ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 26
12 46.15
7 26.92
2 7.69
3 11.54
2 7.69
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหินโงม 193
80 41.45
60 31.09
19 9.84
20 10.36
14 7.25
0 0.00
193 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกอก 87
0 0.00
16 18.39
24 27.59
19 21.84
23 26.44
5 5.75
82 94.25%
4  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 66
2 3.03
26 39.39
12 18.18
12 18.18
7 10.61
7 10.61
59 89.39%
5  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 50
20 40.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 40.00
30 60.00%
6  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 202
14 6.93
7 3.47
35 17.33
21 10.40
42 20.79
83 41.09
119 58.91%
7  โรงเรียนบ้านดงแถบ 158
22 13.92
36 22.78
20 12.66
3 1.90
11 6.96
66 41.77
92 58.23%
8  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 162
17 10.49
14 8.64
8 4.94
31 19.14
22 13.58
70 43.21
92 56.79%
9  โรงเรียนบ้านเวินบึก 68
14 20.59
16 23.53
4 5.88
4 5.88
0 0.00
30 44.12
38 55.88%
10  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 74
12 16.22
7 9.46
6 8.11
9 12.16
7 9.46
33 44.59
41 55.41%
11  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 56
15 26.79
8 14.29
1 1.79
7 12.50
0 0.00
25 44.64
31 55.36%
12  โรงเรียนบ้านนาบัว 169
12 7.10
24 14.20
8 4.73
18 10.65
30 17.75
77 45.56
92 54.44%
13  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 35
4 11.43
6 17.14
4 11.43
3 8.57
2 5.71
16 45.71
19 54.29%
14  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
23 40.35
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
27 47.37
30 52.63%
15  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 84
21 25.00
15 17.86
3 3.57
1 1.19
3 3.57
41 48.81
43 51.19%
16  โรงเรียนบ้านผักหย่า 86
15 17.44
16 18.60
6 6.98
5 5.81
0 0.00
44 51.16
42 48.84%
17  โรงเรียนบ้านไร่ 189
76 40.21
2 1.06
13 6.88
0 0.00
0 0.00
98 51.85
91 48.15%
18  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 207
43 20.77
18 8.70
10 4.83
14 6.76
14 6.76
108 52.17
99 47.83%
19  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 80
7 8.75
7 8.75
5 6.25
10 12.50
9 11.25
42 52.50
38 47.50%
20  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 145
29 20.00
17 11.72
8 5.52
12 8.28
0 0.00
79 54.48
66 45.52%
21  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 160
36 22.50
27 16.88
5 3.13
0 0.00
4 2.50
88 55.00
72 45.00%
22  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 205
12 5.85
10 4.88
41 20.00
2 0.98
25 12.20
115 56.10
90 43.90%
23  โรงเรียนบ้านซะซอม 60
8 13.33
6 10.00
5 8.33
6 10.00
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
24  โรงเรียนบ้านโนนสุข 106
7 6.60
8 7.55
3 2.83
15 14.15
11 10.38
62 58.49
44 41.51%
25  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 108
11 10.19
26 24.07
2 1.85
5 4.63
0 0.00
64 59.26
44 40.74%
26  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 296
35 11.82
20 6.76
19 6.42
45 15.20
0 0.00
177 59.80
119 40.20%
27  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 227
38 16.74
10 4.41
7 3.08
28 12.33
8 3.52
136 59.91
91 40.09%
28  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 344
45 13.08
59 17.15
20 5.81
11 3.20
1 0.29
208 60.47
136 39.53%
29  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 235
34 14.47
16 6.81
21 8.94
11 4.68
7 2.98
146 62.13
89 37.87%
30  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 134
21 15.67
13 9.70
15 11.19
0 0.00
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
31  โรงเรียนบ้านดงนา 63
3 4.76
10 15.87
6 9.52
4 6.35
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
32  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 153
28 18.30
14 9.15
5 3.27
8 5.23
0 0.00
98 64.05
55 35.95%
33  โรงเรียนบ้านนาหว้า 159
28 17.61
10 6.29
9 5.66
6 3.77
4 2.52
102 64.15
57 35.85%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 223
18 8.07
30 13.45
29 13.00
0 0.00
1 0.45
145 65.02
78 34.98%
35  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 106
8 7.55
12 11.32
9 8.49
8 7.55
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
36  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 104
9 8.65
7 6.73
11 10.58
5 4.81
4 3.85
68 65.38
36 34.62%
37  โรงเรียนบ้านหนองชาด 104
4 3.85
13 12.50
10 9.62
8 7.69
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 137
19 13.87
7 5.11
10 7.30
7 5.11
3 2.19
91 66.42
46 33.58%
39  โรงเรียนบ้านตุงลุง 151
7 4.64
10 6.62
8 5.30
16 10.60
9 5.96
101 66.89
50 33.11%
40  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 91
5 5.49
7 7.69
11 12.09
4 4.40
3 3.30
61 67.03
30 32.97%
41  โรงเรียนบ้านจันทัย 171
22 12.87
17 9.94
15 8.77
1 0.58
1 0.58
115 67.25
56 32.75%
42  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 53
8 15.09
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
43  โรงเรียนบ้านคำบง 25
1 4.00
2 8.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 260
5 1.92
41 15.77
11 4.23
18 6.92
8 3.08
177 68.08
83 31.92%
45  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 386
24 6.22
40 10.36
19 4.92
24 6.22
16 4.15
263 68.13
123 31.87%
46  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 54
1 1.85
6 11.11
8 14.81
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
47  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 237
13 5.49
24 10.13
26 10.97
4 1.69
7 2.95
163 68.78
74 31.22%
48  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 52
3 5.77
7 13.46
6 11.54
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
49  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 137
5 3.65
6 4.38
5 3.65
13 9.49
13 9.49
95 69.34
42 30.66%
50  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 98
3 3.06
3 3.06
19 19.39
5 5.10
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
51  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 85
13 15.29
8 9.41
4 4.71
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
52  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1885
142 7.53
72 3.82
317 16.82
20 1.06
24 1.27
1310 69.50
575 30.50%
53  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 199
5 2.51
8 4.02
28 14.07
8 4.02
11 5.53
139 69.85
60 30.15%
54  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 84
10 11.90
4 4.76
11 13.10
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
55  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 61
14 22.95
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
56  โรงเรียนบ้านงิ้ว 58
13 22.41
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
57  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 58
5 8.62
2 3.45
9 15.52
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
58  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 109
11 10.09
14 12.84
5 4.59
1 0.92
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
59  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 102
6 5.88
3 2.94
20 19.61
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
60  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 74
2 2.70
8 10.81
8 10.81
3 4.05
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
61  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 197
24 12.18
25 12.69
6 3.05
0 0.00
0 0.00
142 72.08
55 27.92%
62  โรงเรียนบ้านนาแก 52
7 13.46
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
63  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 138
20 14.49
7 5.07
10 7.25
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
64  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 274
26 9.49
10 3.65
12 4.38
17 6.20
7 2.55
202 73.72
72 26.28%
65  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 168
16 9.52
7 4.17
15 8.93
5 2.98
1 0.60
124 73.81
44 26.19%
66  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 158
18 11.39
11 6.96
12 7.59
0 0.00
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
67  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 166
10 6.02
5 3.01
16 9.64
3 1.81
8 4.82
124 74.70
42 25.30%
68  โรงเรียนบ้านหนองโน 32
3 9.38
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 101
13 12.87
9 8.91
3 2.97
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
70  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 141
5 3.55
16 11.35
13 9.22
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
71  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 191
20 10.47
24 12.57
2 1.05
0 0.00
0 0.00
145 75.92
46 24.08%
72  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 519
20 3.85
26 5.01
26 5.01
34 6.55
19 3.66
394 75.92
125 24.08%
73  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 135
14 10.37
5 3.70
8 5.93
3 2.22
2 1.48
103 76.30
32 23.70%
74  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 157
18 11.46
10 6.37
4 2.55
0 0.00
5 3.18
120 76.43
37 23.57%
75  โรงเรียนบ้านตามุย 68
8 11.76
5 7.35
2 2.94
0 0.00
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
76  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 143
13 9.09
10 6.99
8 5.59
2 1.40
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
77  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 222
6 2.70
27 12.16
12 5.41
6 2.70
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
78  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 188
8 4.26
29 15.43
1 0.53
5 2.66
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 175
7 4.00
15 8.57
13 7.43
5 2.86
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 58
2 3.45
3 5.17
7 12.07
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
81  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 192
31 16.15
8 4.17
3 1.56
1 0.52
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 112
5 4.46
5 4.46
15 13.39
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
83  โรงเรียนบ้านหินสูง 130
18 13.85
6 4.62
3 2.31
2 1.54
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
84  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 72
6 8.33
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
85  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 365
31 8.49
15 4.11
9 2.47
21 5.75
5 1.37
284 77.81
81 22.19%
86  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 76
2 2.63
3 3.95
1 1.32
9 11.84
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
87  โรงเรียนบ้านดอนชี 87
4 4.60
5 5.75
9 10.34
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 190
9 4.74
9 4.74
17 8.95
4 2.11
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
89  โรงเรียนเพียงหลวง 12 39
3 7.69
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
90  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 153
14 9.15
7 4.58
8 5.23
1 0.65
1 0.65
122 79.74
31 20.26%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 165
12 7.27
6 3.64
4 2.42
7 4.24
4 2.42
132 80.00
33 20.00%
92  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 148
27 18.24
2 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
93  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 47
3 6.38
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 37
5 13.51
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 170
10 5.88
10 5.88
9 5.29
3 1.76
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
96  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
97  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 59
6 10.17
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
98  โรงเรียนบ้านโนนจิก 59
4 6.78
5 8.47
2 3.39
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
99  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 281
12 4.27
13 4.63
26 9.25
1 0.36
0 0.00
229 81.49
52 18.51%
100  โรงเรียนบ้านนาเลิน 115
5 4.35
9 7.83
6 5.22
0 0.00
1 0.87
94 81.74
21 18.26%
101  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 61
2 3.28
2 3.28
4 6.56
3 4.92
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
102  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 161
8 4.97
5 3.11
7 4.35
9 5.59
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
103  โรงเรียนบ้านหนองหอย 39
4 10.26
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
104  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 184
11 5.98
5 2.72
5 2.72
4 2.17
8 4.35
151 82.07
33 17.93%
105  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 134
6 4.48
0 0.00
18 13.43
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
106  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 73
3 4.11
6 8.22
4 5.48
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
107  โรงเรียนบ้านสำโรง 354
20 5.65
12 3.39
26 7.34
5 1.41
0 0.00
291 82.20
63 17.80%
108  โรงเรียนบ้านนาจาน 326
10 3.07
5 1.53
17 5.21
13 3.99
13 3.99
268 82.21
58 17.79%
109  โรงเรียนบ้านคำก้อม 153
13 8.50
9 5.88
0 0.00
0 0.00
5 3.27
126 82.35
27 17.65%
110  โรงเรียนบ้านกุ่ม 144
11 7.64
9 6.25
3 2.08
2 1.39
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
111  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 58
7 12.07
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
112  โรงเรียนบ้านคันเปือย 119
11 9.24
4 3.36
5 4.20
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
113  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 128
5 3.91
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
114  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 183
12 6.56
7 3.83
9 4.92
1 0.55
1 0.55
153 83.61
30 16.39%
115  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
116  โรงเรียนบ้านนาชุม 149
7 4.70
9 6.04
8 5.37
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
117  โรงเรียนบ้านโนน 57
1 1.75
5 8.77
2 3.51
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
118  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 648
42 6.48
22 3.40
38 5.86
0 0.00
0 0.00
546 84.26
102 15.74%
119  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
120  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 369
17 4.61
16 4.34
5 1.36
16 4.34
2 0.54
313 84.82
56 15.18%
121  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 86
4 4.65
2 2.33
6 6.98
0 0.00
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
122  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 199
9 4.52
10 5.03
9 4.52
1 0.50
1 0.50
169 84.92
30 15.08%
123  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 60
2 3.33
4 6.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
124  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 100
4 4.00
4 4.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 127
5 3.94
4 3.15
9 7.09
1 0.79
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
126  โรงเรียนบ้านสงยาง 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
127  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
8 11.76
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
128  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
129  โรงเรียนบ้านนกเต็น 295
11 3.73
11 3.73
5 1.69
8 2.71
8 2.71
252 85.42
43 14.58%
130  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 516
18 3.49
14 2.71
41 7.95
1 0.19
0 0.00
442 85.66
74 14.34%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 370
6 1.62
11 2.97
14 3.78
22 5.95
0 0.00
317 85.68
53 14.32%
132  โรงเรียนบ้านด่าน 466
38 8.15
9 1.93
19 4.08
0 0.00
0 0.00
400 85.84
66 14.16%
133  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 78
5 6.41
0 0.00
4 5.13
0 0.00
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
134  โรงเรียนบ้านคำเตย 64
4 6.25
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
135  โรงเรียนบ้านวังพอก 64
6 9.38
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
136  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 144
12 8.33
3 2.08
4 2.78
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
137  โรงเรียนบ้านสิม 29
3 10.34
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
138  โรงเรียนบ้านภูหล่น 175
6 3.43
4 2.29
6 3.43
4 2.29
4 2.29
151 86.29
24 13.71%
139  โรงเรียนบ้านนาดี 67
2 2.99
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
140  โรงเรียนบ้านบากชุม 151
4 2.65
5 3.31
2 1.32
4 2.65
5 3.31
131 86.75
20 13.25%
141  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
142  โรงเรียนบ้านโพนแพง 69
1 1.45
0 0.00
6 8.70
0 0.00
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
143  โรงเรียนบ้านหนองกุง 261
13 4.98
16 6.13
5 1.92
0 0.00
0 0.00
227 86.97
34 13.03%
144  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 77
3 3.90
4 5.19
3 3.90
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
145  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 77
1 1.30
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
146  โรงเรียนบ้านบะไห 147
6 4.08
9 6.12
3 2.04
1 0.68
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
147  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 109
8 7.34
3 2.75
1 0.92
1 0.92
1 0.92
95 87.16
14 12.84%
148  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 190
13 6.84
3 1.58
5 2.63
2 1.05
1 0.53
166 87.37
24 12.63%
149  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 215
3 1.40
11 5.12
12 5.58
0 0.00
1 0.47
188 87.44
27 12.56%
150  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 253
19 7.51
12 4.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 87.75
31 12.25%
151  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 98
5 5.10
1 1.02
2 2.04
4 4.08
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
152  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 49
4 8.16
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
153  โรงเรียนบ้านนาทม 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
154  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 83
4 4.82
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
155  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 100
2 2.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
157  โรงเรียนบ้านโนนกุง 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
158  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
159  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 71
5 7.04
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
160  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 134
3 2.24
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
161  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 304
2 0.66
2 0.66
8 2.63
22 7.24
0 0.00
270 88.82
34 11.18%
162  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 138
10 7.25
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
163  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 112
3 2.68
8 7.14
1 0.89
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
164  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 180
12 6.67
2 1.11
5 2.78
0 0.00
0 0.00
161 89.44
19 10.56%
165  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 68
3 4.41
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
166  โรงเรียนบ้านดงบาก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
35 89.74
4 10.26%
167  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 117
6 5.13
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
168  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 108
5 4.63
3 2.78
3 2.78
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
169  โรงเรียนบ้านไทรงาม 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
3 3.66
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
170  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 261
25 9.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
236 90.42
25 9.58%
171  โรงเรียนบ้านขัวแคน 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
172  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 341
8 2.35
6 1.76
9 2.64
5 1.47
4 1.17
309 90.62
32 9.38%
173  โรงเรียนบ้านดงดิบ 162
4 2.47
1 0.62
4 2.47
4 2.47
2 1.23
147 90.74
15 9.26%
174  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 121
2 1.65
5 4.13
4 3.31
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
175  โรงเรียนบ้านสระคำ 99
4 4.04
3 3.03
2 2.02
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
176  โรงเรียนบ้านบัวทอง 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
177  โรงเรียนบ้านนาทอย 79
1 1.27
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
178  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
179  โรงเรียนบ้านจุการ 52
2 3.85
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
180  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 144
2 1.39
4 2.78
5 3.47
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
181  โรงเรียนบ้านหนองผือ 208
7 3.37
7 3.37
1 0.48
0 0.00
0 0.00
193 92.79
15 7.21%
182  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
183  โรงเรียนบ้านนาคาย 128
3 2.34
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
184  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 244
4 1.64
0 0.00
12 4.92
0 0.00
0 0.00
228 93.44
16 6.56%
185  โรงเรียนบ้านเม็ก 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
186  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
187  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 168
2 1.19
2 1.19
6 3.57
0 0.00
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
188  โรงเรียนบ้านคำไหล 108
2 1.85
0 0.00
3 2.78
0 0.00
1 0.93
102 94.44
6 5.56%
189  โรงเรียนบ้านลาดควาย 78
4 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
190  โรงเรียนบ้านนาคอ 104
3 2.88
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
191  โรงเรียนบ้านป่าเลา 107
3 2.80
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
192  โรงเรียนบ้านลาดวารี 95
0 0.00
3 3.16
1 1.05
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
193  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 336
0 0.00
0 0.00
14 4.17
0 0.00
0 0.00
322 95.83
14 4.17%
194  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 173
6 3.47
1 0.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 95.95
7 4.05%
195  โรงเรียนบ้านนาเอือด 157
2 1.27
2 1.27
2 1.27
0 0.00
0 0.00
151 96.18
6 3.82%
196  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 140
1 0.71
1 0.71
3 2.14
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
197  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
1 1.47
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
198  โรงเรียนบ้านชาด 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
199  โรงเรียนบ้านดอนงัว 231
2 0.87
0 0.00
3 1.30
0 0.00
0 0.00
226 97.84
5 2.16%
200  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 99
1 1.01
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
201  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
202  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านชาด 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านนาแค 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านบัวแดง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านสัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,243 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,176 7.20
เตี้ย  1,600 5.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,822 6.02
ผอมและเตี้ย  769 2.54
อ้วนและเตี้ย  467 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,409 77.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,834 คน


22.60%


Powered By www.thaieducation.net