ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 143
61 42.66
26 18.18
17 11.89
22 15.38
17 11.89
0 0.00
143 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำแคน 22
6 27.27
8 36.36
6 27.27
2 9.09
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 96
24 25.00
16 16.67
24 25.00
17 17.71
15 15.63
0 0.00
96 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 30
13 43.33
12 40.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 24
18 75.00
1 4.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 112
99 88.39
9 8.04
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
5 13.16
7 18.42
5 13.16
7 18.42
14 36.84
0 0.00
38 100.00%
8  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 75
13 17.33
12 16.00
11 14.67
24 32.00
15 20.00
0 0.00
75 100.00%
9  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 40
10 25.00
13 32.50
5 12.50
6 15.00
6 15.00
0 0.00
40 100.00%
10  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 40
9 22.50
2 5.00
16 40.00
5 12.50
5 12.50
3 7.50
37 92.50%
11  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 12
4 33.33
2 16.67
3 25.00
2 16.67
0 0.00
1 8.33
11 91.67%
12  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 70
50 71.43
3 4.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
8 11.43
62 88.57%
13  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43
12 27.91
6 13.95
8 18.60
5 11.63
5 11.63
7 16.28
36 83.72%
14  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 18
2 11.11
2 11.11
5 27.78
2 11.11
4 22.22
3 16.67
15 83.33%
15  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 88
18 20.45
15 17.05
9 10.23
24 27.27
2 2.27
20 22.73
68 77.27%
16  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 23
6 26.09
3 13.04
4 17.39
4 17.39
0 0.00
6 26.09
17 73.91%
17  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 71
22 30.99
14 19.72
7 9.86
7 9.86
0 0.00
21 29.58
50 70.42%
18  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
2 16.67
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
19  โรงเรียนบ้านป่าปอ 127
76 59.84
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
44 34.65
83 65.35%
20  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 110
9 8.18
11 10.00
11 10.00
18 16.36
22 20.00
39 35.45
71 64.55%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 656
49 7.47
29 4.42
118 17.99
78 11.89
147 22.41
235 35.82
421 64.18%
22  โรงเรียนดอนหมู 106
9 8.49
15 14.15
15 14.15
13 12.26
16 15.09
38 35.85
68 64.15%
23  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 90
13 14.44
12 13.33
10 11.11
13 14.44
8 8.89
34 37.78
56 62.22%
24  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 74
10 13.51
10 13.51
5 6.76
10 13.51
10 13.51
29 39.19
45 60.81%
25  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 95
28 29.47
4 4.21
13 13.68
9 9.47
1 1.05
40 42.11
55 57.89%
26  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 97
3 3.09
5 5.15
17 17.53
8 8.25
22 22.68
42 43.30
55 56.70%
27  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 147
6 4.08
11 7.48
23 15.65
17 11.56
24 16.33
66 44.90
81 55.10%
28  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 70
17 24.29
8 11.43
13 18.57
0 0.00
0 0.00
32 45.71
38 54.29%
29  โรงเรียนบ้านขุมดิน 74
15 20.27
5 6.76
12 16.22
6 8.11
0 0.00
36 48.65
38 51.35%
30  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 66
2 3.03
1 1.52
18 27.27
1 1.52
11 16.67
33 50.00
33 50.00%
31  โรงเรียนบ้านนาข่า 48
6 12.50
4 8.33
8 16.67
4 8.33
2 4.17
24 50.00
24 50.00%
32  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 49
11 22.45
4 8.16
4 8.16
5 10.20
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 168
19 11.31
11 6.55
18 10.71
24 14.29
10 5.95
86 51.19
82 48.81%
34  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 156
2 1.28
7 4.49
62 39.74
2 1.28
0 0.00
83 53.21
73 46.79%
35  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
8 15.38
9 17.31
5 9.62
2 3.85
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
36  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 884
95 10.75
87 9.84
90 10.18
41 4.64
80 9.05
491 55.54
393 44.46%
37  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 57
0 0.00
8 14.04
0 0.00
12 21.05
5 8.77
32 56.14
25 43.86%
38  โรงเรียนบ้านหันแฮด 16
1 6.25
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 190
29 15.26
16 8.42
17 8.95
5 2.63
16 8.42
107 56.32
83 43.68%
40  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 55
4 7.27
2 3.64
7 12.73
2 3.64
9 16.36
31 56.36
24 43.64%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 168
20 11.90
8 4.76
26 15.48
18 10.71
0 0.00
96 57.14
72 42.86%
42  โรงเรียนบ้านโจด 87
26 29.89
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
43  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 125
2 1.60
7 5.60
21 16.80
19 15.20
4 3.20
72 57.60
53 42.40%
44  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 77
10 12.99
9 11.69
13 16.88
0 0.00
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
45  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 106
23 21.70
6 5.66
10 9.43
4 3.77
1 0.94
62 58.49
44 41.51%
46  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 17
1 5.88
2 11.76
2 11.76
1 5.88
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
47  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90
7 7.78
8 8.89
9 10.00
6 6.67
7 7.78
53 58.89
37 41.11%
48  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 64
9 14.06
8 12.50
7 10.94
1 1.56
1 1.56
38 59.38
26 40.63%
49  โรงเรียนบ้านหนองไห 119
27 22.69
5 4.20
14 11.76
2 1.68
0 0.00
71 59.66
48 40.34%
50  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 82
7 8.54
10 12.20
13 15.85
3 3.66
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
51  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 116
12 10.34
12 10.34
8 6.90
6 5.17
8 6.90
70 60.34
46 39.66%
52  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 38
2 5.26
3 7.89
1 2.63
5 13.16
4 10.53
23 60.53
15 39.47%
53  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 52
17 32.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
54  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 124
12 9.68
11 8.87
23 18.55
1 0.81
0 0.00
77 62.10
47 37.90%
55  โรงเรียนบ้านวังม่วง 120
13 10.83
2 1.67
28 23.33
0 0.00
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 203
23 11.33
15 7.39
28 13.79
5 2.46
0 0.00
132 65.02
71 34.98%
57  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
2 2.67
5 6.67
19 25.33
0 0.00
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
58  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 99
6 6.06
4 4.04
7 7.07
9 9.09
8 8.08
65 65.66
34 34.34%
59  โรงเรียนบ้านละว้า 178
28 15.73
10 5.62
15 8.43
8 4.49
0 0.00
117 65.73
61 34.27%
60  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 155
37 23.87
3 1.94
13 8.39
0 0.00
0 0.00
102 65.81
53 34.19%
61  โรงเรียนบ้านมูลนาค 103
9 8.74
17 16.50
9 8.74
0 0.00
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
62  โรงเรียนบ้านนางาม 112
5 4.46
6 5.36
5 4.46
11 9.82
11 9.82
74 66.07
38 33.93%
63  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 142
17 11.97
8 5.63
20 14.08
2 1.41
1 0.70
94 66.20
48 33.80%
64  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 270
16 5.93
23 8.52
40 14.81
12 4.44
0 0.00
179 66.30
91 33.70%
65  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 149
8 5.37
21 14.09
15 10.07
4 2.68
2 1.34
99 66.44
50 33.56%
66  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 114
12 10.53
8 7.02
18 15.79
0 0.00
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
67  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 137
21 15.33
8 5.84
14 10.22
1 0.73
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
68  โรงเรียนบ้านขามป้อม 166
22 13.25
8 4.82
20 12.05
3 1.81
0 0.00
113 68.07
53 31.93%
69  โรงเรียนบ้านโนนคุต 38
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
70  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 127
12 9.45
8 6.30
12 9.45
8 6.30
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
71  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29
6 20.69
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
72  โรงเรียนบ้านปอแดง 89
21 23.60
4 4.49
0 0.00
2 2.25
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
73  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 30
8 26.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
74  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 27
5 18.52
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 122
10 8.20
5 4.10
5 4.10
7 5.74
8 6.56
87 71.31
35 28.69%
76  โรงเรียนบ้านโนนงาม 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
77  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 170
3 1.76
5 2.94
13 7.65
11 6.47
16 9.41
122 71.76
48 28.24%
78  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 82
11 13.41
4 4.88
4 4.88
4 4.88
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 65
7 10.77
4 6.15
3 4.62
0 0.00
4 6.15
47 72.31
18 27.69%
80  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58
7 12.07
5 8.62
2 3.45
1 1.72
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
81  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 194
17 8.76
8 4.12
17 8.76
5 2.58
6 3.09
141 72.68
53 27.32%
82  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
83  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 183
7 3.83
9 4.92
30 16.39
1 0.55
1 0.55
135 73.77
48 26.23%
84  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 84
2 2.38
0 0.00
19 22.62
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49
3 6.12
4 8.16
4 8.16
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
86  โรงเรียนบ้านเขวา 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
0 0.00
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
87  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 66
5 7.58
2 3.03
8 12.12
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
88  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 142
13 9.15
5 3.52
13 9.15
1 0.70
2 1.41
108 76.06
34 23.94%
89  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
90  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 90
1 1.11
11 12.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
91  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
92  โรงเรียนบ้านหนองแปน 153
15 9.80
10 6.54
6 3.92
4 2.61
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
93  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
94  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 66
3 4.55
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
95  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 110
9 8.18
4 3.64
4 3.64
5 4.55
3 2.73
85 77.27
25 22.73%
96  โรงเรียนบ้านแท่น 84
2 2.38
5 5.95
12 14.29
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
97  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 111
15 13.51
3 2.70
6 5.41
1 0.90
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
98  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 89
1 1.12
5 5.62
14 15.73
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
99  โรงเรียนบัวเหลือง 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
100  โรงเรียนหนองบัวเย็น 67
6 8.96
5 7.46
2 2.99
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
101  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 303
22 7.26
4 1.32
31 10.23
10 3.30
0 0.00
236 77.89
67 22.11%
102  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 132
13 9.85
7 5.30
9 6.82
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
103  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 106
11 10.38
3 2.83
6 5.66
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
104  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 117
0 0.00
3 2.56
10 8.55
3 2.56
9 7.69
92 78.63
25 21.37%
105  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 150
2 1.33
0 0.00
3 2.00
12 8.00
14 9.33
119 79.33
31 20.67%
106  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
107  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 69
3 4.35
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
108  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 109
5 4.59
6 5.50
4 3.67
4 3.67
3 2.75
87 79.82
22 20.18%
109  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 70
11 15.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
110  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
111  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 77
6 7.79
2 2.60
6 7.79
0 0.00
1 1.30
62 80.52
15 19.48%
112  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 36
3 8.33
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
113  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 108
2 1.85
5 4.63
11 10.19
1 0.93
2 1.85
87 80.56
21 19.44%
114  โรงเรียนสวัสดี 180
11 6.11
11 6.11
13 7.22
0 0.00
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
115  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
116  โรงเรียนบ้านวังหว้า 94
10 10.64
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
117  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 126
3 2.38
8 6.35
12 9.52
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
118  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74
5 6.76
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
119  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53
5 9.43
1 1.89
2 3.77
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 412
42 10.19
34 8.25
1 0.24
0 0.00
0 0.00
335 81.31
77 18.69%
121  โรงเรียนบ้านวังแสง 76
0 0.00
0 0.00
14 18.42
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
122  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114
2 1.75
2 1.75
6 5.26
6 5.26
5 4.39
93 81.58
21 18.42%
123  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 117
6 5.13
4 3.42
4 3.42
5 4.27
2 1.71
96 82.05
21 17.95%
124  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 39
2 5.13
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
125  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 106
6 5.66
3 2.83
10 9.43
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
126  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
127  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
128  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58
6 10.34
0 0.00
1 1.72
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
129  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 105
8 7.62
1 0.95
7 6.67
1 0.95
1 0.95
87 82.86
18 17.14%
130  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 115
8 6.96
0 0.00
11 9.57
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
131  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 43
2 4.65
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
132  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75
4 5.33
3 4.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
133  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
134  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
135  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
0 0.00
7 6.36
93 84.55
17 15.45%
136  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
137  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 91
10 10.99
3 3.30
1 1.10
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
138  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 73
1 1.37
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
139  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 101
8 7.92
3 2.97
4 3.96
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
140  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
141  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 95
5 5.26
1 1.05
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
142  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
143  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 89
5 5.62
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
144  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
145  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 70
6 8.57
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
146  โรงเรียนบ้านหัวนา 85
5 5.88
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
147  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 100
3 3.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
148  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
149  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
150  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
2 6.67
26 86.67
4 13.33%
151  โรงเรียนบ้านลาน 121
4 3.31
3 2.48
6 4.96
3 2.48
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
152  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
153  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
154  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
155  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 90
5 5.56
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
156  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
157  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 116
1 0.86
0 0.00
13 11.21
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
158  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
159  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
160  โรงเรียนบ้านโนนข่า 104
4 3.85
1 0.96
4 3.85
0 0.00
3 2.88
92 88.46
12 11.54%
161  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
162  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 163
1 0.61
11 6.75
5 3.07
0 0.00
1 0.61
145 88.96
18 11.04%
163  โรงเรียนบ้านโกน้อย 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
164  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 76
3 3.95
0 0.00
4 5.26
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
165  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 67
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
1 1.49
60 89.55
7 10.45%
166  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 117
3 2.56
2 1.71
7 5.98
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
167  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 96
5 5.21
2 2.08
0 0.00
1 1.04
1 1.04
87 90.63
9 9.38%
169  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
170  โรงเรียนบ้านสว่าง 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
1 1.30
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
171  โรงเรียนบ้านโสกนาค 90
3 3.33
1 1.11
3 3.33
0 0.00
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
172  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 110
3 2.73
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
173  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
1 0.73
4 2.92
6 4.38
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
174  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
2 3.13
59 92.19
5 7.81%
175  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 142
7 4.93
0 0.00
3 2.11
1 0.70
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
176  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 79
2 2.53
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
177  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
178  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 117
0 0.00
2 1.71
6 5.13
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
179  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
180  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
181  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
182  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 114
1 0.88
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
183  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
31 93.94
2 6.06%
184  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
185  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
186  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
187  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
188  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
189  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 50
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
191  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
192  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
193  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 101
2 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.99
98 97.03
3 2.97%
194  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
1 0.93
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
195  โรงเรียนบ้านวังแคน 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
196  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 118
1 0.85
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
197  โรงเรียนบ้านบัว 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
198  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 87
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
199  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 177
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
177 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,934 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,751 9.25
เตี้ย  919 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,717 9.07
ผอมและเตี้ย  650 3.43
อ้วนและเตี้ย  621 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,276 70.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,658 คน


29.88%


Powered By www.thaieducation.net