ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทัพทัน 118
42 35.59
19 16.10
21 17.80
1 0.85
2 1.69
33 27.97
85 72.03%
2  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 84
21 25.00
18 21.43
6 7.14
13 15.48
2 2.38
24 28.57
60 71.43%
3  โรงเรียนบ้านปวงตึก 270
60 22.22
40 14.81
50 18.52
18 6.67
2 0.74
100 37.04
170 62.96%
4  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 106
14 13.21
22 20.75
6 5.66
9 8.49
12 11.32
43 40.57
63 59.43%
5  โรงเรียนบ้านสะกาด 165
66 40.00
15 9.09
4 2.42
5 3.03
0 0.00
75 45.45
90 54.55%
6  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 166
29 17.47
20 12.05
7 4.22
12 7.23
22 13.25
76 45.78
90 54.22%
7  โรงเรียนบ้านแดง 186
12 6.45
7 3.76
20 10.75
24 12.90
37 19.89
86 46.24
100 53.76%
8  โรงเรียนบ้านก็วล 120
20 16.67
17 14.17
8 6.67
10 8.33
9 7.50
56 46.67
64 53.33%
9  โรงเรียนบ้านบัวเชด 243
28 11.52
12 4.94
17 7.00
40 16.46
22 9.05
124 51.03
119 48.97%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวง 206
13 6.31
18 8.74
8 3.88
31 15.05
29 14.08
107 51.94
99 48.06%
11  โรงเรียนบ้านโจรก 312
44 14.10
45 14.42
30 9.62
21 6.73
9 2.88
163 52.24
149 47.76%
12  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 228
12 5.26
14 6.14
20 8.77
26 11.40
34 14.91
122 53.51
106 46.49%
13  โรงเรียนบ้านชำเบง 264
34 12.88
23 8.71
33 12.50
12 4.55
20 7.58
142 53.79
122 46.21%
14  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 196
18 9.18
25 12.76
1 0.51
43 21.94
1 0.51
108 55.10
88 44.90%
15  โรงเรียนบ้านสมุด 92
14 15.22
14 15.22
6 6.52
7 7.61
0 0.00
51 55.43
41 44.57%
16  โรงเรียนบ้านปลัด 207
18 8.70
30 14.49
20 9.66
6 2.90
18 8.70
115 55.56
92 44.44%
17  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 223
36 16.14
16 7.17
10 4.48
24 10.76
13 5.83
124 55.61
99 44.39%
18  โรงเรียนบ้านอาโพน 337
36 10.68
44 13.06
34 10.09
20 5.93
14 4.15
189 56.08
148 43.92%
19  โรงเรียนบ้านบักจรัง 275
40 14.55
37 13.45
16 5.82
23 8.36
3 1.09
156 56.73
119 43.27%
20  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 95
18 18.95
0 0.00
3 3.16
16 16.84
4 4.21
54 56.84
41 43.16%
21  โรงเรียนดมวิทยาคาร 225
28 12.44
12 5.33
16 7.11
8 3.56
32 14.22
129 57.33
96 42.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 136
30 22.06
0 0.00
16 11.76
10 7.35
2 1.47
78 57.35
58 42.65%
23  โรงเรียนบ้านสะแร 155
22 14.19
10 6.45
15 9.68
11 7.10
8 5.16
89 57.42
66 42.58%
24  โรงเรียนบ้านณรงค์ 149
9 6.04
9 6.04
7 4.70
23 15.44
15 10.07
86 57.72
63 42.28%
25  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 183
28 15.30
17 9.29
6 3.28
12 6.56
14 7.65
106 57.92
77 42.08%
26  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 136
3 2.21
0 0.00
1 0.74
51 37.50
1 0.74
80 58.82
56 41.18%
27  โรงเรียนบ้านบักดอก 295
33 11.19
0 0.00
26 8.81
33 11.19
26 8.81
177 60.00
118 40.00%
28  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
2 4.00
10 20.00
5 10.00
0 0.00
3 6.00
30 60.00
20 40.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 380
31 8.16
22 5.79
43 11.32
13 3.42
42 11.05
229 60.26
151 39.74%
30  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 147
7 4.76
6 4.08
12 8.16
13 8.84
20 13.61
89 60.54
58 39.46%
31  โรงเรียนบ้านตรวจ 244
22 9.02
26 10.66
28 11.48
13 5.33
7 2.87
148 60.66
96 39.34%
32  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 801
42 5.24
54 6.74
43 5.37
96 11.99
76 9.49
490 61.17
311 38.83%
33  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 358
65 18.16
34 9.50
15 4.19
20 5.59
4 1.12
220 61.45
138 38.55%
34  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 171
18 10.53
12 7.02
13 7.60
16 9.36
6 3.51
106 61.99
65 38.01%
35  โรงเรียนบ้านพนมดิน 207
9 4.35
11 5.31
20 9.66
20 9.66
18 8.70
129 62.32
78 37.68%
36  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 234
24 10.26
25 10.68
22 9.40
15 6.41
0 0.00
148 63.25
86 36.75%
37  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 175
18 10.29
4 2.29
8 4.57
22 12.57
12 6.86
111 63.43
64 36.57%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 303
65 21.45
24 7.92
21 6.93
0 0.00
0 0.00
193 63.70
110 36.30%
39  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 270
26 9.63
28 10.37
18 6.67
24 8.89
2 0.74
172 63.70
98 36.30%
40  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 156
19 12.18
19 12.18
8 5.13
10 6.41
0 0.00
100 64.10
56 35.90%
41  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 253
29 11.46
19 7.51
13 5.14
25 9.88
4 1.58
163 64.43
90 35.57%
42  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 48
3 6.25
1 2.08
12 25.00
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
43  โรงเรียนบ้านกระสัง 261
18 6.90
24 9.20
18 6.90
18 6.90
13 4.98
170 65.13
91 34.87%
44  โรงเรียนบ้านสวาท 90
7 7.78
4 4.44
15 16.67
3 3.33
2 2.22
59 65.56
31 34.44%
45  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 332
16 4.82
14 4.22
22 6.63
33 9.94
29 8.73
218 65.66
114 34.34%
46  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 257
19 7.39
7 2.72
20 7.78
26 10.12
16 6.23
169 65.76
88 34.24%
47  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
20 12.20
15 9.15
6 3.66
10 6.10
5 3.05
108 65.85
56 34.15%
48  โรงเรียนบ้านสน 375
22 5.87
9 2.40
23 6.13
41 10.93
32 8.53
248 66.13
127 33.87%
49  โรงเรียนบ้านไทร 133
10 7.52
4 3.01
6 4.51
15 11.28
10 7.52
88 66.17
45 33.83%
50  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 204
6 2.94
10 4.90
16 7.84
16 7.84
21 10.29
135 66.18
69 33.82%
51  โรงเรียนบ้านตานี 243
22 9.05
22 9.05
25 10.29
8 3.29
5 2.06
161 66.26
82 33.74%
52  โรงเรียนบ้านด่าน 351
20 5.70
21 5.98
47 13.39
6 1.71
24 6.84
233 66.38
118 33.62%
53  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 76
5 6.58
4 5.26
10 13.16
4 5.26
2 2.63
51 67.11
25 32.89%
54  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 269
19 7.06
7 2.60
21 7.81
26 9.67
15 5.58
181 67.29
88 32.71%
55  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 387
27 6.98
13 3.36
30 7.75
40 10.34
16 4.13
261 67.44
126 32.56%
56  โรงเรียนบ้านขอนแตก 179
17 9.50
14 7.82
17 9.50
8 4.47
2 1.12
121 67.60
58 32.40%
57  โรงเรียนบ้านจารย์ 127
11 8.66
12 9.45
6 4.72
9 7.09
3 2.36
86 67.72
41 32.28%
58  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 344
44 12.79
19 5.52
23 6.69
12 3.49
13 3.78
233 67.73
111 32.27%
59  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 261
26 9.96
7 2.68
8 3.07
34 13.03
9 3.45
177 67.82
84 32.18%
60  โรงเรียนบ้านตายัวะ 94
17 18.09
4 4.26
5 5.32
4 4.26
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
61  โรงเรียนบ้านกล้วย 210
20 9.52
15 7.14
11 5.24
13 6.19
8 3.81
143 68.10
67 31.90%
62  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 232
14 6.03
4 1.72
18 7.76
17 7.33
21 9.05
158 68.10
74 31.90%
63  โรงเรียนบ้านสกล 160
14 8.75
10 6.25
14 8.75
6 3.75
7 4.38
109 68.13
51 31.88%
64  โรงเรียนบ้านโคลด 51
6 11.76
6 11.76
4 7.84
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
65  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 208
10 4.81
13 6.25
10 4.81
18 8.65
14 6.73
143 68.75
65 31.25%
66  โรงเรียนบ้านมะเมียง 253
14 5.53
11 4.35
41 16.21
7 2.77
6 2.37
174 68.77
79 31.23%
67  โรงเรียนบ้านคูตัน 171
11 6.43
6 3.51
12 7.02
12 7.02
12 7.02
118 69.01
53 30.99%
68  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 285
33 11.58
26 9.12
21 7.37
7 2.46
1 0.35
197 69.12
88 30.88%
69  โรงเรียนบ้านกุง 117
21 17.95
8 6.84
1 0.85
5 4.27
1 0.85
81 69.23
36 30.77%
70  โรงเรียนบ้านโคกทม 221
7 3.17
10 4.52
30 13.57
10 4.52
11 4.98
153 69.23
68 30.77%
71  โรงเรียนบ้านศรีนวล 180
29 16.11
15 8.33
8 4.44
3 1.67
0 0.00
125 69.44
55 30.56%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 82
5 6.10
9 10.98
9 10.98
1 1.22
1 1.22
57 69.51
25 30.49%
73  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 105
9 8.57
1 0.95
8 7.62
8 7.62
6 5.71
73 69.52
32 30.48%
74  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 161
33 20.50
5 3.11
11 6.83
0 0.00
0 0.00
112 69.57
49 30.43%
75  โรงเรียนบ้านวังปลัด 139
4 2.88
12 8.63
26 18.71
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
76  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 219
9 4.11
11 5.02
7 3.20
20 9.13
18 8.22
154 70.32
65 29.68%
77  โรงเรียนบ้านจรัส 331
15 4.53
14 4.23
18 5.44
29 8.76
22 6.65
233 70.39
98 29.61%
78  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 98
8 8.16
6 6.12
8 8.16
4 4.08
3 3.06
69 70.41
29 29.59%
79  โรงเรียนบ้านกูน 175
8 4.57
4 2.29
15 8.57
12 6.86
12 6.86
124 70.86
51 29.14%
80  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 110
15 13.64
6 5.45
9 8.18
2 1.82
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
81  โรงเรียนบ้านโคกไทร 228
9 3.95
9 3.95
10 4.39
18 7.89
19 8.33
163 71.49
65 28.51%
82  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 209
14 6.70
35 16.75
10 4.78
0 0.00
0 0.00
150 71.77
59 28.23%
83  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 492
12 2.44
17 3.46
79 16.06
10 2.03
20 4.07
354 71.95
138 28.05%
84  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 137
7 5.11
4 2.92
6 4.38
11 8.03
10 7.30
99 72.26
38 27.74%
85  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 66
4 6.06
8 12.12
4 6.06
1 1.52
1 1.52
48 72.73
18 27.27%
86  โรงเรียนบ้านสำโรง 114
6 5.26
11 9.65
7 6.14
7 6.14
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
87  โรงเรียนบ้านตาวัง 140
8 5.71
6 4.29
6 4.29
14 10.00
4 2.86
102 72.86
38 27.14%
88  โรงเรียนปราสาท 422
44 10.43
18 4.27
33 7.82
10 2.37
8 1.90
309 73.22
113 26.78%
89  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 245
21 8.57
0 0.00
28 11.43
14 5.71
2 0.82
180 73.47
65 26.53%
90  โรงเรียนบ้านสวาย 152
3 1.97
8 5.26
29 19.08
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
91  โรงเรียนบ้านโดง 200
21 10.50
14 7.00
9 4.50
4 2.00
4 2.00
148 74.00
52 26.00%
92  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 135
19 14.07
5 3.70
7 5.19
3 2.22
1 0.74
100 74.07
35 25.93%
93  โรงเรียนบ้านทำนบ 129
14 10.85
5 3.88
10 7.75
4 3.10
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
94  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 181
19 10.50
14 7.73
13 7.18
0 0.00
0 0.00
135 74.59
46 25.41%
95  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 71
4 5.63
6 8.45
2 2.82
6 8.45
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
96  โรงเรียนบ้านอุโลก 310
25 8.06
23 7.42
21 6.77
6 1.94
1 0.32
234 75.48
76 24.52%
97  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 204
19 9.31
1 0.49
7 3.43
20 9.80
2 0.98
155 75.98
49 24.02%
98  โรงเรียนบ้านกระวัน 67
4 5.97
5 7.46
5 7.46
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
99  โรงเรียนบ้านตาโมม 193
5 2.59
4 2.07
15 7.77
10 5.18
12 6.22
147 76.17
46 23.83%
100  โรงเรียนบ้านจบก 122
16 13.11
0 0.00
12 9.84
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
101  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 59
8 13.56
1 1.69
4 6.78
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
102  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 131
8 6.11
7 5.34
10 7.63
6 4.58
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
103  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 297
29 9.76
17 5.72
13 4.38
11 3.70
0 0.00
227 76.43
70 23.57%
104  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 85
4 4.71
2 2.35
7 8.24
7 8.24
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
105  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 217
9 4.15
15 6.91
23 10.60
4 1.84
0 0.00
166 76.50
51 23.50%
106  โรงเรียนบ้านสะเดา 266
28 10.53
17 6.39
17 6.39
0 0.00
0 0.00
204 76.69
62 23.31%
107  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 146
6 4.11
9 6.16
12 8.22
7 4.79
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
108  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 126
1 0.79
2 1.59
15 11.90
5 3.97
6 4.76
97 76.98
29 23.02%
109  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 126
7 5.56
5 3.97
6 4.76
5 3.97
6 4.76
97 76.98
29 23.02%
110  โรงเรียนบ้านชำสมิง 149
5 3.36
8 5.37
8 5.37
6 4.03
7 4.70
115 77.18
34 22.82%
111  โรงเรียนบ้านจังเอิล 58
2 3.45
3 5.17
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
112  โรงเรียนบ้านสีโค 63
5 7.94
3 4.76
4 6.35
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
113  โรงเรียนบ้านตาพราม 145
4 2.76
3 2.07
11 7.59
7 4.83
7 4.83
113 77.93
32 22.07%
114  โรงเรียนบ้านสนวน 124
9 7.26
9 7.26
4 3.23
4 3.23
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
115  โรงเรียนบ้านสังขะ 291
13 4.47
18 6.19
16 5.50
16 5.50
0 0.00
228 78.35
63 21.65%
116  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 153
9 5.88
5 3.27
10 6.54
8 5.23
1 0.65
120 78.43
33 21.57%
117  โรงเรียนบ้านคลอง 195
11 5.64
14 7.18
8 4.10
8 4.10
1 0.51
153 78.46
42 21.54%
118  โรงเรียนบ้านลันแต้ 173
19 10.98
7 4.05
9 5.20
2 1.16
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
119  โรงเรียนบ้านราวนคร 61
4 6.56
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
120  โรงเรียนบ้านรุน 485
35 7.22
15 3.09
47 9.69
5 1.03
1 0.21
382 78.76
103 21.24%
121  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 52
5 9.62
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
122  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
123  โรงเรียนบ้านละเอาะ 180
10 5.56
8 4.44
12 6.67
8 4.44
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
124  โรงเรียนบ้านจารย์ 365
19 5.21
18 4.93
37 10.14
2 0.55
1 0.27
288 78.90
77 21.10%
125  โรงเรียนบ้านจีกแดก 209
38 18.18
0 0.00
6 2.87
0 0.00
0 0.00
165 78.95
44 21.05%
126  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 195
10 5.13
9 4.62
17 8.72
4 2.05
1 0.51
154 78.97
41 21.03%
127  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 110
11 10.00
7 6.36
4 3.64
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
128  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 206
19 9.22
9 4.37
15 7.28
0 0.00
0 0.00
163 79.13
43 20.87%
129  โรงเรียนบ้านพนม 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
130  โรงเรียนบ้านศาลา 82
2 2.44
6 7.32
4 4.88
1 1.22
4 4.88
65 79.27
17 20.73%
131  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 92
3 3.26
4 4.35
12 13.04
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
132  โรงเรียนบ้านละมงค์ 210
9 4.29
11 5.24
20 9.52
3 1.43
0 0.00
167 79.52
43 20.48%
133  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 147
22 14.97
3 2.04
4 2.72
1 0.68
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
134  โรงเรียนมหาราช ๔ 172
10 5.81
11 6.40
12 6.98
2 1.16
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
135  โรงเรียนบ้านถนนชัย 183
4 2.19
18 9.84
14 7.65
0 0.00
1 0.55
146 79.78
37 20.22%
136  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 114
3 2.63
5 4.39
12 10.53
3 2.63
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
137  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1964
142 7.23
49 2.49
190 9.67
6 0.31
3 0.15
1574 80.14
390 19.86%
138  โรงเรียนบ้านแนงมุด 348
17 4.89
14 4.02
8 2.30
17 4.89
13 3.74
279 80.17
69 19.83%
139  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
6 5.04
6 5.04
4 3.36
5 4.20
2 1.68
96 80.67
23 19.33%
140  โรงเรียนบ้านโนนทอง 145
11 7.59
0 0.00
17 11.72
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
141  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 69
4 5.80
1 1.45
3 4.35
3 4.35
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
142  โรงเรียนบ้านโสน 144
11 7.64
7 4.86
9 6.25
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
143  โรงเรียนอมรินทราวารี 288
8 2.78
24 8.33
22 7.64
0 0.00
0 0.00
234 81.25
54 18.75%
144  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 134
4 2.99
9 6.72
12 8.96
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
145  โรงเรียนบ้านจีกแดก 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
5 7.69
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
146  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 141
1 0.71
9 6.38
6 4.26
6 4.26
4 2.84
115 81.56
26 18.44%
147  โรงเรียนบ้านตะโนน 333
18 5.41
12 3.60
26 7.81
5 1.50
0 0.00
272 81.68
61 18.32%
148  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 248
14 5.65
14 5.65
17 6.85
0 0.00
0 0.00
203 81.85
45 18.15%
149  โรงเรียนบ้านเสรียง 133
7 5.26
7 5.26
9 6.77
0 0.00
1 0.75
109 81.95
24 18.05%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 410
33 8.05
16 3.90
21 5.12
1 0.24
0 0.00
339 82.68
71 17.32%
151  โรงเรียนบ้านเสกกอง 145
10 6.90
4 2.76
9 6.21
2 1.38
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
152  โรงเรียนบ้านกะปู 105
0 0.00
2 1.90
16 15.24
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
153  โรงเรียนบ้านตาเบา 129
17 13.18
3 2.33
2 1.55
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
154  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
4 7.55
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
155  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 160
1 0.63
12 7.50
14 8.75
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
156  โรงเรียนบ้านอังกอล 102
4 3.92
6 5.88
7 6.86
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
157  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 187
4 2.14
3 1.60
22 11.76
0 0.00
2 1.07
156 83.42
31 16.58%
158  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 213
11 5.16
3 1.41
12 5.63
9 4.23
0 0.00
178 83.57
35 16.43%
159  โรงเรียนบ้านมหาชัย 61
0 0.00
4 6.56
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
160  โรงเรียนบ้านแสนกาง 173
9 5.20
13 7.51
6 3.47
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
161  โรงเรียนบ้านนา 119
4 3.36
4 3.36
5 4.20
6 5.04
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
162  โรงเรียนบ้านโพนชาย 113
8 7.08
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
163  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
16 6.87
3 1.29
11 4.72
5 2.15
2 0.86
196 84.12
37 15.88%
164  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 354
4 1.13
10 2.82
22 6.21
10 2.82
10 2.82
298 84.18
56 15.82%
165  โรงเรียนบ้านสนบ 269
12 4.46
8 2.97
22 8.18
0 0.00
0 0.00
227 84.39
42 15.61%
166  โรงเรียนบ้านรันเดง 214
11 5.14
12 5.61
5 2.34
4 1.87
0 0.00
182 85.05
32 14.95%
167  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 134
7 5.22
8 5.97
5 3.73
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
168  โรงเรียนบ้านอำปึล 235
7 2.98
16 6.81
10 4.26
2 0.85
0 0.00
200 85.11
35 14.89%
169  โรงเรียนบ้านเถกิง 230
6 2.61
10 4.35
13 5.65
5 2.17
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
170  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
171  โรงเรียนบ้านกะดาด 202
13 6.44
7 3.47
7 3.47
1 0.50
1 0.50
173 85.64
29 14.36%
172  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 154
13 8.44
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
173  โรงเรียนบ้านสระทอง 281
11 3.91
12 4.27
13 4.63
3 1.07
1 0.36
241 85.77
40 14.23%
174  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 99
4 4.04
8 8.08
2 2.02
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
175  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 248
10 4.03
8 3.23
16 6.45
1 0.40
0 0.00
213 85.89
35 14.11%
176  โรงเรียนบ้านลำพุก 100
5 5.00
7 7.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
177  โรงเรียนบ้านปราสาท 115
6 5.22
4 3.48
3 2.61
1 0.87
2 1.74
99 86.09
16 13.91%
178  โรงเรียนบ้านนาครอง 82
2 2.44
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
179  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 315
22 6.98
14 4.44
1 0.32
5 1.59
0 0.00
273 86.67
42 13.33%
180  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 75
2 2.67
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
181  โรงเรียนบ้านตาเตียว 98
0 0.00
6 6.12
7 7.14
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
182  โรงเรียนบ้านเตาแดก 83
4 4.82
2 2.41
2 2.41
2 2.41
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
183  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 292
12 4.11
16 5.48
10 3.42
0 0.00
0 0.00
254 86.99
38 13.01%
184  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 171
3 1.75
4 2.34
13 7.60
2 1.17
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
185  โรงเรียนบ้านลังโกม 217
5 2.30
9 4.15
11 5.07
2 0.92
0 0.00
190 87.56
27 12.44%
186  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
2 2.44
6 7.32
2 2.44
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
187  โรงเรียนบ้านตอกตรา 157
4 2.55
6 3.82
8 5.10
0 0.00
1 0.64
138 87.90
19 12.10%
188  โรงเรียนบ้านกู่ 149
0 0.00
8 5.37
9 6.04
1 0.67
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
189  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 168
3 1.79
3 1.79
6 3.57
3 1.79
5 2.98
148 88.10
20 11.90%
190  โรงเรียนบ้านตาวร 177
5 2.82
12 6.78
4 2.26
0 0.00
0 0.00
156 88.14
21 11.86%
191  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
192  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 158
6 3.80
9 5.70
3 1.90
0 0.00
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
193  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 167
4 2.40
3 1.80
12 7.19
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
194  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
5 3.76
4 3.01
6 4.51
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
195  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 161
5 3.11
7 4.35
3 1.86
3 1.86
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
196  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 90
1 1.11
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
197  โรงเรียนบ้านโคกกรม 137
7 5.11
6 4.38
1 0.73
1 0.73
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
198  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 211
7 3.32
8 3.79
4 1.90
2 0.95
2 0.95
188 89.10
23 10.90%
199  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 121
9 7.44
1 0.83
3 2.48
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
200  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 174
8 4.60
0 0.00
7 4.02
3 1.72
0 0.00
156 89.66
18 10.34%
201  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 126
6 4.76
1 0.79
6 4.76
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
202  โรงเรียนบ้านตาลวก 152
1 0.66
6 3.95
0 0.00
7 4.61
1 0.66
137 90.13
15 9.87%
203  โรงเรียนบ้านตาคง 193
3 1.55
5 2.59
11 5.70
0 0.00
0 0.00
174 90.16
19 9.84%
204  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
205  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1065
20 1.88
5 0.47
24 2.25
25 2.35
29 2.72
962 90.33
103 9.67%
206  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 148
2 1.35
2 1.35
10 6.76
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
207  โรงเรียนบ้านถนน 87
3 3.45
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
208  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 220
9 4.09
7 3.18
4 1.82
0 0.00
0 0.00
200 90.91
20 9.09%
209  โรงเรียนบ้านสวายซอ 188
6 3.19
7 3.72
4 2.13
0 0.00
0 0.00
171 90.96
17 9.04%
210  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 166
6 3.61
9 5.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
211  โรงเรียนบ้านลำหาด 145
3 2.07
5 3.45
5 3.45
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
212  โรงเรียนบ้านตะเคียน 180
3 1.67
6 3.33
7 3.89
0 0.00
0 0.00
164 91.11
16 8.89%
213  โรงเรียนประชาสามัคคี 226
4 1.77
7 3.10
9 3.98
0 0.00
0 0.00
206 91.15
20 8.85%
214  โรงเรียนบ้านน้อย 140
1 0.71
3 2.14
7 5.00
1 0.71
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
215  โรงเรียนบ้านตราด 96
3 3.13
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
216  โรงเรียนบ้านโพนทอง 172
4 2.33
4 2.33
5 2.91
1 0.58
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
217  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 129
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
218  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 185
1 0.54
2 1.08
8 4.32
3 1.62
0 0.00
171 92.43
14 7.57%
219  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 403
15 3.72
7 1.74
7 1.74
1 0.25
0 0.00
373 92.56
30 7.44%
220  โรงเรียนบ้านคะนา 99
2 2.02
3 3.03
2 2.02
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
221  โรงเรียนบ้านตาเมียง 300
2 0.67
2 0.67
16 5.33
0 0.00
0 0.00
280 93.33
20 6.67%
222  โรงเรียนบ้านโนนทอง 155
5 3.23
1 0.65
4 2.58
0 0.00
0 0.00
145 93.55
10 6.45%
223  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 87
5 5.75
0 0.00
1 1.15
0 0.00
-1 -1.15
82 94.25
5 5.75%
224  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
225  โรงเรียนบ้านอาวอก 110
2 1.82
0 0.00
2 1.82
2 1.82
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
226  โรงเรียนบ้านคูขาด 130
1 0.77
2 1.54
2 1.54
1 0.77
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
227  โรงเรียนจตุคามวิทยา 156
4 2.56
0 0.00
3 1.92
0 0.00
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
228  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.66
0 0.00
183 97.34
5 2.66%
229  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
1 1.20
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
230  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 125
0 0.00
1 0.80
1 0.80
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
231  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.19
83 98.81
1 1.19%
232  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 244
0 0.00
0 0.00
2 0.82
0 0.00
0 0.00
242 99.18
2 0.82%
233  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  44,747 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,092 6.91
เตี้ย  2,212 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,914 6.51
ผอมและเตี้ย  1,735 3.88
อ้วนและเตี้ย  1,108 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  33,686 75.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,061 คน


24.72%


Powered By www.thaieducation.net