ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
12 7.59
19 12.03
16 10.13
31 19.62
35 22.15
45 28.48
113 71.52%
4  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
10 16.67
13 21.67
18 30.00
0 0.00
0 0.00
19 31.67
41 68.33%
5  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 36
6 16.67
8 22.22
6 16.67
2 5.56
1 2.78
13 36.11
23 63.89%
6  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 114
19 16.67
19 16.67
7 6.14
22 19.30
3 2.63
44 38.60
70 61.40%
7  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 29
6 20.69
3 10.34
2 6.90
2 6.90
4 13.79
12 41.38
17 58.62%
8  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
60 57.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 85
13 15.29
12 14.12
18 21.18
5 5.88
1 1.18
36 42.35
49 57.65%
10  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 40
9 22.50
7 17.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
11  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 60
12 20.00
4 6.67
6 10.00
6 10.00
5 8.33
27 45.00
33 55.00%
12  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 143
28 19.58
14 9.79
10 6.99
10 6.99
16 11.19
65 45.45
78 54.55%
13  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 64
9 14.06
10 15.63
7 10.94
8 12.50
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
14  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353
55 15.58
42 11.90
14 3.97
35 9.92
41 11.61
166 47.03
187 52.97%
15  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 299
55 18.39
35 11.71
17 5.69
25 8.36
20 6.69
147 49.16
152 50.84%
16  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 134
17 12.69
3 2.24
12 8.96
20 14.93
15 11.19
67 50.00
67 50.00%
17  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
3 15.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
10 50.00
10 50.00%
18  โรงเรียนบ้านนาบอน 349
68 19.48
39 11.17
27 7.74
27 7.74
13 3.72
175 50.14
174 49.86%
19  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 228
38 16.67
22 9.65
30 13.16
15 6.58
8 3.51
115 50.44
113 49.56%
20  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 128
24 18.75
12 9.38
10 7.81
11 8.59
6 4.69
65 50.78
63 49.22%
21  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
3 11.11
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
22  โรงเรียนบ้านดินจี่ 361
104 28.81
30 8.31
33 9.14
6 1.66
0 0.00
188 52.08
173 47.92%
23  โรงเรียนบ้านหนองแสง 80
8 10.00
11 13.75
8 10.00
1 1.25
10 12.50
42 52.50
38 47.50%
24  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 96
5 5.21
2 2.08
18 18.75
7 7.29
13 13.54
51 53.13
45 46.88%
25  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
37 21.39
8 4.62
26 15.03
4 2.31
4 2.31
94 54.34
79 45.66%
26  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 85
17 20.00
10 11.76
9 10.59
1 1.18
1 1.18
47 55.29
38 44.71%
27  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
7 9.59
9 12.33
5 6.85
6 8.22
5 6.85
41 56.16
32 43.84%
28  โรงเรียนนางามวิทยา 177
34 19.21
6 3.39
12 6.78
4 2.26
20 11.30
101 57.06
76 42.94%
29  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 28
4 14.29
4 14.29
2 7.14
2 7.14
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
30  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
2 28.57
4 57.14
3 42.86%
31  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139
16 11.51
2 1.44
36 25.90
3 2.16
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
32  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 220
19 8.64
25 11.36
17 7.73
8 3.64
19 8.64
132 60.00
88 40.00%
33  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 20
3 15.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
34  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 105
9 8.57
3 2.86
8 7.62
3 2.86
19 18.10
63 60.00
42 40.00%
35  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
14 12.39
10 8.85
16 14.16
5 4.42
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
36  โรงเรียนสังคมพัฒนา 252
27 10.71
30 11.90
27 10.71
15 5.95
0 0.00
153 60.71
99 39.29%
37  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
22 17.89
19 15.45
7 5.69
0 0.00
0 0.00
75 60.98
48 39.02%
38  โรงเรียนบ้านนากระเดา 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
5 6.10
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
39  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
7 12.07
6 10.34
37 63.79
21 36.21%
40  โรงเรียนบ้านนาวี 108
7 6.48
6 5.56
21 19.44
5 4.63
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
41  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 108
10 9.26
6 5.56
9 8.33
9 8.33
5 4.63
69 63.89
39 36.11%
42  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 95
7 7.37
12 12.63
7 7.37
4 4.21
4 4.21
61 64.21
34 35.79%
43  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 344
40 11.63
40 11.63
8 2.33
25 7.27
10 2.91
221 64.24
123 35.76%
44  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 127
12 9.45
4 3.15
23 18.11
5 3.94
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
45  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 17
4 23.53
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
46  โรงเรียนบ้านจอมศรี 20
3 15.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
3 3.33
0 0.00
28 31.11
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
48  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
10 12.66
6 7.59
10 12.66
1 1.27
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
49  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 56
6 10.71
6 10.71
1 1.79
6 10.71
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
50  โรงเรียนบ้านกุดกอก 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
51  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนบ้านวังเวียง 51
13 25.49
0 0.00
2 3.92
0 0.00
2 3.92
34 66.67
17 33.33%
53  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
3 11.11
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
54  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
0 0.00
14 18.67
2 2.67
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
55  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
15 8.02
5 2.67
18 9.63
5 2.67
18 9.63
126 67.38
61 32.62%
56  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
8 9.30
4 4.65
12 13.95
4 4.65
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
57  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 77
7 9.09
0 0.00
18 23.38
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
58  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 136
14 10.29
12 8.82
12 8.82
6 4.41
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
59  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
60  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
17 68.00
8 32.00%
61  โรงเรียนหนองขามวิทยา 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
3 6.38
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
62  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
6 6.59
9 9.89
14 15.38
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
63  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 270
33 12.22
16 5.93
14 5.19
15 5.56
8 2.96
184 68.15
86 31.85%
64  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
14 15.22
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
65  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 54
6 11.11
7 12.96
4 7.41
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
66  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
17 15.04
12 10.62
6 5.31
0 0.00
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
67  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 180
0 0.00
0 0.00
21 11.67
0 0.00
34 18.89
125 69.44
55 30.56%
68  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
69  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 105
9 8.57
9 8.57
3 2.86
9 8.57
2 1.90
73 69.52
32 30.48%
70  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 94
8 8.51
6 6.38
11 11.70
3 3.19
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
71  โรงเรียนนาขามวิทยา 302
20 6.62
15 4.97
42 13.91
11 3.64
1 0.33
213 70.53
89 29.47%
72  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 177
6 3.39
10 5.65
5 2.82
16 9.04
15 8.47
125 70.62
52 29.38%
73  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 149
5 3.36
0 0.00
38 25.50
0 0.00
0 0.00
106 71.14
43 28.86%
74  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
75  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 238
20 8.40
12 5.04
17 7.14
9 3.78
10 4.20
170 71.43
68 28.57%
76  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
8 7.55
7 6.60
15 14.15
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
77  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
13 10.16
13 10.16
92 71.88
36 28.13%
78  โรงเรียนบ้านกกตาล 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
6 8.82
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
79  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 115
6 5.22
10 8.70
8 6.96
5 4.35
3 2.61
83 72.17
32 27.83%
80  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 299
14 4.68
22 7.36
19 6.35
14 4.68
14 4.68
216 72.24
83 27.76%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 65
4 6.15
6 9.23
3 4.62
2 3.08
3 4.62
47 72.31
18 27.69%
82  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 47
5 10.64
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
83  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
2 4.17
5 10.42
2 4.17
1 2.08
3 6.25
35 72.92
13 27.08%
84  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
0 0.00
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
85  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
4 4.88
7 8.54
10 12.20
0 0.00
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
86  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
6 6.38
5 5.32
5 5.32
5 5.32
4 4.26
69 73.40
25 26.60%
87  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207
17 8.21
9 4.35
28 13.53
0 0.00
0 0.00
153 73.91
54 26.09%
88  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
3 8.57
4 11.43
2 5.71
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
89  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
5 7.46
5 7.46
50 74.63
17 25.37%
90  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150
8 5.33
3 2.00
13 8.67
8 5.33
6 4.00
112 74.67
38 25.33%
91  โรงเรียนบ้านปลาขาว 60
5 8.33
6 10.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 68
4 5.88
4 5.88
5 7.35
4 5.88
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
93  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 45
6 13.33
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
94  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
95  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 103
8 7.77
5 4.85
8 7.77
4 3.88
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
96  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
50 75.76
16 24.24%
97  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 313
38 12.14
20 6.39
16 5.11
1 0.32
0 0.00
238 76.04
75 23.96%
98  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
99  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1363
78 5.72
40 2.93
199 14.60
6 0.44
2 0.15
1038 76.16
325 23.84%
100  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97
3 3.09
7 7.22
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
101  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
5 5.38
4 4.30
71 76.34
22 23.66%
102  โรงเรียนบ้านดงมัน 34
2 5.88
3 8.82
0 0.00
1 2.94
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
103  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
4 4.26
8 8.51
9 9.57
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
104  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
4 9.30
2 4.65
1 2.33
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
105  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
3 3.61
3 3.61
64 77.11
19 22.89%
106  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
25 13.59
8 4.35
6 3.26
3 1.63
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
107  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
0 0.00
6 6.19
15 15.46
0 0.00
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
108  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 137
8 5.84
8 5.84
15 10.95
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
109  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 84
5 5.95
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
65 77.38
19 22.62%
110  โรงเรียนบ้านวังมน 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
111  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 519
32 6.17
30 5.78
29 5.59
12 2.31
13 2.50
403 77.65
116 22.35%
112  โรงเรียนบ้านโนนชาด 96
3 3.13
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
113  โรงเรียนบ้านนาคู 237
26 10.97
9 3.80
5 2.11
8 3.38
3 1.27
186 78.48
51 21.52%
114  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
6 4.44
9 6.67
2 1.48
5 3.70
7 5.19
106 78.52
29 21.48%
115  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
116  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 99
8 8.08
3 3.03
2 2.02
3 3.03
5 5.05
78 78.79
21 21.21%
117  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
118  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 91
0 0.00
7 7.69
7 7.69
5 5.49
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
119  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
8 3.33
10 4.17
20 8.33
11 4.58
1 0.42
190 79.17
50 20.83%
120  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
121  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 273
8 2.93
3 1.10
7 2.56
21 7.69
15 5.49
219 80.22
54 19.78%
122  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
18 10.17
3 1.69
14 7.91
0 0.00
0 0.00
142 80.23
35 19.77%
123  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 46
4 8.70
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
124  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
72 4.45
58 3.58
69 4.26
26 1.61
86 5.31
1308 80.79
311 19.21%
125  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
126  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
8 3.79
6 2.84
17 8.06
6 2.84
3 1.42
171 81.04
40 18.96%
127  โรงเรียนบ้านหนองผือ 53
0 0.00
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
128  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 99
2 2.02
2 2.02
14 14.14
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
129  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
1 1.11
1 1.11
10 11.11
2 2.22
2 2.22
74 82.22
16 17.78%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 175
13 7.43
6 3.43
10 5.71
2 1.14
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
131  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 34
4 11.76
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
132  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
133  โรงเรียนนาทันวิทยา 121
4 3.31
4 3.31
9 7.44
3 2.48
1 0.83
100 82.64
21 17.36%
134  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 226
12 5.31
12 5.31
5 2.21
5 2.21
5 2.21
187 82.74
39 17.26%
135  โรงเรียนบ้านนาทัน 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
136  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
137  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 136
2 1.47
4 2.94
3 2.21
9 6.62
5 3.68
113 83.09
23 16.91%
138  โรงเรียนหนองบัวใน 175
14 8.00
8 4.57
6 3.43
1 0.57
0 0.00
146 83.43
29 16.57%
139  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
0 0.00
0 0.00
9 12.33
0 0.00
3 4.11
61 83.56
12 16.44%
140  โรงเรียนบ้านจาน 61
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
141  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
0 0.00
6 9.84
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
142  โรงเรียนหนองโพนสูง 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
143  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 172
6 3.49
0 0.00
21 12.21
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
144  โรงเรียนบ้านชาด 264
14 5.30
7 2.65
11 4.17
4 1.52
5 1.89
223 84.47
41 15.53%
145  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
1 1.92
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
146  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
147  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 195
0 0.00
18 9.23
12 6.15
0 0.00
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
148  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 147
5 3.40
3 2.04
14 9.52
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
149  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
4 4.60
3 3.45
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
150  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
151  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 160
8 5.00
5 3.13
7 4.38
0 0.00
3 1.88
137 85.63
23 14.38%
152  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 155
17 10.97
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
153  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
7 5.83
2 1.67
8 6.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
154  โรงเรียนบ้านคุย 250
20 8.00
0 0.00
15 6.00
0 0.00
0 0.00
215 86.00
35 14.00%
155  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 154
1 0.65
2 1.30
16 10.39
1 0.65
1 0.65
133 86.36
21 13.64%
156  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 133
5 3.76
5 3.76
6 4.51
1 0.75
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
157  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
159  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 153
1 0.65
5 3.27
10 6.54
3 1.96
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
160  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 86
3 3.49
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
161  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 158
5 3.16
0 0.00
11 6.96
0 0.00
2 1.27
140 88.61
18 11.39%
162  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
0 0.00
4 4.60
0 0.00
2 2.30
3 3.45
78 89.66
9 10.34%
163  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
164  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
1 1.28
2 2.56
2 2.56
2 2.56
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
165  โรงเรียนบ้านกลาง 114
2 1.75
3 2.63
2 1.75
2 1.75
2 1.75
103 90.35
11 9.65%
166  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
167  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
168  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
169  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
3 6.67
41 91.11
4 8.89%
170  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
5 3.07
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
171  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
172  โรงเรียนบ้านโนนยาง 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
173  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 258
4 1.55
4 1.55
6 2.33
3 1.16
5 1.94
236 91.47
22 8.53%
174  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
175  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
176  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 58
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
177  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 105
5 4.76
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
178  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
179  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
180  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
181  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 137
2 1.46
1 0.73
2 1.46
1 0.73
1 0.73
130 94.89
7 5.11%
182  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
183  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 161
0 0.00
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
153 95.03
8 4.97%
184  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
185  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
186  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
187  โรงเรียนโคกนาดี 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
188  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
189  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
8 2.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
267 97.09
8 2.91%
190  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
191  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
192  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
193  โรงเรียนบ้านขมิ้น 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
195  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 344
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
344 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนหนองบัวนอก 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,600 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,850 7.52
เตี้ย  1,172 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,844 7.50
ผอมและเตี้ย  697 2.83
อ้วนและเตี้ย  642 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,395 74.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,205 คน


25.22%


Powered By www.thaieducation.net