ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 88
19 21.59
12 13.64
30 34.09
18 20.45
6 6.82
3 3.41
85 96.59%
2  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 251
47 18.73
45 17.93
47 18.73
55 21.91
18 7.17
39 15.54
212 84.46%
3  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 73
28 38.36
3 4.11
13 17.81
4 5.48
0 0.00
25 34.25
48 65.75%
4  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 211
48 22.75
33 15.64
13 6.16
24 11.37
0 0.00
93 44.08
118 55.92%
5  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 99
9 9.09
14 14.14
18 18.18
9 9.09
0 0.00
49 49.49
50 50.51%
6  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 647
97 14.99
82 12.67
52 8.04
52 8.04
16 2.47
348 53.79
299 46.21%
7  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 251
35 13.94
40 15.94
5 1.99
25 9.96
0 0.00
146 58.17
105 41.83%
8  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 586
61 10.41
72 12.29
71 12.12
29 4.95
3 0.51
350 59.73
236 40.27%
9  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 408
43 10.54
62 15.20
30 7.35
29 7.11
0 0.00
244 59.80
164 40.20%
10  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 31
3 9.68
3 9.68
4 12.90
2 6.45
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
11  โรงเรียนบ้านหินแหลม 285
17 5.96
17 5.96
32 11.23
12 4.21
25 8.77
182 63.86
103 36.14%
12  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 219
22 10.05
19 8.68
27 12.33
11 5.02
0 0.00
140 63.93
79 36.07%
13  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 505
23 4.55
19 3.76
52 10.30
20 3.96
68 13.47
323 63.96
182 36.04%
14  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 822
67 8.15
65 7.91
50 6.08
63 7.66
50 6.08
527 64.11
295 35.89%
15  โรงเรียนบ้านนามกุย 152
18 11.84
17 11.18
15 9.87
1 0.66
2 1.32
99 65.13
53 34.87%
16  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 153
51 33.33
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
17  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 251
24 9.56
19 7.57
24 9.56
10 3.98
8 3.19
166 66.14
85 33.86%
18  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 184
20 10.87
16 8.70
11 5.98
12 6.52
1 0.54
124 67.39
60 32.61%
19  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 80
9 11.25
9 11.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
20  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 267
20 7.49
29 10.86
23 8.61
11 4.12
0 0.00
184 68.91
83 31.09%
21  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 170
11 6.47
22 12.94
6 3.53
11 6.47
0 0.00
120 70.59
50 29.41%
22  โรงเรียนบ้านยางขาว 147
5 3.40
5 3.40
0 0.00
21 14.29
11 7.48
105 71.43
42 28.57%
23  โรงเรียนบ้านพุเตย 83
8 9.64
6 7.23
5 6.02
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
24  โรงเรียนวัดปากกิเลน 89
9 10.11
2 2.25
11 12.36
2 2.25
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
25  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 242
50 20.66
0 0.00
14 5.79
0 0.00
0 0.00
178 73.55
64 26.45%
26  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 126
14 11.11
4 3.17
10 7.94
5 3.97
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
27  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 381
34 8.92
46 12.07
18 4.72
0 0.00
0 0.00
283 74.28
98 25.72%
28  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 585
50 8.55
62 10.60
37 6.32
0 0.00
0 0.00
436 74.53
149 25.47%
29  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 76
4 5.26
3 3.95
6 7.89
3 3.95
3 3.95
57 75.00
19 25.00%
30  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 164
14 8.54
15 9.15
7 4.27
3 1.83
2 1.22
123 75.00
41 25.00%
31  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 610
60 9.84
26 4.26
62 10.16
3 0.49
1 0.16
458 75.08
152 24.92%
32  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 180
18 10.00
8 4.44
17 9.44
0 0.00
0 0.00
137 76.11
43 23.89%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 226
18 7.96
16 7.08
8 3.54
8 3.54
4 1.77
172 76.11
54 23.89%
34  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 88
6 6.82
6 6.82
2 2.27
4 4.55
3 3.41
67 76.14
21 23.86%
35  โรงเรียนบ้านพุองกะ 174
20 11.49
5 2.87
16 9.20
0 0.00
0 0.00
133 76.44
41 23.56%
36  โรงเรียนหลุงกัง 130
6 4.62
5 3.85
14 10.77
5 3.85
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
37  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 659
20 3.03
56 8.50
44 6.68
16 2.43
15 2.28
508 77.09
151 22.91%
38  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 463
28 6.05
43 9.29
32 6.91
0 0.00
0 0.00
360 77.75
103 22.25%
39  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 429
28 6.53
41 9.56
20 4.66
5 1.17
0 0.00
335 78.09
94 21.91%
40  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 169
4 2.37
23 13.61
9 5.33
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 84
4 4.76
1 1.19
12 14.29
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
42  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 383
60 15.67
0 0.00
17 4.44
5 1.31
0 0.00
301 78.59
82 21.41%
43  โรงเรียนบ้านยางโทน 82
5 6.10
1 1.22
7 8.54
4 4.88
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
44  โรงเรียนบ้านดินโส 296
7 2.36
8 2.70
20 6.76
10 3.38
16 5.41
235 79.39
61 20.61%
45  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 439
34 7.74
34 7.74
21 4.78
0 0.00
0 0.00
350 79.73
89 20.27%
46  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
4 5.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
47  โรงเรียนบ้านเขาพัง 82
6 7.32
2 2.44
3 3.66
0 0.00
5 6.10
66 80.49
16 19.51%
48  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 211
0 0.00
15 7.11
19 9.00
7 3.32
0 0.00
170 80.57
41 19.43%
49  โรงเรียนวัดหินดาด 233
0 0.00
33 14.16
2 0.86
0 0.00
10 4.29
188 80.69
45 19.31%
50  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 135
5 3.70
11 8.15
7 5.19
1 0.74
2 1.48
109 80.74
26 19.26%
51  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 101
0 0.00
0 0.00
19 18.81
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 65
6 9.23
2 3.08
3 4.62
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
53  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 152
5 3.29
12 7.89
0 0.00
6 3.95
4 2.63
125 82.24
27 17.76%
54  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 344
6 1.74
10 2.91
33 9.59
9 2.62
2 0.58
284 82.56
60 17.44%
55  โรงเรียนบ้านหนองขอน 54
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
56  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 134
4 2.99
4 2.99
13 9.70
1 0.75
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
57  โรงเรียนบ้านสารวัตร 183
5 2.73
3 1.64
12 6.56
5 2.73
5 2.73
153 83.61
30 16.39%
58  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 266
7 2.63
20 7.52
15 5.64
1 0.38
0 0.00
223 83.83
43 16.17%
59  โรงเรียนบ้านหินดาด 70
2 2.86
4 5.71
1 1.43
4 5.71
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
60  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 141
4 2.84
4 2.84
7 4.96
4 2.84
2 1.42
120 85.11
21 14.89%
61  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 190
2 1.05
5 2.63
15 7.89
5 2.63
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
62  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 142
0 0.00
0 0.00
5 3.52
15 10.56
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
63  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 174
12 6.90
12 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
64  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 357
18 5.04
6 1.68
24 6.72
0 0.00
0 0.00
309 86.55
48 13.45%
65  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 137
2 1.46
8 5.84
7 5.11
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 129
8 6.20
3 2.33
5 3.88
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
67  โรงเรียนวัดปรังกาสี 550
19 3.45
20 3.64
22 4.00
3 0.55
0 0.00
486 88.36
64 11.64%
68  โรงเรียนบ้านอูล่อง 504
18 3.57
20 3.97
2 0.40
15 2.98
3 0.60
446 88.49
58 11.51%
69  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 268
2 0.75
1 0.37
14 5.22
13 4.85
0 0.00
238 88.81
30 11.19%
70  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145
5 3.45
3 2.07
5 3.45
3 2.07
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
71  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
72  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
73  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 155
2 1.29
10 6.45
1 0.65
2 1.29
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
74  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 87
3 3.45
4 4.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
75  โรงเรียนบ้านไร่ 313
5 1.60
6 1.92
4 1.28
3 0.96
2 0.64
293 93.61
20 6.39%
76  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1826
20 1.10
27 1.48
41 2.25
18 0.99
10 0.55
1710 93.65
116 6.35%
77  โรงเรียนบ้านหินดาด 181
5 2.76
0 0.00
6 3.31
0 0.00
0 0.00
170 93.92
11 6.08%
78  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 259
4 1.54
3 1.16
1 0.39
2 0.77
0 0.00
249 96.14
10 3.86%
79  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 194
1 0.52
1 0.52
3 1.55
1 0.52
0 0.00
188 96.91
6 3.09%
80  โรงเรียนคุรุสภา 195
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,221 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,361 6.73
เตี้ย  1,271 6.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,245 6.16
ผอมและเตี้ย  625 3.09
อ้วนและเตี้ย  297 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,422 76.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,799 คน


23.73%


Powered By www.thaieducation.net