ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 97
44 45.36
22 22.68
28 28.87
0 0.00
3 3.09
0 0.00
97 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 127
26 20.47
29 22.83
28 22.05
17 13.39
27 21.26
0 0.00
127 100.00%
3  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 47
9 19.15
7 14.89
24 51.06
7 14.89
0 0.00
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 48
18 37.50
5 10.42
14 29.17
10 20.83
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
5  โรงเรียนวัดหนองปลิง 99
10 10.10
29 29.29
20 20.20
11 11.11
15 15.15
14 14.14
85 85.86%
6  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 336
102 30.36
48 14.29
67 19.94
28 8.33
13 3.87
78 23.21
258 76.79%
7  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 201
16 7.96
29 14.43
14 6.97
45 22.39
43 21.39
54 26.87
147 73.13%
8  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 278
54 19.42
35 12.59
38 13.67
24 8.63
13 4.68
114 41.01
164 58.99%
9  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 182
26 14.29
17 9.34
32 17.58
14 7.69
18 9.89
75 41.21
107 58.79%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 140
14 10.00
6 4.29
14 10.00
20 14.29
20 14.29
66 47.14
74 52.86%
11  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 75
6 8.00
9 12.00
7 9.33
6 8.00
10 13.33
37 49.33
38 50.67%
12  โรงเรียนวัดหนองผักชี 89
13 14.61
11 12.36
21 23.60
0 0.00
0 0.00
44 49.44
45 50.56%
13  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 362
17 4.70
29 8.01
50 13.81
46 12.71
40 11.05
180 49.72
182 50.28%
14  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 86
3 3.49
12 13.95
8 9.30
12 13.95
8 9.30
43 50.00
43 50.00%
15  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 75
12 16.00
1 1.33
13 17.33
0 0.00
10 13.33
39 52.00
36 48.00%
16  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 801
93 11.61
14 1.75
92 11.49
93 11.61
92 11.49
417 52.06
384 47.94%
17  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 67
16 23.88
4 5.97
9 13.43
3 4.48
0 0.00
35 52.24
32 47.76%
18  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 67
10 14.93
7 10.45
14 20.90
0 0.00
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
19  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 247
6 2.43
18 7.29
24 9.72
24 9.72
42 17.00
133 53.85
114 46.15%
20  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 132
3 2.27
3 2.27
29 21.97
6 4.55
15 11.36
76 57.58
56 42.42%
21  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 106
15 14.15
8 7.55
21 19.81
0 0.00
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
22  โรงเรียนบ้านคลองไทร 70
0 0.00
1 1.43
15 21.43
0 0.00
13 18.57
41 58.57
29 41.43%
23  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 143
4 2.80
8 5.59
35 24.48
12 8.39
0 0.00
84 58.74
59 41.26%
24  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 392
9 2.30
13 3.32
52 13.27
22 5.61
65 16.58
231 58.93
161 41.07%
25  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 62
5 8.06
3 4.84
3 4.84
8 12.90
6 9.68
37 59.68
25 40.32%
26  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 274
35 12.77
11 4.01
47 17.15
10 3.65
6 2.19
165 60.22
109 39.78%
27  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 76
8 10.53
0 0.00
14 18.42
8 10.53
0 0.00
46 60.53
30 39.47%
28  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 51
5 9.80
1 1.96
11 21.57
2 3.92
1 1.96
31 60.78
20 39.22%
29  โรงเรียนวัดโพนทอง 51
5 9.80
0 0.00
6 11.76
4 7.84
5 9.80
31 60.78
20 39.22%
30  โรงเรียนวัดลำบัว 175
13 7.43
9 5.14
7 4.00
22 12.57
16 9.14
108 61.71
67 38.29%
31  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 37
4 10.81
0 0.00
9 24.32
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
32  โรงเรียนวัดบุรีการาม 104
14 13.46
18 17.31
7 6.73
0 0.00
0 0.00
65 62.50
39 37.50%
33  โรงเรียนวัดบึงไม้ 147
9 6.12
12 8.16
26 17.69
3 2.04
5 3.40
92 62.59
55 37.41%
34  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 228
16 7.02
24 10.53
35 15.35
10 4.39
0 0.00
143 62.72
85 37.28%
35  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 80
4 5.00
0 0.00
22 27.50
3 3.75
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
36  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 234
26 11.11
7 2.99
34 14.53
6 2.56
10 4.27
151 64.53
83 35.47%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 332
18 5.42
10 3.01
58 17.47
28 8.43
0 0.00
218 65.66
114 34.34%
38  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 167
21 12.57
7 4.19
11 6.59
9 5.39
9 5.39
110 65.87
57 34.13%
39  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 311
32 10.29
24 7.72
42 13.50
6 1.93
1 0.32
206 66.24
105 33.76%
40  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 110
12 10.91
5 4.55
15 13.64
4 3.64
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
41  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 46
8 17.39
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
42  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 703
80 11.38
51 7.25
76 10.81
8 1.14
10 1.42
478 67.99
225 32.01%
43  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 67
4 5.97
1 1.49
7 10.45
9 13.43
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
44  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 86
9 10.47
4 4.65
7 8.14
6 6.98
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
45  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 175
14 8.00
15 8.57
23 13.14
0 0.00
0 0.00
123 70.29
52 29.71%
46  โรงเรียนวัดหนองครก 146
9 6.16
3 2.05
15 10.27
13 8.90
3 2.05
103 70.55
43 29.45%
47  โรงเรียนวัดบ้านดอน 170
16 9.41
4 2.35
23 13.53
4 2.35
3 1.76
120 70.59
50 29.41%
48  โรงเรียนบ้านหัวถนน 65
4 6.15
2 3.08
10 15.38
3 4.62
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
49  โรงเรียนบ้านท่าพลู 118
6 5.08
7 5.93
20 16.95
1 0.85
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
50  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 144
8 5.56
4 2.78
21 14.58
8 5.56
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
51  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 139
8 5.76
1 0.72
21 15.11
9 6.47
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
52  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 118
13 11.02
3 2.54
17 14.41
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
53  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 144
7 4.86
11 7.64
11 7.64
11 7.64
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
54  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 545
18 3.30
21 3.85
72 13.21
39 7.16
0 0.00
395 72.48
150 27.52%
55  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 234
11 4.70
15 6.41
34 14.53
4 1.71
0 0.00
170 72.65
64 27.35%
56  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 148
4 2.70
9 6.08
22 14.86
5 3.38
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
57  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 142
7 4.93
12 8.45
17 11.97
2 1.41
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
58  โรงเรียนวัดชำผักแพว 195
12 6.15
6 3.08
28 14.36
4 2.05
2 1.03
143 73.33
52 26.67%
59  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 68
5 7.35
0 0.00
8 11.76
5 7.35
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
60  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 65
3 4.62
3 4.62
11 16.92
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
61  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 96
1 1.04
0 0.00
24 25.00
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
62  โรงเรียนบ้านซับบอน 108
10 9.26
3 2.78
15 13.89
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
63  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 86
4 4.65
4 4.65
4 4.65
6 6.98
4 4.65
64 74.42
22 25.58%
64  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 47
1 2.13
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
65  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 256
9 3.52
5 1.95
41 16.02
8 3.13
1 0.39
192 75.00
64 25.00%
66  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 389
21 5.40
9 2.31
50 12.85
16 4.11
0 0.00
293 75.32
96 24.68%
67  โรงเรียนบ้านซับพริก 183
14 7.65
4 2.19
19 10.38
7 3.83
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
68  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 175
16 9.14
4 2.29
18 10.29
4 2.29
0 0.00
133 76.00
42 24.00%
69  โรงเรียนวัดหนองโรง 101
8 7.92
5 4.95
7 6.93
2 1.98
2 1.98
77 76.24
24 23.76%
70  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 55
2 3.64
1 1.82
8 14.55
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
71  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 102
3 2.94
10 9.80
11 10.78
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
72  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 803
34 4.23
27 3.36
48 5.98
32 3.99
47 5.85
615 76.59
188 23.41%
73  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 141
1 0.71
0 0.00
30 21.28
2 1.42
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 202
7 3.47
13 6.44
26 12.87
0 0.00
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
75  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 154
20 12.99
3 1.95
6 3.90
6 3.90
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
76  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 97
7 7.22
0 0.00
15 15.46
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
77  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 84
3 3.57
1 1.19
12 14.29
2 2.38
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
78  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 62
3 4.84
2 3.23
7 11.29
2 3.23
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
79  โรงเรียนวัดโคกกรุง 266
14 5.26
7 2.63
36 13.53
2 0.75
0 0.00
207 77.82
59 22.18%
80  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 249
13 5.22
5 2.01
28 11.24
9 3.61
0 0.00
194 77.91
55 22.09%
81  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 563
18 3.20
12 2.13
68 12.08
10 1.78
12 2.13
443 78.69
120 21.31%
82  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 67
0 0.00
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
83  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48
2 4.17
3 6.25
4 8.33
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
84  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 261
19 7.28
10 3.83
25 9.58
0 0.00
0 0.00
207 79.31
54 20.69%
85  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 129
5 3.88
8 6.20
12 9.30
1 0.78
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
86  โรงเรียนวัดคลองห้า 121
4 3.31
8 6.61
5 4.13
2 1.65
5 4.13
97 80.17
24 19.83%
87  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 249
15 6.02
2 0.80
32 12.85
0 0.00
0 0.00
200 80.32
49 19.68%
88  โรงเรียนวัดนาบุญ 241
12 4.98
4 1.66
8 3.32
13 5.39
9 3.73
195 80.91
46 19.09%
89  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 136
16 11.76
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
90  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 88
6 6.82
5 5.68
5 5.68
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
91  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
92  โรงเรียนบ้านช่อง 64
3 4.69
3 4.69
4 6.25
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
93  โรงเรียนวัดโคกกลาง 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
94  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
95  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 128
6 4.69
4 3.13
11 8.59
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
96  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 124
7 5.65
1 0.81
12 9.68
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
97  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 83
3 3.61
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
98  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 78
2 2.56
1 1.28
8 10.26
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
99  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 78
0 0.00
0 0.00
11 14.10
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
100  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 95
4 4.21
3 3.16
7 7.37
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
101  โรงเรียนบ้านหลังเขา 138
3 2.17
3 2.17
7 5.07
4 2.90
3 2.17
118 85.51
20 14.49%
102  โรงเรียนวัดเตาปูน 210
6 2.86
3 1.43
16 7.62
2 0.95
3 1.43
180 85.71
30 14.29%
103  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 169
6 3.55
17 10.06
1 0.59
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
104  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 914
30 3.28
18 1.97
72 7.88
8 0.88
0 0.00
786 86.00
128 14.00%
105  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 101
0 0.00
2 1.98
10 9.90
0 0.00
2 1.98
87 86.14
14 13.86%
106  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 144
4 2.78
4 2.78
11 7.64
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
107  โรงเรียนบ้านบางกง 316
7 2.22
2 0.63
27 8.54
4 1.27
1 0.32
275 87.03
41 12.97%
108  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 140
8 5.71
4 2.86
5 3.57
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
109  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 174
0 0.00
3 1.72
15 8.62
1 0.57
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
110  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.64
75 90.36
8 9.64%
111  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
112  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
1 1.32
2 2.63
69 90.79
7 9.21%
113  โรงเรียนวัดบ้านลาด 91
4 4.40
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
114  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 185
6 3.24
0 0.00
10 5.41
0 0.00
0 0.00
169 91.35
16 8.65%
115  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 81
1 1.23
0 0.00
1 1.23
0 0.00
5 6.17
74 91.36
7 8.64%
116  โรงเรียนวัดปากน้ำ 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
117  โรงเรียนวัดบ้านจาน 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
118  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 120
3 2.50
1 0.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
119  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 139
5 3.60
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
120  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 325
10 3.08
2 0.62
8 2.46
3 0.92
0 0.00
302 92.92
23 7.08%
121  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
122  โรงเรียนวัดขอนหอม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
123  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
3 3.03
93 93.94
6 6.06%
124  โรงเรียนวัดบ้านดง 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
2 2.99
63 94.03
4 5.97%
125  โรงเรียนวัดคำพราน 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
126  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 141
2 1.42
0 0.00
5 3.55
0 0.00
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
127  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 109
0 0.00
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
128  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
2 1.83
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
129  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 275
3 1.09
2 0.73
5 1.82
2 0.73
0 0.00
263 95.64
12 4.36%
130  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.16
84 97.67
2 2.33%
131  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 356
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
356 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,869 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,431 6.54
เตี้ย  905 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 10.84
ผอมและเตี้ย  813 3.72
อ้วนและเตี้ย  637 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,712 71.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,157 คน


28.15%


Powered By www.thaieducation.net