ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 22
8 36.36
2 9.09
5 22.73
7 31.82
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 159
25 15.72
27 16.98
26 16.35
28 17.61
26 16.35
27 16.98
132 83.02%
3  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 101
28 27.72
18 17.82
18 17.82
18 17.82
0 0.00
19 18.81
82 81.19%
4  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 459
136 29.63
63 13.73
80 17.43
87 18.95
0 0.00
93 20.26
366 79.74%
5  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 106
18 16.98
18 16.98
19 17.92
11 10.38
18 16.98
22 20.75
84 79.25%
6  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 605
151 24.96
135 22.31
92 15.21
0 0.00
0 0.00
227 37.52
378 62.48%
7  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 194
33 17.01
25 12.89
13 6.70
30 15.46
14 7.22
79 40.72
115 59.28%
8  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 27
2 7.41
2 7.41
8 29.63
2 7.41
2 7.41
11 40.74
16 59.26%
9  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 154
22 14.29
16 10.39
13 8.44
27 17.53
12 7.79
64 41.56
90 58.44%
10  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 54
15 27.78
3 5.56
6 11.11
5 9.26
2 3.70
23 42.59
31 57.41%
11  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 205
27 13.17
36 17.56
26 12.68
18 8.78
8 3.90
90 43.90
115 56.10%
12  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 512
34 6.64
37 7.23
57 11.13
71 13.87
73 14.26
240 46.88
272 53.13%
13  โรงเรียนบ้านเขาวง 200
26 13.00
8 4.00
20 10.00
34 17.00
18 9.00
94 47.00
106 53.00%
14  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 69
1 1.45
5 7.25
19 27.54
11 15.94
0 0.00
33 47.83
36 52.17%
15  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 77
6 7.79
3 3.90
15 19.48
5 6.49
11 14.29
37 48.05
40 51.95%
16  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 212
7 3.30
8 3.77
47 22.17
15 7.08
28 13.21
107 50.47
105 49.53%
17  โรงเรียนขนงพระใต้ 336
26 7.74
41 12.20
21 6.25
52 15.48
26 7.74
170 50.60
166 49.40%
18  โรงเรียนบ้านนากลาง 191
15 7.85
8 4.19
60 31.41
3 1.57
8 4.19
97 50.79
94 49.21%
19  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 147
22 14.97
19 12.93
29 19.73
0 0.00
0 0.00
77 52.38
70 47.62%
20  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 360
33 9.17
16 4.44
26 7.22
49 13.61
42 11.67
194 53.89
166 46.11%
21  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 35
4 11.43
3 8.57
5 14.29
4 11.43
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
22  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 206
21 10.19
8 3.88
12 5.83
29 14.08
20 9.71
116 56.31
90 43.69%
23  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 177
30 16.95
18 10.17
22 12.43
6 3.39
0 0.00
101 57.06
76 42.94%
24  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 61
17 27.87
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
25  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 119
2 1.68
19 15.97
11 9.24
8 6.72
10 8.40
69 57.98
50 42.02%
26  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 89
13 14.61
4 4.49
14 15.73
1 1.12
5 5.62
52 58.43
37 41.57%
27  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 114
9 7.89
7 6.14
15 13.16
8 7.02
7 6.14
68 59.65
46 40.35%
28  โรงเรียนบ้านวังไทร 271
26 9.59
22 8.12
60 22.14
0 0.00
0 0.00
163 60.15
108 39.85%
29  โรงเรียนบ้านซับหวาย 97
14 14.43
5 5.15
15 15.46
3 3.09
1 1.03
59 60.82
38 39.18%
30  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 62
7 11.29
4 6.45
5 8.06
7 11.29
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 178
22 12.36
27 15.17
15 8.43
1 0.56
0 0.00
113 63.48
65 36.52%
32  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 111
4 3.60
4 3.60
9 8.11
8 7.21
14 12.61
72 64.86
39 35.14%
33  โรงเรียนพรพิทยาคม 137
18 13.14
7 5.11
7 5.11
9 6.57
7 5.11
89 64.96
48 35.04%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 80
14 17.50
1 1.25
13 16.25
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวง 143
31 21.68
0 0.00
19 13.29
0 0.00
0 0.00
93 65.03
50 34.97%
36  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 105
2 1.90
1 0.95
19 18.10
3 2.86
11 10.48
69 65.71
36 34.29%
37  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 79
7 8.86
5 6.33
8 10.13
7 8.86
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
38  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 123
9 7.32
8 6.50
22 17.89
2 1.63
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
39  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 125
10 8.00
7 5.60
11 8.80
5 4.00
7 5.60
85 68.00
40 32.00%
40  โรงเรียนบ้านสองคร 146
3 2.05
2 1.37
23 15.75
5 3.42
12 8.22
101 69.18
45 30.82%
41  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 176
24 13.64
7 3.98
18 10.23
5 2.84
0 0.00
122 69.32
54 30.68%
42  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 187
8 4.28
16 8.56
28 14.97
3 1.60
2 1.07
130 69.52
57 30.48%
43  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 275
27 9.82
33 12.00
23 8.36
0 0.00
0 0.00
192 69.82
83 30.18%
44  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 401
31 7.73
12 2.99
29 7.23
22 5.49
23 5.74
284 70.82
117 29.18%
45  โรงเรียนบ้านสอยดาว 148
14 9.46
6 4.05
23 15.54
0 0.00
0 0.00
105 70.95
43 29.05%
46  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 345
35 10.14
25 7.25
20 5.80
10 2.90
10 2.90
245 71.01
100 28.99%
47  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 51
0 0.00
1 1.96
12 23.53
0 0.00
1 1.96
37 72.55
14 27.45%
48  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 151
13 8.61
12 7.95
16 10.60
0 0.00
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
49  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 123
4 3.25
2 1.63
10 8.13
7 5.69
10 8.13
90 73.17
33 26.83%
50  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 83
4 4.82
0 0.00
18 21.69
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
51  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 96
6 6.25
5 5.21
13 13.54
1 1.04
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
52  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 135
9 6.67
4 2.96
10 7.41
6 4.44
6 4.44
100 74.07
35 25.93%
53  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 459
15 3.27
14 3.05
32 6.97
22 4.79
36 7.84
340 74.07
119 25.93%
54  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 624
30 4.81
29 4.65
39 6.25
36 5.77
26 4.17
464 74.36
160 25.64%
55  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 110
5 4.55
5 4.55
6 5.45
6 5.45
6 5.45
82 74.55
28 25.45%
56  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 201
12 5.97
0 0.00
14 6.97
12 5.97
13 6.47
150 74.63
51 25.37%
57  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 64
3 4.69
2 3.13
6 9.38
4 6.25
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
58  โรงเรียนบ้านวังสีสด 117
7 5.98
6 5.13
15 12.82
0 0.00
1 0.85
88 75.21
29 24.79%
59  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 105
3 2.86
1 0.95
8 7.62
5 4.76
9 8.57
79 75.24
26 24.76%
60  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 74
6 8.11
5 6.76
3 4.05
4 5.41
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
61  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 141
9 6.38
4 2.84
12 8.51
9 6.38
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
62  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 103
6 5.83
11 10.68
7 6.80
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
63  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 76
1 1.32
6 7.89
10 13.16
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
64  โรงเรียนบ้านหนองเลา 77
7 9.09
1 1.30
6 7.79
2 2.60
1 1.30
60 77.92
17 22.08%
65  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
2 4.88
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
66  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 110
7 6.36
5 4.55
4 3.64
4 3.64
4 3.64
86 78.18
24 21.82%
67  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 208
16 7.69
6 2.88
20 9.62
3 1.44
0 0.00
163 78.37
45 21.63%
68  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 111
6 5.41
5 4.50
4 3.60
5 4.50
4 3.60
87 78.38
24 21.62%
69  โรงเรียนบ้านหนองเบน 200
8 4.00
17 8.50
18 9.00
0 0.00
0 0.00
157 78.50
43 21.50%
70  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 100
5 5.00
3 3.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 179
4 2.23
11 6.15
12 6.70
5 2.79
4 2.23
143 79.89
36 20.11%
72  โรงเรียนบ้านวังราง 20
4 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
73  โรงเรียนบ้านซับใต้ 169
11 6.51
8 4.73
9 5.33
5 2.96
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
74  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 41
1 2.44
4 9.76
2 4.88
0 0.00
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
75  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 120
10 8.33
8 6.67
3 2.50
2 1.67
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
76  โรงเรียนวัดกลางดง 228
15 6.58
11 4.82
17 7.46
0 0.00
0 0.00
185 81.14
43 18.86%
77  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 54
3 5.56
1 1.85
5 9.26
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
78  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 173
6 3.47
8 4.62
18 10.40
0 0.00
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
79  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 76
2 2.63
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
80  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 187
7 3.74
8 4.28
6 3.21
7 3.74
6 3.21
153 81.82
34 18.18%
81  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 78
7 8.97
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
82  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 62
2 3.23
3 4.84
5 8.06
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
83  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 62
5 8.06
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 138
3 2.17
4 2.90
14 10.14
1 0.72
2 1.45
114 82.61
24 17.39%
85  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 150
1 0.67
3 2.00
22 14.67
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
86  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 125
14 11.20
1 0.80
4 3.20
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
87  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 54
4 7.41
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
88  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 68
0 0.00
1 1.47
3 4.41
2 2.94
5 7.35
57 83.82
11 16.18%
89  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 168
9 5.36
1 0.60
17 10.12
0 0.00
0 0.00
141 83.93
27 16.07%
90  โรงเรียนวัดกุดเวียน 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
91  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 83
1 1.20
2 2.41
10 12.05
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
92  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 230
4 1.74
6 2.61
26 11.30
0 0.00
0 0.00
194 84.35
36 15.65%
93  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 963
40 4.15
55 5.71
20 2.08
21 2.18
11 1.14
816 84.74
147 15.26%
94  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 112
9 8.04
1 0.89
7 6.25
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
95  โรงเรียนบ้านคลองยาง 508
13 2.56
13 2.56
19 3.74
13 2.56
19 3.74
431 84.84
77 15.16%
96  โรงเรียนสันติวิทยา 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
97  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 86
10 11.63
0 0.00
1 1.16
0 0.00
1 1.16
74 86.05
12 13.95%
98  โรงเรียนบ้านสระเพลง 151
3 1.99
6 3.97
11 7.28
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
99  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 168
3 1.79
6 3.57
3 1.79
4 2.38
5 2.98
147 87.50
21 12.50%
100  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 174
0 0.00
0 0.00
11 6.32
0 0.00
9 5.17
154 88.51
20 11.49%
101  โรงเรียนบ้านหนองขาม 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
102  โรงเรียนบ้านสลักใด 190
2 1.05
1 0.53
18 9.47
0 0.00
0 0.00
169 88.95
21 11.05%
103  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 464
11 2.37
13 2.80
6 1.29
11 2.37
8 1.72
415 89.44
49 10.56%
104  โรงเรียนบ้านหนองตอ 86
0 0.00
2 2.33
5 5.81
2 2.33
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
105  โรงเรียนหนองน้ำใส 624
20 3.21
12 1.92
10 1.60
11 1.76
11 1.76
560 89.74
64 10.26%
106  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
107  โรงเรียนบ้านหมูสี 118
0 0.00
2 1.69
4 3.39
1 0.85
5 4.24
106 89.83
12 10.17%
108  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 556
11 1.98
11 1.98
12 2.16
11 1.98
11 1.98
500 89.93
56 10.07%
109  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 369
14 3.79
0 0.00
14 3.79
5 1.36
4 1.08
332 89.97
37 10.03%
110  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 153
6 3.92
3 1.96
6 3.92
0 0.00
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
112  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
2 1.92
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
113  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 165
1 0.61
0 0.00
13 7.88
1 0.61
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
114  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
115  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 658
12 1.82
8 1.22
12 1.82
18 2.74
8 1.22
600 91.19
58 8.81%
116  โรงเรียนบ้านซับน้อย 161
10 6.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.86
148 91.93
13 8.07%
117  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 127
4 3.15
2 1.57
2 1.57
2 1.57
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
118  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
119  โรงเรียนสง่าพัฒนา 132
3 2.27
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
120  โรงเรียนบ้านหินดาด 172
2 1.16
4 2.33
7 4.07
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
121  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
122  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 103
2 1.94
2 1.94
1 0.97
0 0.00
2 1.94
96 93.20
7 6.80%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 105
1 0.95
1 0.95
3 2.86
1 0.95
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
124  โรงเรียนบ้านซับใต้ 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
57 93.44
4 6.56%
125  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
126  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
127  โรงเรียนบ้านหนองโอง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
128  โรงเรียนวัดบันไดม้า 99
1 1.01
1 1.01
2 2.02
1 1.01
1 1.01
93 93.94
6 6.06%
129  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
130  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 168
2 1.19
2 1.19
5 2.98
1 0.60
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
131  โรงเรียนบ้านโนนรัง 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
132  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 113
0 0.00
2 1.77
2 1.77
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
133  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 86
1 1.16
1 1.16
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
134  โรงเรียนบ้านหินเพิง 229
2 0.87
2 0.87
2 0.87
1 0.44
1 0.44
221 96.51
8 3.49%
135  โรงเรียนบ้านปางละกอ 163
2 1.23
1 0.61
1 0.61
1 0.61
0 0.00
158 96.93
5 3.07%
136  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 166
1 0.60
1 0.60
1 0.60
1 0.60
1 0.60
161 96.99
5 3.01%
137  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 248
2 0.81
0 0.00
5 2.02
0 0.00
0 0.00
241 97.18
7 2.82%
138  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 154
1 0.65
0 0.00
1 0.65
0 0.00
2 1.30
150 97.40
4 2.60%
139  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 193
1 0.52
1 0.52
1 0.52
1 0.52
1 0.52
188 97.41
5 2.59%
140  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 416
2 0.48
2 0.48
2 0.48
2 0.48
2 0.48
406 97.60
10 2.40%
141  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 127
1 0.79
0 0.00
1 0.79
0 0.00
1 0.79
124 97.64
3 2.36%
142  โรงเรียนคีรีวัฒนา 219
1 0.46
1 0.46
1 0.46
1 0.46
1 0.46
214 97.72
5 2.28%
143  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 220
1 0.45
1 0.45
1 0.45
1 0.45
1 0.45
215 97.73
5 2.27%
144  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 94
0 0.00
0 0.00
1 1.06
1 1.06
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
145  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 239
1 0.42
1 0.42
1 0.42
1 0.42
1 0.42
234 97.91
5 2.09%
146  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 102
1 0.98
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
147  โรงเรียนบ้านหนองจอก 102
1 0.98
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
148  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 107
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
149  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
150  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 141
0 0.00
1 0.71
0 0.00
1 0.71
0 0.00
139 98.58
2 1.42%
151  โรงเรียนบ้านบุตาสง 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
152  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 110
1 0.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 99.09
1 0.91%
153  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 257
0 0.00
0 0.00
2 0.78
0 0.00
0 0.00
255 99.22
2 0.78%
154  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านปางโก 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านสายชนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัว 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองบอน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนสันติพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนเสมาวิทยา 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 299
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
299 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 5.76
เตี้ย  1,144 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,803 6.70
ผอมและเตี้ย  894 3.32
อ้วนและเตี้ย  672 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,866 77.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,064 คน


22.52%


Powered By www.thaieducation.net