ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 166
33 19.88
15 9.04
16 9.64
4 2.41
98 59.04
0 0.00
166 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 171
35 20.47
30 17.54
43 25.15
30 17.54
33 19.30
0 0.00
171 100.00%
3  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 187
44 23.53
32 17.11
23 12.30
64 34.22
24 12.83
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสลักได 182
19 10.44
25 13.74
70 38.46
45 24.73
10 5.49
13 7.14
169 92.86%
5  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 134
24 17.91
21 15.67
9 6.72
45 33.58
13 9.70
22 16.42
112 83.58%
6  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 162
24 14.81
29 17.90
33 20.37
29 17.90
10 6.17
37 22.84
125 77.16%
7  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 187
10 5.35
26 13.90
19 10.16
36 19.25
45 24.06
51 27.27
136 72.73%
8  โรงเรียนบ้านกันโจรง 67
14 20.90
8 11.94
7 10.45
9 13.43
8 11.94
21 31.34
46 68.66%
9  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 195
33 16.92
56 28.72
42 21.54
0 0.00
0 0.00
64 32.82
131 67.18%
10  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 36
8 22.22
5 13.89
4 11.11
1 2.78
5 13.89
13 36.11
23 63.89%
11  โรงเรียนบ้านรัตนะ 206
36 17.48
17 8.25
22 10.68
13 6.31
39 18.93
79 38.35
127 61.65%
12  โรงเรียนบ้านกระดาน 176
11 6.25
25 14.20
9 5.11
36 20.45
27 15.34
68 38.64
108 61.36%
13  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 61
15 24.59
6 9.84
14 22.95
2 3.28
0 0.00
24 39.34
37 60.66%
14  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1425
13 0.91
40 2.81
323 22.67
53 3.72
363 25.47
633 44.42
792 55.58%
15  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 234
46 19.66
29 12.39
24 10.26
19 8.12
11 4.70
105 44.87
129 55.13%
16  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 64
8 12.50
9 14.06
9 14.06
8 12.50
1 1.56
29 45.31
35 54.69%
17  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 195
37 18.97
17 8.72
13 6.67
12 6.15
27 13.85
89 45.64
106 54.36%
18  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 212
20 9.43
6 2.83
35 16.51
34 16.04
20 9.43
97 45.75
115 54.25%
19  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2514
200 7.96
122 4.85
237 9.43
421 16.75
359 14.28
1175 46.74
1339 53.26%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
29 20.71
22 15.71
12 8.57
11 7.86
0 0.00
66 47.14
74 52.86%
21  โรงเรียนบ้านสวาย 743
96 12.92
57 7.67
114 15.34
34 4.58
91 12.25
351 47.24
392 52.76%
22  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1117
124 11.10
52 4.66
192 17.19
29 2.60
192 17.19
528 47.27
589 52.73%
23  โรงเรียนบ้านพันธุลี 68
10 14.71
11 16.18
11 16.18
3 4.41
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
24  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 103
14 13.59
11 10.68
9 8.74
9 8.74
9 8.74
51 49.51
52 50.49%
25  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 72
10 13.89
4 5.56
14 19.44
8 11.11
0 0.00
36 50.00
36 50.00%
26  โรงเรียนบ้านประปืด 156
31 19.87
4 2.56
11 7.05
21 13.46
11 7.05
78 50.00
78 50.00%
27  โรงเรียนบ้านศรีราชา 69
9 13.04
6 8.70
4 5.80
14 20.29
1 1.45
35 50.72
34 49.28%
28  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 41
4 9.76
10 24.39
6 14.63
0 0.00
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
29  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 77
15 19.48
11 14.29
3 3.90
8 10.39
0 0.00
40 51.95
37 48.05%
30  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 179
30 16.76
18 10.06
7 3.91
12 6.70
18 10.06
94 52.51
85 47.49%
31  โรงเรียนบ้านข่า 38
3 7.89
5 13.16
8 21.05
2 5.26
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
32  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 91
9 9.89
14 15.38
6 6.59
11 12.09
3 3.30
48 52.75
43 47.25%
33  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 97
20 20.62
11 11.34
9 9.28
0 0.00
5 5.15
52 53.61
45 46.39%
34  โรงเรียนบ้านชุมแสง 162
22 13.58
25 15.43
12 7.41
14 8.64
2 1.23
87 53.70
75 46.30%
35  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 252
15 5.95
36 14.29
10 3.97
27 10.71
28 11.11
136 53.97
116 46.03%
36  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 179
21 11.73
16 8.94
24 13.41
13 7.26
7 3.91
98 54.75
81 45.25%
37  โรงเรียนบ้านคาบ 259
22 8.49
14 5.41
30 11.58
5 1.93
44 16.99
144 55.60
115 44.40%
38  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 209
38 18.18
17 8.13
29 13.88
7 3.35
1 0.48
117 55.98
92 44.02%
39  โรงเรียนบ้านหนองแคน 74
13 17.57
7 9.46
3 4.05
0 0.00
9 12.16
42 56.76
32 43.24%
40  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
7 9.09
8 10.39
6 7.79
7 9.09
5 6.49
44 57.14
33 42.86%
41  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 159
25 15.72
16 10.06
27 16.98
0 0.00
0 0.00
91 57.23
68 42.77%
42  โรงเรียนบ้านหนองคู 232
42 18.10
37 15.95
4 1.72
9 3.88
7 3.02
133 57.33
99 42.67%
43  โรงเรียนบ้านหนองกุง 47
7 14.89
2 4.26
5 10.64
4 8.51
2 4.26
27 57.45
20 42.55%
44  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
13 22.03
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
34 57.63
25 42.37%
45  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 102
16 15.69
14 13.73
7 6.86
6 5.88
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
46  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 138
24 17.39
15 10.87
17 12.32
2 1.45
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
47  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 167
14 8.38
14 8.38
18 10.78
17 10.18
7 4.19
97 58.08
70 41.92%
48  โรงเรียนบ้านตรมไพร 291
77 26.46
34 11.68
6 2.06
1 0.34
3 1.03
170 58.42
121 41.58%
49  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 156
18 11.54
13 8.33
11 7.05
12 7.69
10 6.41
92 58.97
64 41.03%
50  โรงเรียนบ้านราม 272
87 31.99
0 0.00
24 8.82
0 0.00
0 0.00
161 59.19
111 40.81%
51  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 103
14 13.59
11 10.68
11 10.68
6 5.83
0 0.00
61 59.22
42 40.78%
52  โรงเรียนบ้านจบก 74
2 2.70
16 21.62
4 5.41
8 10.81
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
19 17.76
0 0.00
5 4.67
19 17.76
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
54  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 83
14 16.87
5 6.02
11 13.25
3 3.61
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
55  โรงเรียนบ้านดู่ 309
20 6.47
22 7.12
5 1.62
44 14.24
30 9.71
188 60.84
121 39.16%
56  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 139
20 14.39
3 2.16
8 5.76
2 1.44
20 14.39
86 61.87
53 38.13%
57  โรงเรียนบ้านจอมพระ 620
29 4.68
21 3.39
106 17.10
10 1.61
64 10.32
390 62.90
230 37.10%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 98
7 7.14
6 6.12
5 5.10
11 11.22
7 7.14
62 63.27
36 36.73%
59  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 41
3 7.32
6 14.63
5 12.20
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
60  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 170
7 4.12
8 4.71
15 8.82
15 8.82
17 10.00
108 63.53
62 36.47%
61  โรงเรียนเมืองที 289
30 10.38
21 7.27
23 7.96
11 3.81
19 6.57
185 64.01
104 35.99%
62  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 296
28 9.46
30 10.14
31 10.47
15 5.07
2 0.68
190 64.19
106 35.81%
63  โรงเรียนบ้านจันรม 186
14 7.53
5 2.69
15 8.06
19 10.22
12 6.45
121 65.05
65 34.95%
64  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 101
12 11.88
7 6.93
15 14.85
1 0.99
0 0.00
66 65.35
35 34.65%
65  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 161
6 3.73
5 3.11
17 10.56
0 0.00
27 16.77
106 65.84
55 34.16%
66  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 71
13 18.31
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
67  โรงเรียนบ้านจักจรูก 95
6 6.32
5 5.26
9 9.47
3 3.16
9 9.47
63 66.32
32 33.68%
68  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 164
17 10.37
11 6.71
12 7.32
9 5.49
6 3.66
109 66.46
55 33.54%
69  โรงเรียนบ้านหนองหิน 191
14 7.33
5 2.62
40 20.94
5 2.62
0 0.00
127 66.49
64 33.51%
70  โรงเรียนบ้านขนวน 111
25 22.52
6 5.41
5 4.50
1 0.90
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
71  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 51
8 15.69
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
72  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 716
71 9.92
51 7.12
93 12.99
22 3.07
0 0.00
479 66.90
237 33.10%
73  โรงเรียนบ้านพระปืด 73
7 9.59
3 4.11
14 19.18
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
74  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 313
39 12.46
16 5.11
23 7.35
11 3.51
13 4.15
211 67.41
102 32.59%
75  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 89
9 10.11
0 0.00
8 8.99
12 13.48
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
76  โรงเรียนบ้านแสรออ 255
39 15.29
22 8.63
22 8.63
0 0.00
0 0.00
172 67.45
83 32.55%
77  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
3 4.84
0 0.00
8 12.90
9 14.52
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
78  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 352
37 10.51
26 7.39
43 12.22
4 1.14
3 0.85
239 67.90
113 32.10%
79  โรงเรียนบ้านนาบัว 200
13 6.50
5 2.50
18 9.00
2 1.00
26 13.00
136 68.00
64 32.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 175
52 29.71
0 0.00
4 2.29
0 0.00
0 0.00
119 68.00
56 32.00%
81  โรงเรียนบ้านระหาร 67
17 25.37
3 4.48
1 1.49
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
82  โรงเรียนบ้านโดนโอก 115
11 9.57
6 5.22
7 6.09
6 5.22
6 5.22
79 68.70
36 31.30%
83  โรงเรียนบ้านตะบัล 215
11 5.12
21 9.77
17 7.91
7 3.26
11 5.12
148 68.84
67 31.16%
84  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 91
20 21.98
3 3.30
3 3.30
2 2.20
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
85  โรงเรียนบ้านโคกพระ 102
15 14.71
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
86  โรงเรียนบ้านโคกวัด 178
17 9.55
6 3.37
11 6.18
20 11.24
0 0.00
124 69.66
54 30.34%
87  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 76
11 14.47
11 14.47
0 0.00
0 0.00
1 1.32
53 69.74
23 30.26%
88  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 83
4 4.82
7 8.43
5 6.02
6 7.23
3 3.61
58 69.88
25 30.12%
89  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 166
20 12.05
13 7.83
7 4.22
10 6.02
0 0.00
116 69.88
50 30.12%
90  โรงเรียนบ้านตากวน 130
11 8.46
10 7.69
4 3.08
10 7.69
4 3.08
91 70.00
39 30.00%
91  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 221
21 9.50
22 9.95
18 8.14
5 2.26
0 0.00
155 70.14
66 29.86%
92  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 161
16 9.94
14 8.70
7 4.35
9 5.59
2 1.24
113 70.19
48 29.81%
93  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 95
16 16.84
4 4.21
8 8.42
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
94  โรงเรียนบ้านระเวียง 153
11 7.19
3 1.96
17 11.11
0 0.00
14 9.15
108 70.59
45 29.41%
95  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 262
18 6.87
7 2.67
11 4.20
25 9.54
16 6.11
185 70.61
77 29.39%
96  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 126
13 10.32
11 8.73
10 7.94
3 2.38
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
97  โรงเรียนการุญวิทยา 127
25 19.69
7 5.51
5 3.94
0 0.00
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
98  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 127
8 6.30
11 8.66
16 12.60
2 1.57
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
99  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 62
6 9.68
5 8.06
3 4.84
4 6.45
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
100  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 139
4 2.88
12 8.63
4 2.88
4 2.88
16 11.51
99 71.22
40 28.78%
101  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
13 12.04
6 5.56
5 4.63
4 3.70
3 2.78
77 71.30
31 28.70%
102  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 112
8 7.14
3 2.68
14 12.50
1 0.89
6 5.36
80 71.43
32 28.57%
103  โรงเรียนวัดประสพ 137
7 5.11
2 1.46
19 13.87
3 2.19
8 5.84
98 71.53
39 28.47%
104  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 291
25 8.59
14 4.81
10 3.44
15 5.15
18 6.19
209 71.82
82 28.18%
105  โรงเรียนบ้านขนาด 50
5 10.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
106  โรงเรียนบ้านสังแก 118
33 27.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
107  โรงเรียนบ้านพันษี 165
23 13.94
11 6.67
9 5.45
3 1.82
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
108  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 158
19 12.03
20 12.66
5 3.16
0 0.00
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
109  โรงเรียนบ้านกางของ 108
4 3.70
4 3.70
9 8.33
4 3.70
9 8.33
78 72.22
30 27.78%
110  โรงเรียนบ้านเปรียง 126
11 8.73
6 4.76
11 8.73
7 5.56
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
111  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 239
22 9.21
11 4.60
18 7.53
4 1.67
10 4.18
174 72.80
65 27.20%
112  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 114
19 16.67
10 8.77
0 0.00
2 1.75
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
113  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 368
21 5.71
11 2.99
36 9.78
21 5.71
11 2.99
268 72.83
100 27.17%
114  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 96
1 1.04
1 1.04
24 25.00
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
115  โรงเรียนบ้านระวี 37
5 13.51
3 8.11
2 5.41
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
116  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
6 9.52
4 6.35
6 9.52
0 0.00
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
117  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 89
11 12.36
4 4.49
8 8.99
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
118  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
9 7.09
8 6.30
9 7.09
6 4.72
2 1.57
93 73.23
34 26.77%
119  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 109
16 14.68
2 1.83
9 8.26
0 0.00
2 1.83
80 73.39
29 26.61%
120  โรงเรียนสะโนวิทยา 185
6 3.24
18 9.73
25 13.51
0 0.00
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
121  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3391
143 4.22
160 4.72
237 6.99
160 4.72
190 5.60
2501 73.75
890 26.25%
122  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 168
4 2.38
3 1.79
14 8.33
7 4.17
16 9.52
124 73.81
44 26.19%
123  โรงเรียนบ้านบุญโลก 69
5 7.25
8 11.59
0 0.00
5 7.25
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
124  โรงเรียนบ้านสดอ 203
16 7.88
14 6.90
19 9.36
3 1.48
0 0.00
151 74.38
52 25.62%
125  โรงเรียนบ้านกระออม 94
18 19.15
3 3.19
0 0.00
3 3.19
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
126  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 59
13 22.03
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
127  โรงเรียนบ้านผักไหม 142
12 8.45
9 6.34
12 8.45
2 1.41
1 0.70
106 74.65
36 25.35%
128  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 69
3 4.35
8 11.59
6 8.70
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
129  โรงเรียนบ้านกันตรง 74
7 9.46
0 0.00
11 14.86
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
130  โรงเรียนบ้านทวารไพร 189
10 5.29
12 6.35
19 10.05
4 2.12
0 0.00
144 76.19
45 23.81%
131  โรงเรียนบ้านพม่า 59
1 1.69
4 6.78
5 8.47
4 6.78
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
132  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 72
12 16.67
1 1.39
5 6.94
-1 -1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
133  โรงเรียนบ้านหนองจอก 191
9 4.71
22 11.52
14 7.33
0 0.00
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
134  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 186
6 3.23
8 4.30
7 3.76
14 7.53
8 4.30
143 76.88
43 23.12%
135  โรงเรียนบ้านจารพัต 212
8 3.77
16 7.55
16 7.55
9 4.25
0 0.00
163 76.89
49 23.11%
136  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 412
46 11.17
20 4.85
0 0.00
15 3.64
13 3.16
318 77.18
94 22.82%
137  โรงเรียนบ้านตระแสง 201
12 5.97
8 3.98
9 4.48
7 3.48
9 4.48
156 77.61
45 22.39%
138  โรงเรียนบ้านอาแวะ 103
15 14.56
7 6.80
1 0.97
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
139  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 112
11 9.82
11 9.82
3 2.68
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
140  โรงเรียนบ้านดินแดง 54
6 11.11
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
141  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 63
9 14.29
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
142  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 191
8 4.19
14 7.33
9 4.71
8 4.19
2 1.05
150 78.53
41 21.47%
143  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 140
7 5.00
6 4.29
6 4.29
7 5.00
4 2.86
110 78.57
30 21.43%
144  โรงเรียนบ้านตาเพชร 117
5 4.27
6 5.13
6 5.13
8 6.84
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
145  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 211
7 3.32
23 10.90
11 5.21
4 1.90
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
146  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 179
18 10.06
8 4.47
11 6.15
0 0.00
1 0.56
141 78.77
38 21.23%
147  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 166
5 3.01
15 9.04
15 9.04
0 0.00
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
148  โรงเรียนบ้านดงมัน 159
13 8.18
5 3.14
14 8.81
1 0.63
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
149  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 53
2 3.77
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
150  โรงเรียนบ้านขะเนก 223
9 4.04
6 2.69
19 8.52
5 2.24
7 3.14
177 79.37
46 20.63%
151  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 296
20 6.76
12 4.05
26 8.78
3 1.01
0 0.00
235 79.39
61 20.61%
152  โรงเรียนบ้านตระแบก 136
5 3.68
1 0.74
14 10.29
8 5.88
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
153  โรงเรียนบ้านกะลัน 196
9 4.59
13 6.63
18 9.18
0 0.00
0 0.00
156 79.59
40 20.41%
154  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
5 9.26
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
155  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 174
12 6.90
2 1.15
7 4.02
0 0.00
14 8.05
139 79.89
35 20.11%
156  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 90
0 0.00
2 2.22
7 7.78
7 7.78
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
157  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 156
12 7.69
3 1.92
16 10.26
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
158  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 82
6 7.32
1 1.22
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
159  โรงเรียนบ้านบุทม 118
17 14.41
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
160  โรงเรียนบ้านกันแสง 93
5 5.38
6 6.45
5 5.38
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
161  โรงเรียนบ้านตางมาง 140
9 6.43
7 5.00
3 2.14
6 4.29
2 1.43
113 80.71
27 19.29%
162  โรงเรียนบ้านนาเกา 146
9 6.16
0 0.00
19 13.01
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
163  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
15 6.49
6 2.60
8 3.46
15 6.49
0 0.00
187 80.95
44 19.05%
164  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 229
17 7.42
9 3.93
17 7.42
0 0.00
0 0.00
186 81.22
43 18.78%
165  โรงเรียนบ้านหนองกง 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
1 2.08
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
166  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 88
14 15.91
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 110
5 4.55
11 10.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
168  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 44
0 0.00
1 2.27
6 13.64
0 0.00
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
169  โรงเรียนบ้านโดนออง 193
14 7.25
4 2.07
10 5.18
7 3.63
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
170  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 178
14 7.87
3 1.69
7 3.93
7 3.93
1 0.56
146 82.02
32 17.98%
171  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 106
5 4.72
5 4.72
5 4.72
1 0.94
3 2.83
87 82.08
19 17.92%
172  โรงเรียนบ้านค้อ 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
0 0.00
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
173  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 107
10 9.35
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
174  โรงเรียนบ้านบุอาไร 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
175  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 170
8 4.71
6 3.53
11 6.47
0 0.00
5 2.94
140 82.35
30 17.65%
176  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 125
13 10.40
3 2.40
3 2.40
2 1.60
1 0.80
103 82.40
22 17.60%
177  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 75
4 5.33
5 6.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
178  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 127
7 5.51
1 0.79
11 8.66
2 1.57
1 0.79
105 82.68
22 17.32%
179  โรงเรียนบ้านอันโนง 87
8 9.20
6 6.90
1 1.15
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
180  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
3 4.69
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
181  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 169
12 7.10
6 3.55
6 3.55
4 2.37
1 0.59
140 82.84
29 17.16%
182  โรงเรียนบ้านหนองกับ 164
20 12.20
3 1.83
4 2.44
1 0.61
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
183  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 83
4 4.82
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
184  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 101
12 11.88
3 2.97
2 1.98
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
185  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 173
7 4.05
12 6.94
6 3.47
4 2.31
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
186  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 251
7 2.79
5 1.99
13 5.18
7 2.79
10 3.98
209 83.27
42 16.73%
187  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 174
8 4.60
8 4.60
5 2.87
6 3.45
2 1.15
145 83.33
29 16.67%
188  โรงเรียนบ้านดงถาวร 187
8 4.28
13 6.95
10 5.35
0 0.00
0 0.00
156 83.42
31 16.58%
189  โรงเรียนบ้านหนองยาง 159
4 2.52
9 5.66
13 8.18
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
190  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 270
22 8.15
15 5.56
7 2.59
0 0.00
0 0.00
226 83.70
44 16.30%
191  โรงเรียนบ้านบรมสุข 160
9 5.63
6 3.75
5 3.13
6 3.75
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
192  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 118
7 5.93
3 2.54
0 0.00
1 0.85
8 6.78
99 83.90
19 16.10%
193  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 187
14 7.49
0 0.00
16 8.56
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
194  โรงเรียนบ้านคอโค 514
18 3.50
8 1.56
37 7.20
19 3.70
0 0.00
432 84.05
82 15.95%
195  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 178
16 8.99
0 0.00
6 3.37
0 0.00
6 3.37
150 84.27
28 15.73%
196  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 70
7 10.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
197  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 64
5 7.81
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
198  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 148
7 4.73
4 2.70
12 8.11
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
199  โรงเรียนเสกวิทยาคม 103
1 0.97
0 0.00
14 13.59
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
200  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 170
2 1.18
18 10.59
5 2.94
0 0.00
1 0.59
144 84.71
26 15.29%
201  โรงเรียนบ้านตำปูง 72
8 11.11
1 1.39
1 1.39
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
202  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 100
5 5.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
4 4.00
85 85.00
15 15.00%
203  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 234
9 3.85
7 2.99
6 2.56
9 3.85
4 1.71
199 85.04
35 14.96%
204  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
7 8.64
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
205  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 151
8 5.30
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
206  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 76
9 11.84
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
207  โรงเรียนทวีคามวิทยา 70
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
208  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 63
4 6.35
3 4.76
1 1.59
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
209  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
210  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 91
2 2.20
0 0.00
9 9.89
2 2.20
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
211  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 92
1 1.09
1 1.09
5 5.43
1 1.09
5 5.43
79 85.87
13 14.13%
212  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 64
2 3.13
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
213  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 128
6 4.69
3 2.34
9 7.03
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
214  โรงเรียนบ้านไถงตรง 129
2 1.55
2 1.55
11 8.53
1 0.78
2 1.55
111 86.05
18 13.95%
215  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
216  โรงเรียนบ้านแกน้อย 142
4 2.82
4 2.82
10 7.04
0 0.00
1 0.70
123 86.62
19 13.38%
217  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 314
5 1.59
6 1.91
21 6.69
5 1.59
5 1.59
272 86.62
42 13.38%
218  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 331
13 3.93
13 3.93
16 4.83
2 0.60
0 0.00
287 86.71
44 13.29%
219  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 151
8 5.30
7 4.64
5 3.31
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
220  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
221  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 84
7 8.33
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
222  โรงเรียนบ้านตากูก 100
1 1.00
1 1.00
5 5.00
6 6.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
223  โรงเรียนบ้านว่าน 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
224  โรงเรียนบ้านจรวย 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
225  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 102
5 4.90
0 0.00
5 4.90
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
226  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 87
8 9.20
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
227  โรงเรียนบ้านขยอง 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
228  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 208
10 4.81
7 3.37
6 2.88
3 1.44
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
229  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 201
3 1.49
5 2.49
16 7.96
1 0.50
0 0.00
176 87.56
25 12.44%
230  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
231  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
3 2.42
6 4.84
5 4.03
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
232  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 91
5 5.49
0 0.00
5 5.49
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
233  โรงเรียนบ้านสามโค 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
234  โรงเรียนบ้านสะโน 114
8 7.02
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
235  โรงเรียนบ้านใหม่ 115
7 6.09
6 5.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
236  โรงเรียนบ้านแตล 214
11 5.14
6 2.80
7 3.27
0 0.00
0 0.00
190 88.79
24 11.21%
237  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 226
11 4.87
0 0.00
8 3.54
4 1.77
2 0.88
201 88.94
25 11.06%
238  โรงเรียนบ้านขามระกา 137
5 3.65
8 5.84
2 1.46
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
239  โรงเรียนบ้านพะเนา 64
0 0.00
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
240  โรงเรียนบ้านหัวแรต 120
3 2.50
3 2.50
4 3.33
2 1.67
1 0.83
107 89.17
13 10.83%
241  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 68
3 4.41
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
242  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
5 3.21
9 5.77
140 89.74
16 10.26%
243  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 314
5 1.59
7 2.23
7 2.23
13 4.14
0 0.00
282 89.81
32 10.19%
244  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 118
4 3.39
2 1.69
4 3.39
2 1.69
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
245  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 110
1 0.91
2 1.82
0 0.00
2 1.82
6 5.45
99 90.00
11 10.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 201
6 2.99
4 1.99
10 4.98
0 0.00
0 0.00
181 90.05
20 9.95%
247  โรงเรียนบ้านฉันเพล 164
1 0.61
1 0.61
14 8.54
0 0.00
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
248  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
249  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 156
10 6.41
1 0.64
4 2.56
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
250  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 128
1 0.78
2 1.56
6 4.69
2 1.56
1 0.78
116 90.63
12 9.38%
251  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 235
6 2.55
2 0.85
2 0.85
6 2.55
6 2.55
213 90.64
22 9.36%
252  โรงเรียนบ้านจารย์ 139
3 2.16
0 0.00
7 5.04
3 2.16
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
253  โรงเรียนบ้านตรำดม 189
4 2.12
4 2.12
5 2.65
4 2.12
0 0.00
172 91.01
17 8.99%
254  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
255  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 128
3 2.34
1 0.78
6 4.69
1 0.78
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
256  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
0 0.00
0 0.00
5 3.52
7 4.93
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
257  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 101
3 2.97
1 0.99
3 2.97
0 0.00
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
258  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 78
4 5.13
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
259  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
260  โรงเรียนบ้านอาวุธ 52
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
261  โรงเรียนบ้านโชค 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
1 1.05
3 3.16
88 92.63
7 7.37%
262  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
263  โรงเรียนบ้านโนนลี 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
264  โรงเรียนบ้านหนองดุม 207
3 1.45
0 0.00
11 5.31
0 0.00
0 0.00
193 93.24
14 6.76%
265  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 75
2 2.67
2 2.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
266  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
267  โรงเรียนบ้านม่วง 94
4 4.26
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
268  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 132
4 3.03
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
269  โรงเรียนบ้านผือ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
270  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
271  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 159
2 1.26
7 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
272  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 107
3 2.80
1 0.93
1 0.93
0 0.00
1 0.93
101 94.39
6 5.61%
273  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 111
1 0.90
1 0.90
3 2.70
1 0.90
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
274  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 75
1 1.33
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
275  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
276  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
277  โรงเรียนบ้านเวียย 75
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
278  โรงเรียนบ้านสำโรง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
279  โรงเรียนบ้านระไซร์ 130
3 2.31
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
280  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.53
3 2.29
126 96.18
5 3.82%
281  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
282  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 149
1 0.67
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
283  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 177
0 0.00
0 0.00
4 2.26
0 0.00
0 0.00
173 97.74
4 2.26%
284  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 186
4 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 97.85
4 2.15%
285  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 99
2 2.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
286  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
287  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
288  โรงเรียนบ้านหนองกัว 170
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
168 98.82
2 1.18%
289  โรงเรียนดรุณวิทยากร 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
290  โรงเรียนบ้านกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
291  โรงเรียนบ้านหนองพญา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
292  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  48,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,788 7.74
เตี้ย  2,457 5.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,856 7.88
ผอมและเตี้ย  2,072 4.23
อ้วนและเตี้ย  2,316 4.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,448 70.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 14,489 คน


29.61%


Powered By www.thaieducation.net