ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 500
65 13.00
60 12.00
65 13.00
59 11.80
50 10.00
201 40.20
299 59.80%
2  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 476
27 5.67
21 4.41
65 13.66
48 10.08
87 18.28
228 47.90
248 52.10%
3  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 468
20 4.27
40 8.55
92 19.66
41 8.76
40 8.55
235 50.21
233 49.79%
4  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 260
9 3.46
26 10.00
24 9.23
33 12.69
26 10.00
142 54.62
118 45.38%
5  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 231
11 4.76
3 1.30
35 15.15
14 6.06
38 16.45
130 56.28
101 43.72%
6  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 293
18 6.14
3 1.02
51 17.41
6 2.05
35 11.95
180 61.43
113 38.57%
7  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 337
13 3.86
42 12.46
70 20.77
0 0.00
0 0.00
212 62.91
125 37.09%
8  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 113
15 13.27
15 13.27
7 6.19
2 1.77
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
9  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 820
38 4.63
27 3.29
84 10.24
65 7.93
68 8.29
538 65.61
282 34.39%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 104
9 8.65
0 0.00
19 18.27
4 3.85
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
11  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 826
29 3.51
76 9.20
132 15.98
0 0.00
0 0.00
589 71.31
237 28.69%
12  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 224
2 0.89
2 0.89
21 9.38
4 1.79
23 10.27
172 76.79
52 23.21%
13  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 353
24 6.80
14 3.97
41 11.61
0 0.00
0 0.00
274 77.62
79 22.38%
14  โรงเรียนวัดฝาง 123
10 8.13
5 4.07
4 3.25
3 2.44
5 4.07
96 78.05
27 21.95%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 604
41 6.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 13.41
482 79.80
122 20.20%
16  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 357
12 3.36
12 3.36
40 11.20
0 0.00
0 0.00
293 82.07
64 17.93%
17  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 139
3 2.16
1 0.72
16 11.51
2 1.44
1 0.72
116 83.45
23 16.55%
18  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 223
16 7.17
0 0.00
8 3.59
0 0.00
12 5.38
187 83.86
36 16.14%
19  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 186
5 2.69
1 0.54
18 9.68
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
20  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 198
2 1.01
5 2.53
7 3.54
5 2.53
5 2.53
174 87.88
24 12.12%
21  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 322
9 2.80
16 4.97
14 4.35
0 0.00
0 0.00
283 87.89
39 12.11%
22  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1273
39 3.06
11 0.86
9 0.71
47 3.69
47 3.69
1120 87.98
153 12.02%
23  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 350
15 4.29
7 2.00
20 5.71
0 0.00
0 0.00
308 88.00
42 12.00%
24  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2652
25 0.94
28 1.06
88 3.32
23 0.87
146 5.51
2342 88.31
310 11.69%
25  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 571
16 2.80
15 2.63
12 2.10
10 1.75
12 2.10
506 88.62
65 11.38%
26  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 362
3 0.83
6 1.66
4 1.10
0 0.00
3 0.83
346 95.58
16 4.42%
27  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 785
11 1.40
7 0.89
12 1.53
0 0.00
0 0.00
755 96.18
30 3.82%
28  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1747
9 0.52
20 1.14
4 0.23
0 0.00
0 0.00
1714 98.11
33 1.89%
29  โรงเรียนวัดปราสาท 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
30  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
31  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 430
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
430 100.00
0 0.00%
32  โรงเรียนวัดโชติการาม 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,552 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  496 3.19
เตี้ย  463 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  962 6.19
ผอมและเตี้ย  366 2.35
อ้วนและเตี้ย  679 4.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,586 80.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,966 คน


19.07%


Powered By www.thaieducation.net