ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 136
84 61.76
11 8.09
8 5.88
11 8.09
22 16.18
0 0.00
136 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียน 57
15 26.32
12 21.05
20 35.09
4 7.02
6 10.53
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 101
35 34.65
24 23.76
19 18.81
10 9.90
13 12.87
0 0.00
101 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 10
5 50.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
5  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 46
15 32.61
10 21.74
11 23.91
7 15.22
0 0.00
3 6.52
43 93.48%
6  โรงเรียนบ้านช่อผกา 278
79 28.42
64 23.02
38 13.67
46 16.55
0 0.00
51 18.35
227 81.65%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 99
11 11.11
17 17.17
13 13.13
17 17.17
19 19.19
22 22.22
77 77.78%
8  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 36
8 22.22
7 19.44
7 19.44
3 8.33
3 8.33
8 22.22
28 77.78%
9  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 132
39 29.55
15 11.36
17 12.88
26 19.70
0 0.00
35 26.52
97 73.48%
10  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
37 66.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
15 26.79
41 73.21%
11  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 319
46 14.42
91 28.53
58 18.18
16 5.02
17 5.33
91 28.53
228 71.47%
12  โรงเรียนบ้านโคกระกา 128
26 20.31
13 10.16
8 6.25
39 30.47
4 3.13
38 29.69
90 70.31%
13  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 249
57 22.89
46 18.47
9 3.61
37 14.86
6 2.41
94 37.75
155 62.25%
14  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 163
30 18.40
11 6.75
16 9.82
33 20.25
3 1.84
70 42.94
93 57.06%
15  โรงเรียนบ้านสระคูณ 96
21 21.88
14 14.58
4 4.17
14 14.58
0 0.00
43 44.79
53 55.21%
16  โรงเรียนวัดละลวด 253
39 15.42
28 11.07
38 15.02
26 10.28
7 2.77
115 45.45
138 54.55%
17  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 87
10 11.49
12 13.79
13 14.94
6 6.90
4 4.60
42 48.28
45 51.72%
18  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 239
6 2.51
23 9.62
20 8.37
29 12.13
43 17.99
118 49.37
121 50.63%
19  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 50
7 14.00
11 22.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
20  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 123
35 28.46
4 3.25
13 10.57
7 5.69
0 0.00
64 52.03
59 47.97%
21  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 298
77 25.84
36 12.08
13 4.36
11 3.69
5 1.68
156 52.35
142 47.65%
22  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 59
10 16.95
7 11.86
0 0.00
7 11.86
4 6.78
31 52.54
28 47.46%
23  โรงเรียนบ้านสมสนุก 114
10 8.77
32 28.07
5 4.39
0 0.00
6 5.26
61 53.51
53 46.49%
24  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 84
15 17.86
10 11.90
12 14.29
1 1.19
1 1.19
45 53.57
39 46.43%
25  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
7 9.46
6 8.11
40 54.05
34 45.95%
26  โรงเรียนบ้านสวายจีก 207
37 17.87
11 5.31
40 19.32
6 2.90
0 0.00
113 54.59
94 45.41%
27  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 81
15 18.52
10 12.35
10 12.35
1 1.23
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
28  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 97
7 7.22
5 5.15
16 16.49
7 7.22
7 7.22
55 56.70
42 43.30%
29  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 109
16 14.68
6 5.50
10 9.17
5 4.59
10 9.17
62 56.88
47 43.12%
30  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 143
9 6.29
23 16.08
18 12.59
5 3.50
6 4.20
82 57.34
61 42.66%
31  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 176
26 14.77
17 9.66
19 10.80
8 4.55
5 2.84
101 57.39
75 42.61%
32  โรงเรียนบ้านหนองไทร 165
30 18.18
16 9.70
10 6.06
13 7.88
0 0.00
96 58.18
69 41.82%
33  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1180
129 10.93
72 6.10
222 18.81
48 4.07
15 1.27
694 58.81
486 41.19%
34  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
8 6.56
5 4.10
72 59.02
50 40.98%
35  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 108
24 22.22
18 16.67
2 1.85
0 0.00
0 0.00
64 59.26
44 40.74%
36  โรงเรียนพระครูวิทยา 194
20 10.31
14 7.22
29 14.95
16 8.25
0 0.00
115 59.28
79 40.72%
37  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 86
8 9.30
8 9.30
11 12.79
2 2.33
6 6.98
51 59.30
35 40.70%
38  โรงเรียนบ้านประคอง 195
8 4.10
10 5.13
16 8.21
18 9.23
26 13.33
117 60.00
78 40.00%
39  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 103
20 19.42
3 2.91
4 3.88
11 10.68
3 2.91
62 60.19
41 39.81%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 267
27 10.11
30 11.24
25 9.36
12 4.49
10 3.75
163 61.05
104 38.95%
41  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 72
5 6.94
4 5.56
13 18.06
2 2.78
4 5.56
44 61.11
28 38.89%
42  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 77
7 9.09
7 9.09
4 5.19
11 14.29
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
43  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 32
4 12.50
3 9.38
2 6.25
3 9.38
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
44  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 139
15 10.79
11 7.91
20 14.39
5 3.60
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
45  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 96
7 7.29
9 9.38
9 9.38
7 7.29
3 3.13
61 63.54
35 36.46%
46  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 428
57 13.32
36 8.41
54 12.62
5 1.17
2 0.47
274 64.02
154 35.98%
47  โรงเรียนบ้านหนองโสน 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
4 11.76
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
48  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 177
25 14.12
20 11.30
13 7.34
2 1.13
2 1.13
115 64.97
62 35.03%
49  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 316
31 9.81
22 6.96
20 6.33
23 7.28
13 4.11
207 65.51
109 34.49%
50  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 297
49 16.50
24 8.08
20 6.73
9 3.03
0 0.00
195 65.66
102 34.34%
51  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 103
5 4.85
7 6.80
22 21.36
0 0.00
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
52  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 89
12 13.48
4 4.49
11 12.36
0 0.00
2 2.25
60 67.42
29 32.58%
53  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 123
23 18.70
10 8.13
7 5.69
0 0.00
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
54  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 195
30 15.38
16 8.21
16 8.21
1 0.51
0 0.00
132 67.69
63 32.31%
55  โรงเรียนบ้านพะไล 62
1 1.61
12 19.35
6 9.68
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
56  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 109
6 5.50
9 8.26
20 18.35
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
57  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 50
5 10.00
0 0.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
58  โรงเรียนบ้านม่วง 133
15 11.28
12 9.02
13 9.77
2 1.50
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
59  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 92
13 14.13
0 0.00
14 15.22
2 2.17
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
60  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 439
96 21.87
0 0.00
36 8.20
6 1.37
0 0.00
301 68.56
138 31.44%
61  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 172
14 8.14
9 5.23
15 8.72
9 5.23
7 4.07
118 68.60
54 31.40%
62  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 257
16 6.23
17 6.61
36 14.01
7 2.72
4 1.56
177 68.87
80 31.13%
63  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
3 6.12
5 10.20
34 69.39
15 30.61%
64  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
13 18.06
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
65  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 79
9 11.39
9 11.39
1 1.27
5 6.33
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
66  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 186
13 6.99
15 8.06
13 6.99
9 4.84
6 3.23
130 69.89
56 30.11%
67  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
14 15.05
8 8.60
4 4.30
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
68  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 94
8 8.51
0 0.00
18 19.15
2 2.13
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 131
17 12.98
7 5.34
10 7.63
4 3.05
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
70  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 70
10 14.29
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
71  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 118
7 5.93
7 5.93
15 12.71
2 1.69
1 0.85
86 72.88
32 27.12%
72  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 96
17 17.71
2 2.08
6 6.25
1 1.04
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
73  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 122
8 6.56
11 9.02
12 9.84
0 0.00
2 1.64
89 72.95
33 27.05%
74  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 274
19 6.93
0 0.00
55 20.07
0 0.00
0 0.00
200 72.99
74 27.01%
75  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 163
21 12.88
9 5.52
1 0.61
10 6.13
3 1.84
119 73.01
44 26.99%
76  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 45
3 6.67
3 6.67
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
77  โรงเรียนวิมลวิทยา 144
20 13.89
10 6.94
4 2.78
2 1.39
2 1.39
106 73.61
38 26.39%
78  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
14 12.28
16 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
79  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
80  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 96
6 6.25
4 4.17
14 14.58
1 1.04
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
81  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 100
13 13.00
0 0.00
7 7.00
4 4.00
2 2.00
74 74.00
26 26.00%
82  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 278
19 6.83
11 3.96
17 6.12
15 5.40
9 3.24
207 74.46
71 25.54%
83  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 187
15 8.02
12 6.42
4 2.14
0 0.00
16 8.56
140 74.87
47 25.13%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
85  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 57
4 7.02
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
86  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 356
9 2.53
13 3.65
36 10.11
12 3.37
13 3.65
273 76.69
83 23.31%
87  โรงเรียนบ้านหลักเขต 251
20 7.97
13 5.18
6 2.39
13 5.18
6 2.39
193 76.89
58 23.11%
88  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
4 5.13
5 6.41
7 8.97
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
89  โรงเรียนบ้านฝ้าย 57
10 17.54
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
90  โรงเรียนบ้านยาง 220
17 7.73
3 1.36
27 12.27
3 1.36
0 0.00
170 77.27
50 22.73%
91  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 141
14 9.93
3 2.13
12 8.51
2 1.42
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
92  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 73
4 5.48
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
93  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
5 7.81
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
94  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 55
5 9.09
2 3.64
2 3.64
1 1.82
2 3.64
43 78.18
12 21.82%
95  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
96  โรงเรียนบ้านมะค่า 42
0 0.00
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
97  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
98  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 248
13 5.24
0 0.00
24 9.68
13 5.24
2 0.81
196 79.03
52 20.97%
99  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 159
13 8.18
4 2.52
6 3.77
6 3.77
4 2.52
126 79.25
33 20.75%
100  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 107
7 6.54
11 10.28
4 3.74
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
101  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 230
23 10.00
10 4.35
9 3.91
2 0.87
3 1.30
183 79.57
47 20.43%
102  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 187
13 6.95
0 0.00
10 5.35
4 2.14
11 5.88
149 79.68
38 20.32%
103  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 150
5 3.33
6 4.00
19 12.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
104  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 126
4 3.17
3 2.38
15 11.90
3 2.38
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
105  โรงเรียนบ้านถาวร 144
4 2.78
6 4.17
12 8.33
5 3.47
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
106  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 103
1 0.97
3 2.91
16 15.53
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 374
17 4.55
39 10.43
9 2.41
7 1.87
0 0.00
302 80.75
72 19.25%
108  โรงเรียนบ้านโคกวัด 198
0 0.00
0 0.00
16 8.08
22 11.11
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
109  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 137
14 10.22
4 2.92
7 5.11
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
110  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 111
3 2.70
4 3.60
14 12.61
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
111  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 64
1 1.56
3 4.69
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
112  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 375
15 4.00
5 1.33
37 9.87
2 0.53
11 2.93
305 81.33
70 18.67%
113  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 129
5 3.88
3 2.33
16 12.40
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
114  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 141
9 6.38
8 5.67
9 6.38
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
115  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 131
6 4.58
5 3.82
7 5.34
5 3.82
1 0.76
107 81.68
24 18.32%
116  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
4 4.88
5 6.10
6 7.32
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
117  โรงเรียนบ้านร่มไทร 115
6 5.22
1 0.87
13 11.30
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
118  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 66
7 10.61
2 3.03
3 4.55
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
119  โรงเรียนบ้านสารภี 89
5 5.62
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
120  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 136
5 3.68
4 2.94
10 7.35
4 2.94
1 0.74
112 82.35
24 17.65%
121  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
17 9.04
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
122  โรงเรียนบ้านสระเกษ 57
2 3.51
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
123  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 63
8 12.70
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
124  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 178
10 5.62
3 1.69
3 1.69
2 1.12
13 7.30
147 82.58
31 17.42%
125  โรงเรียนวัดกะทิง 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
126  โรงเรียนบ้านพลวง 112
4 3.57
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
127  โรงเรียนบ้านดงเย็น 65
2 3.08
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
128  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 71
3 4.23
3 4.23
2 2.82
2 2.82
2 2.82
59 83.10
12 16.90%
129  โรงเรียนบ้านตะโก 282
20 7.09
8 2.84
15 5.32
4 1.42
0 0.00
235 83.33
47 16.67%
130  โรงเรียนบ้านหนองแวง 138
5 3.62
1 0.72
16 11.59
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
131  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 107
1 0.93
1 0.93
13 12.15
2 1.87
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
132  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 222
18 8.11
2 0.90
15 6.76
0 0.00
0 0.00
187 84.23
35 15.77%
133  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 115
8 6.96
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
134  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 535
18 3.36
23 4.30
34 6.36
8 1.50
0 0.00
452 84.49
83 15.51%
135  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 95
6 6.32
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
137  โรงเรียนบ้านกวางงอย 90
2 2.22
5 5.56
4 4.44
2 2.22
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
138  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 112
6 5.36
4 3.57
3 2.68
0 0.00
3 2.68
96 85.71
16 14.29%
139  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 84
2 2.38
2 2.38
3 3.57
3 3.57
2 2.38
72 85.71
12 14.29%
140  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102
1 0.98
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
141  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 240
10 4.17
16 6.67
6 2.50
0 0.00
0 0.00
208 86.67
32 13.33%
142  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
4 3.96
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
143  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 112
1 0.89
2 1.79
3 2.68
4 3.57
4 3.57
98 87.50
14 12.50%
144  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
0 0.00
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
145  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 73
4 5.48
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
146  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
147  โรงเรียนบ้านนากลาง 132
4 3.03
7 5.30
5 3.79
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
148  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
2 1.61
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
149  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 193
2 1.04
5 2.59
16 8.29
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
150  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 206
13 6.31
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 88.35
24 11.65%
151  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
152  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
153  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.18
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
154  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
5 4.63
3 2.78
3 2.78
1 0.93
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
155  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 90
8 8.89
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
156  โรงเรียนบ้านโนนแดง 160
8 5.00
2 1.25
6 3.75
1 0.63
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
157  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 179
2 1.12
3 1.68
9 5.03
2 1.12
2 1.12
161 89.94
18 10.06%
158  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 132
3 2.27
1 0.76
5 3.79
2 1.52
2 1.52
119 90.15
13 9.85%
159  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 123
5 4.07
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
160  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 116
2 1.72
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
161  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
3 4.05
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
162  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 64
6 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
163  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 151
6 3.97
3 1.99
4 2.65
1 0.66
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
164  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 141
2 1.42
2 1.42
6 4.26
2 1.42
1 0.71
128 90.78
13 9.22%
165  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 165
1 0.61
2 1.21
12 7.27
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
166  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 154
4 2.60
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
167  โรงเรียนวัดโคกล่าม 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
168  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 214
0 0.00
0 0.00
19 8.88
0 0.00
0 0.00
195 91.12
19 8.88%
169  โรงเรียนบ้านสนวน 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
170  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
171  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
1 1.06
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
172  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 83
5 6.02
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
173  โรงเรียนวัดบ้านรุน 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
174  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 238
0 0.00
4 1.68
6 2.52
3 1.26
1 0.42
224 94.12
14 5.88%
175  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
177  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
178  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
179  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 218
2 0.92
2 0.92
3 1.38
0 0.00
0 0.00
211 96.79
7 3.21%
180  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 199
2 1.01
4 2.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
193 96.98
6 3.02%
181  โรงเรียนบ้านหนองม้า 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
3 1.95
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
182  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 121
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
183  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
184  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านง้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,348 8.99
เตี้ย  1,441 5.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,205 8.44
ผอมและเตี้ย  874 3.34
อ้วนและเตี้ย  436 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,825 72.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,304 คน


27.95%


Powered By www.thaieducation.net