ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32
32 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 36
0 0.00
0 0.00
31 86.11
0 0.00
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านวัง 22
5 22.73
4 18.18
7 31.82
3 13.64
3 13.64
0 0.00
22 100.00%
4  โรงเรียนวัดคลองสาลี 62
4 6.45
6 9.68
12 19.35
9 14.52
14 22.58
17 27.42
45 72.58%
5  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 59
27 45.76
0 0.00
3 5.08
7 11.86
4 6.78
18 30.51
41 69.49%
6  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 87
16 18.39
16 18.39
13 14.94
10 11.49
4 4.60
28 32.18
59 67.82%
7  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 114
17 14.91
31 27.19
27 23.68
0 0.00
0 0.00
39 34.21
75 65.79%
8  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 224
13 5.80
25 11.16
27 12.05
38 16.96
42 18.75
79 35.27
145 64.73%
9  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 209
19 9.09
14 6.70
26 12.44
33 15.79
40 19.14
77 36.84
132 63.16%
10  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 139
13 9.35
5 3.60
5 3.60
14 10.07
48 34.53
54 38.85
85 61.15%
11  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 102
6 5.88
4 3.92
27 26.47
14 13.73
6 5.88
45 44.12
57 55.88%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 64
16 25.00
0 0.00
13 20.31
5 7.81
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
13  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 219
22 10.05
23 10.50
28 12.79
43 19.63
0 0.00
103 47.03
116 52.97%
14  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 125
5 4.00
7 5.60
11 8.80
18 14.40
25 20.00
59 47.20
66 52.80%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 85
8 9.41
15 17.65
11 12.94
2 2.35
8 9.41
41 48.24
44 51.76%
16  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 152
12 7.89
6 3.95
25 16.45
7 4.61
28 18.42
74 48.68
78 51.32%
17  โรงเรียนบ้านคลองไทร 345
42 12.17
9 2.61
107 31.01
3 0.87
2 0.58
182 52.75
163 47.25%
18  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 387
16 4.13
31 8.01
23 5.94
47 12.14
64 16.54
206 53.23
181 46.77%
19  โรงเรียนวัดหนองไร่ 92
16 17.39
9 9.78
14 15.22
3 3.26
1 1.09
49 53.26
43 46.74%
20  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 501
94 18.76
6 1.20
40 7.98
13 2.59
79 15.77
269 53.69
232 46.31%
21  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 188
22 11.70
14 7.45
29 15.43
11 5.85
11 5.85
101 53.72
87 46.28%
22  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
21 21.43
4 4.08
2 2.04
53 54.08
45 45.92%
23  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 572
55 9.62
35 6.12
83 14.51
71 12.41
16 2.80
312 54.55
260 45.45%
24  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 523
66 12.62
57 10.90
59 11.28
30 5.74
24 4.59
287 54.88
236 45.12%
25  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 149
12 8.05
10 6.71
7 4.70
22 14.77
14 9.40
84 56.38
65 43.62%
26  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 166
18 10.84
19 11.45
35 21.08
0 0.00
0 0.00
94 56.63
72 43.37%
27  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393
26 6.62
18 4.58
33 8.40
44 11.20
47 11.96
225 57.25
168 42.75%
28  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 185
18 9.73
11 5.95
36 19.46
7 3.78
7 3.78
106 57.30
79 42.70%
29  โรงเรียนบ้านปางขนุน 93
14 15.05
13 13.98
12 12.90
0 0.00
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
30  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 190
9 4.74
41 21.58
24 12.63
2 1.05
3 1.58
111 58.42
79 41.58%
31  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 45
5 11.11
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 98
19 19.39
5 5.10
7 7.14
0 0.00
8 8.16
59 60.20
39 39.80%
33  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 159
7 4.40
10 6.29
41 25.79
4 2.52
0 0.00
97 61.01
62 38.99%
34  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 103
7 6.80
7 6.80
6 5.83
7 6.80
13 12.62
63 61.17
40 38.83%
35  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 103
3 2.91
8 7.77
5 4.85
11 10.68
13 12.62
63 61.17
40 38.83%
36  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 109
8 7.34
8 7.34
9 8.26
9 8.26
8 7.34
67 61.47
42 38.53%
37  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 326
34 10.43
24 7.36
50 15.34
17 5.21
0 0.00
201 61.66
125 38.34%
38  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 123
15 12.20
11 8.94
19 15.45
2 1.63
0 0.00
76 61.79
47 38.21%
39  โรงเรียนบ้านปางสุด 357
47 13.17
26 7.28
62 17.37
0 0.00
0 0.00
222 62.18
135 37.82%
40  โรงเรียนวัดหนองกรด 216
13 6.02
13 6.02
32 14.81
6 2.78
16 7.41
136 62.96
80 37.04%
41  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 146
9 6.16
7 4.79
22 15.07
7 4.79
8 5.48
93 63.70
53 36.30%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 238
17 7.14
15 6.30
32 13.45
11 4.62
10 4.20
153 64.29
85 35.71%
43  โรงเรียนวัดหนองยาว 129
9 6.98
12 9.30
22 17.05
3 2.33
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
44  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 65
11 16.92
4 6.15
5 7.69
3 4.62
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
45  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 147
21 14.29
7 4.76
24 16.33
0 0.00
0 0.00
95 64.63
52 35.37%
46  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 57
3 5.26
3 5.26
14 24.56
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
47  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 106
14 13.21
5 4.72
4 3.77
14 13.21
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
48  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 89
11 12.36
8 8.99
0 0.00
7 7.87
4 4.49
59 66.29
30 33.71%
49  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 232
12 5.17
8 3.45
13 5.60
20 8.62
21 9.05
158 68.10
74 31.90%
50  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
1 1.39
5 6.94
50 69.44
22 30.56%
51  โรงเรียนบ้านวังหิน 154
8 5.19
6 3.90
22 14.29
6 3.90
5 3.25
107 69.48
47 30.52%
52  โรงเรียนบ้านตะกรุด 169
9 5.33
9 5.33
17 10.06
13 7.69
3 1.78
118 69.82
51 30.18%
53  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 167
5 2.99
9 5.39
6 3.59
16 9.58
14 8.38
117 70.06
50 29.94%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130
13 10.00
16 12.31
9 6.92
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
55  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 490
27 5.51
33 6.73
51 10.41
29 5.92
0 0.00
350 71.43
140 28.57%
56  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 88
3 3.41
4 4.55
18 20.45
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
57  โรงเรียนวัดสระแก้ว 148
9 6.08
7 4.73
11 7.43
7 4.73
8 5.41
106 71.62
42 28.38%
58  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 80
5 6.25
4 5.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 40
0 0.00
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
60  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 80
6 7.50
3 3.75
9 11.25
3 3.75
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
61  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 151
19 12.58
7 4.64
6 3.97
6 3.97
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
62  โรงเรียนวัดเกาะเปา 89
3 3.37
6 6.74
3 3.37
3 3.37
7 7.87
67 75.28
22 24.72%
63  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 96
9 9.38
5 5.21
4 4.17
5 5.21
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
64  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 81
4 4.94
3 3.70
8 9.88
0 0.00
4 4.94
62 76.54
19 23.46%
65  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 52
5 9.62
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
66  โรงเรียนวัดหนองตางู 319
16 5.02
15 4.70
37 11.60
2 0.63
1 0.31
248 77.74
71 22.26%
67  โรงเรียนบ้านปางงู 117
2 1.71
0 0.00
17 14.53
2 1.71
5 4.27
91 77.78
26 22.22%
68  โรงเรียนวัดคลองจินดา 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
69  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 186
26 13.98
3 1.61
5 2.69
5 2.69
1 0.54
146 78.49
40 21.51%
70  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 236
11 4.66
25 10.59
7 2.97
7 2.97
0 0.00
186 78.81
50 21.19%
71  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 38
2 5.26
3 7.89
2 5.26
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
72  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 129
14 10.85
1 0.78
12 9.30
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
73  โรงเรียนวัดด่านช้าง 87
7 8.05
5 5.75
6 6.90
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
74  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 107
5 4.67
2 1.87
15 14.02
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
75  โรงเรียนบ้านหินดาด 157
10 6.37
5 3.18
16 10.19
1 0.64
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
76  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 84
9 10.71
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
77  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 109
14 12.84
2 1.83
5 4.59
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
78  โรงเรียนบ้านมาบแก 75
2 2.67
3 4.00
6 8.00
2 2.67
2 2.67
60 80.00
15 20.00%
79  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 150
12 8.00
0 0.00
18 12.00
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
80  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 71
1 1.41
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
81  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 67
0 0.00
1 1.49
6 8.96
0 0.00
6 8.96
54 80.60
13 19.40%
82  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
2 3.51
2 3.51
46 80.70
11 19.30%
83  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 190
16 8.42
3 1.58
14 7.37
1 0.53
2 1.05
154 81.05
36 18.95%
84  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 120
7 5.83
2 1.67
10 8.33
3 2.50
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
85  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 88
3 3.41
2 2.27
7 7.95
2 2.27
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
86  โรงเรียนวัดเขาสมุก 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
5 9.09
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
87  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
1 5.88
14 82.35
3 17.65%
89  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 75
5 6.67
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
90  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
7 4.79
3 2.05
12 8.22
3 2.05
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
91  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
92  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 149
3 2.01
1 0.67
19 12.75
1 0.67
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
93  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 143
10 6.99
5 3.50
8 5.59
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
94  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 129
5 3.88
2 1.55
10 7.75
3 2.33
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
95  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1326
49 3.70
50 3.77
106 7.99
0 0.00
0 0.00
1121 84.54
205 15.46%
96  โรงเรียนบ้านหนองจิก 78
4 5.13
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
97  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 268
17 6.34
2 0.75
22 8.21
0 0.00
0 0.00
227 84.70
41 15.30%
98  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 114
9 7.89
4 3.51
4 3.51
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
99  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 115
5 4.35
2 1.74
10 8.70
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
100  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 68
2 2.94
0 0.00
0 0.00
2 2.94
6 8.82
58 85.29
10 14.71%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
5 8.06
53 85.48
9 14.52%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 64
5 7.81
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
103  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 94
0 0.00
4 4.26
8 8.51
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
104  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 87
4 4.60
1 1.15
2 2.30
3 3.45
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
105  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
106  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 168
12 7.14
5 2.98
6 3.57
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
107  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
3 5.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
108  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 121
2 1.65
2 1.65
10 8.26
1 0.83
1 0.83
105 86.78
16 13.22%
109  โรงเรียนบ้านดงคู้ 84
0 0.00
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
110  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 130
4 3.08
4 3.08
9 6.92
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 94
1 1.06
3 3.19
3 3.19
2 2.13
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
112  โรงเรียนวัดเจริญผล 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
1 1.82
2 3.64
48 87.27
7 12.73%
113  โรงเรียนวัดอ่างทอง 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
2 3.64
48 87.27
7 12.73%
114  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 40
1 2.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
115  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
116  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
117  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
118  โรงเรียนวัดบ้านแดน 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
119  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 163
4 2.45
2 1.23
8 4.91
1 0.61
2 1.23
146 89.57
17 10.43%
120  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
121  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
122  โรงเรียนวัดท่าแรต 72
1 1.39
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
123  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 52
2 3.85
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
124  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
125  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 226
3 1.33
7 3.10
6 2.65
2 0.88
3 1.33
205 90.71
21 9.29%
126  โรงเรียนบ้านเปราะ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
127  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
2 2.25
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
129  โรงเรียนบ้านศรีทอง 124
3 2.42
1 0.81
3 2.42
1 0.81
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
130  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
131  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
132  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
133  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
134  โรงเรียนวัดคลองธรรม 129
1 0.78
2 1.55
1 0.78
1 0.78
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
135  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
136  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 242
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.65
3 1.24
235 97.11
7 2.89%
137  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
138  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
139  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
140  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 220
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
0 0.00
219 99.55
1 0.45%
141  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดสวนหลวง 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,542 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,361 6.96
เตี้ย  935 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,937 9.91
ผอมและเตี้ย  749 3.83
อ้วนและเตี้ย  699 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,861 70.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,681 คน


29.07%


Powered By www.thaieducation.net