ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 84
76 90.48
2 2.38
5 5.95
0 0.00
1 1.19
0 0.00
84 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 86
14 16.28
13 15.12
11 12.79
16 18.60
9 10.47
23 26.74
63 73.26%
3  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 235
20 8.51
18 7.66
38 16.17
38 16.17
49 20.85
72 30.64
163 69.36%
4  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 49
28 57.14
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
16 32.65
33 67.35%
5  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 55
7 12.73
20 36.36
10 18.18
0 0.00
0 0.00
18 32.73
37 67.27%
6  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 429
93 21.68
58 13.52
78 18.18
37 8.62
17 3.96
146 34.03
283 65.97%
7  โรงเรียนบ้านสระขุด 160
24 15.00
11 6.88
10 6.25
35 21.88
21 13.13
59 36.88
101 63.13%
8  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 84
13 15.48
12 14.29
9 10.71
12 14.29
7 8.33
31 36.90
53 63.10%
9  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 111
11 9.91
2 1.80
21 18.92
13 11.71
23 20.72
41 36.94
70 63.06%
10  โรงเรียนบ้านสันติสุข 159
8 5.03
8 5.03
30 18.87
16 10.06
38 23.90
59 37.11
100 62.89%
11  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 154
21 13.64
14 9.09
20 12.99
18 11.69
22 14.29
59 38.31
95 61.69%
12  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 247
44 17.81
23 9.31
27 10.93
26 10.53
23 9.31
104 42.11
143 57.89%
13  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 92
15 16.30
4 4.35
11 11.96
7 7.61
16 17.39
39 42.39
53 57.61%
14  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 207
39 18.84
32 15.46
10 4.83
28 13.53
7 3.38
91 43.96
116 56.04%
15  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 70
15 21.43
3 4.29
7 10.00
9 12.86
4 5.71
32 45.71
38 54.29%
16  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 488
60 12.30
57 11.68
58 11.89
42 8.61
46 9.43
225 46.11
263 53.89%
17  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 149
25 16.78
27 18.12
15 10.07
8 5.37
4 2.68
70 46.98
79 53.02%
18  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 121
20 16.53
15 12.40
19 15.70
3 2.48
7 5.79
57 47.11
64 52.89%
19  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 135
6 4.44
20 14.81
2 1.48
22 16.30
20 14.81
65 48.15
70 51.85%
20  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 137
22 16.06
16 11.68
16 11.68
14 10.22
2 1.46
67 48.91
70 51.09%
21  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 335
5 1.49
8 2.39
62 18.51
16 4.78
80 23.88
164 48.96
171 51.04%
22  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1719
230 13.38
180 10.47
116 6.75
93 5.41
228 13.26
872 50.73
847 49.27%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวง 212
34 16.04
25 11.79
6 2.83
34 16.04
5 2.36
108 50.94
104 49.06%
24  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 173
21 12.14
24 13.87
23 13.29
16 9.25
0 0.00
89 51.45
84 48.55%
25  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 124
11 8.87
6 4.84
10 8.06
17 13.71
16 12.90
64 51.61
60 48.39%
26  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 139
51 36.69
3 2.16
8 5.76
2 1.44
3 2.16
72 51.80
67 48.20%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
11 9.09
6 4.96
8 6.61
19 15.70
14 11.57
63 52.07
58 47.93%
28  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 145
24 16.55
15 10.34
16 11.03
12 8.28
2 1.38
76 52.41
69 47.59%
29  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 93
4 4.30
4 4.30
12 12.90
8 8.60
16 17.20
49 52.69
44 47.31%
30  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 100
14 14.00
5 5.00
13 13.00
10 10.00
5 5.00
53 53.00
47 47.00%
31  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 160
19 11.88
21 13.13
14 8.75
14 8.75
6 3.75
86 53.75
74 46.25%
32  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 150
20 13.33
11 7.33
26 17.33
6 4.00
4 2.67
83 55.33
67 44.67%
33  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 79
14 17.72
10 12.66
2 2.53
9 11.39
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
34  โรงเรียนบ้านหนองยาง 217
60 27.65
10 4.61
18 8.29
8 3.69
0 0.00
121 55.76
96 44.24%
35  โรงเรียนบ้านโคกลอย 116
33 28.45
9 7.76
9 7.76
0 0.00
0 0.00
65 56.03
51 43.97%
36  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 80
15 18.75
10 12.50
8 10.00
2 2.50
0 0.00
45 56.25
35 43.75%
37  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 111
12 10.81
13 11.71
15 13.51
6 5.41
2 1.80
63 56.76
48 43.24%
38  โรงเรียนบ้านยายคำ 70
11 15.71
8 11.43
5 7.14
6 8.57
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
39  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 150
20 13.33
22 14.67
5 3.33
11 7.33
6 4.00
86 57.33
64 42.67%
40  โรงเรียนบ้านโนนทอง 33
3 9.09
9 27.27
2 6.06
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 143
0 0.00
0 0.00
29 20.28
8 5.59
20 13.99
86 60.14
57 39.86%
42  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 155
18 11.61
10 6.45
11 7.10
18 11.61
3 1.94
95 61.29
60 38.71%
43  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 117
11 9.40
8 6.84
14 11.97
6 5.13
6 5.13
72 61.54
45 38.46%
44  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 300
21 7.00
23 7.67
21 7.00
26 8.67
23 7.67
186 62.00
114 38.00%
45  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1967
227 11.54
145 7.37
132 6.71
177 9.00
64 3.25
1222 62.13
745 37.87%
46  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 226
18 7.96
17 7.52
31 13.72
18 7.96
1 0.44
141 62.39
85 37.61%
47  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 125
10 8.00
7 5.60
16 12.80
9 7.20
5 4.00
78 62.40
47 37.60%
48  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 56
3 5.36
3 5.36
10 17.86
2 3.57
3 5.36
35 62.50
21 37.50%
49  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 190
13 6.84
11 5.79
32 16.84
7 3.68
8 4.21
119 62.63
71 37.37%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 311
20 6.43
33 10.61
46 14.79
12 3.86
2 0.64
198 63.67
113 36.33%
51  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 164
22 13.41
12 7.32
8 4.88
11 6.71
6 3.66
105 64.02
59 35.98%
52  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 178
18 10.11
16 8.99
16 8.99
5 2.81
8 4.49
115 64.61
63 35.39%
53  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 329
20 6.08
11 3.34
79 24.01
6 1.82
0 0.00
213 64.74
116 35.26%
54  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 155
21 13.55
13 8.39
11 7.10
9 5.81
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 425
30 7.06
28 6.59
60 14.12
16 3.76
14 3.29
277 65.18
148 34.82%
56  โรงเรียนบ้านโคกลอย 176
19 10.80
13 7.39
25 14.20
4 2.27
0 0.00
115 65.34
61 34.66%
57  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 659
59 8.95
71 10.77
41 6.22
30 4.55
19 2.88
439 66.62
220 33.38%
58  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 80
8 10.00
2 2.50
14 17.50
2 2.50
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
59  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 531
59 11.11
26 4.90
87 16.38
0 0.00
0 0.00
359 67.61
172 32.39%
60  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 236
36 15.25
10 4.24
25 10.59
4 1.69
1 0.42
160 67.80
76 32.20%
61  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 168
22 13.10
0 0.00
29 17.26
3 1.79
0 0.00
114 67.86
54 32.14%
62  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
9 19.15
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
63  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 127
14 11.02
1 0.79
15 11.81
10 7.87
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
64  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 148
24 16.22
7 4.73
10 6.76
2 1.35
3 2.03
102 68.92
46 31.08%
65  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 117
10 8.55
8 6.84
16 13.68
1 0.85
1 0.85
81 69.23
36 30.77%
66  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 142
26 18.31
5 3.52
11 7.75
1 0.70
0 0.00
99 69.72
43 30.28%
67  โรงเรียนวัดห้วยหิน 76
5 6.58
0 0.00
9 11.84
3 3.95
6 7.89
53 69.74
23 30.26%
68  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 333
61 18.32
4 1.20
20 6.01
8 2.40
7 2.10
233 69.97
100 30.03%
69  โรงเรียนบ้านหนองกราด 30
3 10.00
4 13.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
70  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 121
11 9.09
10 8.26
11 9.09
3 2.48
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 56
6 10.71
6 10.71
4 7.14
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
72  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 126
7 5.56
7 5.56
9 7.14
4 3.17
8 6.35
91 72.22
35 27.78%
73  โรงเรียนบ้านไทรออ 36
6 16.67
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
74  โรงเรียนบ้านคลองหิน 191
13 6.81
14 7.33
25 13.09
0 0.00
0 0.00
139 72.77
52 27.23%
75  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 216
27 12.50
16 7.41
6 2.78
9 4.17
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
76  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 124
7 5.65
8 6.45
11 8.87
7 5.65
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
77  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 328
22 6.71
17 5.18
48 14.63
0 0.00
0 0.00
241 73.48
87 26.52%
78  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 72
10 13.89
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
79  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 42
4 9.52
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
80  โรงเรียนบ้านตะโก 191
23 12.04
13 6.81
9 4.71
4 2.09
1 0.52
141 73.82
50 26.18%
81  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 69
8 11.59
4 5.80
2 2.90
3 4.35
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
82  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 286
28 9.79
9 3.15
36 12.59
1 0.35
0 0.00
212 74.13
74 25.87%
83  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 102
13 12.75
2 1.96
9 8.82
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
84  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 55
6 10.91
0 0.00
1 1.82
1 1.82
6 10.91
41 74.55
14 25.45%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 118
9 7.63
2 1.69
18 15.25
0 0.00
1 0.85
88 74.58
30 25.42%
86  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 187
28 14.97
13 6.95
4 2.14
2 1.07
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
87  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 256
25 9.77
14 5.47
13 5.08
10 3.91
2 0.78
192 75.00
64 25.00%
88  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 113
5 4.42
5 4.42
4 3.54
6 5.31
8 7.08
85 75.22
28 24.78%
89  โรงเรียนบ้านสระสะแก 172
19 11.05
8 4.65
13 7.56
2 1.16
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
90  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 209
5 2.39
5 2.39
8 3.83
33 15.79
0 0.00
158 75.60
51 24.40%
91  โรงเรียนบ้านบุ 164
15 9.15
17 10.37
6 3.66
1 0.61
1 0.61
124 75.61
40 24.39%
92  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 78
10 12.82
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
93  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 148
6 4.05
1 0.68
15 10.14
8 5.41
6 4.05
112 75.68
36 24.32%
94  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 62
7 11.29
0 0.00
6 9.68
0 0.00
2 3.23
47 75.81
15 24.19%
95  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 108
9 8.33
4 3.70
11 10.19
2 1.85
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
96  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 101
5 4.95
7 6.93
8 7.92
4 3.96
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
97  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 211
20 9.48
11 5.21
19 9.00
0 0.00
0 0.00
161 76.30
50 23.70%
98  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 64
3 4.69
6 9.38
6 9.38
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
99  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 303
10 3.30
14 4.62
24 7.92
13 4.29
10 3.30
232 76.57
71 23.43%
100  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 65
3 4.62
4 6.15
2 3.08
6 9.23
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
101  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 118
5 4.24
6 5.08
15 12.71
1 0.85
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
102  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 120
8 6.67
8 6.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
103  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
4 5.56
3 4.17
56 77.78
16 22.22%
104  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 155
16 10.32
13 8.39
5 3.23
0 0.00
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
105  โรงเรียนบ้านหนองหมี 149
9 6.04
6 4.03
6 4.03
5 3.36
6 4.03
117 78.52
32 21.48%
106  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 192
11 5.73
9 4.69
16 8.33
4 2.08
1 0.52
151 78.65
41 21.35%
107  โรงเรียนบ้านปากช่อง 325
13 4.00
21 6.46
12 3.69
14 4.31
9 2.77
256 78.77
69 21.23%
108  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 118
11 9.32
4 3.39
7 5.93
3 2.54
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
109  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 205
11 5.37
14 6.83
15 7.32
3 1.46
0 0.00
162 79.02
43 20.98%
110  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 62
2 3.23
5 8.06
3 4.84
2 3.23
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
111  โรงเรียนบ้านโคกขาม 67
1 1.49
0 0.00
8 11.94
5 7.46
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
112  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 125
7 5.60
7 5.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
113  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 88
2 2.27
0 0.00
16 18.18
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
114  โรงเรียนบ้านเสลา 103
3 2.91
3 2.91
4 3.88
0 0.00
11 10.68
82 79.61
21 20.39%
115  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 148
10 6.76
4 2.70
15 10.14
1 0.68
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
116  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 80
7 8.75
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
117  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 117
2 1.71
4 3.42
17 14.53
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
118  โรงเรียนบ้านหนองกง 190
10 5.26
1 0.53
20 10.53
6 3.16
0 0.00
153 80.53
37 19.47%
119  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 79
5 6.33
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
120  โรงเรียนบ้านฝ้าย 244
16 6.56
19 7.79
7 2.87
4 1.64
0 0.00
198 81.15
46 18.85%
121  โรงเรียนบ้านหนองมัน 91
4 4.40
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
122  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 49
4 8.16
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
123  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 142
5 3.52
4 2.82
14 9.86
3 2.11
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
124  โรงเรียนบ้านหนองถนน 104
8 7.69
4 3.85
2 1.92
5 4.81
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
125  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1130
66 5.84
17 1.50
103 9.12
13 1.15
7 0.62
924 81.77
206 18.23%
126  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 112
16 14.29
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
127  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 302
17 5.63
19 6.29
16 5.30
1 0.33
0 0.00
249 82.45
53 17.55%
128  โรงเรียนบ้านตากอง 168
11 6.55
2 1.19
13 7.74
3 1.79
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
129  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 192
6 3.13
14 7.29
13 6.77
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
130  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 134
9 6.72
4 2.99
10 7.46
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
131  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 175
16 9.14
0 0.00
14 8.00
0 0.00
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
132  โรงเรียนบ้านหนองกราด 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
133  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 113
2 1.77
0 0.00
7 6.19
10 8.85
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
134  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 287
13 4.53
16 5.57
14 4.88
4 1.39
0 0.00
240 83.62
47 16.38%
135  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 129
4 3.10
5 3.88
3 2.33
4 3.10
5 3.88
108 83.72
21 16.28%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 127
3 2.36
6 4.72
11 8.66
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
137  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 141
3 2.13
1 0.71
18 12.77
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
139  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 418
23 5.50
16 3.83
23 5.50
2 0.48
1 0.24
353 84.45
65 15.55%
140  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 58
2 3.45
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
141  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 97
1 1.03
9 9.28
4 4.12
0 0.00
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
142  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 91
4 4.40
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 306
11 3.59
13 4.25
20 6.54
3 0.98
0 0.00
259 84.64
47 15.36%
144  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 421
9 2.14
15 3.56
28 6.65
12 2.85
0 0.00
357 84.80
64 15.20%
145  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 178
11 6.18
0 0.00
2 1.12
8 4.49
6 3.37
151 84.83
27 15.17%
146  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
4 2.84
5 3.55
6 4.26
6 4.26
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
147  โรงเรียนไตรคาม 96
11 11.46
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
148  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 131
1 0.76
3 2.29
15 11.45
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
149  โรงเรียนวัดน้ำไหล 145
12 8.28
2 1.38
5 3.45
2 1.38
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
150  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
2 2.86
4 5.71
60 85.71
10 14.29%
151  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 286
4 1.40
5 1.75
28 9.79
3 1.05
0 0.00
246 86.01
40 13.99%
152  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 201
3 1.49
5 2.49
15 7.46
2 1.00
3 1.49
173 86.07
28 13.93%
153  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 158
5 3.16
4 2.53
13 8.23
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
155  โรงเรียนบ้านเขว้า 101
4 3.96
6 5.94
2 1.98
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
156  โรงเรียนบ้านโคกยาง 240
10 4.17
12 5.00
9 3.75
2 0.83
0 0.00
207 86.25
33 13.75%
157  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
158  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 147
2 1.36
3 2.04
7 4.76
5 3.40
3 2.04
127 86.39
20 13.61%
159  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 147
5 3.40
2 1.36
3 2.04
7 4.76
3 2.04
127 86.39
20 13.61%
160  โรงเรียนบ้านขามน้อย 162
2 1.23
11 6.79
9 5.56
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
161  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 162
6 3.70
6 3.70
8 4.94
2 1.23
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
162  โรงเรียนวราวัฒนา 155
1 0.65
2 1.29
18 11.61
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
163  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
2 1.36
128 87.07
19 12.93%
164  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 158
14 8.86
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
165  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 170
3 1.76
1 0.59
7 4.12
4 2.35
6 3.53
149 87.65
21 12.35%
166  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 244
7 2.87
0 0.00
23 9.43
0 0.00
0 0.00
214 87.70
30 12.30%
167  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 98
4 4.08
1 1.02
5 5.10
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
168  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
169  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 162
5 3.09
0 0.00
14 8.64
0 0.00
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
170  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 134
5 3.73
8 5.97
2 1.49
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
171  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
172  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 126
6 4.76
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
173  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 192
3 1.56
3 1.56
10 5.21
2 1.04
3 1.56
171 89.06
21 10.94%
174  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 102
1 0.98
2 1.96
7 6.86
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
175  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
176  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
177  โรงเรียนบ้านถาวร 238
3 1.26
0 0.00
20 8.40
0 0.00
0 0.00
215 90.34
23 9.66%
178  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 106
2 1.89
1 0.94
1 0.94
2 1.89
4 3.77
96 90.57
10 9.43%
179  โรงเรียนบ้านสระขาม 205
4 1.95
4 1.95
4 1.95
3 1.46
4 1.95
186 90.73
19 9.27%
180  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 88
4 4.55
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
181  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 143
4 2.80
0 0.00
7 4.90
2 1.40
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
182  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 223
8 3.59
6 2.69
5 2.24
1 0.45
0 0.00
203 91.03
20 8.97%
183  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
2 1.90
96 91.43
9 8.57%
184  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 131
2 1.53
3 2.29
5 3.82
1 0.76
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
185  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 61
1 1.64
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
186  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองบัว 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
188  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
189  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 543
25 4.60
2 0.37
10 1.84
4 0.74
0 0.00
502 92.45
41 7.55%
190  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 598
11 1.84
4 0.67
28 4.68
0 0.00
2 0.33
553 92.47
45 7.53%
191  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
192  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
193  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
194  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
3 2.46
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
195  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 153
5 3.27
1 0.65
4 2.61
0 0.00
0 0.00
143 93.46
10 6.54%
196  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 141
0 0.00
5 3.55
4 2.84
0 0.00
0 0.00
132 93.62
9 6.38%
197  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
198  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
199  โรงเรียนบ้านสำราญ 106
3 2.83
0 0.00
1 0.94
0 0.00
1 0.94
101 95.28
5 4.72%
200  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 178
0 0.00
0 0.00
8 4.49
0 0.00
0 0.00
170 95.51
8 4.49%
201  โรงเรียนบ้านนาจาน 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
202  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 164
2 1.22
1 0.61
3 1.83
0 0.00
1 0.61
157 95.73
7 4.27%
203  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
1 0.95
0 0.00
0 0.00
2 1.90
1 0.95
101 96.19
4 3.81%
204  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
205  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 213
5 2.35
1 0.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 97.18
6 2.82%
206  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 107
2 1.87
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
207  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
208  โรงเรียนบ้านหนองกราด 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
209  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 91
1 1.10
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
210  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 217
0 0.00
0 0.00
3 1.38
1 0.46
0 0.00
213 98.16
4 1.84%
211  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 159
0 0.00
1 0.63
0 0.00
1 0.63
0 0.00
157 98.74
2 1.26%
212  โรงเรียนบ้านหินโคน 169
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
167 98.82
2 1.18%
213  โรงเรียนบ้านสมจิต 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,839 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,973 8.07
เตี้ย  1,874 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,915 7.91
ผอมและเตี้ย  1,347 3.66
อ้วนและเตี้ย  1,039 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,691 72.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,148 คน


27.55%


Powered By www.thaieducation.net