ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 134
130 97.01
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปูตะ 115
48 41.74
39 33.91
8 6.96
17 14.78
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านละหาน 191
34 17.80
9 4.71
48 25.13
50 26.18
50 26.18
0 0.00
191 100.00%
4  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 158
105 66.46
30 18.99
6 3.80
12 7.59
5 3.16
0 0.00
158 100.00%
5  โรงเรียนบ้านยือลาแป 357
92 25.77
82 22.97
62 17.37
42 11.76
71 19.89
8 2.24
349 97.76%
6  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 149
38 25.50
25 16.78
5 3.36
66 44.30
5 3.36
10 6.71
139 93.29%
7  โรงเรียนบ้านสาวอ 115
44 38.26
27 23.48
4 3.48
21 18.26
0 0.00
19 16.52
96 83.48%
8  โรงเรียนบ้านคลอแระ 193
57 29.53
57 29.53
4 2.07
39 20.21
0 0.00
36 18.65
157 81.35%
9  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 598
258 43.14
121 20.23
8 1.34
81 13.55
8 1.34
122 20.40
476 79.60%
10  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 209
74 35.41
25 11.96
19 9.09
30 14.35
15 7.18
46 22.01
163 77.99%
11  โรงเรียนบ้านตอหลัง 79
26 32.91
22 27.85
7 8.86
6 7.59
0 0.00
18 22.78
61 77.22%
12  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 407
135 33.17
114 28.01
10 2.46
50 12.29
3 0.74
95 23.34
312 76.66%
13  โรงเรียนสว่างวัฒนา 102
21 20.59
9 8.82
10 9.80
38 37.25
0 0.00
24 23.53
78 76.47%
14  โรงเรียนบ้านกาโดะ 218
37 16.97
36 16.51
26 11.93
37 16.97
24 11.01
58 26.61
160 73.39%
15  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 86
23 26.74
14 16.28
1 1.16
16 18.60
6 6.98
26 30.23
60 69.77%
16  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 132
35 26.52
33 25.00
11 8.33
10 7.58
3 2.27
40 30.30
92 69.70%
17  โรงเรียนบ้านรามา 130
33 25.38
38 29.23
0 0.00
19 14.62
0 0.00
40 30.77
90 69.23%
18  โรงเรียนบ้านกูแว 90
12 13.33
26 28.89
2 2.22
21 23.33
0 0.00
29 32.22
61 67.78%
19  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1124
422 37.54
302 26.87
28 2.49
6 0.53
0 0.00
366 32.56
758 67.44%
20  โรงเรียนบ้านแคนา 179
44 24.58
41 22.91
12 6.70
13 7.26
10 5.59
59 32.96
120 67.04%
21  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 61
21 34.43
10 16.39
3 4.92
6 9.84
0 0.00
21 34.43
40 65.57%
22  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 167
85 50.90
0 0.00
0 0.00
23 13.77
0 0.00
59 35.33
108 64.67%
23  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 179
32 17.88
25 13.97
0 0.00
58 32.40
0 0.00
64 35.75
115 64.25%
24  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 195
44 22.56
29 14.87
3 1.54
27 13.85
20 10.26
72 36.92
123 63.08%
25  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 316
115 36.39
47 14.87
4 1.27
32 10.13
0 0.00
118 37.34
198 62.66%
26  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 66
19 28.79
13 19.70
2 3.03
7 10.61
0 0.00
25 37.88
41 62.12%
27  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 110
23 20.91
24 21.82
5 4.55
15 13.64
0 0.00
43 39.09
67 60.91%
28  โรงเรียนบ้านจืองา 115
14 12.17
12 10.43
3 2.61
26 22.61
14 12.17
46 40.00
69 60.00%
29  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 156
11 7.05
21 13.46
5 3.21
32 20.51
24 15.38
63 40.38
93 59.62%
30  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 155
36 23.23
39 25.16
0 0.00
16 10.32
0 0.00
64 41.29
91 58.71%
31  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 411
72 17.52
55 13.38
63 15.33
39 9.49
6 1.46
176 42.82
235 57.18%
32  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 106
31 29.25
21 19.81
8 7.55
0 0.00
0 0.00
46 43.40
60 56.60%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 91
32 35.16
5 5.49
2 2.20
11 12.09
1 1.10
40 43.96
51 56.04%
34  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 108
24 22.22
13 12.04
2 1.85
21 19.44
0 0.00
48 44.44
60 55.56%
35  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 232
58 25.00
56 24.14
4 1.72
7 3.02
0 0.00
107 46.12
125 53.88%
36  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 182
31 17.03
33 18.13
1 0.55
31 17.03
0 0.00
86 47.25
96 52.75%
37  โรงเรียนบ้านบากง 228
34 14.91
12 5.26
9 3.95
46 20.18
18 7.89
109 47.81
119 52.19%
38  โรงเรียนบ้านสะแนะ 99
16 16.16
19 19.19
0 0.00
0 0.00
16 16.16
48 48.48
51 51.52%
39  โรงเรียนบ้านตันหยง 285
39 13.68
74 25.96
13 4.56
16 5.61
4 1.40
139 48.77
146 51.23%
40  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 119
25 21.01
17 14.29
0 0.00
17 14.29
1 0.84
59 49.58
60 50.42%
41  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 145
27 18.62
21 14.48
9 6.21
15 10.34
0 0.00
73 50.34
72 49.66%
42  โรงเรียนบ้านลาเวง 244
50 20.49
45 18.44
14 5.74
8 3.28
2 0.82
125 51.23
119 48.77%
43  โรงเรียนบ้านดาฮง 181
68 37.57
13 7.18
3 1.66
4 2.21
0 0.00
93 51.38
88 48.62%
44  โรงเรียนบ้านสาคร 282
12 4.26
34 12.06
7 2.48
46 16.31
38 13.48
145 51.42
137 48.58%
45  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 155
18 11.61
45 29.03
1 0.65
10 6.45
0 0.00
81 52.26
74 47.74%
46  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 269
35 13.01
55 20.45
3 1.12
32 11.90
3 1.12
141 52.42
128 47.58%
47  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 212
44 20.75
32 15.09
2 0.94
21 9.91
0 0.00
113 53.30
99 46.70%
48  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 263
53 20.15
40 15.21
6 2.28
23 8.75
0 0.00
141 53.61
122 46.39%
49  โรงเรียนบ้านยือลอ 199
27 13.57
31 15.58
5 2.51
17 8.54
12 6.03
107 53.77
92 46.23%
50  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 134
13 9.70
18 13.43
14 10.45
10 7.46
6 4.48
73 54.48
61 45.52%
51  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 93
6 6.45
14 15.05
14 15.05
8 8.60
0 0.00
51 54.84
42 45.16%
52  โรงเรียนบ้านตายา 222
39 17.57
42 18.92
6 2.70
12 5.41
1 0.45
122 54.95
100 45.05%
53  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 125
11 8.80
25 20.00
4 3.20
14 11.20
2 1.60
69 55.20
56 44.80%
54  โรงเรียนบ้านอีนอ 157
17 10.83
10 6.37
1 0.64
42 26.75
0 0.00
87 55.41
70 44.59%
55  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 119
18 15.13
10 8.40
12 10.08
13 10.92
0 0.00
66 55.46
53 44.54%
56  โรงเรียนบ้านเปล 88
14 15.91
10 11.36
7 7.95
8 9.09
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
57  โรงเรียนบ้านบือเระ 122
34 27.87
8 6.56
2 1.64
10 8.20
0 0.00
68 55.74
54 44.26%
58  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 118
20 16.95
13 11.02
6 5.08
7 5.93
6 5.08
66 55.93
52 44.07%
59  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 200
46 23.00
17 8.50
7 3.50
13 6.50
5 2.50
112 56.00
88 44.00%
60  โรงเรียนบ้านกลูบี 397
28 7.05
123 30.98
1 0.25
18 4.53
4 1.01
223 56.17
174 43.83%
61  โรงเรียนบ้านสวนพลู 170
14 8.24
20 11.76
3 1.76
18 10.59
18 10.59
97 57.06
73 42.94%
62  โรงเรียนบ้านยี่งอ 445
65 14.61
115 25.84
8 1.80
0 0.00
0 0.00
257 57.75
188 42.25%
63  โรงเรียนวัดกําแพง 74
12 16.22
7 9.46
5 6.76
7 9.46
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
64  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 84
5 5.95
24 28.57
5 5.95
1 1.19
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
65  โรงเรียนบ้านทอน 524
89 16.98
20 3.82
37 7.06
72 13.74
0 0.00
306 58.40
218 41.60%
66  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 140
34 24.29
16 11.43
2 1.43
5 3.57
1 0.71
82 58.57
58 41.43%
67  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 138
19 13.77
11 7.97
1 0.72
20 14.49
4 2.90
83 60.14
55 39.86%
68  โรงเรียนบ้านบือแรง 165
25 15.15
17 10.30
0 0.00
23 13.94
0 0.00
100 60.61
65 39.39%
69  โรงเรียนบ้านนาดา 265
35 13.21
51 19.25
9 3.40
9 3.40
0 0.00
161 60.75
104 39.25%
70  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 502
67 13.35
59 11.75
27 5.38
44 8.76
0 0.00
305 60.76
197 39.24%
71  โรงเรียนบ้านดือแย 78
11 14.10
10 12.82
0 0.00
9 11.54
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
72  โรงเรียนบ้านจือแร 175
15 8.57
16 9.14
11 6.29
12 6.86
13 7.43
108 61.71
67 38.29%
73  โรงเรียนบ้านมะยูง 142
16 11.27
15 10.56
2 1.41
20 14.08
1 0.70
88 61.97
54 38.03%
74  โรงเรียนบ้านต้นตาล 209
35 16.75
22 10.53
6 2.87
10 4.78
4 1.91
132 63.16
77 36.84%
75  โรงเรียนบ้านหัวเขา 155
13 8.39
7 4.52
4 2.58
20 12.90
13 8.39
98 63.23
57 36.77%
76  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1052
165 15.68
118 11.22
60 5.70
36 3.42
3 0.29
670 63.69
382 36.31%
77  โรงเรียนบ้านกาแร 210
31 14.76
19 9.05
2 0.95
24 11.43
0 0.00
134 63.81
76 36.19%
78  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 178
20 11.24
15 8.43
4 2.25
20 11.24
5 2.81
114 64.04
64 35.96%
79  โรงเรียนบ้านดูกู 181
22 12.15
14 7.73
5 2.76
19 10.50
5 2.76
116 64.09
65 35.91%
80  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 67
21 31.34
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
81  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 200
32 16.00
31 15.50
2 1.00
5 2.50
0 0.00
130 65.00
70 35.00%
82  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 161
19 11.80
9 5.59
2 1.24
26 16.15
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
83  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 147
19 12.93
14 9.52
7 4.76
11 7.48
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
84  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 199
21 10.55
9 4.52
9 4.52
25 12.56
3 1.51
132 66.33
67 33.67%
85  โรงเรียนบ้านไร่พญา 148
15 10.14
15 10.14
2 1.35
17 11.49
0 0.00
99 66.89
49 33.11%
86  โรงเรียนบ้านบลูกา 55
10 18.18
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
87  โรงเรียนบ้านตามุง 130
31 23.85
6 4.62
4 3.08
0 0.00
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
88  โรงเรียนบ้านกูยิ 295
32 10.85
27 9.15
5 1.69
29 9.83
0 0.00
202 68.47
93 31.53%
89  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 55
2 3.64
2 3.64
13 23.64
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
90  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 153
36 23.53
5 3.27
2 1.31
4 2.61
0 0.00
106 69.28
47 30.72%
91  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 232
34 14.66
21 9.05
9 3.88
6 2.59
0 0.00
162 69.83
70 30.17%
92  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 262
26 9.92
32 12.21
15 5.73
3 1.15
1 0.38
185 70.61
77 29.39%
93  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 158
17 10.76
17 10.76
9 5.70
2 1.27
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
94  โรงเรียนประชาพัฒนา 144
23 15.97
18 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
95  โรงเรียนวัดลําภู 124
13 10.48
6 4.84
7 5.65
5 4.03
4 3.23
89 71.77
35 28.23%
96  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 127
18 14.17
11 8.66
6 4.72
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
97  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 188
13 6.91
20 10.64
4 2.13
14 7.45
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
98  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 59
1 1.69
5 8.47
7 11.86
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
99  โรงเรียนบ้านกูยิ 140
11 7.86
15 10.71
2 1.43
9 6.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
100  โรงเรียนบ้านยารอ 166
16 9.64
16 9.64
7 4.22
4 2.41
0 0.00
123 74.10
43 25.90%
101  โรงเรียนบ้านค่าย 375
34 9.07
21 5.60
9 2.40
27 7.20
5 1.33
279 74.40
96 25.60%
102  โรงเรียนบ้านจูดแดง 170
10 5.88
19 11.18
4 2.35
9 5.29
1 0.59
127 74.71
43 25.29%
103  โรงเรียนวัดโคกโก 147
12 8.16
9 6.12
11 7.48
4 2.72
1 0.68
110 74.83
37 25.17%
104  โรงเรียนบ้านแยะ 209
18 8.61
15 7.18
16 7.66
2 0.96
0 0.00
158 75.60
51 24.40%
105  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 161
12 7.45
9 5.59
9 5.59
9 5.59
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
106  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 104
7 6.73
12 11.54
4 3.85
2 1.92
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
107  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 162
8 4.94
18 11.11
11 6.79
1 0.62
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
108  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 291
18 6.19
30 10.31
20 6.87
0 0.00
0 0.00
223 76.63
68 23.37%
109  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 142
15 10.56
9 6.34
6 4.23
3 2.11
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
110  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 138
10 7.25
11 7.97
8 5.80
2 1.45
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
111  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 214
16 7.48
12 5.61
9 4.21
12 5.61
0 0.00
165 77.10
49 22.90%
112  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 212
16 7.55
26 12.26
2 0.94
4 1.89
0 0.00
164 77.36
48 22.64%
113  โรงเรียนบ้านบาตง 160
4 2.50
5 3.13
7 4.38
20 12.50
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
114  โรงเรียนบ้านทรายขาว 89
9 10.11
4 4.49
4 4.49
2 2.25
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
115  โรงเรียนบ้านโคกสยา 173
16 9.25
12 6.94
7 4.05
0 0.00
2 1.16
136 78.61
37 21.39%
116  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 808
72 8.91
64 7.92
29 3.59
5 0.62
1 0.12
637 78.84
171 21.16%
117  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 227
12 5.29
12 5.29
0 0.00
12 5.29
12 5.29
179 78.85
48 21.15%
118  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 164
12 7.32
11 6.71
0 0.00
8 4.88
3 1.83
130 79.27
34 20.73%
119  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 121
10 8.26
10 8.26
3 2.48
2 1.65
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
120  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 428
35 8.18
50 11.68
0 0.00
3 0.70
0 0.00
340 79.44
88 20.56%
121  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 118
3 2.54
19 16.10
0 0.00
2 1.69
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
122  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 79
4 5.06
10 12.66
2 2.53
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
123  โรงเรียนบ้านปาหนัน 430
20 4.65
61 14.19
5 1.16
0 0.00
0 0.00
344 80.00
86 20.00%
124  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 96
8 8.33
0 0.00
6 6.25
3 3.13
2 2.08
77 80.21
19 19.79%
125  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 325
24 7.38
20 6.15
19 5.85
0 0.00
0 0.00
262 80.62
63 19.38%
126  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 154
24 15.58
2 1.30
3 1.95
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
127  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 65
3 4.62
5 7.69
3 4.62
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
128  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 213
11 5.16
15 7.04
9 4.23
4 1.88
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
129  โรงเรียนบ้านยาบี 111
5 4.50
12 10.81
1 0.90
2 1.80
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
130  โรงเรียนบ้านมือและห์ 157
2 1.27
3 1.91
8 5.10
15 9.55
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
131  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 219
7 3.20
17 7.76
12 5.48
2 0.91
0 0.00
181 82.65
38 17.35%
132  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 118
20 16.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
133  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 161
8 4.97
15 9.32
3 1.86
0 0.00
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
134  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 93
3 3.23
1 1.08
6 6.45
1 1.08
3 3.23
79 84.95
14 15.05%
135  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1461
117 8.01
55 3.76
8 0.55
37 2.53
0 0.00
1244 85.15
217 14.85%
136  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 159
15 9.43
6 3.77
2 1.26
0 0.00
0 0.00
136 85.53
23 14.47%
137  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 190
14 7.37
9 4.74
2 1.05
1 0.53
1 0.53
163 85.79
27 14.21%
138  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 249
15 6.02
7 2.81
4 1.61
7 2.81
2 0.80
214 85.94
35 14.06%
139  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 113
4 3.54
3 2.65
3 2.65
3 2.65
2 1.77
98 86.73
15 13.27%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 380
14 3.68
8 2.11
8 2.11
14 3.68
4 1.05
332 87.37
48 12.63%
141  โรงเรียนบ้านปลักปลา 290
13 4.48
4 1.38
0 0.00
19 6.55
0 0.00
254 87.59
36 12.41%
142  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 223
3 1.35
20 8.97
0 0.00
3 1.35
1 0.45
196 87.89
27 12.11%
143  โรงเรียนบ้านนาโอน 69
2 2.90
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
144  โรงเรียนบ้านกาแนะ 207
13 6.28
7 3.38
3 1.45
0 0.00
0 0.00
184 88.89
23 11.11%
145  โรงเรียนบ้านกะลูแป 208
8 3.85
11 5.29
0 0.00
3 1.44
0 0.00
186 89.42
22 10.58%
146  โรงเรียนบ้านอีโยะ 148
3 2.03
2 1.35
3 2.03
4 2.70
3 2.03
133 89.86
15 10.14%
147  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 131
2 1.53
5 3.82
2 1.53
3 2.29
1 0.76
118 90.08
13 9.92%
148  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 132
3 2.27
1 0.76
1 0.76
3 2.27
0 0.00
124 93.94
8 6.06%

 

จำนวนนักเรียน  30,763 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,827 15.69
เตี้ย  3,719 12.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,109 3.60
ผอมและเตี้ย  2,124 6.90
อ้วนและเตี้ย  507 1.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,477 60.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,286 คน


39.94%


Powered By www.thaieducation.net