ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 84
42 50.00
0 0.00
42 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00%
2  โรงเรียนวัดโปรยฝน 65
7 10.77
9 13.85
25 38.46
24 36.92
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
3  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 88
8 9.09
8 9.09
20 22.73
14 15.91
25 28.41
13 14.77
75 85.23%
4  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 176
33 18.75
13 7.39
59 33.52
11 6.25
31 17.61
29 16.48
147 83.52%
5  โรงเรียนวัดสระบัว 409
37 9.05
30 7.33
97 23.72
19 4.65
39 9.54
187 45.72
222 54.28%
6  โรงเรียนวัดสุวรรณ 233
27 11.59
18 7.73
10 4.29
47 20.17
23 9.87
108 46.35
125 53.65%
7  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 395
45 11.39
20 5.06
71 17.97
11 2.78
34 8.61
214 54.18
181 45.82%
8  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 377
41 10.88
31 8.22
60 15.92
15 3.98
12 3.18
218 57.82
159 42.18%
9  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 155
10 6.45
11 7.10
17 10.97
7 4.52
17 10.97
93 60.00
62 40.00%
10  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103
8 7.77
13 12.62
17 16.50
2 1.94
1 0.97
62 60.19
41 39.81%
11  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 35
3 8.57
2 5.71
6 17.14
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
12  โรงเรียนวัดนาบุญ 384
22 5.73
18 4.69
38 9.90
1 0.26
60 15.63
245 63.80
139 36.20%
13  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 180
16 8.89
13 7.22
35 19.44
0 0.00
0 0.00
116 64.44
64 35.56%
14  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 60
7 11.67
1 1.67
9 15.00
2 3.33
2 3.33
39 65.00
21 35.00%
15  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 69
6 8.70
1 1.45
16 23.19
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
16  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 402
14 3.48
44 10.95
71 17.66
0 0.00
0 0.00
273 67.91
129 32.09%
17  โรงเรียนวัดปทุมนายก 188
13 6.91
7 3.72
36 19.15
4 2.13
0 0.00
128 68.09
60 31.91%
18  โรงเรียนวัดอดิศร 86
6 6.98
1 1.16
17 19.77
3 3.49
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
19  โรงเรียนวัดพืชอุดม 139
9 6.47
15 10.79
18 12.95
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
20  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1134
77 6.79
59 5.20
163 14.37
30 2.65
9 0.79
796 70.19
338 29.81%
21  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 249
7 2.81
52 20.88
12 4.82
1 0.40
0 0.00
177 71.08
72 28.92%
22  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1632
67 4.11
49 3.00
248 15.20
36 2.21
67 4.11
1165 71.38
467 28.62%
23  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 605
30 4.96
14 2.31
92 15.21
9 1.49
17 2.81
443 73.22
162 26.78%
24  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 128
6 4.69
7 5.47
10 7.81
7 5.47
2 1.56
96 75.00
32 25.00%
25  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 368
11 2.99
18 4.89
57 15.49
0 0.00
3 0.82
279 75.82
89 24.18%
26  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 117
7 5.98
5 4.27
16 13.68
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
27  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 298
10 3.36
7 2.35
49 16.44
4 1.34
0 0.00
228 76.51
70 23.49%
28  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 316
24 7.59
15 4.75
33 10.44
2 0.63
0 0.00
242 76.58
74 23.42%
29  โรงเรียนวัดคลองชัน 743
64 8.61
28 3.77
40 5.38
21 2.83
16 2.15
574 77.25
169 22.75%
30  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 152
1 0.66
1 0.66
31 20.39
1 0.66
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
31  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 177
2 1.13
5 2.82
30 16.95
0 0.00
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
32  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 140
0 0.00
5 3.57
22 15.71
1 0.71
1 0.71
111 79.29
29 20.71%
33  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
34  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 874
33 3.78
19 2.17
115 13.16
4 0.46
2 0.23
701 80.21
173 19.79%
35  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 535
22 4.11
15 2.80
22 4.11
18 3.36
27 5.05
431 80.56
104 19.44%
36  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 171
6 3.51
6 3.51
19 11.11
0 0.00
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
37  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1715
31 1.81
36 2.10
186 10.85
19 1.11
33 1.92
1410 82.22
305 17.78%
38  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 192
10 5.21
5 2.60
12 6.25
5 2.60
0 0.00
160 83.33
32 16.67%
39  โรงเรียนวัดลานนา 100
0 0.00
0 0.00
13 13.00
3 3.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
40  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 70
5 7.14
0 0.00
2 2.86
4 5.71
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
41  โรงเรียนวัดธัญญะผล 249
7 2.81
6 2.41
5 2.01
13 5.22
8 3.21
210 84.34
39 15.66%
42  โรงเรียนชุมชนบึงบา 811
0 0.00
1 0.12
118 14.55
0 0.00
1 0.12
691 85.20
120 14.80%
43  โรงเรียนวัดเกตุประภา 557
14 2.51
21 3.77
23 4.13
12 2.15
11 1.97
476 85.46
81 14.54%
44  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 209
10 4.78
8 3.83
9 4.31
2 0.96
0 0.00
180 86.12
29 13.88%
45  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 481
19 3.95
12 2.49
23 4.78
12 2.49
0 0.00
415 86.28
66 13.72%
46  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 556
43 7.73
1 0.18
23 4.14
4 0.72
5 0.90
480 86.33
76 13.67%
47  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
38 2.93
42 3.24
35 2.70
30 2.31
32 2.47
1121 86.36
177 13.64%
48  โรงเรียนวัดโสภณาราม 137
11 8.03
0 0.00
7 5.11
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
49  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 190
15 7.89
3 1.58
6 3.16
0 0.00
0 0.00
166 87.37
24 12.63%
50  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 389
12 3.08
4 1.03
30 7.71
0 0.00
0 0.00
343 88.17
46 11.83%
51  โรงเรียนกลางคลองสิบ 189
7 3.70
3 1.59
9 4.76
0 0.00
2 1.06
168 88.89
21 11.11%
52  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 100
2 2.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
89 89.00
11 11.00%
53  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 116
2 1.72
2 1.72
8 6.90
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
54  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 195
3 1.54
4 2.05
6 3.08
3 1.54
0 0.00
179 91.79
16 8.21%
55  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1145
14 1.22
12 1.05
0 0.00
17 1.48
42 3.67
1060 92.58
85 7.42%
56  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 180
0 0.00
3 1.67
9 5.00
1 0.56
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
57  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 266
2 0.75
1 0.38
16 6.02
0 0.00
0 0.00
247 92.86
19 7.14%
58  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
59  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 707
5 0.71
3 0.42
16 2.26
10 1.41
9 1.27
664 93.92
43 6.08%
60  โรงเรียนวัดทศทิศ 138
2 1.45
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
61  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 344
3 0.87
0 0.00
13 3.78
0 0.00
0 0.00
328 95.35
16 4.65%
62  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 151
1 0.66
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
63  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
-3 -2.19
133 97.08
4 2.92%
64  โรงเรียนวัดแสงมณี 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
65  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 399
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
399 100.00
0 0.00%
66  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
67  โรงเรียนศาลาลอย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,497 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  985 4.38
เตี้ย  729 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,220 9.87
ผอมและเตี้ย  432 1.92
อ้วนและเตี้ย  529 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,602 78.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,895 คน


21.76%


Powered By www.thaieducation.net