ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 5
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 13
4 30.77
3 23.08
2 15.38
2 15.38
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 111
61 54.95
29 26.13
18 16.22
0 0.00
0 0.00
3 2.70
108 97.30%
4  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 64
30 46.88
10 15.63
6 9.38
2 3.13
0 0.00
16 25.00
48 75.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
4 5.71
3 4.29
16 22.86
7 10.00
19 27.14
21 30.00
49 70.00%
6  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 86
54 62.79
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
28 32.56
58 67.44%
7  โรงเรียนบ้านโนนโก 37
22 59.46
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
13 35.14
24 64.86%
8  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 250
55 22.00
24 9.60
14 5.60
49 19.60
14 5.60
94 37.60
156 62.40%
9  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 111
2 1.80
7 6.31
21 18.92
9 8.11
28 25.23
44 39.64
67 60.36%
10  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 155
22 14.19
17 10.97
25 16.13
20 12.90
7 4.52
64 41.29
91 58.71%
11  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 72
3 4.17
3 4.17
15 20.83
6 8.33
14 19.44
31 43.06
41 56.94%
12  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 196
31 15.82
25 12.76
27 13.78
16 8.16
12 6.12
85 43.37
111 56.63%
13  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 182
28 15.38
12 6.59
27 14.84
7 3.85
19 10.44
89 48.90
93 51.10%
14  โรงเรียนบ้านหนองแดน 159
23 14.47
19 11.95
17 10.69
15 9.43
6 3.77
79 49.69
80 50.31%
15  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 44
7 15.91
0 0.00
15 34.09
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
16  โรงเรียนบ้านปางขนุน 209
23 11.00
21 10.05
27 12.92
14 6.70
10 4.78
114 54.55
95 45.45%
17  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 117
9 7.69
5 4.27
12 10.26
13 11.11
13 11.11
65 55.56
52 44.44%
18  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 82
8 9.76
9 10.98
9 10.98
9 10.98
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
19  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1490
154 10.34
10 0.67
350 23.49
8 0.54
100 6.71
868 58.26
622 41.74%
20  โรงเรียนบ้านหนองโสน 131
23 17.56
13 9.92
14 10.69
4 3.05
0 0.00
77 58.78
54 41.22%
21  โรงเรียนบ้านช่องลม 34
4 11.76
3 8.82
2 5.88
2 5.88
3 8.82
20 58.82
14 41.18%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 203
7 3.45
14 6.90
19 9.36
18 8.87
24 11.82
121 59.61
82 40.39%
23  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 93
5 5.38
0 0.00
18 19.35
7 7.53
7 7.53
56 60.22
37 39.78%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 96
10 10.42
1 1.04
12 12.50
3 3.13
11 11.46
59 61.46
37 38.54%
25  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 125
17 13.60
8 6.40
22 17.60
0 0.00
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
26  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 97
10 10.31
12 12.37
5 5.15
6 6.19
3 3.09
61 62.89
36 37.11%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
28  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 81
5 6.17
6 7.41
8 9.88
5 6.17
5 6.17
52 64.20
29 35.80%
29  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
13 15.85
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
30  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 43
6 13.95
6 13.95
1 2.33
1 2.33
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
31  โรงเรียนบ้านทรายทอง 75
6 8.00
6 8.00
11 14.67
2 2.67
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
32  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
33  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 125
21 16.80
0 0.00
2 1.60
0 0.00
20 16.00
82 65.60
43 34.40%
34  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
1 1.54
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
35  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 157
26 16.56
7 4.46
11 7.01
6 3.82
2 1.27
105 66.88
52 33.12%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 103
10 9.71
8 7.77
14 13.59
1 0.97
1 0.97
69 66.99
34 33.01%
37  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
7 4.79
10 6.85
4 2.74
17 11.64
10 6.85
98 67.12
48 32.88%
38  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 226
14 6.19
7 3.10
14 6.19
17 7.52
21 9.29
153 67.70
73 32.30%
39  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 84
2 2.38
5 5.95
9 10.71
2 2.38
9 10.71
57 67.86
27 32.14%
40  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 127
3 2.36
8 6.30
27 21.26
0 0.00
1 0.79
88 69.29
39 30.71%
41  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 41
5 12.20
7 17.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
42  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 69
10 14.49
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
43  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 73
2 2.74
9 12.33
10 13.70
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
44  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 109
8 7.34
7 6.42
5 4.59
5 4.59
6 5.50
78 71.56
31 28.44%
45  โรงเรียนบ้านวังชมภู 93
5 5.38
0 0.00
20 21.51
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
46  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 93
3 3.23
4 4.30
18 19.35
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
47  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
48  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 172
12 6.98
9 5.23
24 13.95
1 0.58
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
49  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 135
13 9.63
7 5.19
4 2.96
5 3.70
7 5.19
99 73.33
36 26.67%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
5 3.16
5 3.16
29 18.35
3 1.90
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
51  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 193
30 15.54
2 1.04
6 3.11
10 5.18
3 1.55
142 73.58
51 26.42%
52  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 217
51 23.50
2 0.92
1 0.46
2 0.92
1 0.46
160 73.73
57 26.27%
53  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 23
0 0.00
2 8.70
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
54  โรงเรียนบ้านหนองรี 108
11 10.19
6 5.56
3 2.78
6 5.56
2 1.85
80 74.07
28 25.93%
55  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 56
3 5.36
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
56  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 144
6 4.17
8 5.56
17 11.81
5 3.47
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
57  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
4 4.88
6 7.32
7 8.54
3 3.66
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
58  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 104
8 7.69
6 5.77
11 10.58
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
59  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 730
54 7.40
43 5.89
30 4.11
22 3.01
26 3.56
555 76.03
175 23.97%
60  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 172
8 4.65
12 6.98
8 4.65
4 2.33
9 5.23
131 76.16
41 23.84%
61  โรงเรียนบ้านไร่ดง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 23.81
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
62  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
12 10.71
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
63  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 70
3 4.29
5 7.14
4 5.71
3 4.29
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
64  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 250
9 3.60
22 8.80
24 9.60
1 0.40
0 0.00
194 77.60
56 22.40%
65  โรงเรียนบ้านพานทอง 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
2 2.78
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
66  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 194
6 3.09
5 2.58
31 15.98
1 0.52
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
67  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 59
3 5.08
3 5.08
5 8.47
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
68  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 531
12 2.26
33 6.21
40 7.53
9 1.69
22 4.14
415 78.15
116 21.85%
69  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 142
10 7.04
10 7.04
11 7.75
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
70  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
9 13.85
51 78.46
14 21.54%
71  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 135
6 4.44
5 3.70
12 8.89
2 1.48
4 2.96
106 78.52
29 21.48%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
3 7.14
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
73  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 103
3 2.91
6 5.83
8 7.77
5 4.85
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
74  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 216
6 2.78
11 5.09
27 12.50
2 0.93
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
75  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 81
1 1.23
2 2.47
12 14.81
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
76  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 43
2 4.65
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
77  โรงเรียนบ้านหัวยาง 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
78  โรงเรียนบ้านบางลาด 231
25 10.82
6 2.60
12 5.19
5 2.16
0 0.00
183 79.22
48 20.78%
79  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
4 2.99
6 4.48
16 11.94
0 0.00
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
80  โรงเรียนบ้านสมอโคน 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
81  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
82  โรงเรียนบ้านแคทอง 53
6 11.32
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
83  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 167
4 2.40
11 6.59
16 9.58
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
84  โรงเรียนบ้านวังทอง 154
7 4.55
5 3.25
12 7.79
4 2.60
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
85  โรงเรียนบ้านเทพนคร 139
8 5.76
4 2.88
13 9.35
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
86  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
87  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 179
16 8.94
5 2.79
9 5.03
1 0.56
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
88  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
89  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
11 6.63
0 0.00
11 6.63
4 2.41
2 1.20
138 83.13
28 16.87%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 84
4 4.76
3 3.57
3 3.57
3 3.57
1 1.19
70 83.33
14 16.67%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 152
11 7.24
6 3.95
2 1.32
5 3.29
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
92  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 70
0 0.00
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
93  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 150
5 3.33
12 8.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
94  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 99
4 4.04
0 0.00
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
95  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 130
7 5.38
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
96  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 100
2 2.00
4 4.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
97  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 72
3 4.17
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
98  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 116
6 5.17
0 0.00
4 3.45
5 4.31
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 124
5 4.03
1 0.81
4 3.23
3 2.42
4 3.23
107 86.29
17 13.71%
100  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 111
3 2.70
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
101  โรงเรียนบ้านตอรัง 126
7 5.56
3 2.38
7 5.56
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
102  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 210
7 3.33
5 2.38
5 2.38
5 2.38
6 2.86
182 86.67
28 13.33%
103  โรงเรียนบ้านไร่ 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
4 3.81
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
104  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
105  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 123
6 4.88
4 3.25
5 4.07
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
106  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 39
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
107  โรงเรียนบ้านลานหิน 139
8 5.76
3 2.16
6 4.32
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
108  โรงเรียนบ้านไทยทวี 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
109  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 124
2 1.61
6 4.84
6 4.84
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
110  โรงเรียนสหวิทยาคม 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
1 0.75
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
111  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 438
19 4.34
0 0.00
32 7.31
0 0.00
0 0.00
387 88.36
51 11.64%
112  โรงเรียนบ้านหนองกรด 70
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
113  โรงเรียนวัดโพธาราม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
114  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
115  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
116  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
117  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
118  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 168
4 2.38
3 1.79
7 4.17
1 0.60
0 0.00
153 91.07
15 8.93%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 103
3 2.91
1 0.97
3 2.91
0 0.00
2 1.94
94 91.26
9 8.74%
121  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 73
5 6.85
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
122  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 82
0 0.00
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
123  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
124  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
3 2.44
1 0.81
4 3.25
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
125  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135
8 5.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
127  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
128  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
129  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
130  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 148
1 0.68
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
131  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 130
3 2.31
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
132  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 105
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
102 97.14
3 2.86%
134  โรงเรียนบ้านเก่า 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
135  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
3 1.58
0 0.00
1 0.53
186 97.89
4 2.11%
136  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 117
1 0.85
1 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
137  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
138  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
139  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านจันทิมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,318 7.52
เตี้ย  674 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,616 9.22
ผอมและเตี้ย  442 2.52
อ้วนและเตี้ย  478 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,990 74.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,528 คน


25.85%


Powered By www.thaieducation.net