ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 297
183 61.62
0 0.00
35 11.78
17 5.72
0 0.00
62 20.88
235 79.12%
2  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 46
1 2.17
12 26.09
7 15.22
9 19.57
7 15.22
10 21.74
36 78.26%
3  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 62
29 46.77
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
4  โรงเรียนบ้านคลอง 24 164
82 50.00
0 0.00
20 12.20
0 0.00
0 0.00
62 37.80
102 62.20%
5  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 80
5 6.25
3 3.75
20 25.00
8 10.00
12 15.00
32 40.00
48 60.00%
6  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 141
66 46.81
0 0.00
11 7.80
1 0.71
0 0.00
63 44.68
78 55.32%
7  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 48
5 10.42
5 10.42
5 10.42
5 10.42
4 8.33
24 50.00
24 50.00%
8  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 95
17 17.89
15 15.79
7 7.37
4 4.21
4 4.21
48 50.53
47 49.47%
9  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 171
20 11.70
24 14.04
13 7.60
7 4.09
12 7.02
95 55.56
76 44.44%
10  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 312
29 9.29
16 5.13
17 5.45
35 11.22
33 10.58
182 58.33
130 41.67%
11  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1325
69 5.21
102 7.70
52 3.92
171 12.91
154 11.62
777 58.64
548 41.36%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 124
9 7.26
15 12.10
9 7.26
10 8.06
7 5.65
74 59.68
50 40.32%
13  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 65
2 3.08
2 3.08
11 16.92
4 6.15
6 9.23
40 61.54
25 38.46%
14  โรงเรียนสาริกา 141
6 4.26
4 2.84
14 9.93
10 7.09
18 12.77
89 63.12
52 36.88%
15  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 41
3 7.32
5 12.20
6 14.63
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
16  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 51
3 5.88
2 3.92
7 13.73
2 3.92
4 7.84
33 64.71
18 35.29%
17  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 162
12 7.41
5 3.09
26 16.05
5 3.09
7 4.32
107 66.05
55 33.95%
18  โรงเรียนวัดเข็มทอง 125
19 15.20
6 4.80
7 5.60
2 1.60
8 6.40
83 66.40
42 33.60%
19  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
4 13.33
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
20  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 62
3 4.84
0 0.00
17 27.42
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
21  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 23
7 30.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
23  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 73
5 6.85
2 2.74
15 20.55
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
24  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 169
13 7.69
6 3.55
15 8.88
4 2.37
11 6.51
120 71.01
49 28.99%
25  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 73
1 1.37
0 0.00
20 27.40
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
26  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 109
12 11.01
6 5.50
8 7.34
5 4.59
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
27  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 839
24 2.86
37 4.41
94 11.20
56 6.67
21 2.50
607 72.35
232 27.65%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 734
52 7.08
36 4.90
113 15.40
0 0.00
0 0.00
533 72.62
201 27.38%
29  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 81
7 8.64
0 0.00
15 18.52
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
30  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 141
18 12.77
5 3.55
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
31  โรงเรียนวัดบางหอย 82
3 3.66
4 4.88
15 18.29
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
32  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104
11 10.58
0 0.00
9 8.65
3 2.88
4 3.85
77 74.04
27 25.96%
33  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 43
2 4.65
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
34  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 221
12 5.43
17 7.69
18 8.14
5 2.26
4 1.81
165 74.66
56 25.34%
35  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 109
1 0.92
1 0.92
11 10.09
2 1.83
12 11.01
82 75.23
27 24.77%
36  โรงเรียนวัดสันตยาราม 356
17 4.78
7 1.97
50 14.04
7 1.97
7 1.97
268 75.28
88 24.72%
37  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 81
13 16.05
0 0.00
5 6.17
2 2.47
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
38  โรงเรียนวัดเกาะกา 110
7 6.36
3 2.73
13 11.82
4 3.64
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
39  โรงเรียนวัดหนองรี 216
21 9.72
0 0.00
31 14.35
0 0.00
1 0.46
163 75.46
53 24.54%
40  โรงเรียนวัดท่าด่าน 106
2 1.89
11 10.38
10 9.43
2 1.89
1 0.94
80 75.47
26 24.53%
41  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 220
11 5.00
7 3.18
29 13.18
6 2.73
0 0.00
167 75.91
53 24.09%
42  โรงเรียนวัดทองจรรยา 125
2 1.60
2 1.60
26 20.80
0 0.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
43  โรงเรียนวัดบ้านพริก 342
13 3.80
13 3.80
50 14.62
5 1.46
0 0.00
261 76.32
81 23.68%
44  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 284
22 7.75
11 3.87
29 10.21
1 0.35
4 1.41
217 76.41
67 23.59%
45  โรงเรียนวัดสบกเขียว 85
12 14.12
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
46  โรงเรียนบ้านดงแขวน 164
17 10.37
7 4.27
13 7.93
1 0.61
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
47  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
12 9.38
4 3.13
99 77.34
29 22.66%
48  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 209
7 3.35
12 5.74
22 10.53
4 1.91
1 0.48
163 77.99
46 22.01%
49  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 237
20 8.44
8 3.38
12 5.06
5 2.11
7 2.95
185 78.06
52 21.94%
50  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
51  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 81
2 2.47
3 3.70
12 14.81
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
52  โรงเรียนวัดดอนยอ 191
17 8.90
5 2.62
18 9.42
0 0.00
0 0.00
151 79.06
40 20.94%
53  โรงเรียนวัดท่าทราย 137
4 2.92
5 3.65
16 11.68
3 2.19
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
54  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 124
4 3.23
2 1.61
19 15.32
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
55  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 117
4 3.42
5 4.27
14 11.97
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
56  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 72
5 6.94
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
57  โรงเรียนบ้านคลอง 30 67
4 5.97
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
58  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 125
4 3.20
4 3.20
15 12.00
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
59  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 122
6 4.92
5 4.10
4 3.28
4 3.28
4 3.28
99 81.15
23 18.85%
60  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 81
3 3.70
4 4.94
2 2.47
2 2.47
4 4.94
66 81.48
15 18.52%
61  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 148
12 8.11
0 0.00
6 4.05
1 0.68
8 5.41
121 81.76
27 18.24%
62  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
63  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
64  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 156
9 5.77
10 6.41
6 3.85
2 1.28
1 0.64
128 82.05
28 17.95%
65  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 106
6 5.66
1 0.94
10 9.43
2 1.89
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
66  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
67  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 152
0 0.00
0 0.00
21 13.82
1 0.66
4 2.63
126 82.89
26 17.11%
68  โรงเรียนบ้านคลอง 31 172
11 6.40
0 0.00
16 9.30
1 0.58
1 0.58
143 83.14
29 16.86%
69  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101
10 9.90
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
70  โรงเรียนบ้านคลอง 1 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
71  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
72  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 84
3 3.57
1 1.19
4 4.76
1 1.19
5 5.95
70 83.33
14 16.67%
73  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 217
6 2.76
2 0.92
15 6.91
2 0.92
9 4.15
183 84.33
34 15.67%
74  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 193
5 2.59
3 1.55
16 8.29
1 0.52
5 2.59
163 84.46
30 15.54%
75  โรงเรียนบ้านคลอง 33 94
7 7.45
1 1.06
6 6.38
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
76  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
2 3.70
4 7.41
46 85.19
8 14.81%
77  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 123
0 0.00
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
78  โรงเรียนวัดท่าชัย 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
79  โรงเรียนบ้านคลอง 14 172
25 14.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
80  โรงเรียนวัดโพธิ์ 176
8 4.55
3 1.70
14 7.95
0 0.00
0 0.00
151 85.80
25 14.20%
81  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 134
9 6.72
4 2.99
2 1.49
2 1.49
2 1.49
115 85.82
19 14.18%
82  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 149
8 5.37
5 3.36
5 3.36
2 1.34
1 0.67
128 85.91
21 14.09%
83  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72
1 1.39
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
84  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
85  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
10 9.09
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
86  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
26 86.67
4 13.33%
87  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 198
11 5.56
2 1.01
13 6.57
0 0.00
0 0.00
172 86.87
26 13.13%
88  โรงเรียนวันครู 2504 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
89  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 91
2 2.20
1 1.10
7 7.69
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
90  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
91  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 146
3 2.05
5 3.42
9 6.16
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
92  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 181
4 2.21
0 0.00
17 9.39
0 0.00
0 0.00
160 88.40
21 11.60%
93  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 105
2 1.90
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
94  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 88
1 1.14
3 3.41
4 4.55
2 2.27
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
95  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 97
2 2.06
0 0.00
4 4.12
3 3.09
2 2.06
86 88.66
11 11.34%
96  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 125
4 3.20
0 0.00
7 5.60
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
97  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 99
3 3.03
1 1.01
0 0.00
1 1.01
5 5.05
89 89.90
10 10.10%
98  โรงเรียนวังดอกไม้ 41
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
99  โรงเรียนวัดพราหมณี 145
1 0.69
0 0.00
13 8.97
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
100  โรงเรียนบ้านคลอง 23 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
101  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 85
1 1.18
4 4.71
3 3.53
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
102  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 128
0 0.00
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
103  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 228
17 7.46
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
207 90.79
21 9.21%
104  โรงเรียนวัดวังตูม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
105  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 100
0 0.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
106  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 123
1 0.81
0 0.00
8 6.50
0 0.00
2 1.63
112 91.06
11 8.94%
107  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
3 4.41
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
108  โรงเรียนวัดหุบเมย 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
109  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 60
1 1.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
110  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 74
1 1.35
4 5.41
1 1.35
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
111  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 77
4 5.19
1 1.30
0 0.00
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
112  โรงเรียนวัดวังไทร 67
0 0.00
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
113  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
114  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
115  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 92
1 1.09
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
116  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 213
1 0.47
3 1.41
7 3.29
0 0.00
0 0.00
202 94.84
11 5.16%
117  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
118  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
119  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
120  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1597
2 0.13
10 0.63
30 1.88
0 0.00
15 0.94
1540 96.43
57 3.57%
121  โรงเรียนบ้านชวดบัว 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
1 1.75
55 96.49
2 3.51%
122  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 210
0 0.00
2 0.95
4 1.90
0 0.00
0 0.00
204 97.14
6 2.86%
123  โรงเรียนวัดบางปรัง 184
0 0.00
0 0.00
4 2.17
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%
124  โรงเรียนวัดคีรีวัน 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
125  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 6.14
เตี้ย  536 2.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,486 7.84
ผอมและเตี้ย  481 2.54
อ้วนและเตี้ย  431 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,856 78.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,097 คน


21.62%


Powered By www.thaieducation.net