ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 5
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 13
4 30.77
3 23.08
2 15.38
2 15.38
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
15 18.29
15 18.29
26 31.71
20 24.39
4 4.88
2 2.44
80 97.56%
4  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 111
61 54.95
29 26.13
18 16.22
0 0.00
0 0.00
3 2.70
108 97.30%
5  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 64
30 46.88
10 15.63
6 9.38
2 3.13
0 0.00
16 25.00
48 75.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
4 5.71
3 4.29
16 22.86
7 10.00
19 27.14
21 30.00
49 70.00%
7  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 86
54 62.79
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
28 32.56
58 67.44%
8  โรงเรียนบ้านโนนโก 37
22 59.46
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
13 35.14
24 64.86%
9  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 150
43 28.67
23 15.33
7 4.67
22 14.67
0 0.00
55 36.67
95 63.33%
10  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 250
55 22.00
24 9.60
14 5.60
49 19.60
14 5.60
94 37.60
156 62.40%
11  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 111
2 1.80
7 6.31
21 18.92
9 8.11
28 25.23
44 39.64
67 60.36%
12  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 155
22 14.19
17 10.97
25 16.13
20 12.90
7 4.52
64 41.29
91 58.71%
13  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 72
3 4.17
3 4.17
15 20.83
6 8.33
14 19.44
31 43.06
41 56.94%
14  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 196
31 15.82
25 12.76
27 13.78
16 8.16
12 6.12
85 43.37
111 56.63%
15  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 182
28 15.38
12 6.59
27 14.84
7 3.85
19 10.44
89 48.90
93 51.10%
16  โรงเรียนบ้านหนองแดน 159
23 14.47
19 11.95
17 10.69
15 9.43
6 3.77
79 49.69
80 50.31%
17  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 44
7 15.91
0 0.00
15 34.09
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
18  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 329
24 7.29
54 16.41
72 21.88
10 3.04
3 0.91
166 50.46
163 49.54%
19  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 54
12 22.22
6 11.11
4 7.41
1 1.85
2 3.70
29 53.70
25 46.30%
20  โรงเรียนบ้านปางขนุน 209
23 11.00
21 10.05
27 12.92
14 6.70
10 4.78
114 54.55
95 45.45%
21  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 117
9 7.69
5 4.27
12 10.26
13 11.11
13 11.11
65 55.56
52 44.44%
22  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 82
8 9.76
9 10.98
9 10.98
9 10.98
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
23  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1490
154 10.34
10 0.67
350 23.49
8 0.54
100 6.71
868 58.26
622 41.74%
24  โรงเรียนบ้านหนองโสน 131
23 17.56
13 9.92
14 10.69
4 3.05
0 0.00
77 58.78
54 41.22%
25  โรงเรียนบ้านช่องลม 34
4 11.76
3 8.82
2 5.88
2 5.88
3 8.82
20 58.82
14 41.18%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 203
7 3.45
14 6.90
19 9.36
18 8.87
24 11.82
121 59.61
82 40.39%
27  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 93
5 5.38
0 0.00
18 19.35
7 7.53
7 7.53
56 60.22
37 39.78%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 96
10 10.42
1 1.04
12 12.50
3 3.13
11 11.46
59 61.46
37 38.54%
29  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 203
20 9.85
14 6.90
6 2.96
27 13.30
11 5.42
125 61.58
78 38.42%
30  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 125
17 13.60
8 6.40
22 17.60
0 0.00
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
31  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 97
10 10.31
12 12.37
5 5.15
6 6.19
3 3.09
61 62.89
36 37.11%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
33  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 81
5 6.17
6 7.41
8 9.88
5 6.17
5 6.17
52 64.20
29 35.80%
34  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
13 15.85
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
35  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 43
6 13.95
6 13.95
1 2.33
1 2.33
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
36  โรงเรียนบ้านทรายทอง 75
6 8.00
6 8.00
11 14.67
2 2.67
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
37  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
38  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 125
21 16.80
0 0.00
2 1.60
0 0.00
20 16.00
82 65.60
43 34.40%
39  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
1 1.54
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
40  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 157
26 16.56
7 4.46
11 7.01
6 3.82
2 1.27
105 66.88
52 33.12%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 103
10 9.71
8 7.77
14 13.59
1 0.97
1 0.97
69 66.99
34 33.01%
42  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
7 4.79
10 6.85
4 2.74
17 11.64
10 6.85
98 67.12
48 32.88%
43  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 226
14 6.19
7 3.10
14 6.19
17 7.52
21 9.29
153 67.70
73 32.30%
44  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 84
2 2.38
5 5.95
9 10.71
2 2.38
9 10.71
57 67.86
27 32.14%
45  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 313
34 10.86
16 5.11
14 4.47
17 5.43
18 5.75
214 68.37
99 31.63%
46  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 127
3 2.36
8 6.30
27 21.26
0 0.00
1 0.79
88 69.29
39 30.71%
47  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 261
24 9.20
11 4.21
39 14.94
6 2.30
0 0.00
181 69.35
80 30.65%
48  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 41
5 12.20
7 17.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
49  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 69
10 14.49
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
50  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 73
2 2.74
9 12.33
10 13.70
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
51  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 109
8 7.34
7 6.42
5 4.59
5 4.59
6 5.50
78 71.56
31 28.44%
52  โรงเรียนบ้านวังชมภู 93
5 5.38
0 0.00
20 21.51
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
53  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 93
3 3.23
4 4.30
18 19.35
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
54  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
55  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 172
12 6.98
9 5.23
24 13.95
1 0.58
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
56  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 135
13 9.63
7 5.19
4 2.96
5 3.70
7 5.19
99 73.33
36 26.67%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
5 3.16
5 3.16
29 18.35
3 1.90
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
58  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 193
30 15.54
2 1.04
6 3.11
10 5.18
3 1.55
142 73.58
51 26.42%
59  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 205
4 1.95
2 0.98
26 12.68
7 3.41
15 7.32
151 73.66
54 26.34%
60  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 217
51 23.50
2 0.92
1 0.46
2 0.92
1 0.46
160 73.73
57 26.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองรี 108
11 10.19
6 5.56
3 2.78
6 5.56
2 1.85
80 74.07
28 25.93%
62  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 43
3 6.98
2 4.65
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
63  โรงเรียนบ้านลานทอง 95
4 4.21
2 2.11
15 15.79
3 3.16
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
64  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 56
3 5.36
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
65  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 144
6 4.17
8 5.56
17 11.81
5 3.47
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
66  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
4 4.88
6 7.32
7 8.54
3 3.66
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
67  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 104
8 7.69
6 5.77
11 10.58
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
68  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 730
54 7.40
43 5.89
30 4.11
22 3.01
26 3.56
555 76.03
175 23.97%
69  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 172
8 4.65
12 6.98
8 4.65
4 2.33
9 5.23
131 76.16
41 23.84%
70  โรงเรียนบ้านไร่ดง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 23.81
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
71  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
12 10.71
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
72  โรงเรียนสาธิต 487
46 9.45
26 5.34
21 4.31
13 2.67
6 1.23
375 77.00
112 23.00%
73  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 70
3 4.29
5 7.14
4 5.71
3 4.29
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
74  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 250
9 3.60
22 8.80
24 9.60
1 0.40
0 0.00
194 77.60
56 22.40%
75  โรงเรียนบ้านพานทอง 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
2 2.78
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
76  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 194
6 3.09
5 2.58
31 15.98
1 0.52
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
77  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 59
3 5.08
3 5.08
5 8.47
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
78  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 531
12 2.26
33 6.21
40 7.53
9 1.69
22 4.14
415 78.15
116 21.85%
79  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 142
10 7.04
10 7.04
11 7.75
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
80  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 55
4 7.27
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
81  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 60
6 10.00
2 3.33
3 5.00
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
82  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
9 13.85
51 78.46
14 21.54%
83  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 135
6 4.44
5 3.70
12 8.89
2 1.48
4 2.96
106 78.52
29 21.48%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
3 7.14
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
85  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 103
3 2.91
6 5.83
8 7.77
5 4.85
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
86  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 216
6 2.78
11 5.09
27 12.50
2 0.93
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
87  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 81
1 1.23
2 2.47
12 14.81
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
88  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 43
2 4.65
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
89  โรงเรียนบ้านหัวยาง 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
90  โรงเรียนบ้านบางลาด 231
25 10.82
6 2.60
12 5.19
5 2.16
0 0.00
183 79.22
48 20.78%
91  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
4 2.99
6 4.48
16 11.94
0 0.00
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
92  โรงเรียนบ้านสมอโคน 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 127
7 5.51
2 1.57
14 11.02
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
94  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
95  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
96  โรงเรียนบ้านแคทอง 53
6 11.32
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
97  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 167
4 2.40
11 6.59
16 9.58
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
98  โรงเรียนบ้านวังทอง 154
7 4.55
5 3.25
12 7.79
4 2.60
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
99  โรงเรียนบ้านเทพนคร 139
8 5.76
4 2.88
13 9.35
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
100  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
101  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 179
16 8.94
5 2.79
9 5.03
1 0.56
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
102  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
103  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 41
3 7.32
-1 -2.44
2 4.88
1 2.44
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
104  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
11 6.63
0 0.00
11 6.63
4 2.41
2 1.20
138 83.13
28 16.87%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 84
4 4.76
3 3.57
3 3.57
3 3.57
1 1.19
70 83.33
14 16.67%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 152
11 7.24
6 3.95
2 1.32
5 3.29
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
107  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 70
0 0.00
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
108  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 150
5 3.33
12 8.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
109  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 99
4 4.04
0 0.00
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
110  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
111  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 130
7 5.38
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
112  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
113  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 100
2 2.00
4 4.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
114  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 72
3 4.17
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
115  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 116
6 5.17
0 0.00
4 3.45
5 4.31
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
116  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 124
5 4.03
1 0.81
4 3.23
3 2.42
4 3.23
107 86.29
17 13.71%
117  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 111
3 2.70
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
118  โรงเรียนบ้านตอรัง 126
7 5.56
3 2.38
7 5.56
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
119  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 210
7 3.33
5 2.38
5 2.38
5 2.38
6 2.86
182 86.67
28 13.33%
120  โรงเรียนบ้านไร่ 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
4 3.81
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
121  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
122  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 123
6 4.88
4 3.25
5 4.07
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
123  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 39
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
124  โรงเรียนบ้านลานหิน 139
8 5.76
3 2.16
6 4.32
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
125  โรงเรียนบ้านไทยทวี 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
126  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 124
2 1.61
6 4.84
6 4.84
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
127  โรงเรียนสหวิทยาคม 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
1 0.75
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
128  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 438
19 4.34
0 0.00
32 7.31
0 0.00
0 0.00
387 88.36
51 11.64%
129  โรงเรียนบ้านหนองกรด 70
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
130  โรงเรียนวัดโพธาราม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
131  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 82
1 1.22
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
132  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
133  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
134  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
135  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
136  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
137  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 88
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 168
4 2.38
3 1.79
7 4.17
1 0.60
0 0.00
153 91.07
15 8.93%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 103
3 2.91
1 0.97
3 2.91
0 0.00
2 1.94
94 91.26
9 8.74%
140  โรงเรียนบ้านหนองทราย 106
3 2.83
1 0.94
5 4.72
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
141  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 73
5 6.85
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
142  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 92
1 1.09
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
143  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 79
3 3.80
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
144  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 82
0 0.00
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
145  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
146  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
3 2.44
1 0.81
4 3.25
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
147  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
2 1.57
1 0.79
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
148  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135
8 5.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
150  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
151  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
152  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
153  โรงเรียนบ้านนานอก 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
154  โรงเรียนบ้านหนองจิก 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
155  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 148
1 0.68
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 130
3 2.31
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
157  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
158  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 246
3 1.22
2 0.81
3 1.22
0 0.00
0 0.00
238 96.75
8 3.25%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 131
2 1.53
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 105
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
102 97.14
3 2.86%
161  โรงเรียนบ้านเก่า 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
162  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
3 1.58
0 0.00
1 0.53
186 97.89
4 2.11%
163  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 108
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
164  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 117
1 0.85
1 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
165  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
166  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
167  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 303
2 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
301 99.34
2 0.66%
168  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านจันทิมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,592 7.30
เตี้ย  867 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,930 8.85
ผอมและเตี้ย  575 2.64
อ้วนและเตี้ย  539 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,310 74.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,503 คน


25.23%


Powered By www.thaieducation.net