00%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 579
3 0.52
2 0.35
6 1.04
4 0.69
1 0.17
563 97.24
16 2.76%
136  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
137  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
138  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
139  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 79
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 98.73
1 1.27%
140  โรงเรียนบ้านทางสาย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,569 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,120 7.19
เตี้ย  741 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  984 6.32
ผอมและเตี้ย  570 3.66
อ้วนและเตี้ย  345 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,809 75.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,760 คน


24.15%


Powered By www.thaieducation.net