ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 137
19 13.87
18 13.14
14 10.22
36 26.28
29 21.17
21 15.33
116 84.67%
2  โรงเรียนบ้านบะลังกา 89
13 14.61
17 19.10
21 23.60
11 12.36
10 11.24
17 19.10
72 80.90%
3  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 104
16 15.38
13 12.50
5 4.81
15 14.42
28 26.92
27 25.96
77 74.04%
4  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 260
38 14.62
29 11.15
34 13.08
22 8.46
17 6.54
120 46.15
140 53.85%
5  โรงเรียนบ้านหนองโสน 177
11 6.21
13 7.34
25 14.12
10 5.65
34 19.21
84 47.46
93 52.54%
6  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 58
5 8.62
1 1.72
10 17.24
7 12.07
1 1.72
34 58.62
24 41.38%
7  โรงเรียนเสรี-สมใจ 146
24 16.44
24 16.44
9 6.16
3 2.05
0 0.00
86 58.90
60 41.10%
8  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 86
10 11.63
10 11.63
7 8.14
4 4.65
4 4.65
51 59.30
35 40.70%
9  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 126
11 8.73
10 7.94
17 13.49
7 5.56
4 3.17
77 61.11
49 38.89%
10  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 223
17 7.62
13 5.83
27 12.11
16 7.17
13 5.83
137 61.43
86 38.57%
11  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 56
13 23.21
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
12  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 122
12 9.84
7 5.74
7 5.74
8 6.56
8 6.56
80 65.57
42 34.43%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 53
7 13.21
8 15.09
2 3.77
0 0.00
1 1.89
35 66.04
18 33.96%
14  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 283
6 2.12
18 6.36
32 11.31
12 4.24
26 9.19
189 66.78
94 33.22%
15  โรงเรียนบ้านหนองรี 499
42 8.42
25 5.01
16 3.21
65 13.03
9 1.80
342 68.54
157 31.46%
16  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 112
8 7.14
8 7.14
5 4.46
9 8.04
5 4.46
77 68.75
35 31.25%
17  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 129
11 8.53
6 4.65
22 17.05
1 0.78
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
18  โรงเรียนบ้านรางขาม 55
8 14.55
0 0.00
7 12.73
2 3.64
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
19  โรงเรียนบ้านวังด้ง 152
11 7.24
3 1.97
16 10.53
12 7.89
3 1.97
107 70.39
45 29.61%
20  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 211
22 10.43
8 3.79
29 13.74
2 0.95
0 0.00
150 71.09
61 28.91%
21  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 128
16 12.50
4 3.13
14 10.94
2 1.56
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
22  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 129
8 6.20
11 8.53
6 4.65
9 6.98
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
23  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 135
8 5.93
3 2.22
10 7.41
14 10.37
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
24  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 82
11 13.41
3 3.66
4 4.88
1 1.22
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
25  โรงเรียนบ้านเขาแดง 66
3 4.55
4 6.06
7 10.61
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
26  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 212
18 8.49
10 4.72
6 2.83
14 6.60
0 0.00
164 77.36
48 22.64%
27  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 874
96 10.98
31 3.55
62 7.09
0 0.00
0 0.00
685 78.38
189 21.62%
28  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 61
6 9.84
0 0.00
6 9.84
0 0.00
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 322
25 7.76
3 0.93
32 9.94
5 1.55
1 0.31
256 79.50
66 20.50%
30  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 111
6 5.41
2 1.80
7 6.31
5 4.50
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 101
7 6.93
7 6.93
5 4.95
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
32  โรงเรียนบ้านพุพรหม 151
4 2.65
6 3.97
16 10.60
1 0.66
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
33  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 286
9 3.15
12 4.20
17 5.94
5 1.75
6 2.10
237 82.87
49 17.13%
34  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 130
6 4.62
4 3.08
6 4.62
4 3.08
2 1.54
108 83.08
22 16.92%
35  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 429
9 2.10
5 1.17
48 11.19
10 2.33
0 0.00
357 83.22
72 16.78%
36  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 102
2 1.96
1 0.98
14 13.73
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
37  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 185
3 1.62
5 2.70
21 11.35
0 0.00
0 0.00
156 84.32
29 15.68%
38  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 213
6 2.82
1 0.47
9 4.23
17 7.98
0 0.00
180 84.51
33 15.49%
39  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 52
3 5.77
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
40  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 137
9 6.57
4 2.92
8 5.84
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
41  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
42  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 78
5 6.41
5 6.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
43  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 125
4 3.20
4 3.20
7 5.60
0 0.00
1 0.80
109 87.20
16 12.80%
44  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 113
2 1.77
7 6.19
4 3.54
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
45  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
1 1.27
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 363
5 1.38
4 1.10
24 6.61
8 2.20
0 0.00
322 88.71
41 11.29%
47  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 807
9 1.12
11 1.36
39 4.83
25 3.10
7 0.87
716 88.72
91 11.28%
48  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 82
3 3.66
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
49  โรงเรียนประชาพัฒนา 116
3 2.59
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
50  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 116
2 1.72
1 0.86
9 7.76
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
51  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 230
3 1.30
6 2.61
5 2.17
4 1.74
5 2.17
207 90.00
23 10.00%
52  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 61
5 8.20
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
53  โรงเรียนบ้านหลังเขา 175
3 1.71
4 2.29
9 5.14
0 0.00
0 0.00
159 90.86
16 9.14%
54  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 158
3 1.90
0 0.00
11 6.96
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
55  โรงเรียนบ้านรางพยอม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 381
8 2.10
9 2.36
8 2.10
5 1.31
1 0.26
350 91.86
31 8.14%
57  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 171
4 2.34
2 1.17
4 2.34
2 1.17
1 0.58
158 92.40
13 7.60%
58  โรงเรียนบ้านหนองหมู 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
59  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 107
5 4.67
0 0.00
1 0.93
0 0.00
2 1.87
99 92.52
8 7.48%
60  โรงเรียนบ้านพรหมณี 107
1 0.93
0 0.00
5 4.67
2 1.87
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
61  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 54
1 1.85
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
62  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 156
5 3.21
0 0.00
4 2.56
2 1.28
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
63  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
2 2.27
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 182
5 2.75
6 3.30
1 0.55
0 0.00
0 0.00
170 93.41
12 6.59%
65  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122
3 2.46
3 2.46
2 1.64
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
66  โรงเรียนบ้านหนองขอน 215
0 0.00
0 0.00
10 4.65
4 1.86
0 0.00
201 93.49
14 6.51%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
68  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 204
0 0.00
0 0.00
11 5.39
0 0.00
0 0.00
193 94.61
11 5.39%
69  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 158
3 1.90
0 0.00
5 3.16
0 0.00
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
70  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 60
0 0.00
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
71  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145
1 0.69
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
138 95.17
7 4.83%
72  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
73  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 135
1 0.74
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
74  โรงเรียนบ้านพุบอน 116
3 2.59
0 0.00
1 0.86
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
75  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
76  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 125
2 1.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.60
121 96.80
4 3.20%
77  โรงเรียนบ้านสามยอด 163
3 1.84
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
159 97.55
4 2.45%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
79  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
80  โรงเรียนบ้านยางสูง 147
0 0.00
1 0.68
1 0.68
0 0.00
1 0.68
144 97.96
3 2.04%
81  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 229
0 0.00
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
225 98.25
4 1.75%
82  โรงเรียนบ้านลําอีซู 130
2 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 98.46
2 1.54%
83  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 179
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.12
0 0.00
177 98.88
2 1.12%
84  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 140
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
139 99.29
1 0.71%
85  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 275
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
275 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,283 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  659 4.61
เตี้ย  428 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  824 5.77
ผอมและเตี้ย  397 2.78
อ้วนและเตี้ย  226 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,749 82.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,534 คน


17.74%


Powered By www.thaieducation.net