ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกษม 126
10 7.94
35 27.78
25 19.84
23 18.25
12 9.52
21 16.67
105 83.33%
2  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 23
4 17.39
3 13.04
4 17.39
3 13.04
2 8.70
7 30.43
16 69.57%
3  โรงเรียนบ้านหนองผือ 314
25 7.96
45 14.33
14 4.46
70 22.29
59 18.79
101 32.17
213 67.83%
4  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 35
6 17.14
4 11.43
2 5.71
4 11.43
7 20.00
12 34.29
23 65.71%
5  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 272
47 17.28
40 14.71
35 12.87
37 13.60
9 3.31
104 38.24
168 61.76%
6  โรงเรียนบ้านพอก 155
18 11.61
27 17.42
5 3.23
31 20.00
13 8.39
61 39.35
94 60.65%
7  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 91
25 27.47
4 4.40
6 6.59
10 10.99
7 7.69
39 42.86
52 57.14%
8  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 270
88 32.59
29 10.74
21 7.78
3 1.11
0 0.00
129 47.78
141 52.22%
9  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 105
25 23.81
15 14.29
8 7.62
6 5.71
0 0.00
51 48.57
54 51.43%
10  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 37
6 16.22
5 13.51
4 10.81
3 8.11
1 2.70
18 48.65
19 51.35%
11  โรงเรียนบ้านคำข่า 78
27 34.62
4 5.13
4 5.13
4 5.13
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
12  โรงเรียนบ้านดอน 48
9 18.75
10 20.83
2 4.17
3 6.25
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
13  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 50
5 10.00
4 8.00
4 8.00
4 8.00
8 16.00
25 50.00
25 50.00%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 198
24 12.12
13 6.57
16 8.08
24 12.12
20 10.10
101 51.01
97 48.99%
15  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 118
23 19.49
22 18.64
8 6.78
4 3.39
0 0.00
61 51.69
57 48.31%
16  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 54
6 11.11
4 7.41
4 7.41
2 3.70
10 18.52
28 51.85
26 48.15%
17  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 75
18 24.00
8 10.67
3 4.00
5 6.67
2 2.67
39 52.00
36 48.00%
18  โรงเรียนบ้านตุ 147
14 9.52
7 4.76
13 8.84
22 14.97
13 8.84
78 53.06
69 46.94%
19  โรงเรียนบ้านกาบิน 81
21 25.93
11 13.58
2 2.47
2 2.47
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
20  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 192
27 14.06
23 11.98
8 4.17
17 8.85
8 4.17
109 56.77
83 43.23%
21  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 164
14 8.54
5 3.05
23 14.02
27 16.46
0 0.00
95 57.93
69 42.07%
22  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 72
16 22.22
8 11.11
5 6.94
1 1.39
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
23  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 204
29 14.22
16 7.84
12 5.88
18 8.82
8 3.92
121 59.31
83 40.69%
24  โรงเรียนบ้านเลาะ 35
1 2.86
5 14.29
2 5.71
4 11.43
2 5.71
21 60.00
14 40.00%
25  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 43
8 18.60
3 6.98
6 13.95
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
26  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 127
11 8.66
15 11.81
4 3.15
10 7.87
9 7.09
78 61.42
49 38.58%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 313
27 8.63
32 10.22
52 16.61
3 0.96
5 1.60
194 61.98
119 38.02%
28  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 133
15 11.28
20 15.04
11 8.27
4 3.01
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
29  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 105
17 16.19
8 7.62
5 4.76
4 3.81
5 4.76
66 62.86
39 37.14%
30  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 76
19 25.00
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
31  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 39
3 7.69
6 15.38
4 10.26
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
32  โรงเรียนบ้านคำมณี 146
10 6.85
6 4.11
7 4.79
16 10.96
13 8.90
94 64.38
52 35.62%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 145
13 8.97
14 9.66
15 10.34
8 5.52
0 0.00
95 65.52
50 34.48%
34  โรงเรียนบ้านดอนจิก 47
4 8.51
2 4.26
1 2.13
6 12.77
3 6.38
31 65.96
16 34.04%
35  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 115
17 14.78
14 12.17
5 4.35
1 0.87
2 1.74
76 66.09
39 33.91%
36  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 124
14 11.29
7 5.65
2 1.61
19 15.32
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
37  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
5 9.26
5 9.26
36 66.67
18 33.33%
38  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 60
8 13.33
4 6.67
5 8.33
2 3.33
1 1.67
40 66.67
20 33.33%
39  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 143
19 13.29
12 8.39
15 10.49
0 0.00
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
40  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 75
8 10.67
6 8.00
3 4.00
5 6.67
2 2.67
51 68.00
24 32.00%
41  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1024
103 10.06
69 6.74
114 11.13
26 2.54
10 0.98
702 68.55
322 31.45%
42  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 45
4 8.89
1 2.22
4 8.89
3 6.67
2 4.44
31 68.89
14 31.11%
43  โรงเรียนบ้านแพง 52
7 13.46
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
44  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 105
12 11.43
4 3.81
6 5.71
1 0.95
9 8.57
73 69.52
32 30.48%
45  โรงเรียนบ้านโนนกุง 199
30 15.08
15 7.54
0 0.00
15 7.54
0 0.00
139 69.85
60 30.15%
46  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 128
23 17.97
8 6.25
6 4.69
0 0.00
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
47  โรงเรียนบ้านหนองแดง 120
6 5.00
9 7.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
48  โรงเรียนบ้านนาทราย 93
17 18.28
7 7.53
0 0.00
3 3.23
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
49  โรงเรียนบ้านห้วยที 102
26 25.49
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
50  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 79
9 11.39
3 3.80
9 11.39
0 0.00
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
51  โรงเรียนบ้านคำแคน 72
6 8.33
3 4.17
2 2.78
7 9.72
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
52  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 101
11 10.89
4 3.96
12 11.88
1 0.99
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
53  โรงเรียนบ้านนาแวง 112
8 7.14
9 8.04
12 10.71
1 0.89
1 0.89
81 72.32
31 27.68%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 156
10 6.41
8 5.13
21 13.46
4 2.56
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
55  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 138
2 1.45
4 2.90
11 7.97
6 4.35
15 10.87
100 72.46
38 27.54%
56  โรงเรียนบ้านบก 125
17 13.60
7 5.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
57  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 140
8 5.71
10 7.14
5 3.57
8 5.71
7 5.00
102 72.86
38 27.14%
58  โรงเรียนเขมราฐ 349
27 7.74
20 5.73
26 7.45
19 5.44
0 0.00
257 73.64
92 26.36%
59  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 115
6 5.22
4 3.48
13 11.30
5 4.35
2 1.74
85 73.91
30 26.09%
60  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 70
10 14.29
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
61  โรงเรียนบ้านไทรงาม 109
8 7.34
7 6.42
10 9.17
0 0.00
3 2.75
81 74.31
28 25.69%
62  โรงเรียนบ้านพะไล 78
8 10.26
6 7.69
6 7.69
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
63  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39
5 12.82
2 5.13
2 5.13
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 91
4 4.40
5 5.49
13 14.29
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
65  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 222
10 4.50
25 11.26
17 7.66
2 0.90
2 0.90
166 74.77
56 25.23%
66  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
5 11.36
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
67  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 276
28 10.14
19 6.88
21 7.61
0 0.00
0 0.00
208 75.36
68 24.64%
68  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
13 9.09
4 2.80
9 6.29
5 3.50
4 2.80
108 75.52
35 24.48%
69  โรงเรียนบ้านกะลึง 45
2 4.44
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
70  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149
15 10.07
11 7.38
8 5.37
2 1.34
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
71  โรงเรียนบ้านนาชุม 113
6 5.31
13 11.50
6 5.31
2 1.77
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
72  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 63
4 6.35
2 3.17
2 3.17
5 7.94
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
73  โรงเรียนบ้านโหมน 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
74  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 99
6 6.06
4 4.04
7 7.07
5 5.05
1 1.01
76 76.77
23 23.23%
75  โรงเรียนบ้านศรีสุข 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
2 3.28
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
76  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 92
7 7.61
7 7.61
3 3.26
2 2.17
2 2.17
71 77.17
21 22.83%
77  โรงเรียนบ้านโนนหอม 44
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
78  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 160
12 7.50
9 5.63
15 9.38
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
79  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 98
7 7.14
8 8.16
5 5.10
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
80  โรงเรียนบ้านพะลาน 54
6 11.11
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
81  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 95
4 4.21
11 11.58
6 6.32
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
82  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 125
12 9.60
3 2.40
5 4.00
3 2.40
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
83  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 51
5 9.80
2 3.92
2 3.92
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
84  โรงเรียนบ้านนาหว้า 98
9 9.18
1 1.02
4 4.08
6 6.12
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
85  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 45
3 6.67
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
86  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 65
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
9 13.85
52 80.00
13 20.00%
87  โรงเรียนบ้านคำหาด 106
6 5.66
9 8.49
6 5.66
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 81
6 7.41
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
89  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
4 6.06
1 1.52
2 3.03
4 6.06
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
90  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97
6 6.19
6 6.19
7 7.22
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
91  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 162
12 7.41
7 4.32
12 7.41
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
92  โรงเรียนบ้านคำสมิง 215
23 10.70
8 3.72
9 4.19
0 0.00
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
93  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 98
6 6.12
3 3.06
8 8.16
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
94  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 193
22 11.40
3 1.55
9 4.66
1 0.52
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
95  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 72
5 6.94
0 0.00
5 6.94
3 4.17
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
96  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
97  โรงเรียนบ้านนาขาม 180
11 6.11
14 7.78
7 3.89
0 0.00
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
1 1.61
4 6.45
51 82.26
11 17.74%
99  โรงเรียนบ้านนาพิน 181
9 4.97
11 6.08
7 3.87
3 1.66
2 1.10
149 82.32
32 17.68%
100  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 125
8 6.40
4 3.20
10 8.00
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
101  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 74
4 5.41
3 4.05
3 4.05
2 2.70
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
102  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 270
38 14.07
3 1.11
0 0.00
0 0.00
6 2.22
223 82.59
47 17.41%
103  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 46
1 2.17
5 10.87
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
104  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
3 5.17
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
105  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 107
7 6.54
3 2.80
5 4.67
3 2.80
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
106  โรงเรียนบ้านลุมพุก 120
6 5.00
3 2.50
11 9.17
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
107  โรงเรียนบ้านบึงหอม 128
5 3.91
7 5.47
5 3.91
2 1.56
2 1.56
107 83.59
21 16.41%
108  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 153
19 12.42
5 3.27
1 0.65
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
109  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 245
13 5.31
10 4.08
16 6.53
1 0.41
0 0.00
205 83.67
40 16.33%
110  โรงเรียนบ้านนาขนัน 92
8 8.70
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
111  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 105
5 4.76
3 2.86
9 8.57
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
112  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 62
2 3.23
3 4.84
2 3.23
3 4.84
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
113  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 119
3 2.52
5 4.20
7 5.88
1 0.84
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
114  โรงเรียนบ้านดอนชาด 65
1 1.54
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
115  โรงเรียนบ้านสารภี 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
1 2.56
33 84.62
6 15.38%
116  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 72
2 2.78
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
117  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 59
2 3.39
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
118  โรงเรียนบ้านนานวน 105
4 3.81
6 5.71
6 5.71
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
119  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 112
3 2.68
5 4.46
2 1.79
7 6.25
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
120  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120
3 2.50
6 5.00
5 4.17
1 0.83
3 2.50
102 85.00
18 15.00%
121  โรงเรียนบ้านฮี 101
2 1.98
2 1.98
11 10.89
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
122  โรงเรียนบ้านนานางวาน 108
5 4.63
4 3.70
6 5.56
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
123  โรงเรียนบ้านค้อ 119
2 1.68
6 5.04
9 7.56
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
124  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
125  โรงเรียนบ้านเขือง 42
4 9.52
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 141
9 6.38
0 0.00
11 7.80
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
127  โรงเรียนบ้านโนนตูม 149
5 3.36
10 6.71
6 4.03
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
128  โรงเรียนบ้านโคกจาน 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
2 3.51
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
129  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 229
15 6.55
7 3.06
3 1.31
4 1.75
3 1.31
197 86.03
32 13.97%
130  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 167
6 3.59
11 6.59
5 2.99
1 0.60
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
131  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
132  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 605
58 9.59
20 3.31
2 0.33
1 0.17
2 0.33
522 86.28
83 13.72%
133  โรงเรียนบ้านร่องข่า 142
4 2.82
0 0.00
2 1.41
13 9.15
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
134  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 91
2 2.20
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
135  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
136  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
137  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 85
0 0.00
5 5.88
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
138  โรงเรียนบ้านสองคอน 203
11 5.42
8 3.94
7 3.45
0 0.00
0 0.00
177 87.19
26 12.81%
139  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
140  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
141  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
142  โรงเรียนบ้านกองโพน 271
17 6.27
2 0.74
7 2.58
3 1.11
4 1.48
238 87.82
33 12.18%
143  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
144  โรงเรียนบ้านนายูง 216
5 2.31
5 2.31
12 5.56
4 1.85
0 0.00
190 87.96
26 12.04%
145  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
146  โรงเรียนบ้านสงยาง 25
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
147  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
1 5.88
15 88.24
2 11.76%
148  โรงเรียนบ้านกะเตียด 99
5 5.05
0 0.00
4 4.04
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
149  โรงเรียนบ้านนากลาง 90
3 3.33
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 235
7 2.98
2 0.85
17 7.23
0 0.00
0 0.00
209 88.94
26 11.06%
151  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 182
14 7.69
2 1.10
4 2.20
0 0.00
0 0.00
162 89.01
20 10.99%
152  โรงเรียนบ้านคำไหล 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
153  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 57
1 1.75
2 3.51
2 3.51
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
154  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 155
2 1.29
8 5.16
4 2.58
2 1.29
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
155  โรงเรียนบ้านดงบัง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
156  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 120
4 3.33
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
157  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
158  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 140
8 5.71
0 0.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
159  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 224
13 5.80
0 0.00
9 4.02
0 0.00
0 0.00
202 90.18
22 9.82%
160  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 102
4 3.92
1 0.98
5 4.90
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
161  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
2 1.96
7 6.86
92 90.20
10 9.80%
162  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 64
3 4.69
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
163  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
164  โรงเรียนบ้านทรายพูล 158
4 2.53
2 1.27
2 1.27
6 3.80
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
165  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 106
2 1.89
1 0.94
2 1.89
4 3.77
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
166  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
167  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
168  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 148
1 0.68
4 2.70
7 4.73
0 0.00
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
169  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
170  โรงเรียนบ้านดอนหมู 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
171  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 99
0 0.00
3 3.03
4 4.04
1 1.01
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
172  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 125
5 4.00
0 0.00
4 3.20
1 0.80
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
173  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 207
5 2.42
0 0.00
11 5.31
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
174  โรงเรียนบ้านคำกลาง 261
7 2.68
8 3.07
5 1.92
0 0.00
0 0.00
241 92.34
20 7.66%
175  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 160
6 3.75
2 1.25
4 2.50
0 0.00
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
176  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
177  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
178  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 109
1 0.92
1 0.92
3 2.75
3 2.75
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
179  โรงเรียนบ้านกระเดียน 98
1 1.02
0 0.00
3 3.06
2 2.04
1 1.02
91 92.86
7 7.14%
180  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
181  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
1 1.18
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
182  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
183  โรงเรียนตระการพืชผล 667
2 0.30
3 0.45
38 5.70
1 0.15
0 0.00
623 93.40
44 6.60%
184  โรงเรียนบ้านพังเคน 337
0 0.00
5 1.48
6 1.78
6 1.78
5 1.48
315 93.47
22 6.53%
185  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159
3 1.89
2 1.26
4 2.52
1 0.63
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
186  โรงเรียนบ้านพะลอง 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
187  โรงเรียนบ้านนาเมือง 163
4 2.45
2 1.23
4 2.45
0 0.00
0 0.00
153 93.87
10 6.13%
188  โรงเรียนบ้านตระการ 131
5 3.82
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
189  โรงเรียนบ้านดอนงัว 115
4 3.48
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
190  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
191  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
192  โรงเรียนบ้านนาม่วง 129
0 0.00
1 0.78
3 2.33
0 0.00
2 1.55
123 95.35
6 4.65%
193  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 297
1 0.34
5 1.68
6 2.02
0 0.00
1 0.34
284 95.62
13 4.38%
194  โรงเรียนบ้านตากแดด 299
6 2.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.34
286 95.65
13 4.35%
195  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
196  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 95
0 0.00
1 1.05
2 2.11
0 0.00
1 1.05
91 95.79
4 4.21%
197  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
3 2.46
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
198  โรงเรียนบ้านทม 75
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
199  โรงเรียนบุญจิราธร 165
0 0.00
0 0.00
2 1.21
3 1.82
1 0.61
159 96.36
6 3.64%
200  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
2 2.27
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
201  โรงเรียนบ้านโสกชัน 154
0 0.00
4 2.60
0 0.00
1 0.65
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
202  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
203  โรงเรียนบ้านกุศกร 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
204  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
72 97.30
2 2.70%
205  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
206  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
207  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
208  โรงเรียนบ้านนาแมด 178
1 0.56
0 0.00
0 0.00
1 0.56
1 0.56
175 98.31
3 1.69%
209  โรงเรียนบ้านบาก 162
0 0.00
0 0.00
1 0.62
1 0.62
0 0.00
160 98.77
2 1.23%
210  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
211  โรงเรียนบ้านคอนสาย 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านคึม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,487 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,760 6.91
เตี้ย  1,143 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,392 5.46
ผอมและเตี้ย  673 2.64
อ้วนและเตี้ย  372 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,147 79.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,340 คน


20.95%


Powered By www.thaieducation.net