ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 145
52 35.86
36 24.83
2 1.38
55 37.93
0 0.00
0 0.00
145 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนิบง 175
63 36.00
52 29.71
6 3.43
52 29.71
0 0.00
2 1.14
173 98.86%
3  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 92
25 27.17
25 27.17
12 13.04
13 14.13
8 8.70
9 9.78
83 90.22%
4  โรงเรียนบ้านจูโวะ 206
32 15.53
29 14.08
15 7.28
61 29.61
34 16.50
35 16.99
171 83.01%
5  โรงเรียนบ้านไอกรอส 205
66 32.20
53 25.85
2 0.98
48 23.41
0 0.00
36 17.56
169 82.44%
6  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 300
61 20.33
56 18.67
16 5.33
95 31.67
7 2.33
65 21.67
235 78.33%
7  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 311
76 24.44
87 27.97
14 4.50
52 16.72
0 0.00
82 26.37
229 73.63%
8  โรงเรียนบ้านบาโง 115
28 24.35
37 32.17
2 1.74
12 10.43
0 0.00
36 31.30
79 68.70%
9  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 202
82 40.59
53 26.24
1 0.50
0 0.00
0 0.00
66 32.67
136 67.33%
10  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
70 28.57
50 20.41
7 2.86
35 14.29
2 0.82
81 33.06
164 66.94%
11  โรงเรียนบ้านบูกิต 207
23 11.11
24 11.59
8 3.86
40 19.32
25 12.08
87 42.03
120 57.97%
12  โรงเรียนบ้านกาแย 315
36 11.43
46 14.60
17 5.40
39 12.38
32 10.16
145 46.03
170 53.97%
13  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 507
109 21.50
27 5.33
0 0.00
77 15.19
45 8.88
249 49.11
258 50.89%
14  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 378
65 17.20
53 14.02
4 1.06
68 17.99
0 0.00
188 49.74
190 50.26%
15  โรงเรียนบ้านสะโล 188
47 25.00
20 10.64
4 2.13
16 8.51
7 3.72
94 50.00
94 50.00%
16  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 236
20 8.47
19 8.05
11 4.66
57 24.15
10 4.24
119 50.42
117 49.58%
17  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 120
13 10.83
34 28.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
18  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 513
62 12.09
73 14.23
52 10.14
53 10.33
7 1.36
266 51.85
247 48.15%
19  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 163
29 17.79
24 14.72
7 4.29
17 10.43
0 0.00
86 52.76
77 47.24%
20  โรงเรียนบ้านปาเซ 64
7 10.94
15 23.44
7 10.94
0 0.00
0 0.00
35 54.69
29 45.31%
21  โรงเรียนบ้านลาไม 159
21 13.21
8 5.03
6 3.77
35 22.01
0 0.00
89 55.97
70 44.03%
22  โรงเรียนผดุงมาตร 325
21 6.46
37 11.38
11 3.38
48 14.77
25 7.69
183 56.31
142 43.69%
23  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 361
45 12.47
44 12.19
34 9.42
14 3.88
19 5.26
205 56.79
156 43.21%
24  โรงเรียนบ้านโคก 266
18 6.77
62 23.31
5 1.88
29 10.90
0 0.00
152 57.14
114 42.86%
25  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 197
29 14.72
37 18.78
0 0.00
18 9.14
0 0.00
113 57.36
84 42.64%
26  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 263
24 9.13
32 12.17
19 7.22
24 9.13
13 4.94
151 57.41
112 42.59%
27  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 414
49 11.84
100 24.15
16 3.86
10 2.42
0 0.00
239 57.73
175 42.27%
28  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 416
46 11.06
53 12.74
10 2.40
38 9.13
22 5.29
247 59.38
169 40.63%
29  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 158
13 8.23
9 5.70
5 3.16
22 13.92
14 8.86
95 60.13
63 39.87%
30  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 201
28 13.93
23 11.44
2 1.00
27 13.43
0 0.00
121 60.20
80 39.80%
31  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 346
8 2.31
41 11.85
2 0.58
49 14.16
32 9.25
214 61.85
132 38.15%
32  โรงเรียนบ้านริแง 398
43 10.80
47 11.81
7 1.76
4 1.01
47 11.81
250 62.81
148 37.19%
33  โรงเรียนบ้านละหาร 190
20 10.53
27 14.21
1 0.53
20 10.53
2 1.05
120 63.16
70 36.84%
34  โรงเรียนบ้านตาโงะ 192
30 15.63
9 4.69
5 2.60
23 11.98
1 0.52
124 64.58
68 35.42%
35  โรงเรียนบ้านตะโละ 185
18 9.73
29 15.68
6 3.24
9 4.86
3 1.62
120 64.86
65 35.14%
36  โรงเรียนบ้านยานิง 336
61 18.15
41 12.20
6 1.79
6 1.79
4 1.19
218 64.88
118 35.12%
37  โรงเรียนประชาบํารุง 88
12 13.64
9 10.23
4 4.55
4 4.55
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
38  โรงเรียนบ้านแกแม 118
15 12.71
14 11.86
0 0.00
9 7.63
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
39  โรงเรียนบ้านน้ำวน 129
9 6.98
11 8.53
15 11.63
4 3.10
2 1.55
88 68.22
41 31.78%
40  โรงเรียนบ้านสิโป 237
15 6.33
29 12.24
8 3.38
17 7.17
6 2.53
162 68.35
75 31.65%
41  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 143
11 7.69
12 8.39
7 4.90
10 6.99
5 3.50
98 68.53
45 31.47%
42  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 285
44 15.44
0 0.00
3 1.05
0 0.00
39 13.68
199 69.82
86 30.18%
43  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 134
14 10.45
13 9.70
0 0.00
13 9.70
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
44  โรงเรียนบ้านเขาพระ 144
12 8.33
12 8.33
0 0.00
15 10.42
3 2.08
102 70.83
42 29.17%
45  โรงเรียนบ้านยะออ 114
5 4.39
11 9.65
3 2.63
12 10.53
2 1.75
81 71.05
33 28.95%
46  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 154
12 7.79
20 12.99
4 2.60
7 4.55
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
47  โรงเรียนบ้านแมะแซ 198
9 4.55
24 12.12
20 10.10
2 1.01
0 0.00
143 72.22
55 27.78%
48  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 119
8 6.72
16 13.45
6 5.04
1 0.84
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
49  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 106
11 10.38
8 7.55
2 1.89
4 3.77
2 1.89
79 74.53
27 25.47%
50  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 151
4 2.65
11 7.28
4 2.65
15 9.93
3 1.99
114 75.50
37 24.50%
51  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 196
15 7.65
10 5.10
3 1.53
10 5.10
10 5.10
148 75.51
48 24.49%
52  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 537
39 7.26
44 8.19
16 2.98
28 5.21
0 0.00
410 76.35
127 23.65%
53  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 137
16 11.68
16 11.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
54  โรงเรียนราชประสงค์ 118
23 19.49
0 0.00
0 0.00
2 1.69
2 1.69
91 77.12
27 22.88%
55  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 108
3 2.78
12 11.11
7 6.48
2 1.85
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
56  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 90
6 6.67
2 2.22
0 0.00
12 13.33
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
57  โรงเรียนบ้านปารี 361
21 5.82
23 6.37
14 3.88
12 3.32
5 1.39
286 79.22
75 20.78%
58  โรงเรียนบ้านจะแนะ 873
83 9.51
41 4.70
4 0.46
33 3.78
19 2.18
693 79.38
180 20.62%
59  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 247
12 4.86
19 7.69
2 0.81
14 5.67
2 0.81
198 80.16
49 19.84%
60  โรงเรียนบ้านทํานบ 162
11 6.79
18 11.11
3 1.85
0 0.00
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
61  โรงเรียนราชพัฒนา 83
4 4.82
0 0.00
4 4.82
7 8.43
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
62  โรงเรียนวัดร่อน 77
3 3.90
7 9.09
0 0.00
3 3.90
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
63  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 101
3 2.97
4 3.96
7 6.93
2 1.98
1 0.99
84 83.17
17 16.83%
64  โรงเรียนบ้านบองอ 232
11 4.74
16 6.90
12 5.17
0 0.00
0 0.00
193 83.19
39 16.81%
65  โรงเรียนบ้านฮูลู 212
11 5.19
8 3.77
2 0.94
12 5.66
0 0.00
179 84.43
33 15.57%
66  โรงเรียนบ้านตือกอ 110
7 6.36
2 1.82
1 0.91
3 2.73
4 3.64
93 84.55
17 15.45%
67  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 192
0 0.00
8 4.17
5 2.60
6 3.13
6 3.13
167 86.98
25 13.02%
68  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 325
7 2.15
6 1.85
7 2.15
8 2.46
13 4.00
284 87.38
41 12.62%
69  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 334
14 4.19
10 2.99
4 1.20
6 1.80
5 1.50
295 88.32
39 11.68%
70  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 418
39 9.33
0 0.00
7 1.67
0 0.00
0 0.00
372 89.00
46 11.00%
71  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 159
4 2.52
4 2.52
8 5.03
1 0.63
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
72  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 326
5 1.53
3 0.92
10 3.07
5 1.53
7 2.15
296 90.80
30 9.20%
73  โรงเรียนบ้านกาลิซา 599
21 3.51
8 1.34
6 1.00
4 0.67
0 0.00
560 93.49
39 6.51%
74  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านบละแต 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,331 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,979 11.42
เตี้ย  1,863 10.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  532 3.07
ผอมและเตี้ย  1,449 8.36
อ้วนและเตี้ย  495 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,013 63.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,318 คน


36.45%


Powered By www.thaieducation.net