ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 66
1 1.52
4 6.06
49 74.24
4 6.06
8 12.12
0 0.00
66 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคอนกาม 126
120 95.24
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00%
3  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 26
11 42.31
6 23.08
5 19.23
3 11.54
1 3.85
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกก 41
10 24.39
9 21.95
10 24.39
6 14.63
6 14.63
0 0.00
41 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
12 27.91
3 6.98
12 27.91
4 9.30
12 27.91
0 0.00
43 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 10
6 60.00
4 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหยอด 61
25 40.98
7 11.48
12 19.67
11 18.03
6 9.84
0 0.00
61 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองเตย 81
15 18.52
19 23.46
18 22.22
9 11.11
12 14.81
8 9.88
73 90.12%
9  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 119
25 21.01
19 15.97
15 12.61
20 16.81
17 14.29
23 19.33
96 80.67%
10  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 43
19 44.19
12 27.91
3 6.98
0 0.00
0 0.00
9 20.93
34 79.07%
11  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 69
15 21.74
16 23.19
5 7.25
16 23.19
0 0.00
17 24.64
52 75.36%
12  โรงเรียนบ้านหนองครก 124
16 12.90
11 8.87
22 17.74
9 7.26
33 26.61
33 26.61
91 73.39%
13  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 281
35 12.46
26 9.25
27 9.61
61 21.71
53 18.86
79 28.11
202 71.89%
14  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 17
8 47.06
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
5 29.41
12 70.59%
15  โรงเรียนบ้านเกาะ 98
12 12.24
8 8.16
16 16.33
9 9.18
21 21.43
32 32.65
66 67.35%
16  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 130
23 17.69
28 21.54
16 12.31
15 11.54
5 3.85
43 33.08
87 66.92%
17  โรงเรียนบ้านผักขะ 95
20 21.05
9 9.47
15 15.79
9 9.47
5 5.26
37 38.95
58 61.05%
18  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 138
9 6.52
7 5.07
22 15.94
16 11.59
29 21.01
55 39.86
83 60.14%
19  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 111
14 12.61
11 9.91
12 10.81
11 9.91
17 15.32
46 41.44
65 58.56%
20  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 65
9 13.85
4 6.15
11 16.92
6 9.23
7 10.77
28 43.08
37 56.92%
21  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 65
12 18.46
7 10.77
3 4.62
12 18.46
3 4.62
28 43.08
37 56.92%
22  โรงเรียนบ้านอีต้อม 82
3 3.66
3 3.66
15 18.29
6 7.32
19 23.17
36 43.90
46 56.10%
23  โรงเรียนบ้านดงยาง 50
14 28.00
3 6.00
8 16.00
3 6.00
0 0.00
22 44.00
28 56.00%
24  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 252
41 16.27
45 17.86
28 11.11
16 6.35
7 2.78
115 45.63
137 54.37%
25  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 117
17 14.53
14 11.97
18 15.38
10 8.55
4 3.42
54 46.15
63 53.85%
26  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 89
5 5.62
10 11.24
10 11.24
7 7.87
13 14.61
44 49.44
45 50.56%
27  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 121
12 9.92
31 25.62
14 11.57
2 1.65
1 0.83
61 50.41
60 49.59%
28  โรงเรียนบ้านลุมภู 127
20 15.75
18 14.17
6 4.72
16 12.60
2 1.57
65 51.18
62 48.82%
29  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 208
33 15.87
23 11.06
36 17.31
9 4.33
0 0.00
107 51.44
101 48.56%
30  โรงเรียนบ้านโนนแกด 143
16 11.19
21 14.69
9 6.29
14 9.79
5 3.50
78 54.55
65 45.45%
31  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 89
26 29.21
5 5.62
9 10.11
0 0.00
0 0.00
49 55.06
40 44.94%
32  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 58
20 34.48
4 6.90
2 3.45
0 0.00
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 197
43 21.83
9 4.57
30 15.23
2 1.02
3 1.52
110 55.84
87 44.16%
34  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 124
16 12.90
6 4.84
19 15.32
6 4.84
7 5.65
70 56.45
54 43.55%
35  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 216
13 6.02
15 6.94
14 6.48
28 12.96
24 11.11
122 56.48
94 43.52%
36  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 46
8 17.39
6 13.04
1 2.17
5 10.87
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
37  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 141
5 3.55
9 6.38
12 8.51
14 9.93
21 14.89
80 56.74
61 43.26%
38  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
39  โรงเรียนบ้านละเอาะ 295
43 14.58
45 15.25
10 3.39
28 9.49
0 0.00
169 57.29
126 42.71%
40  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 132
19 14.39
11 8.33
14 10.61
12 9.09
0 0.00
76 57.58
56 42.42%
41  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 800
104 13.00
90 11.25
78 9.75
30 3.75
35 4.38
463 57.88
337 42.13%
42  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 105
27 25.71
5 4.76
4 3.81
7 6.67
0 0.00
62 59.05
43 40.95%
43  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 50
7 14.00
7 14.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
44  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 63
5 7.94
12 19.05
8 12.70
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
45  โรงเรียนบ้านหนองคำ 71
16 22.54
1 1.41
3 4.23
6 8.45
2 2.82
43 60.56
28 39.44%
46  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 84
6 7.14
8 9.52
13 15.48
5 5.95
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
47  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 163
20 12.27
19 11.66
13 7.98
7 4.29
3 1.84
101 61.96
62 38.04%
48  โรงเรียนบ้านคูเมือง 56
10 17.86
0 0.00
8 14.29
3 5.36
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 32
4 12.50
2 6.25
0 0.00
1 3.13
5 15.63
20 62.50
12 37.50%
50  โรงเรียนบ้านหนองออ 84
11 13.10
9 10.71
9 10.71
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
51  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 49
6 12.24
6 12.24
3 6.12
3 6.12
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 82
12 14.63
7 8.54
11 13.41
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
53  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 221
13 5.88
35 15.84
10 4.52
16 7.24
6 2.71
141 63.80
80 36.20%
54  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 61
7 11.48
8 13.11
5 8.20
2 3.28
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
55  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 170
16 9.41
13 7.65
30 17.65
1 0.59
1 0.59
109 64.12
61 35.88%
56  โรงเรียนบ้านหนองคู 53
2 3.77
7 13.21
5 9.43
2 3.77
3 5.66
34 64.15
19 35.85%
57  โรงเรียนบ้านสบาย 221
23 10.41
15 6.79
19 8.60
10 4.52
12 5.43
142 64.25
79 35.75%
58  โรงเรียนบ้านพันลำ 76
10 13.16
1 1.32
6 7.89
10 13.16
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
59  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 31
0 0.00
6 19.35
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
60  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 108
8 7.41
9 8.33
11 10.19
10 9.26
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
61  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 103
12 11.65
11 10.68
13 12.62
0 0.00
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
62  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 63
9 14.29
4 6.35
6 9.52
2 3.17
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
63  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 612
21 3.43
51 8.33
24 3.92
64 10.46
53 8.66
399 65.20
213 34.80%
64  โรงเรียนบ้านคูซอด 141
4 2.84
8 5.67
17 12.06
9 6.38
11 7.80
92 65.25
49 34.75%
65  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 152
11 7.24
10 6.58
19 12.50
9 5.92
3 1.97
100 65.79
52 34.21%
66  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 76
10 13.16
6 7.89
9 11.84
0 0.00
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
67  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 130
2 1.54
5 3.85
16 12.31
9 6.92
12 9.23
86 66.15
44 33.85%
68  โรงเรียนบ้านหนองค้า 57
3 5.26
1 1.75
7 12.28
4 7.02
4 7.02
38 66.67
19 33.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 39
3 7.69
3 7.69
7 17.95
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
70  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 72
9 12.50
6 8.33
9 12.50
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 94
5 5.32
4 4.26
10 10.64
0 0.00
12 12.77
63 67.02
31 32.98%
72  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 40
6 15.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
73  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 204
4 1.96
8 3.92
17 8.33
12 5.88
25 12.25
138 67.65
66 32.35%
74  โรงเรียนบ้านดู่ 31
2 6.45
5 16.13
0 0.00
3 9.68
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
75  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 87
5 5.75
3 3.45
17 19.54
3 3.45
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
76  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 73
1 1.37
7 9.59
3 4.11
8 10.96
4 5.48
50 68.49
23 31.51%
77  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 13
2 15.38
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
78  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 40
7 17.50
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 164
6 3.66
21 12.80
21 12.80
0 0.00
1 0.61
115 70.12
49 29.88%
80  โรงเรียนบ้านขาม 108
4 3.70
10 9.26
15 13.89
3 2.78
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
81  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 78
8 10.26
0 0.00
9 11.54
2 2.56
4 5.13
55 70.51
23 29.49%
82  โรงเรียนบ้านโพนยาง 136
15 11.03
15 11.03
3 2.21
7 5.15
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 109
17 15.60
10 9.17
1 0.92
4 3.67
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 109
5 4.59
2 1.83
10 9.17
4 3.67
11 10.09
77 70.64
32 29.36%
85  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 157
4 2.55
18 11.46
20 12.74
4 2.55
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
86  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 142
5 3.52
4 2.82
23 16.20
5 3.52
4 2.82
101 71.13
41 28.87%
87  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 118
5 4.24
19 16.10
10 8.47
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
88  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 75
14 18.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
89  โรงเรียนมหาราช 3 54
5 9.26
4 7.41
4 7.41
1 1.85
1 1.85
39 72.22
15 27.78%
90  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 137
13 9.49
6 4.38
19 13.87
0 0.00
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
91  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 164
7 4.27
4 2.44
13 7.93
11 6.71
10 6.10
119 72.56
45 27.44%
92  โรงเรียนบ้านทุ่ม 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
93  โรงเรียนบ้านนาดี 55
6 10.91
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
94  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
95  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 92
1 1.09
10 10.87
9 9.78
5 5.43
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
96  โรงเรียนบ้านหนองรัง 74
1 1.35
2 2.70
13 17.57
3 4.05
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
97  โรงเรียนบ้านขามป้อม 26
1 3.85
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
98  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 109
12 11.01
10 9.17
5 4.59
1 0.92
1 0.92
80 73.39
29 26.61%
99  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 68
6 8.82
4 5.88
5 7.35
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
100  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 129
11 8.53
5 3.88
17 13.18
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
101  โรงเรียนบ้านเทิน 57
6 10.53
1 1.75
7 12.28
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
102  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 119
5 4.20
7 5.88
10 8.40
4 3.36
5 4.20
88 73.95
31 26.05%
103  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 119
16 13.45
6 5.04
4 3.36
5 4.20
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 115
14 12.17
2 1.74
0 0.00
3 2.61
10 8.70
86 74.78
29 25.22%
105  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 44
4 9.09
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
106  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
107  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 122
8 6.56
9 7.38
2 1.64
2 1.64
9 7.38
92 75.41
30 24.59%
108  โรงเรียนบ้านหนองโอง 41
1 2.44
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
109  โรงเรียนบ้านแวด 83
6 7.23
4 4.82
5 6.02
3 3.61
2 2.41
63 75.90
20 24.10%
110  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 67
5 7.46
2 2.99
7 10.45
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
111  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 88
10 11.36
0 0.00
11 12.50
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
112  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 126
7 5.56
8 6.35
12 9.52
3 2.38
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
113  โรงเรียนบ้านหนองบาง 76
2 2.63
4 5.26
12 15.79
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
114  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 119
5 4.20
9 7.56
10 8.40
1 0.84
3 2.52
91 76.47
28 23.53%
115  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 154
3 1.95
7 4.55
4 2.60
12 7.79
10 6.49
118 76.62
36 23.38%
116  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
2 3.08
4 6.15
50 76.92
15 23.08%
117  โรงเรียนบ้านกะเอิน 187
10 5.35
8 4.28
14 7.49
6 3.21
4 2.14
145 77.54
42 22.46%
118  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 116
10 8.62
6 5.17
0 0.00
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
119  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 67
3 4.48
9 13.43
0 0.00
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
120  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 224
16 7.14
17 7.59
15 6.70
2 0.89
0 0.00
174 77.68
50 22.32%
121  โรงเรียนบ้านหนองเทา 63
5 7.94
2 3.17
6 9.52
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
122  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 113
2 1.77
5 4.42
18 15.93
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
123  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 68
6 8.82
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
124  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 118
1 0.85
8 6.78
15 12.71
0 0.00
2 1.69
92 77.97
26 22.03%
125  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
1 1.82
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
126  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 93
7 7.53
4 4.30
3 3.23
4 4.30
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
127  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 140
4 2.86
7 5.00
17 12.14
2 1.43
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
128  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1071
23 2.15
37 3.45
162 15.13
1 0.09
6 0.56
842 78.62
229 21.38%
129  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 117
7 5.98
0 0.00
17 14.53
1 0.85
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
130  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 136
8 5.88
11 8.09
8 5.88
2 1.47
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
131  โรงเรียนตะดอบวิทยา 268
6 2.24
17 6.34
10 3.73
24 8.96
0 0.00
211 78.73
57 21.27%
132  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 76
6 7.89
1 1.32
9 11.84
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
133  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 110
6 5.45
6 5.45
4 3.64
7 6.36
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
134  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 48
6 12.50
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
135  โรงเรียนบ้านหนองสวง 53
2 3.77
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
136  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 39
1 2.56
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
137  โรงเรียนบ้านตีกา 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
138  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 65
10 15.38
2 3.08
1 1.54
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
139  โรงเรียนบ้านสีถาน 30
0 0.00
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
140  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 40
3 7.50
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
141  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 121
12 9.92
2 1.65
9 7.44
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
142  โรงเรียนบ้านสะพุง 86
9 10.47
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 172
8 4.65
15 8.72
10 5.81
1 0.58
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 81
9 11.11
1 1.23
0 0.00
2 2.47
4 4.94
65 80.25
16 19.75%
145  โรงเรียนบ้านเจี่ย 177
8 4.52
12 6.78
11 6.21
2 1.13
1 0.56
143 80.79
34 19.21%
146  โรงเรียนบ้านเวาะ 115
4 3.48
6 5.22
11 9.57
1 0.87
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
147  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 100
4 4.00
2 2.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
148  โรงเรียนบ้านสะมัด 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
149  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 106
3 2.83
4 3.77
6 5.66
7 6.60
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
150  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 271
11 4.06
16 5.90
24 8.86
0 0.00
0 0.00
220 81.18
51 18.82%
151  โรงเรียนบ้านทุ่ง 54
7 12.96
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
152  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 147
0 0.00
19 12.93
6 4.08
2 1.36
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
153  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
154  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
4 4.30
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
155  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 138
13 9.42
8 5.80
2 1.45
1 0.72
1 0.72
113 81.88
25 18.12%
157  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 105
5 4.76
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
158  โรงเรียนบ้านลิงไอ 67
4 5.97
3 4.48
4 5.97
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
159  โรงเรียนบ้านโคก 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
160  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
161  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
162  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 138
10 7.25
4 2.90
10 7.25
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 75
0 0.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
1 1.33
62 82.67
13 17.33%
164  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
8 13.79
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
165  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 105
3 2.86
1 0.95
10 9.52
4 3.81
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
166  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 146
7 4.79
12 8.22
4 2.74
2 1.37
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
167  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 94
7 7.45
2 2.13
5 5.32
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
168  โรงเรียนบ้านอีปาด 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
169  โรงเรียนบ้านขมิ้น 53
3 5.66
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
170  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 101
13 12.87
3 2.97
1 0.99
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
171  โรงเรียนบ้านบูรพา 113
3 2.65
2 1.77
14 12.39
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
172  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1065
20 1.88
9 0.85
83 7.79
41 3.85
26 2.44
886 83.19
179 16.81%
173  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
174  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 126
14 11.11
4 3.17
0 0.00
2 1.59
1 0.79
105 83.33
21 16.67%
175  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 91
3 3.30
7 7.69
5 5.49
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
176  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 134
5 3.73
3 2.24
14 10.45
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
177  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 116
3 2.59
2 1.72
14 12.07
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
178  โรงเรียนบ้านบก 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
179  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 184
8 4.35
14 7.61
8 4.35
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
180  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 119
3 2.52
5 4.20
11 9.24
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
181  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 164
5 3.05
1 0.61
19 11.59
1 0.61
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
182  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 166
13 7.83
11 6.63
2 1.20
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
183  โรงเรียนบ้านโปร่ง 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
184  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
22 84.62
4 15.38%
185  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
186  โรงเรียนบ้านโพนแดง 52
4 7.69
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
187  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 171
5 2.92
13 7.60
6 3.51
1 0.58
1 0.58
145 84.80
26 15.20%
188  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 79
8 10.13
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
189  โรงเรียนบ้านกล้วย 180
5 2.78
11 6.11
9 5.00
2 1.11
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 102
6 5.88
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
191  โรงเรียนบ้านละทาย 164
7 4.27
3 1.83
8 4.88
6 3.66
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
192  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
1 3.57
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
193  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
194  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 169
6 3.55
0 0.00
18 10.65
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
195  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 135
0 0.00
0 0.00
10 7.41
2 1.48
7 5.19
116 85.93
19 14.07%
196  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 128
7 5.47
1 0.78
10 7.81
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
197  โรงเรียนบ้านทาม 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
4 8.00
43 86.00
7 14.00%
198  โรงเรียนบ้านกระถุน 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
199  โรงเรียนบ้านรุ่ง 157
1 0.64
3 1.91
12 7.64
3 1.91
2 1.27
136 86.62
21 13.38%
200  โรงเรียนบ้านยาง 30
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
201  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
202  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 123
8 6.50
5 4.07
3 2.44
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
203  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 197
10 5.08
5 2.54
9 4.57
1 0.51
0 0.00
172 87.31
25 12.69%
204  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 79
2 2.53
4 5.06
3 3.80
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
205  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
206  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 48
1 2.08
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
207  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 121
7 5.79
5 4.13
3 2.48
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
208  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 84
5 5.95
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
209  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 170
8 4.71
4 2.35
8 4.71
0 0.00
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
210  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 137
4 2.92
2 1.46
5 3.65
3 2.19
2 1.46
121 88.32
16 11.68%
211  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 78
2 2.56
5 6.41
2 2.56
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
212  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
213  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 98
9 9.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.04
87 88.78
11 11.22%
214  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 242
6 2.48
4 1.65
17 7.02
0 0.00
0 0.00
215 88.84
27 11.16%
215  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 187
2 1.07
8 4.28
10 5.35
0 0.00
0 0.00
167 89.30
20 10.70%
216  โรงเรียนบ้านอาลัย 126
5 3.97
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
217  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 127
3 2.36
2 1.57
6 4.72
2 1.57
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
218  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
219  โรงเรียนบ้านดินดำ 110
2 1.82
2 1.82
5 4.55
2 1.82
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
220  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 60
0 0.00
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
222  โรงเรียนบ้านแก้ง 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
223  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 144
8 5.56
1 0.69
5 3.47
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
224  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 104
1 0.96
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
225  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 126
1 0.79
4 3.17
6 4.76
0 0.00
1 0.79
114 90.48
12 9.52%
226  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 96
3 3.13
3 3.13
3 3.13
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
227  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 394
15 3.81
2 0.51
18 4.57
0 0.00
0 0.00
359 91.12
35 8.88%
228  โรงเรียนบ้านโพนดวน 136
2 1.47
1 0.74
5 3.68
2 1.47
2 1.47
124 91.18
12 8.82%
229  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
2 2.47
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
230  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 130
5 3.85
1 0.77
4 3.08
1 0.77
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
231  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 100
4 4.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
232  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 177
8 4.52
1 0.56
3 1.69
2 1.13
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
233  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 81
5 6.17
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
234  โรงเรียนบ้านยางเครือ 80
0 0.00
1 1.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
235  โรงเรียนบ้านโพนงาม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
236  โรงเรียนบ้านเสือบอง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
237  โรงเรียนบ้านหนองหิน 117
3 2.56
0 0.00
1 0.85
0 0.00
3 2.56
110 94.02
7 5.98%
238  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 140
1 0.71
0 0.00
6 4.29
1 0.71
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
239  โรงเรียนบ้านสว่าง 105
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
2 1.90
99 94.29
6 5.71%
240  โรงเรียนบ้านโนนงาม 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
241  โรงเรียนบ้านคูบ 256
7 2.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.73
242 94.53
14 5.47%
242  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 242
7 2.89
4 1.65
2 0.83
0 0.00
0 0.00
229 94.63
13 5.37%
243  โรงเรียนบ้านหนองสนม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
244  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
245  โรงเรียนบ้านมะกรูด 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
246  โรงเรียนบ้านจาน 145
2 1.38
0 0.00
4 2.76
0 0.00
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
247  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3513
13 0.37
10 0.28
38 1.08
26 0.74
53 1.51
3373 96.01
140 3.99%
248  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
249  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
250  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
251  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 212
0 0.00
0 0.00
6 2.83
0 0.00
0 0.00
206 97.17
6 2.83%
252  โรงเรียนบ้านกอก 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
253  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
254  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
255  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
256  โรงเรียนบ้านเขวา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,064 6.41
เตี้ย  1,569 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,333 7.25
ผอมและเตี้ย  965 3.00
อ้วนและเตี้ย  753 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,495 76.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,684 คน


23.88%


Powered By www.thaieducation.net