ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 97
7 7.22
6 6.19
12 12.37
5 5.15
67 69.07
0 0.00
97 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 119
28 23.53
22 18.49
24 20.17
24 20.17
21 17.65
0 0.00
119 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 204
18 8.82
27 13.24
47 23.04
36 17.65
57 27.94
19 9.31
185 90.69%
4  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 146
28 19.18
30 20.55
32 21.92
20 13.70
16 10.96
20 13.70
126 86.30%
5  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 131
23 17.56
20 15.27
18 13.74
23 17.56
23 17.56
24 18.32
107 81.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองไทร 50
12 24.00
9 18.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
15 30.00
35 70.00%
7  โรงเรียนบ้านละลม 225
21 9.33
11 4.89
50 22.22
7 3.11
58 25.78
78 34.67
147 65.33%
8  โรงเรียนบ้านบึงพระ 100
9 9.00
1 1.00
22 22.00
10 10.00
23 23.00
35 35.00
65 65.00%
9  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 109
8 7.34
10 9.17
12 11.01
18 16.51
22 20.18
39 35.78
70 64.22%
10  โรงเรียนบ้านช่องโค 77
16 20.78
3 3.90
30 38.96
0 0.00
0 0.00
28 36.36
49 63.64%
11  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 209
19 9.09
14 6.70
25 11.96
33 15.79
39 18.66
79 37.80
130 62.20%
12  โรงเรียนบ้านโคกพระ 125
21 16.80
19 15.20
8 6.40
13 10.40
11 8.80
53 42.40
72 57.60%
13  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 193
22 11.40
19 9.84
39 20.21
9 4.66
17 8.81
87 45.08
106 54.92%
14  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 145
25 17.24
21 14.48
21 14.48
8 5.52
4 2.76
66 45.52
79 54.48%
15  โรงเรียนภูทองวิทยา 26
7 26.92
0 0.00
6 23.08
1 3.85
0 0.00
12 46.15
14 53.85%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 137
20 14.60
12 8.76
15 10.95
14 10.22
12 8.76
64 46.72
73 53.28%
17  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 62
16 25.81
4 6.45
8 12.90
4 6.45
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
18  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 51
7 13.73
5 9.80
7 13.73
4 7.84
2 3.92
26 50.98
25 49.02%
19  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 135
5 3.70
10 7.41
13 9.63
15 11.11
23 17.04
69 51.11
66 48.89%
20  โรงเรียนบ้านหนองยาง 168
9 5.36
21 12.50
29 17.26
14 8.33
8 4.76
87 51.79
81 48.21%
21  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 252
26 10.32
23 9.13
15 5.95
14 5.56
43 17.06
131 51.98
121 48.02%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 168
13 7.74
28 16.67
22 13.10
12 7.14
5 2.98
88 52.38
80 47.62%
23  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 89
10 11.24
8 8.99
18 20.22
0 0.00
6 6.74
47 52.81
42 47.19%
24  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 31
3 9.68
1 3.23
7 22.58
2 6.45
1 3.23
17 54.84
14 45.16%
25  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 208
39 18.75
29 13.94
22 10.58
1 0.48
2 0.96
115 55.29
93 44.71%
26  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 91
10 10.99
10 10.99
6 6.59
7 7.69
5 5.49
53 58.24
38 41.76%
27  โรงเรียนวัดเหมสูง 121
7 5.79
2 1.65
15 12.40
9 7.44
17 14.05
71 58.68
50 41.32%
28  โรงเรียนบ้านหนองขาม 99
8 8.08
5 5.05
23 23.23
2 2.02
2 2.02
59 59.60
40 40.40%
29  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 159
17 10.69
17 10.69
18 11.32
12 7.55
0 0.00
95 59.75
64 40.25%
30  โรงเรียนบ้านหนองสาย 159
17 10.69
4 2.52
22 13.84
21 13.21
0 0.00
95 59.75
64 40.25%
31  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1666
70 4.20
32 1.92
280 16.81
102 6.12
186 11.16
996 59.78
670 40.22%
32  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 25
3 12.00
2 8.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
33  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 263
33 12.55
33 12.55
13 4.94
16 6.08
8 3.04
160 60.84
103 39.16%
34  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 103
16 15.53
9 8.74
15 14.56
0 0.00
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
35  โรงเรียนบ้านพระ 268
34 12.69
18 6.72
22 8.21
9 3.36
21 7.84
164 61.19
104 38.81%
36  โรงเรียนบ้านหนองกก 204
18 8.82
17 8.33
17 8.33
10 4.90
17 8.33
125 61.27
79 38.73%
37  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 125
7 5.60
1 0.80
16 12.80
15 12.00
9 7.20
77 61.60
48 38.40%
38  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 197
8 4.06
6 3.05
22 11.17
14 7.11
24 12.18
123 62.44
74 37.56%
39  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 51
4 7.84
2 3.92
7 13.73
3 5.88
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
40  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 72
7 9.72
3 4.17
11 15.28
5 6.94
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
41  โรงเรียนชาติวิทยา 245
2 0.82
4 1.63
33 13.47
15 6.12
34 13.88
157 64.08
88 35.92%
42  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 140
12 8.57
13 9.29
15 10.71
10 7.14
0 0.00
90 64.29
50 35.71%
43  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 870
91 10.46
20 2.30
78 8.97
74 8.51
41 4.71
566 65.06
304 34.94%
44  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 139
17 12.23
7 5.04
9 6.47
7 5.04
8 5.76
91 65.47
48 34.53%
45  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 99
16 16.16
4 4.04
13 13.13
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
46  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 146
8 5.48
16 10.96
18 12.33
8 5.48
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
47  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
8 15.09
1 1.89
8 15.09
0 0.00
1 1.89
35 66.04
18 33.96%
48  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 145
11 7.59
11 7.59
18 12.41
9 6.21
0 0.00
96 66.21
49 33.79%
49  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 228
9 3.95
6 2.63
40 17.54
0 0.00
22 9.65
151 66.23
77 33.77%
50  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
3 2.07
3 2.07
18 12.41
3 2.07
21 14.48
97 66.90
48 33.10%
51  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
7 28.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
52  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 66
3 4.55
1 1.52
16 24.24
1 1.52
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
53  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 73
7 9.59
5 6.85
11 15.07
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
54  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
55  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 125
6 4.80
7 5.60
3 2.40
13 10.40
10 8.00
86 68.80
39 31.20%
56  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 254
25 9.84
20 7.87
30 11.81
4 1.57
0 0.00
175 68.90
79 31.10%
57  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 78
2 2.56
2 2.56
17 21.79
3 3.85
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
58  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 52
4 7.69
7 13.46
5 9.62
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
59  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 95
4 4.21
10 10.53
13 13.68
2 2.11
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
60  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 156
12 7.69
6 3.85
9 5.77
12 7.69
8 5.13
109 69.87
47 30.13%
61  โรงเรียนบ้านปรางค์ 50
2 4.00
6 12.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองบอน 104
4 3.85
8 7.69
19 18.27
0 0.00
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
63  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 54
6 11.11
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
64  โรงเรียนวัดหินมงคล 81
3 3.70
5 6.17
15 18.52
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
65  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 45
5 11.11
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
66  โรงเรียนบ้านตะแกรง 108
5 4.63
9 8.33
14 12.96
3 2.78
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
67  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 993
63 6.34
0 0.00
70 7.05
0 0.00
132 13.29
728 73.31
265 26.69%
68  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 105
5 4.76
6 5.71
10 9.52
7 6.67
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
69  โรงเรียนบ้านสวนปอ 79
4 5.06
3 3.80
8 10.13
4 5.06
2 2.53
58 73.42
21 26.58%
70  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 285
23 8.07
14 4.91
32 11.23
3 1.05
3 1.05
210 73.68
75 26.32%
71  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
72  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
8 19.05
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
73  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 92
2 2.17
2 2.17
20 21.74
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
74  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 82
4 4.88
6 7.32
10 12.20
0 0.00
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
75  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 96
16 16.67
1 1.04
7 7.29
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
76  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 81
4 4.94
1 1.23
5 6.17
5 6.17
5 6.17
61 75.31
20 24.69%
77  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 142
12 8.45
4 2.82
17 11.97
2 1.41
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
78  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 383
15 3.92
16 4.18
24 6.27
15 3.92
24 6.27
289 75.46
94 24.54%
79  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 45
5 11.11
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
80  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 119
4 3.36
3 2.52
6 5.04
7 5.88
9 7.56
90 75.63
29 24.37%
81  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 311
19 6.11
16 5.14
39 12.54
1 0.32
0 0.00
236 75.88
75 24.12%
82  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 85
2 2.35
7 8.24
10 11.76
0 0.00
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
83  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
1 1.96
4 7.84
6 11.76
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
84  โรงเรียนบ้านสวนหอม 127
7 5.51
9 7.09
3 2.36
7 5.51
3 2.36
98 77.17
29 22.83%
85  โรงเรียนวัดสลักได 66
8 12.12
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
86  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 155
8 5.16
2 1.29
20 12.90
3 1.94
2 1.29
120 77.42
35 22.58%
87  โรงเรียนวัดหนองพลวง 214
12 5.61
9 4.21
27 12.62
0 0.00
0 0.00
166 77.57
48 22.43%
88  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 182
15 8.24
4 2.20
21 11.54
0 0.00
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
89  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 158
5 3.16
5 3.16
6 3.80
8 5.06
10 6.33
124 78.48
34 21.52%
90  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 28
2 7.14
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
91  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 94
3 3.19
3 3.19
7 7.45
2 2.13
5 5.32
74 78.72
20 21.28%
92  โรงเรียนบ้านโจด 99
8 8.08
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
93  โรงเรียนบ้านกรูด 95
4 4.21
5 5.26
10 10.53
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
94  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 91
6 6.59
6 6.59
7 7.69
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
95  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 172
6 3.49
6 3.49
12 6.98
6 3.49
5 2.91
137 79.65
35 20.35%
96  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 164
17 10.37
13 7.93
0 0.00
3 1.83
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
97  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 134
15 11.19
11 8.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
98  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 93
4 4.30
5 5.38
5 5.38
3 3.23
1 1.08
75 80.65
18 19.35%
99  โรงเรียนบ้านหนองแมว 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
100  โรงเรียนบ้านละกอ 190
1 0.53
16 8.42
12 6.32
0 0.00
6 3.16
155 81.58
35 18.42%
101  โรงเรียนบ้านหินโคน 98
7 7.14
2 2.04
9 9.18
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
102  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 94
6 6.38
1 1.06
9 9.57
0 0.00
1 1.06
77 81.91
17 18.09%
103  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 108
7 6.48
2 1.85
7 6.48
2 1.85
1 0.93
89 82.41
19 17.59%
104  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 104
9 8.65
6 5.77
3 2.88
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
105  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 175
5 2.86
5 2.86
15 8.57
5 2.86
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
106  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 143
2 1.40
3 2.10
19 13.29
0 0.00
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
107  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 102
1 0.98
3 2.94
6 5.88
6 5.88
1 0.98
85 83.33
17 16.67%
108  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 410
25 6.10
3 0.73
39 9.51
1 0.24
0 0.00
342 83.41
68 16.59%
109  โรงเรียนบ้านตูม 104
1 0.96
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
110  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 125
6 4.80
1 0.80
7 5.60
6 4.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
111  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 277
6 2.17
5 1.81
32 11.55
0 0.00
0 0.00
234 84.48
43 15.52%
112  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
113  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 292
11 3.77
8 2.74
25 8.56
0 0.00
0 0.00
248 84.93
44 15.07%
114  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 67
0 0.00
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
115  โรงเรียนบ้านดอน 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
116  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
3 2.94
3 2.94
4 3.92
3 2.94
1 0.98
88 86.27
14 13.73%
117  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 253
3 1.19
8 3.16
20 7.91
3 1.19
0 0.00
219 86.56
34 13.44%
118  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 82
6 7.32
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
119  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 127
7 5.51
0 0.00
10 7.87
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 76
2 2.63
3 3.95
2 2.63
1 1.32
2 2.63
66 86.84
10 13.16%
121  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 130
2 1.54
2 1.54
11 8.46
2 1.54
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
122  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 107
1 0.93
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
123  โรงเรียนบ้านบิง 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
1 1.61
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
124  โรงเรียนบ้านกันผม 111
6 5.41
1 0.90
7 6.31
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
125  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 713
39 5.47
7 0.98
42 5.89
0 0.00
0 0.00
625 87.66
88 12.34%
126  โรงเรียนบ้านดงพลอง 194
7 3.61
2 1.03
10 5.15
4 2.06
0 0.00
171 88.14
23 11.86%
127  โรงเรียนบ้านปอพราน 201
6 2.99
4 1.99
12 5.97
0 0.00
1 0.50
178 88.56
23 11.44%
128  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
129  โรงเรียนบ้านถนนหัก 91
2 2.20
0 0.00
7 7.69
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
130  โรงเรียนบ้านโนนทอง 106
3 2.83
3 2.83
1 0.94
3 2.83
1 0.94
95 89.62
11 10.38%
131  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 112
1 0.89
0 0.00
10 8.93
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
132  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
133  โรงเรียนบ้านแสนสุข 207
5 2.42
1 0.48
12 5.80
2 0.97
0 0.00
187 90.34
20 9.66%
134  โรงเรียนวัดหนองนา 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
5 6.02
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
135  โรงเรียนบ้านบึงไทย 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
136  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 168
0 0.00
0 0.00
16 9.52
0 0.00
0 0.00
152 90.48
16 9.52%
137  โรงเรียนวัดพะโค 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
138  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 46
2 4.35
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
139  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
140  โรงเรียนบ้านดะแลง 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
141  โรงเรียนบ้านทองหลาง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
142  โรงเรียนวัดหนองจอก 90
1 1.11
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
143  โรงเรียนบ้านหินดาด 253
3 1.19
3 1.19
4 1.58
5 1.98
4 1.58
234 92.49
19 7.51%
144  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 292
4 1.37
4 1.37
7 2.40
4 1.37
2 0.68
271 92.81
21 7.19%
145  โรงเรียนบ้านตะโก 103
1 0.97
1 0.97
4 3.88
1 0.97
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
146  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
147  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
148  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 97
1 1.03
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
149  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 102
1 0.98
0 0.00
1 0.98
0 0.00
4 3.92
96 94.12
6 5.88%
150  โรงเรียนบ้านจอมศรี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
151  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 120
1 0.83
3 2.50
0 0.00
1 0.83
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
152  โรงเรียนบ้านสารภี 267
7 2.62
0 0.00
1 0.37
3 1.12
0 0.00
256 95.88
11 4.12%
153  โรงเรียนบ้านหนองจาน 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
154  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
155  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
156  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
60 96.77
2 3.23%
157  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
158  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
159  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
160  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
0 0.00
0 0.00
2 1.56
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
161  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 228
0 0.00
0 0.00
3 1.32
0 0.00
0 0.00
225 98.68
3 1.32%
162  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดกุดสวาย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนไทรทอง 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,463 6.11
เตี้ย  963 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,331 9.74
ผอมและเตี้ย  842 3.52
อ้วนและเตี้ย  1,127 4.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,199 71.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,726 คน


28.11%


Powered By www.thaieducation.net