ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 33 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 134
11 8.21
123 91.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 681
106 15.57
46 6.75
141 20.70
169 24.82
153 22.47
66 9.69
615 90.31%
3  โรงเรียนวัดด่าน 259
18 6.95
1 0.39
49 18.92
19 7.34
50 19.31
122 47.10
137 52.90%
4  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 473
16 3.38
13 2.75
159 33.62
4 0.85
26 5.50
255 53.91
218 46.09%
5  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 740
51 6.89
14 1.89
113 15.27
65 8.78
78 10.54
419 56.62
321 43.38%
6  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1178
61 5.18
26 2.21
174 14.77
87 7.39
108 9.17
722 61.29
456 38.71%
7  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 764
28 3.66
8 1.05
144 18.85
36 4.71
79 10.34
469 61.39
295 38.61%
8  โรงเรียนราชวินิต 2298
77 3.35
41 1.78
384 16.71
118 5.13
211 9.18
1467 63.84
831 36.16%
9  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 355
22 6.20
17 4.79
53 14.93
7 1.97
11 3.10
245 69.01
110 30.99%
10  โรงเรียนพญาไท 1656
117 7.07
122 7.37
122 7.37
90 5.43
59 3.56
1146 69.20
510 30.80%
11  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 218
10 4.59
37 16.97
14 6.42
2 0.92
1 0.46
154 70.64
64 29.36%
12  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 742
34 4.58
19 2.56
144 19.41
2 0.27
0 0.00
543 73.18
199 26.82%
13  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 292
8 2.74
7 2.40
57 19.52
0 0.00
3 1.03
217 74.32
75 25.68%
14  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 523
17 3.25
11 2.10
98 18.74
2 0.38
4 0.76
391 74.76
132 25.24%
15  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1022
74 7.24
18 1.76
56 5.48
36 3.52
73 7.14
765 74.85
257 25.15%
16  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1034
42 4.06
29 2.80
147 14.22
15 1.45
6 0.58
795 76.89
239 23.11%
17  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 706
25 3.54
10 1.42
56 7.93
35 4.96
36 5.10
544 77.05
162 22.95%
18  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 486
24 4.94
8 1.65
47 9.67
12 2.47
14 2.88
381 78.40
105 21.60%
19  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1404
56 3.99
14 1.00
136 9.69
48 3.42
46 3.28
1104 78.63
300 21.37%
20  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1224
79 6.45
52 4.25
127 10.38
0 0.00
0 0.00
966 78.92
258 21.08%
21  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1570
72 4.59
0 0.00
256 16.31
0 0.00
0 0.00
1242 79.11
328 20.89%
22  โรงเรียนประถมนนทรี 423
13 3.07
16 3.78
55 13.00
0 0.00
1 0.24
338 79.91
85 20.09%
23  โรงเรียนวัดหนัง 570
17 2.98
7 1.23
90 15.79
0 0.00
0 0.00
456 80.00
114 20.00%
24  โรงเรียนวัดโสมนัส 263
6 2.28
7 2.66
16 6.08
13 4.94
10 3.80
211 80.23
52 19.77%
25  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 206
3 1.46
0 0.00
36 17.48
0 0.00
1 0.49
166 80.58
40 19.42%
26  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1409
8 0.57
8 0.57
72 5.11
0 0.00
170 12.07
1151 81.69
258 18.31%
27  โรงเรียนวัดนาคปรก 217
3 1.38
2 0.92
31 14.29
0 0.00
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
28  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 732
38 5.19
16 2.19
66 9.02
0 0.00
0 0.00
612 83.61
120 16.39%
29  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 252
0 0.00
15 5.95
26 10.32
0 0.00
0 0.00
211 83.73
41 16.27%
30  โรงเรียนดาราคาม 380
4 1.05
3 0.79
36 9.47
3 0.79
4 1.05
330 86.84
50 13.16%
31  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 650
19 2.92
0 0.00
22 3.38
0 0.00
0 0.00
609 93.69
41 6.31%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 557
6 1.08
5 0.90
6 1.08
8 1.44
0 0.00
532 95.51
25 4.49%
33  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 302
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
302 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,720 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,065 4.49
เตี้ย  695 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,933 12.37
ผอมและเตี้ย  771 3.25
อ้วนและเตี้ย  1,144 4.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,112 72.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,608 คน


27.86%


Powered By www.thaieducation.net