ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแค 126
65 51.59
18 14.29
25 19.84
18 14.29
0 0.00
0 0.00
126 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองแดง 60
17 28.33
30 50.00
13 21.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 41
7 17.07
10 24.39
7 17.07
8 19.51
9 21.95
0 0.00
41 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 178
12 6.74
17 9.55
33 18.54
29 16.29
50 28.09
37 20.79
141 79.21%
5  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 112
43 38.39
20 17.86
20 17.86
0 0.00
0 0.00
29 25.89
83 74.11%
6  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 116
14 12.07
20 17.24
23 19.83
12 10.34
14 12.07
33 28.45
83 71.55%
7  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 74
6 8.11
3 4.05
13 17.57
9 12.16
16 21.62
27 36.49
47 63.51%
8  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 131
17 12.98
15 11.45
23 17.56
11 8.40
15 11.45
50 38.17
81 61.83%
9  โรงเรียนบ้านสำโรง 104
12 11.54
5 4.81
11 10.58
17 16.35
17 16.35
42 40.38
62 59.62%
10  โรงเรียนบ้านซับพลู 103
5 4.85
9 8.74
12 11.65
13 12.62
21 20.39
43 41.75
60 58.25%
11  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 72
7 9.72
9 12.50
17 23.61
7 9.72
1 1.39
31 43.06
41 56.94%
12  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 163
25 15.34
15 9.20
26 15.95
11 6.75
12 7.36
74 45.40
89 54.60%
13  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 140
12 8.57
11 7.86
15 10.71
19 13.57
18 12.86
65 46.43
75 53.57%
14  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 119
23 19.33
11 9.24
16 13.45
9 7.56
4 3.36
56 47.06
63 52.94%
15  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 32
7 21.88
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 36
6 16.67
2 5.56
10 27.78
0 0.00
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
17  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 206
21 10.19
5 2.43
25 12.14
36 17.48
15 7.28
104 50.49
102 49.51%
18  โรงเรียนบ้านกะพี้ 66
11 16.67
4 6.06
7 10.61
5 7.58
5 7.58
34 51.52
32 48.48%
19  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 149
10 6.71
10 6.71
13 8.72
23 15.44
16 10.74
77 51.68
72 48.32%
20  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 56
10 17.86
5 8.93
6 10.71
4 7.14
2 3.57
29 51.79
27 48.21%
21  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 92
23 25.00
6 6.52
7 7.61
6 6.52
2 2.17
48 52.17
44 47.83%
22  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 44
11 25.00
4 9.09
6 13.64
0 0.00
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
23  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 64
11 17.19
1 1.56
18 28.13
0 0.00
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
24  โรงเรียนบ้านหนองหัน 15
1 6.67
1 6.67
2 13.33
2 13.33
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
25  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 56
5 8.93
7 12.50
11 19.64
2 3.57
1 1.79
30 53.57
26 46.43%
26  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 35
6 17.14
3 8.57
4 11.43
3 8.57
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
27  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 46
1 2.17
9 19.57
11 23.91
0 0.00
0 0.00
25 54.35
21 45.65%
28  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 98
20 20.41
9 9.18
12 12.24
2 2.04
1 1.02
54 55.10
44 44.90%
29  โรงเรียนบ้านหินลาด 55
3 5.45
6 10.91
15 27.27
0 0.00
0 0.00
31 56.36
24 43.64%
30  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 337
45 13.35
16 4.75
31 9.20
33 9.79
20 5.93
192 56.97
145 43.03%
31  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
2 6.45
2 6.45
9 29.03
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
32  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 177
12 6.78
12 6.78
24 13.56
6 3.39
20 11.30
103 58.19
74 41.81%
33  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 84
7 8.33
7 8.33
11 13.10
5 5.95
5 5.95
49 58.33
35 41.67%
34  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 138
5 3.62
4 2.90
22 15.94
9 6.52
16 11.59
82 59.42
56 40.58%
35  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 46
5 10.87
0 0.00
4 8.70
5 10.87
4 8.70
28 60.87
18 39.13%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 18
4 22.22
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
37  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 88
6 6.82
10 11.36
8 9.09
4 4.55
6 6.82
54 61.36
34 38.64%
38  โรงเรียนบ้านโพนไพล 122
13 10.66
1 0.82
20 16.39
13 10.66
0 0.00
75 61.48
47 38.52%
39  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 182
8 4.40
11 6.04
48 26.37
1 0.55
1 0.55
113 62.09
69 37.91%
40  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 249
29 11.65
6 2.41
9 3.61
35 14.06
15 6.02
155 62.25
94 37.75%
41  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 62
11 17.74
6 9.68
2 3.23
3 4.84
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
42  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 19
1 5.26
0 0.00
6 31.58
0 0.00
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
43  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 57
3 5.26
3 5.26
6 10.53
3 5.26
6 10.53
36 63.16
21 36.84%
44  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 57
4 7.02
0 0.00
14 24.56
3 5.26
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
45  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 123
11 8.94
9 7.32
12 9.76
7 5.69
6 4.88
78 63.41
45 36.59%
46  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 41
5 12.20
5 12.20
5 12.20
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
47  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 93
10 10.75
6 6.45
10 10.75
4 4.30
4 4.30
59 63.44
34 36.56%
48  โรงเรียนบ้านหาญ 167
21 12.57
10 5.99
30 17.96
0 0.00
0 0.00
106 63.47
61 36.53%
49  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 91
1 1.10
2 2.20
17 18.68
3 3.30
10 10.99
58 63.74
33 36.26%
50  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 144
11 7.64
13 9.03
26 18.06
0 0.00
2 1.39
92 63.89
52 36.11%
51  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 50
2 4.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
6 12.00
32 64.00
18 36.00%
52  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 208
13 6.25
8 3.85
12 5.77
21 10.10
20 9.62
134 64.42
74 35.58%
53  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
3 9.68
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
54  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 139
12 8.63
14 10.07
5 3.60
14 10.07
4 2.88
90 64.75
49 35.25%
55  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 20
1 5.00
2 10.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
56  โรงเรียนบ้านตะเคียน 229
25 10.92
22 9.61
16 6.99
12 5.24
5 2.18
149 65.07
80 34.93%
57  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 118
8 6.78
6 5.08
12 10.17
4 3.39
11 9.32
77 65.25
41 34.75%
58  โรงเรียนบ้านสระพัง 122
22 18.03
4 3.28
15 12.30
1 0.82
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
59  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 122
10 8.20
8 6.56
15 12.30
5 4.10
4 3.28
80 65.57
42 34.43%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 96
2 2.08
2 2.08
15 15.63
5 5.21
9 9.38
63 65.63
33 34.38%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 38
3 7.89
2 5.26
5 13.16
1 2.63
2 5.26
25 65.79
13 34.21%
62  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 141
12 8.51
9 6.38
15 10.64
4 2.84
8 5.67
93 65.96
48 34.04%
63  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 83
10 12.05
5 6.02
12 14.46
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
64  โรงเรียนบึงคำคู 116
3 2.59
0 0.00
19 16.38
3 2.59
14 12.07
77 66.38
39 33.62%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 140
15 10.71
11 7.86
13 9.29
6 4.29
2 1.43
93 66.43
47 33.57%
66  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
3 11.11
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 492
47 9.55
35 7.11
56 11.38
19 3.86
6 1.22
329 66.87
163 33.13%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
10 7.52
0 0.00
33 24.81
0 0.00
0 0.00
90 67.67
43 32.33%
69  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 81
16 19.75
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
70  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 22
2 9.09
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
71  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 101
6 5.94
0 0.00
22 21.78
4 3.96
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
72  โรงเรียนบ้านสระแจง 83
12 14.46
5 6.02
5 6.02
2 2.41
2 2.41
57 68.67
26 31.33%
73  โรงเรียนบ้านพันดุง 110
7 6.36
6 5.45
21 19.09
0 0.00
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
74  โรงเรียนบ้านบุตะโก 79
3 3.80
10 12.66
8 10.13
3 3.80
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
75  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 332
28 8.43
16 4.82
17 5.12
17 5.12
22 6.63
232 69.88
100 30.12%
76  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 67
3 4.48
5 7.46
12 17.91
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
77  โรงเรียนบ้านจะบู 47
2 4.26
6 12.77
6 12.77
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
78  โรงเรียนบ้านหนองจาน 168
13 7.74
16 9.52
20 11.90
0 0.00
0 0.00
119 70.83
49 29.17%
79  โรงเรียนบ้านทองหลาง 69
4 5.80
4 5.80
7 10.14
2 2.90
3 4.35
49 71.01
20 28.99%
80  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 107
5 4.67
8 7.48
6 5.61
6 5.61
6 5.61
76 71.03
31 28.97%
81  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
5 4.07
10 8.13
16 13.01
4 3.25
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
82  โรงเรียนบ้านค้างพลู 176
11 6.25
26 14.77
5 2.84
8 4.55
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
83  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 60
3 5.00
4 6.67
9 15.00
1 1.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
84  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 78
8 10.26
5 6.41
4 5.13
0 0.00
5 6.41
56 71.79
22 28.21%
85  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 110
2 1.82
8 7.27
21 19.09
0 0.00
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
86  โรงเรียนด่านขุนทด 1035
86 8.31
60 5.80
132 12.75
4 0.39
8 0.77
745 71.98
290 28.02%
87  โรงเรียนบ้านคูเมือง 124
2 1.61
2 1.61
22 17.74
2 1.61
6 4.84
90 72.58
34 27.42%
88  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 186
8 4.30
12 6.45
31 16.67
0 0.00
0 0.00
135 72.58
51 27.42%
89  โรงเรียนบ้านถนนหัก 33
1 3.03
2 6.06
3 9.09
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
90  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
8 9.88
4 4.94
10 12.35
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
91  โรงเรียนบ้านหนองไทร 107
6 5.61
0 0.00
19 17.76
4 3.74
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
92  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 90
12 13.33
2 2.22
9 10.00
1 1.11
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
93  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 60
5 8.33
3 5.00
0 0.00
4 6.67
4 6.67
44 73.33
16 26.67%
94  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 151
13 8.61
11 7.28
8 5.30
1 0.66
7 4.64
111 73.51
40 26.49%
95  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
96  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 650
60 9.23
48 7.38
62 9.54
0 0.00
2 0.31
478 73.54
172 26.46%
97  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 106
12 11.32
7 6.60
7 6.60
2 1.89
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
98  โรงเรียนบ้านหนองบง 103
2 1.94
3 2.91
19 18.45
1 0.97
2 1.94
76 73.79
27 26.21%
99  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 176
16 9.09
0 0.00
23 13.07
5 2.84
1 0.57
131 74.43
45 25.57%
100  โรงเรียนบ้านมะเริง 47
2 4.26
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
101  โรงเรียนบ้านหนองสาร 71
1 1.41
2 2.82
7 9.86
3 4.23
5 7.04
53 74.65
18 25.35%
102  โรงเรียนบ้านหินเพิง 56
2 3.57
2 3.57
6 10.71
2 3.57
2 3.57
42 75.00
14 25.00%
103  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 228
12 5.26
9 3.95
32 14.04
3 1.32
0 0.00
172 75.44
56 24.56%
104  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 155
8 5.16
6 3.87
21 13.55
3 1.94
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
105  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 90
7 7.78
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
106  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 74
8 10.81
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
107  โรงเรียนบ้านมาบกราด 58
7 12.07
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
108  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 122
4 3.28
2 1.64
23 18.85
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
109  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 89
5 5.62
2 2.25
9 10.11
2 2.25
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
110  โรงเรียนบ้านสระตอง 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
111  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 52
3 5.77
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
112  โรงเรียนบ้านเสมา 87
2 2.30
5 5.75
13 14.94
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
113  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 120
12 10.00
2 1.67
13 10.83
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
114  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 40
6 15.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
115  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 107
3 2.80
1 0.93
18 16.82
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
116  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
2 4.44
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
117  โรงเรียนบ้านปราสาท 113
10 8.85
6 5.31
9 7.96
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
118  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 109
6 5.50
5 4.59
13 11.93
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
119  โรงเรียนบ้านงิ้ว 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
120  โรงเรียนบ้านห้วยบง 200
8 4.00
4 2.00
24 12.00
8 4.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
121  โรงเรียนบ้านบุระไหว 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
122  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 65
4 6.15
3 4.62
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
123  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 65
3 4.62
2 3.08
4 6.15
3 4.62
2 3.08
51 78.46
14 21.54%
124  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 144
6 4.17
11 7.64
13 9.03
0 0.00
1 0.69
113 78.47
31 21.53%
125  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 188
9 4.79
5 2.66
24 12.77
0 0.00
0 0.00
150 79.79
38 20.21%
126  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 99
7 7.07
1 1.01
12 12.12
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
127  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
10 14.08
4 5.63
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 183
7 3.83
9 4.92
20 10.93
0 0.00
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
129  โรงเรียนบ้านดอน 51
6 11.76
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
130  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 143
12 8.39
0 0.00
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
131  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 138
4 2.90
2 1.45
21 15.22
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
132  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 93
7 7.53
0 0.00
9 9.68
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
133  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 326
16 4.91
20 6.13
27 8.28
0 0.00
0 0.00
263 80.67
63 19.33%
134  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 549
18 3.28
12 2.19
59 10.75
17 3.10
0 0.00
443 80.69
106 19.31%
135  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 68
2 2.94
3 4.41
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
136  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
4 9.30
35 81.40
8 18.60%
137  โรงเรียนบ้านโนน 70
8 11.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
138  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 124
6 4.84
1 0.81
11 8.87
2 1.61
3 2.42
101 81.45
23 18.55%
139  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 81
2 2.47
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
140  โรงเรียนบ้านแปรง 148
9 6.08
4 2.70
14 9.46
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
141  โรงเรียนบ้านนา 204
16 7.84
0 0.00
20 9.80
1 0.49
0 0.00
167 81.86
37 18.14%
142  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 127
10 7.87
4 3.15
4 3.15
0 0.00
5 3.94
104 81.89
23 18.11%
143  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 72
1 1.39
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
144  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 173
6 3.47
7 4.05
17 9.83
0 0.00
1 0.58
142 82.08
31 17.92%
145  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 67
3 4.48
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
146  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
147  โรงเรียนเทพคงคา 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
148  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 64
6 9.38
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
149  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 88
7 7.95
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 88
3 3.41
2 2.27
4 4.55
4 4.55
2 2.27
73 82.95
15 17.05%
151  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 147
4 2.72
4 2.72
17 11.56
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
152  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 71
8 11.27
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
153  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
154  โรงเรียนบ้านห้วย 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
155  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 60
5 8.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
156  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 115
3 2.61
3 2.61
13 11.30
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
157  โรงเรียนบ้านหนองแวง 189
8 4.23
1 0.53
21 11.11
1 0.53
0 0.00
158 83.60
31 16.40%
158  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 192
6 3.13
5 2.60
15 7.81
5 2.60
0 0.00
161 83.85
31 16.15%
159  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
160  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 57
4 7.02
2 3.51
2 3.51
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
161  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 89
1 1.12
2 2.25
7 7.87
3 3.37
1 1.12
75 84.27
14 15.73%
162  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
163  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
164  โรงเรียนบ้านซับยาง 105
3 2.86
5 4.76
7 6.67
1 0.95
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
165  โรงเรียนบ้านหนองดุม 151
10 6.62
1 0.66
12 7.95
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
166  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 66
0 0.00
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 214
10 4.67
1 0.47
14 6.54
6 2.80
1 0.47
182 85.05
32 14.95%
168  โรงเรียนบ้านจาน 201
4 1.99
14 6.97
11 5.47
1 0.50
0 0.00
171 85.07
30 14.93%
169  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 114
1 0.88
0 0.00
12 10.53
4 3.51
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
170  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 103
7 6.80
2 1.94
5 4.85
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
171  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 137
1 0.73
6 4.38
12 8.76
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
172  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 82
1 1.22
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
173  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
174  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
175  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 100
6 6.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนตาล 233
3 1.29
7 3.00
20 8.58
0 0.00
0 0.00
203 87.12
30 12.88%
177  โรงเรียนบ้านหนองหอย 95
0 0.00
3 3.16
8 8.42
1 1.05
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
178  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
179  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 169
4 2.37
0 0.00
16 9.47
1 0.59
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
180  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 236
8 3.39
3 1.27
14 5.93
2 0.85
2 0.85
207 87.71
29 12.29%
181  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 140
4 2.86
3 2.14
10 7.14
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
182  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 99
2 2.02
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
183  โรงเรียนบ้านพันชนะ 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
1 1.19
3 3.57
74 88.10
10 11.90%
184  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
185  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 63
0 0.00
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
186  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 100
4 4.00
1 1.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
187  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 92
3 3.26
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
188  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 177
2 1.13
4 2.26
6 3.39
4 2.26
3 1.69
158 89.27
19 10.73%
189  โรงเรียนบ้านหนุก 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
190  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
191  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
192  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
193  โรงเรียนบ้านหินดาด 247
5 2.02
5 2.02
5 2.02
3 1.21
3 1.21
226 91.50
21 8.50%
194  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 183
13 7.10
2 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 91.80
15 8.20%
195  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 130
2 1.54
2 1.54
4 3.08
0 0.00
2 1.54
120 92.31
10 7.69%
196  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
197  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 150
0 0.00
3 2.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
198  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 167
4 2.40
4 2.40
2 1.20
0 0.00
1 0.60
156 93.41
11 6.59%
199  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
200  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
201  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
202  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 114
0 0.00
2 1.75
3 2.63
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
203  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
204  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
205  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 118
1 0.85
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
206  โรงเรียนบ้านวังสนวน 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
207  โรงเรียนโนนไทย 484
4 0.83
2 0.41
3 0.62
1 0.21
2 0.41
472 97.52
12 2.48%
208  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
209  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านเจริญผล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,642 6.76
เตี้ย  1,060 4.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,527 10.40
ผอมและเตี้ย  656 2.70
อ้วนและเตี้ย  545 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,870 73.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,430 คน


26.46%


Powered By www.thaieducation.net