ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 47
8 17.02
1 2.13
8 17.02
2 4.26
28 59.57
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโดด 68
9 13.24
16 23.53
12 17.65
13 19.12
8 11.76
10 14.71
58 85.29%
3  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 65
13 20.00
10 15.38
14 21.54
10 15.38
1 1.54
17 26.15
48 73.85%
4  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 110
2 1.82
19 17.27
9 8.18
21 19.09
28 25.45
31 28.18
79 71.82%
5  โรงเรียนบ้านปะอาว 78
16 20.51
22 28.21
7 8.97
2 2.56
5 6.41
26 33.33
52 66.67%
6  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 93
18 19.35
3 3.23
13 13.98
21 22.58
7 7.53
31 33.33
62 66.67%
7  โรงเรียนบ้านนาโนน 101
31 30.69
15 14.85
14 13.86
5 4.95
0 0.00
36 35.64
65 64.36%
8  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 59
7 11.86
11 18.64
11 18.64
5 8.47
3 5.08
22 37.29
37 62.71%
9  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 138
18 13.04
20 14.49
22 15.94
12 8.70
9 6.52
57 41.30
81 58.70%
10  โรงเรียนบ้านพงพรต 137
52 37.96
20 14.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 47.45
72 52.55%
11  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 21
3 14.29
2 9.52
2 9.52
3 14.29
1 4.76
10 47.62
11 52.38%
12  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 43
5 11.63
6 13.95
4 9.30
5 11.63
2 4.65
21 48.84
22 51.16%
13  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 53
1 1.89
4 7.55
6 11.32
5 9.43
10 18.87
27 50.94
26 49.06%
14  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 119
8 6.72
4 3.36
16 13.45
12 10.08
14 11.76
65 54.62
54 45.38%
15  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 366
34 9.29
21 5.74
42 11.48
27 7.38
42 11.48
200 54.64
166 45.36%
16  โรงเรียนบ้านมะยาง 58
7 12.07
8 13.79
8 13.79
3 5.17
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
17  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
15 34.88
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
18  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 144
14 9.72
7 4.86
2 1.39
16 11.11
24 16.67
81 56.25
63 43.75%
19  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 83
14 16.87
13 15.66
5 6.02
2 2.41
2 2.41
47 56.63
36 43.37%
20  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 127
9 7.09
3 2.36
14 11.02
12 9.45
17 13.39
72 56.69
55 43.31%
21  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
3 8.82
3 8.82
20 58.82
14 41.18%
22  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 118
20 16.95
10 8.47
8 6.78
9 7.63
1 0.85
70 59.32
48 40.68%
23  โรงเรียนบ้านจังเอิน 69
9 13.04
8 11.59
4 5.80
5 7.25
2 2.90
41 59.42
28 40.58%
24  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 50
6 12.00
4 8.00
3 6.00
3 6.00
4 8.00
30 60.00
20 40.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 60
10 16.67
5 8.33
7 11.67
2 3.33
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
26  โรงเรียนบ้านโก 154
20 12.99
16 10.39
23 14.94
2 1.30
0 0.00
93 60.39
61 39.61%
27  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 144
9 6.25
3 2.08
16 11.11
11 7.64
18 12.50
87 60.42
57 39.58%
28  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 84
6 7.14
4 4.76
8 9.52
9 10.71
6 7.14
51 60.71
33 39.29%
29  โรงเรียนบ้านไผ่ 98
8 8.16
10 10.20
6 6.12
5 5.10
9 9.18
60 61.22
38 38.78%
30  โรงเรียนบ้านยางเอือด 81
7 8.64
2 2.47
14 17.28
5 6.17
3 3.70
50 61.73
31 38.27%
31  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 71
9 12.68
6 8.45
8 11.27
3 4.23
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
32  โรงเรียนบ้านหนองม้า 53
7 13.21
5 9.43
5 9.43
2 3.77
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
33  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 85
8 9.41
3 3.53
9 10.59
6 7.06
4 4.71
55 64.71
30 35.29%
34  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1117
124 11.10
16 1.43
109 9.76
82 7.34
60 5.37
726 65.00
391 35.00%
35  โรงเรียนบ้านโซงเลง 116
8 6.90
9 7.76
7 6.03
9 7.76
7 6.03
76 65.52
40 34.48%
36  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 96
18 18.75
10 10.42
5 5.21
0 0.00
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
37  โรงเรียนบ้านโคก 64
8 12.50
4 6.25
8 12.50
1 1.56
1 1.56
42 65.63
22 34.38%
38  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
2 4.00
4 8.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
39  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 50
5 10.00
3 6.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 106
8 7.55
2 1.89
8 7.55
10 9.43
8 7.55
70 66.04
36 33.96%
41  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 80
9 11.25
7 8.75
8 10.00
3 3.75
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
42  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 650
22 3.38
21 3.23
150 23.08
17 2.62
9 1.38
431 66.31
219 33.69%
43  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 179
14 7.82
8 4.47
33 18.44
5 2.79
0 0.00
119 66.48
60 33.52%
44  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 87
11 12.64
4 4.60
14 16.09
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
46  โรงเรียนบ้านครั่ง 79
5 6.33
6 7.59
15 18.99
0 0.00
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
47  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 144
11 7.64
19 13.19
15 10.42
2 1.39
0 0.00
97 67.36
47 32.64%
48  โรงเรียนบ้านปะหละ 128
10 7.81
5 3.91
21 16.41
3 2.34
2 1.56
87 67.97
41 32.03%
49  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 70
2 2.86
3 4.29
15 21.43
1 1.43
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
50  โรงเรียนบ้านม่วง 86
9 10.47
5 5.81
4 4.65
6 6.98
3 3.49
59 68.60
27 31.40%
51  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 67
13 19.40
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
52  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 417
50 11.99
32 7.67
42 10.07
5 1.20
1 0.24
287 68.82
130 31.18%
53  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 224
16 7.14
16 7.14
28 12.50
6 2.68
3 1.34
155 69.20
69 30.80%
54  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 59
4 6.78
4 6.78
3 5.08
0 0.00
7 11.86
41 69.49
18 30.51%
55  โรงเรียนบ้านโนนลาน 63
5 7.94
1 1.59
13 20.63
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
56  โรงเรียนบ้านหอย 58
5 8.62
5 8.62
4 6.90
2 3.45
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 165
16 9.70
8 4.85
10 6.06
7 4.24
7 4.24
117 70.91
48 29.09%
58  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 59
2 3.39
2 3.39
10 16.95
2 3.39
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
59  โรงเรียนบ้านดงแดง 129
8 6.20
10 7.75
14 10.85
5 3.88
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
60  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 98
15 15.31
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
61  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 84
2 2.38
6 7.14
8 9.52
1 1.19
7 8.33
60 71.43
24 28.57%
62  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 81
4 4.94
5 6.17
10 12.35
4 4.94
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 78
4 5.13
3 3.85
14 17.95
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
64  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 151
5 3.31
2 1.32
35 23.18
0 0.00
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
65  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 152
23 15.13
3 1.97
16 10.53
0 0.00
0 0.00
110 72.37
42 27.63%
66  โรงเรียนบ้านโนนสูง 125
11 8.80
0 0.00
17 13.60
6 4.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
67  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
0 0.00
7 11.86
43 72.88
16 27.12%
68  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 78
4 5.13
5 6.41
8 10.26
4 5.13
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
69  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
6 14.63
0 0.00
2 4.88
0 0.00
3 7.32
30 73.17
11 26.83%
70  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 68
5 7.35
3 4.41
9 13.24
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
71  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 180
5 2.78
21 11.67
14 7.78
2 1.11
5 2.78
133 73.89
47 26.11%
72  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 97
0 0.00
15 15.46
9 9.28
0 0.00
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
73  โรงเรียนบ้านตาโกน 233
5 2.15
7 3.00
29 12.45
12 5.15
6 2.58
174 74.68
59 25.32%
74  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 166
6 3.61
6 3.61
13 7.83
7 4.22
10 6.02
124 74.70
42 25.30%
75  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 87
4 4.60
0 0.00
18 20.69
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
76  โรงเรียนบ้านจิก 126
9 7.14
7 5.56
14 11.11
0 0.00
1 0.79
95 75.40
31 24.60%
77  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 53
5 9.43
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
78  โรงเรียนบ้านมะฟัก 86
4 4.65
4 4.65
12 13.95
1 1.16
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
79  โรงเรียนบ้านหนองผือ 86
5 5.81
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
80  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 152
4 2.63
15 9.87
15 9.87
3 1.97
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
81  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 132
13 9.85
2 1.52
13 9.85
4 3.03
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
82  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 134
7 5.22
15 11.19
10 7.46
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
83  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 164
5 3.05
6 3.66
9 5.49
10 6.10
9 5.49
125 76.22
39 23.78%
84  โรงเรียนบ้านกงพาน 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
85  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 200
10 5.00
17 8.50
19 9.50
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
86  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 90
4 4.44
1 1.11
7 7.78
5 5.56
4 4.44
69 76.67
21 23.33%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 194
9 4.64
8 4.12
27 13.92
1 0.52
0 0.00
149 76.80
45 23.20%
88  โรงเรียนบ้านพะวร 225
15 6.67
19 8.44
14 6.22
4 1.78
0 0.00
173 76.89
52 23.11%
89  โรงเรียนบ้านท่า 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
90  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 283
6 2.12
12 4.24
24 8.48
6 2.12
17 6.01
218 77.03
65 22.97%
91  โรงเรียนบ้านห้วย 53
6 11.32
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
92  โรงเรียนบ้านหนองแคน 106
6 5.66
8 7.55
10 9.43
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
93  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 115
8 6.96
1 0.87
8 6.96
3 2.61
6 5.22
89 77.39
26 22.61%
94  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
3 3.33
14 15.56
70 77.78
20 22.22%
95  โรงเรียนบ้านหนองยาง 54
4 7.41
1 1.85
6 11.11
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
96  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
97  โรงเรียนบ้านบุยาว 122
18 14.75
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
98  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 59
1 1.69
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
99  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 118
6 5.08
2 1.69
18 15.25
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
100  โรงเรียนบ้านหว้า 105
11 10.48
5 4.76
3 2.86
4 3.81
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
101  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 83
2 2.41
12 14.46
0 0.00
2 2.41
2 2.41
65 78.31
18 21.69%
102  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
103  โรงเรียนบ้านกอย 166
7 4.22
0 0.00
23 13.86
5 3.01
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 101
6 5.94
2 1.98
13 12.87
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
105  โรงเรียนบ้านหนองแปน 88
5 5.68
3 3.41
10 11.36
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
106  โรงเรียนบ้านขวาว 30
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
107  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 75
4 5.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
4 5.33
60 80.00
15 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
109  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 75
5 6.67
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
110  โรงเรียนบ้านอะลาง 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
3 4.55
5 7.58
53 80.30
13 19.70%
111  โรงเรียนบ้านยาง 138
4 2.90
2 1.45
21 15.22
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
112  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 67
3 4.48
1 1.49
7 10.45
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
113  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 165
12 7.27
1 0.61
17 10.30
1 0.61
1 0.61
133 80.61
32 19.39%
114  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 68
0 0.00
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
115  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 89
3 3.37
3 3.37
5 5.62
3 3.37
3 3.37
72 80.90
17 19.10%
116  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 100
4 4.00
2 2.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
117  โรงเรียนบ้านผือ 175
5 2.86
6 3.43
16 9.14
0 0.00
6 3.43
142 81.14
33 18.86%
118  โรงเรียนบ้านเชือก 48
0 0.00
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
119  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 120
6 5.00
9 7.50
3 2.50
4 3.33
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
120  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 186
5 2.69
5 2.69
20 10.75
3 1.61
1 0.54
152 81.72
34 18.28%
121  โรงเรียนบ้านโทะ 154
12 7.79
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
122  โรงเรียนบ้านตัง 122
2 1.64
2 1.64
18 14.75
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
123  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 161
10 6.21
1 0.62
17 10.56
1 0.62
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
124  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 140
7 5.00
8 5.71
4 2.86
5 3.57
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
125  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 57
7 12.28
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
126  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 120
8 6.67
4 3.33
3 2.50
4 3.33
2 1.67
99 82.50
21 17.50%
127  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 63
2 3.17
4 6.35
2 3.17
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
128  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 46
2 4.35
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
129  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 156
3 1.92
4 2.56
7 4.49
6 3.85
7 4.49
129 82.69
27 17.31%
130  โรงเรียนบ้านสะเดา 64
5 7.81
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
131  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 223
8 3.59
2 0.90
27 12.11
1 0.45
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
132  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 84
2 2.38
0 0.00
11 13.10
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
133  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 199
3 1.51
17 8.54
12 6.03
0 0.00
1 0.50
166 83.42
33 16.58%
134  โรงเรียนบ้านตาทอง 230
13 5.65
3 1.30
20 8.70
1 0.43
1 0.43
192 83.48
38 16.52%
135  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 214
11 5.14
3 1.40
21 9.81
0 0.00
0 0.00
179 83.64
35 16.36%
136  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 153
8 5.23
1 0.65
15 9.80
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
137  โรงเรียนบ้านขะยุง 92
3 3.26
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
138  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 86
2 2.33
3 3.49
6 6.98
3 3.49
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
139  โรงเรียนบ้านเขวา 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
4 6.45
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
140  โรงเรียนบ้านแข้ 89
0 0.00
2 2.25
5 5.62
2 2.25
5 5.62
75 84.27
14 15.73%
141  โรงเรียนบ้านกุงขาม 78
7 8.97
3 3.85
0 0.00
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
143  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 102
6 5.88
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
144  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 43
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
145  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 166
6 3.61
10 6.02
6 3.61
1 0.60
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
146  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 243
7 2.88
6 2.47
10 4.12
6 2.47
4 1.65
210 86.42
33 13.58%
147  โรงเรียนบ้านคูสระ 119
4 3.36
2 1.68
8 6.72
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
148  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 106
5 4.72
1 0.94
8 7.55
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
149  โรงเรียนบ้านจาน 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
150  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
151  โรงเรียนบ้านกุง 49
0 0.00
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
152  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 135
3 2.22
2 1.48
9 6.67
2 1.48
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
153  โรงเรียนบ้านทุ่ม 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
154  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 161
3 1.86
1 0.62
10 6.21
3 1.86
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
155  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 358
11 3.07
8 2.23
6 1.68
8 2.23
3 0.84
322 89.94
36 10.06%
156  โรงเรียนบ้านหนองกก 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
157  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
158  โรงเรียนบ้านเสียว 126
0 0.00
8 6.35
1 0.79
2 1.59
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
159  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
160  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 86
5 5.81
2 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
161  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
162  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 64
4 6.25
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
163  โรงเรียนบ้านโกทา 138
2 1.45
1 0.72
7 5.07
0 0.00
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
164  โรงเรียนบ้านสระภู 134
3 2.24
0 0.00
5 3.73
1 0.75
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
165  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 122
1 0.82
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
166  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
167  โรงเรียนบ้านพงสิม 122
1 0.82
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
168  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
169  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
170  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
171  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 111
4 3.60
1 0.90
2 1.80
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
172  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 32
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
173  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
174  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
175  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
176  โรงเรียนบ้านปลาขาว 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
177  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 28
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
178  โรงเรียนบ้านโคก 213
2 0.94
2 0.94
2 0.94
0 0.00
0 0.00
207 97.18
6 2.82%
179  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
180  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,173 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,324 6.56
เตี้ย  879 4.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,911 9.47
ผอมและเตี้ย  606 3.00
อ้วนและเตี้ย  507 2.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,946 74.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,227 คน


25.91%


Powered By www.thaieducation.net