ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.27
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 103
32 31.07
24 23.30
34 33.01
10 9.71
3 2.91
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 49
25 51.02
10 20.41
5 10.20
9 18.37
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 157
25 15.92
25 15.92
71 45.22
15 9.55
21 13.38
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9
2 22.22
2 22.22
2 22.22
2 22.22
1 11.11
0 0.00
9 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 43
16 37.21
1 2.33
7 16.28
14 32.56
5 11.63
0 0.00
43 100.00%
7  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 41
18 43.90
0 0.00
23 56.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 21
8 38.10
4 19.05
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 53
22 41.51
0 0.00
31 58.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 83
21 25.30
10 12.05
41 49.40
5 6.02
6 7.23
0 0.00
83 100.00%
12  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 169
25 14.79
25 14.79
60 35.50
25 14.79
34 20.12
0 0.00
169 100.00%
13  โรงเรียนมิตรภาพ 2 48
38 79.17
6 12.50
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
14  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
16 14.81
25 23.15
36 33.33
15 13.89
15 13.89
1 0.93
107 99.07%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 123
23 18.70
18 14.63
8 6.50
41 33.33
26 21.14
7 5.69
116 94.31%
16  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
2 16.67
1 8.33
3 25.00
9 75.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 64
19 29.69
25 39.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
18  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 185
18 9.73
7 3.78
31 16.76
25 13.51
38 20.54
66 35.68
119 64.32%
19  โรงเรียนจตุคามวิทยา 73
11 15.07
15 20.55
10 13.70
10 13.70
0 0.00
27 36.99
46 63.01%
20  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
9 21.43
5 11.90
4 9.52
3 7.14
4 9.52
17 40.48
25 59.52%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 75
26 34.67
6 8.00
3 4.00
6 8.00
3 4.00
31 41.33
44 58.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 70
10 14.29
10 14.29
6 8.57
8 11.43
6 8.57
30 42.86
40 57.14%
23  โรงเรียนบ้านแฝก 37
10 27.03
4 10.81
4 10.81
2 5.41
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
24  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
8 11.11
8 11.11
8 11.11
6 8.33
8 11.11
34 47.22
38 52.78%
25  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 69
13 18.84
0 0.00
23 33.33
0 0.00
0 0.00
33 47.83
36 52.17%
26  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 73
8 10.96
8 10.96
7 9.59
8 10.96
7 9.59
35 47.95
38 52.05%
27  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
7 10.29
7 10.29
8 11.76
3 4.41
9 13.24
34 50.00
34 50.00%
28  โรงเรียนบ้านลอมคอม 123
24 19.51
0 0.00
24 19.51
0 0.00
11 8.94
64 52.03
59 47.97%
29  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 86
4 4.65
7 8.14
6 6.98
11 12.79
13 15.12
45 52.33
41 47.67%
30  โรงเรียนบ้านวังคูณ 98
12 12.24
8 8.16
15 15.31
4 4.08
7 7.14
52 53.06
46 46.94%
31  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
2 2.38
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
32  โรงเรียนบ้านรัตนะ 153
8 5.23
13 8.50
7 4.58
21 13.73
17 11.11
87 56.86
66 43.14%
33  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 40
2 5.00
1 2.50
10 25.00
4 10.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
34  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 124
15 12.10
7 5.65
20 16.13
6 4.84
2 1.61
74 59.68
50 40.32%
35  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 185
35 18.92
22 11.89
16 8.65
0 0.00
0 0.00
112 60.54
73 39.46%
36  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 77
5 6.49
4 5.19
17 22.08
3 3.90
1 1.30
47 61.04
30 38.96%
37  โรงเรียนบ้านหินแร่ 65
9 13.85
6 9.23
9 13.85
1 1.54
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 128
16 12.50
16 12.50
11 8.59
5 3.91
1 0.78
79 61.72
49 38.28%
39  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 81
9 11.11
7 8.64
5 6.17
5 6.17
5 6.17
50 61.73
31 38.27%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 82
12 14.63
7 8.54
8 9.76
4 4.88
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
41  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 109
4 3.67
16 14.68
4 3.67
13 11.93
4 3.67
68 62.39
41 37.61%
42  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 57
2 3.51
6 10.53
5 8.77
6 10.53
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
10 11.36
7 7.95
8 9.09
7 7.95
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
44  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 34
11 32.35
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
45  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 75
5 6.67
1 1.33
13 17.33
2 2.67
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
46  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 34
3 8.82
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
47  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 70
1 1.43
7 10.00
11 15.71
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
48  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 96
6 6.25
5 5.21
5 5.21
5 5.21
6 6.25
69 71.88
27 28.13%
49  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
36 72.00
14 28.00%
50  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 154
10 6.49
11 7.14
20 12.99
0 0.00
2 1.30
111 72.08
43 27.92%
51  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
52  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 87
6 6.90
11 12.64
7 8.05
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
53  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
54  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 26
3 11.54
0 0.00
3 11.54
0 0.00
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
55  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 163
21 12.88
10 6.13
5 3.07
7 4.29
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
56  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 73
0 0.00
8 10.96
9 12.33
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
57  โรงเรียนบ้านสำโรง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
5 4.03
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
58  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
3 8.57
26 74.29
9 25.71%
59  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 40
7 17.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
60  โรงเรียนบ้านปอแดง 58
2 3.45
1 1.72
10 17.24
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
61  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
62  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 93
9 9.68
1 1.08
11 11.83
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
63  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
6 7.41
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
64  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
65  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 131
4 3.05
3 2.29
12 9.16
5 3.82
5 3.82
102 77.86
29 22.14%
66  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 100
4 4.00
4 4.00
4 4.00
5 5.00
5 5.00
78 78.00
22 22.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 193
15 7.77
9 4.66
15 7.77
0 0.00
3 1.55
151 78.24
42 21.76%
68  โรงเรียนบ้านหนองแปน 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
69  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 134
11 8.21
2 1.49
15 11.19
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
70  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
1 2.08
4 8.33
38 79.17
10 20.83%
71  โรงเรียนบ้านผักหวาน 98
2 2.04
1 1.02
16 16.33
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
72  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
73  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
74  โรงเรียนบ้านทางขวาง 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
4 4.94
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 87
1 1.15
1 1.15
9 10.34
2 2.30
4 4.60
70 80.46
17 19.54%
76  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 97
9 9.28
3 3.09
5 5.15
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 124
3 2.42
9 7.26
11 8.87
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
1 1.67
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
79  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 121
20 16.53
0 0.00
1 0.83
0 0.00
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
80  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 28
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
81  โรงเรียนบ้านกุดรู 62
2 3.23
3 4.84
5 8.06
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
82  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 147
9 6.12
4 2.72
9 6.12
4 2.72
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
83  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 170
7 4.12
7 4.12
7 4.12
5 2.94
4 2.35
140 82.35
30 17.65%
84  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 91
3 3.30
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
85  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
86  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 76
3 3.95
3 3.95
3 3.95
2 2.63
2 2.63
63 82.89
13 17.11%
87  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
88  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 43
3 6.98
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
89  โรงเรียนบ้านหลุบคา 86
7 8.14
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
90  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
91  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 73
0 0.00
1 1.37
5 6.85
0 0.00
5 6.85
62 84.93
11 15.07%
92  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 197
10 5.08
5 2.54
4 2.03
6 3.05
3 1.52
169 85.79
28 14.21%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 71
5 7.04
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
94  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
95  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
96  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 391
10 2.56
16 4.09
20 5.12
7 1.79
0 0.00
338 86.45
53 13.55%
98  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 89
0 0.00
4 4.49
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
99  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
100  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 62
0 0.00
2 3.23
2 3.23
0 0.00
4 6.45
54 87.10
8 12.90%
101  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 144
7 4.86
5 3.47
6 4.17
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
102  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 100
6 6.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 242
11 4.55
12 4.96
6 2.48
0 0.00
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
104  โรงเรียนบ้านดอนชาด 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.45
3 5.45
49 89.09
6 10.91%
105  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 101
3 2.97
3 2.97
4 3.96
0 0.00
1 0.99
90 89.11
11 10.89%
106  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 203
2 0.99
0 0.00
19 9.36
1 0.49
0 0.00
181 89.16
22 10.84%
107  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 104
4 3.85
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
108  โรงเรียนบ้านเมย 106
2 1.89
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
109  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 121
9 7.44
3 2.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
110  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 131
1 0.76
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
111  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
112  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
113  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
114  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 67
4 5.97
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
115  โรงเรียนบ้านหันน้อย 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
116  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 104
0 0.00
2 1.92
3 2.88
0 0.00
4 3.85
95 91.35
9 8.65%
117  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
118  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
119  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 229
2 0.87
5 2.18
3 1.31
2 0.87
2 0.87
215 93.89
14 6.11%
120  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
121  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
122  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
123  โรงเรียนบ้านหนองยาง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
2 2.90
65 94.20
4 5.80%
124  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 72
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
125  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 251
0 0.00
0 0.00
10 3.98
0 0.00
0 0.00
241 96.02
10 3.98%
126  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 79
1 1.27
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
127  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 192
1 0.52
1 0.52
5 2.60
0 0.00
0 0.00
185 96.35
7 3.65%
128  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
129  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
2 1.49
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
130  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
131  โรงเรียนบ้านดอนโจด 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
1 1.30
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
132  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
133  โรงเรียนบ้านโนนแดง 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
134  โรงเรียนบ้านศุภชัย 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนชุมชนวังหิน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านละหานนา 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองกาว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านเปาะ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนกราด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,520 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  928 7.41
เตี้ย  577 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,118 8.93
ผอมและเตี้ย  396 3.16
อ้วนและเตี้ย  343 2.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,158 73.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,362 คน


26.85%


Powered By www.thaieducation.net