ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 25
3 12.00
7 28.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
9 36.00
16 64.00%
2  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 86
12 13.95
9 10.47
24 27.91
0 0.00
0 0.00
41 47.67
45 52.33%
3  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 32
5 15.63
4 12.50
3 9.38
4 12.50
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 44
7 15.91
6 13.64
6 13.64
3 6.82
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
5  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 75
10 13.33
13 17.33
14 18.67
0 0.00
0 0.00
38 50.67
37 49.33%
6  โรงเรียนบ้านมะเขือ 51
20 39.22
5 9.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 50.98
25 49.02%
7  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 132
15 11.36
22 16.67
20 15.15
6 4.55
1 0.76
68 51.52
64 48.48%
8  โรงเรียนเมืองอุบล 223
14 6.28
6 2.69
31 13.90
20 8.97
37 16.59
115 51.57
108 48.43%
9  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 36
7 19.44
3 8.33
1 2.78
3 8.33
3 8.33
19 52.78
17 47.22%
10  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 87
7 8.05
0 0.00
3 3.45
28 32.18
3 3.45
46 52.87
41 47.13%
11  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 42
10 23.81
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
12  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1991
63 3.16
113 5.68
247 12.41
44 2.21
430 21.60
1094 54.95
897 45.05%
13  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 23
1 4.35
2 8.70
7 30.43
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
14  โรงเรียนบ้านดอนแดง 92
0 0.00
31 33.70
5 5.43
3 3.26
1 1.09
52 56.52
40 43.48%
15  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 399
11 2.76
26 6.52
28 7.02
37 9.27
54 13.53
243 60.90
156 39.10%
16  โรงเรียนบ้านศรีสุข 49
7 14.29
7 14.29
4 8.16
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
17  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 13
2 15.38
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
18  โรงเรียนบ้านนามึน 120
4 3.33
7 5.83
8 6.67
14 11.67
13 10.83
74 61.67
46 38.33%
19  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 21
4 19.05
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
20  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 21
2 9.52
3 14.29
2 9.52
1 4.76
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
21  โรงเรียนบ้านเค็ง 79
14 17.72
6 7.59
7 8.86
3 3.80
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
22  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
23  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
3 7.50
4 10.00
25 62.50
15 37.50%
24  โรงเรียนบ้านก่อบึง 51
3 5.88
5 9.80
8 15.69
3 5.88
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
25  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 43
7 16.28
3 6.98
1 2.33
3 6.98
2 4.65
27 62.79
16 37.21%
26  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 55
4 7.27
6 10.91
9 16.36
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
27  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 64
3 4.69
8 12.50
12 18.75
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 135
5 3.70
10 7.41
33 24.44
0 0.00
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
29  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 51
4 7.84
5 9.80
8 15.69
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
30  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 34
5 14.71
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
31  โรงเรียนบ้านหวาง 57
16 28.07
3 5.26
0 0.00
1 1.75
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
32  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 58
9 15.52
3 5.17
7 12.07
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
33  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 137
7 5.11
4 2.92
15 10.95
10 7.30
11 8.03
90 65.69
47 34.31%
34  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 76
7 9.21
7 9.21
8 10.53
4 5.26
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
35  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 44
6 13.64
3 6.82
5 11.36
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
36  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 53
4 7.55
6 11.32
8 15.09
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 107
11 10.28
6 5.61
4 3.74
6 5.61
9 8.41
71 66.36
36 33.64%
38  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
39  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 30
1 3.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
3 10.00
20 66.67
10 33.33%
40  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 144
17 11.81
4 2.78
17 11.81
5 3.47
4 2.78
97 67.36
47 32.64%
41  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 114
6 5.26
12 10.53
7 6.14
12 10.53
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
42  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 93
7 7.53
5 5.38
16 17.20
2 2.15
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
43  โรงเรียนบ้านนาดูน 90
15 16.67
4 4.44
8 8.89
2 2.22
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
44  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 106
3 2.83
13 12.26
11 10.38
6 5.66
1 0.94
72 67.92
34 32.08%
45  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3592
212 5.90
37 1.03
516 14.37
151 4.20
234 6.51
2442 67.98
1150 32.02%
46  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 72
10 13.89
7 9.72
4 5.56
2 2.78
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
47  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
2 6.25
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 96
15 15.63
7 7.29
3 3.13
3 3.13
2 2.08
66 68.75
30 31.25%
49  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 52
7 13.46
6 11.54
3 5.77
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
50  โรงเรียนบ้านจิก 101
10 9.90
4 3.96
16 15.84
1 0.99
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
51  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 95
11 11.58
12 12.63
4 4.21
2 2.11
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
52  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 118
11 9.32
10 8.47
12 10.17
2 1.69
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
53  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 161
24 14.91
0 0.00
25 15.53
0 0.00
0 0.00
112 69.57
49 30.43%
54  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 69
12 17.39
2 2.90
5 7.25
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
55  โรงเรียนบ้านทัน 121
6 4.96
9 7.44
19 15.70
1 0.83
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
56  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 27
3 11.11
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
57  โรงเรียนบ้านไผ่ 61
7 11.48
7 11.48
3 4.92
1 1.64
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
58  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 65
9 13.85
2 3.08
5 7.69
0 0.00
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
59  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 135
17 12.59
6 4.44
16 11.85
0 0.00
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
60  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 52
4 7.69
3 5.77
7 13.46
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
61  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
7 8.75
6 7.50
57 71.25
23 28.75%
62  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 98
16 16.33
5 5.10
7 7.14
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
63  โรงเรียนบ้านธรรมละ 56
8 14.29
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
64  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 134
6 4.48
15 11.19
13 9.70
4 2.99
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
65  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 60
7 11.67
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
66  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
1 2.17
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
67  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 71
7 9.86
5 7.04
8 11.27
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
68  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 64
2 3.13
3 4.69
11 17.19
2 3.13
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
69  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 40
4 10.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
70  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 88
0 0.00
3 3.41
10 11.36
2 2.27
9 10.23
64 72.73
24 27.27%
71  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 63
7 11.11
6 9.52
3 4.76
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
72  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 167
18 10.78
10 5.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
122 73.05
45 26.95%
73  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 123
14 11.38
17 13.82
2 1.63
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
74  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 142
22 15.49
2 1.41
8 5.63
4 2.82
2 1.41
104 73.24
38 26.76%
75  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 147
4 2.72
10 6.80
14 9.52
4 2.72
7 4.76
108 73.47
39 26.53%
76  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 191
36 18.85
0 0.00
14 7.33
0 0.00
0 0.00
141 73.82
50 26.18%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 123
9 7.32
5 4.07
8 6.50
10 8.13
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
78  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 27
2 7.41
4 14.81
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
79  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 54
4 7.41
5 9.26
5 9.26
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
80  โรงเรียนบ้านปลาฝา 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
2 4.26
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
82  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 122
8 6.56
7 5.74
5 4.10
11 9.02
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
83  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 311
13 4.18
22 7.07
24 7.72
13 4.18
7 2.25
232 74.60
79 25.40%
84  โรงเรียนบ้านปลาดุก 193
7 3.63
5 2.59
25 12.95
0 0.00
12 6.22
144 74.61
49 25.39%
85  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 173
17 9.83
8 4.62
12 6.94
5 2.89
1 0.58
130 75.14
43 24.86%
86  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 286
25 8.74
13 4.55
18 6.29
13 4.55
2 0.70
215 75.17
71 24.83%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 267
25 9.36
14 5.24
20 7.49
4 1.50
3 1.12
201 75.28
66 24.72%
88  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 53
6 11.32
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
89  โรงเรียนบ้านศรีบัว 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
90  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
91  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 95
6 6.32
4 4.21
4 4.21
6 6.32
3 3.16
72 75.79
23 24.21%
92  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2323
121 5.21
91 3.92
299 12.87
28 1.21
20 0.86
1764 75.94
559 24.06%
93  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
94  โรงเรียนบ้านปะอาว 260
22 8.46
10 3.85
27 10.38
3 1.15
0 0.00
198 76.15
62 23.85%
95  โรงเรียนบ้านบัวยาง 101
9 8.91
3 2.97
3 2.97
4 3.96
5 4.95
77 76.24
24 23.76%
96  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 181
13 7.18
9 4.97
9 4.97
2 1.10
10 5.52
138 76.24
43 23.76%
97  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 85
7 8.24
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
98  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
99  โรงเรียนบ้านหัวคำ 107
8 7.48
5 4.67
12 11.21
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
100  โรงเรียนบ้านหนองมุก 99
2 2.02
6 6.06
15 15.15
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
101  โรงเรียนบ้านนามน 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
102  โรงเรียนบ้านเอ้ 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
103  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 83
8 9.64
6 7.23
1 1.20
4 4.82
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
104  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 132
8 6.06
5 3.79
4 3.03
9 6.82
4 3.03
102 77.27
30 22.73%
105  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 235
16 6.81
28 11.91
4 1.70
5 2.13
0 0.00
182 77.45
53 22.55%
106  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 98
15 15.31
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
107  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 161
12 7.45
8 4.97
15 9.32
1 0.62
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
108  โรงเรียนบ้านทัพไทย 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
109  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 81
6 7.41
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
110  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 72
4 5.56
5 6.94
7 9.72
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
111  โรงเรียนบ้านยาง 102
8 7.84
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
112  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 232
8 3.45
6 2.59
28 12.07
6 2.59
2 0.86
182 78.45
50 21.55%
113  โรงเรียนบ้านนาเมือง 56
2 3.57
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
114  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
115  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
116  โรงเรียนบ้านตำแย 61
7 11.48
6 9.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
117  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 80
4 5.00
4 5.00
3 3.75
3 3.75
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
118  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 90
6 6.67
1 1.11
12 13.33
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
119  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 114
12 10.53
2 1.75
6 5.26
3 2.63
1 0.88
90 78.95
24 21.05%
120  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 599
20 3.34
2 0.33
104 17.36
0 0.00
0 0.00
473 78.96
126 21.04%
121  โรงเรียนบ้านหนองแก 39
4 10.26
1 2.56
2 5.13
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
122  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 142
9 6.34
7 4.93
2 1.41
11 7.75
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
123  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
5 10.20
39 79.59
10 20.41%
124  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 291
9 3.09
20 6.87
22 7.56
3 1.03
5 1.72
232 79.73
59 20.27%
125  โรงเรียนบ้านดงยาง 129
12 9.30
4 3.10
10 7.75
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
126  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
128  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
129  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
4 8.89
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 86
4 4.65
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
131  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1524
100 6.56
45 2.95
150 9.84
0 0.00
5 0.33
1224 80.31
300 19.69%
132  โรงเรียนบ้านยางเทิง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
133  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 87
7 8.05
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
134  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 185
11 5.95
7 3.78
13 7.03
4 2.16
1 0.54
149 80.54
36 19.46%
135  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 129
7 5.43
2 1.55
16 12.40
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
136  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 125
1 0.80
1 0.80
17 13.60
5 4.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
137  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 47
6 12.77
1 2.13
0 0.00
1 2.13
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
138  โรงเรียนบ้านข่าโคม 63
4 6.35
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
139  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 63
7 11.11
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
140  โรงเรียนบ้านเตย 74
0 0.00
2 2.70
9 12.16
0 0.00
3 4.05
60 81.08
14 18.92%
141  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 197
15 7.61
8 4.06
9 4.57
3 1.52
2 1.02
160 81.22
37 18.78%
142  โรงเรียนบ้านขามน้อย 161
5 3.11
10 6.21
15 9.32
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
143  โรงเรียนปทุมวิทยากร 863
33 3.82
20 2.32
106 12.28
1 0.12
0 0.00
703 81.46
160 18.54%
144  โรงเรียนบ้านบุตร 54
2 3.70
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
8 6.61
2 1.65
12 9.92
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
146  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
147  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 83
10 12.05
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
148  โรงเรียนบ้านเป้า 115
7 6.09
3 2.61
0 0.00
10 8.70
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
149  โรงเรียนบ้านหนองบก 98
0 0.00
5 5.10
10 10.20
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
150  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 42
2 4.76
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
151  โรงเรียนบ้านนาเลิง 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
152  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 54
3 5.56
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
153  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
154  โรงเรียนบ้านคำไหล 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
155  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 132
14 10.61
4 3.03
3 2.27
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
156  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
157  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
-1 -5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
158  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
159  โรงเรียนบ้านพับ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
160  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 199
6 3.02
6 3.02
8 4.02
6 3.02
5 2.51
168 84.42
31 15.58%
161  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 39
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
162  โรงเรียนบ้านหนองหิน 66
5 7.58
2 3.03
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
163  โรงเรียนบ้านนาผาย 40
4 10.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
164  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
165  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 57
5 8.77
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
166  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 57
2 3.51
4 7.02
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
167  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
168  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 205
6 2.93
8 3.90
4 1.95
6 2.93
4 1.95
177 86.34
28 13.66%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 88
6 6.82
4 4.55
2 2.27
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
170  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
171  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 52
4 7.69
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
172  โรงเรียนบ้านสำราญ 68
0 0.00
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
173  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 123
5 4.07
7 5.69
4 3.25
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
174  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 116
2 1.72
1 0.86
12 10.34
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
175  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
176  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
177  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 78
2 2.56
2 2.56
5 6.41
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
178  โรงเรียนบ้านป่าข่า 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
179  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 55
1 1.82
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
180  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 143
5 3.50
2 1.40
10 6.99
1 0.70
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
181  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 33
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
182  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 124
4 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 8.87
109 87.90
15 12.10%
183  โรงเรียนบ้านเทพา 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
184  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 251
9 3.59
3 1.20
15 5.98
3 1.20
0 0.00
221 88.05
30 11.95%
185  โรงเรียนบ้านกอก 93
2 2.15
1 1.08
7 7.53
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
186  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 85
4 4.71
1 1.18
2 2.35
1 1.18
2 2.35
75 88.24
10 11.76%
187  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 51
3 5.88
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
188  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
5 6.49
68 88.31
9 11.69%
189  โรงเรียนบ้านนาคำ 95
4 4.21
1 1.05
4 4.21
1 1.05
1 1.05
84 88.42
11 11.58%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
192  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 142
0 0.00
2 1.41
13 9.15
1 0.70
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
193  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 112
2 1.79
0 0.00
8 7.14
2 1.79
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
194  โรงเรียนบ้านผือ 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
3 5.26
51 89.47
6 10.53%
195  โรงเรียนบ้านแพง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
196  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 194
4 2.06
4 2.06
12 6.19
0 0.00
0 0.00
174 89.69
20 10.31%
197  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
198  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
200  โรงเรียนบ้านท่าวารี 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
201  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
202  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 113
3 2.65
0 0.00
7 6.19
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
203  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 34
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
204  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
205  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 200
8 4.00
0 0.00
7 3.50
0 0.00
1 0.50
184 92.00
16 8.00%
206  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
207  โรงเรียนบ้านแสง 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
208  โรงเรียนบ้านก่อ 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
209  โรงเรียนบ้านดูน 84
3 3.57
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
210  โรงเรียนบ้านท่าลาด 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
211  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
212  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 149
4 2.68
1 0.67
4 2.68
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
213  โรงเรียนบ้านอีต้อม 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
214  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
215  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
1 0.70
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
216  โรงเรียนบ้านโนนรัง 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
217  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
218  โรงเรียนศรีศึกษา 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
219  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 96
1 1.04
1 1.04
2 2.08
1 1.04
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
220  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
221  โรงเรียนบ้านขมิ้น 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
222  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 132
4 3.03
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
223  โรงเรียนบ้านขามป้อม 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
224  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 70
1 1.43
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
225  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 72
1 1.39
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
226  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
227  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
228  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
229  โรงเรียนบ้านชีทวน 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
230  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 206
0 0.00
0 0.00
6 2.91
0 0.00
0 0.00
200 97.09
6 2.91%
231  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
232  โรงเรียนบ้านหาด 78
1 1.28
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
233  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.36
145 98.64
2 1.36%
234  โรงเรียนบ้านค้อ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,754 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,798 5.85
เตี้ย  1,130 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,918 9.49
ผอมและเตี้ย  665 2.16
อ้วนและเตี้ย  978 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,265 75.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,489 คน


24.35%


Powered By www.thaieducation.net