ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปาเต 22
2 9.09
0 0.00
12 54.55
3 13.64
5 22.73
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 218
17 7.80
41 18.81
8 3.67
10 4.59
142 65.14
0 0.00
218 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 79
27 34.18
7 8.86
32 40.51
5 6.33
7 8.86
1 1.27
78 98.73%
4  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 208
32 15.38
53 25.48
48 23.08
27 12.98
26 12.50
22 10.58
186 89.42%
5  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 92
16 17.39
24 26.09
19 20.65
12 13.04
9 9.78
12 13.04
80 86.96%
6  โรงเรียนบ้านช่องลม 133
74 55.64
10 7.52
10 7.52
6 4.51
3 2.26
30 22.56
103 77.44%
7  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 90
50 55.56
8 8.89
10 11.11
1 1.11
0 0.00
21 23.33
69 76.67%
8  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 59
24 40.68
14 23.73
5 8.47
1 1.69
0 0.00
15 25.42
44 74.58%
9  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 277
29 10.47
43 15.52
29 10.47
29 10.47
66 23.83
81 29.24
196 70.76%
10  โรงเรียนบ้านบางสัก 355
88 24.79
58 16.34
47 13.24
31 8.73
11 3.10
120 33.80
235 66.20%
11  โรงเรียนวัดเขาพระ 86
46 53.49
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
32 37.21
54 62.79%
12  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 178
24 13.48
15 8.43
21 11.80
39 21.91
12 6.74
67 37.64
111 62.36%
13  โรงเรียนบ้านซา 143
18 12.59
29 20.28
27 18.88
9 6.29
0 0.00
60 41.96
83 58.04%
14  โรงเรียนบ้านบางเตา 79
37 46.84
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
34 43.04
45 56.96%
15  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 132
7 5.30
12 9.09
18 13.64
19 14.39
19 14.39
57 43.18
75 56.82%
16  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 394
29 7.36
23 5.84
45 11.42
52 13.20
68 17.26
177 44.92
217 55.08%
17  โรงเรียนบ้านหาดยาว 59
12 20.34
6 10.17
6 10.17
6 10.17
2 3.39
27 45.76
32 54.24%
18  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 100
14 14.00
14 14.00
12 12.00
8 8.00
6 6.00
46 46.00
54 54.00%
19  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 74
31 41.89
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
36 48.65
38 51.35%
20  โรงเรียนบ้านในปง 188
17 9.04
29 15.43
11 5.85
17 9.04
22 11.70
92 48.94
96 51.06%
21  โรงเรียนบ้านคลองลุ 141
34 24.11
16 11.35
11 7.80
5 3.55
5 3.55
70 49.65
71 50.35%
22  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 36
16 44.44
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
23  โรงเรียนบ้านลำแพะ 101
11 10.89
11 10.89
28 27.72
0 0.00
0 0.00
51 50.50
50 49.50%
24  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 123
42 34.15
0 0.00
10 8.13
4 3.25
4 3.25
63 51.22
60 48.78%
25  โรงเรียนวัดเขา 195
11 5.64
4 2.05
39 20.00
16 8.21
25 12.82
100 51.28
95 48.72%
26  โรงเรียนบ้านวังหลาม 221
35 15.84
0 0.00
44 19.91
0 0.00
28 12.67
114 51.58
107 48.42%
27  โรงเรียนบ้านพรุเตย 126
13 10.32
15 11.90
13 10.32
10 7.94
10 7.94
65 51.59
61 48.41%
28  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 29
6 20.69
6 20.69
0 0.00
2 6.90
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 75
35 46.67
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
39 52.00
36 48.00%
30  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 71
31 43.66
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
37 52.11
34 47.89%
31  โรงเรียนบ้านควนอารี 133
10 7.52
1 0.75
18 13.53
11 8.27
19 14.29
74 55.64
59 44.36%
32  โรงเรียนวัดควนเมา 327
16 4.89
12 3.67
46 14.07
28 8.56
42 12.84
183 55.96
144 44.04%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 112
18 16.07
12 10.71
3 2.68
12 10.71
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 175
23 13.14
12 6.86
22 12.57
11 6.29
2 1.14
105 60.00
70 40.00%
35  โรงเรียนบ้านดุหุน 186
57 30.65
3 1.61
12 6.45
0 0.00
0 0.00
114 61.29
72 38.71%
36  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 84
13 15.48
7 8.33
3 3.57
6 7.14
2 2.38
53 63.10
31 36.90%
37  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 132
19 14.39
12 9.09
17 12.88
0 0.00
0 0.00
84 63.64
48 36.36%
38  โรงเรียนบ้านโคกยาง 243
28 11.52
28 11.52
10 4.12
19 7.82
1 0.41
157 64.61
86 35.39%
39  โรงเรียนบ้านไร่ออก 164
16 9.76
16 9.76
16 9.76
9 5.49
1 0.61
106 64.63
58 35.37%
40  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 41
9 21.95
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
41  โรงเรียนบ้านควนตัง 125
18 14.40
9 7.20
12 9.60
3 2.40
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
42  โรงเรียนบ้านเขากอบ 308
18 5.84
12 3.90
38 12.34
15 4.87
19 6.17
206 66.88
102 33.12%
43  โรงเรียนบ้านบางพระ 173
20 11.56
20 11.56
9 5.20
8 4.62
0 0.00
116 67.05
57 32.95%
44  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 52
7 13.46
2 3.85
7 13.46
0 0.00
1 1.92
35 67.31
17 32.69%
45  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 587
56 9.54
37 6.30
84 14.31
11 1.87
0 0.00
399 67.97
188 32.03%
46  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1116
88 7.89
53 4.75
120 10.75
91 8.15
0 0.00
764 68.46
352 31.54%
47  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 132
10 7.58
14 10.61
11 8.33
1 0.76
5 3.79
91 68.94
41 31.06%
48  โรงเรียนวัดควนธานี 34
7 20.59
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
49  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 272
38 13.97
6 2.21
35 12.87
0 0.00
0 0.00
193 70.96
79 29.04%
50  โรงเรียนกมลศรี 129
9 6.98
4 3.10
18 13.95
2 1.55
3 2.33
93 72.09
36 27.91%
51  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 48
7 14.58
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
52  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 407
13 3.19
19 4.67
33 8.11
13 3.19
31 7.62
298 73.22
109 26.78%
53  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 134
0 0.00
7 5.22
20 14.93
0 0.00
8 5.97
99 73.88
35 26.12%
54  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 66
3 4.55
4 6.06
9 13.64
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
55  โรงเรียนบ้านแหลม 83
12 14.46
0 0.00
9 10.84
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
56  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 232
15 6.47
8 3.45
18 7.76
6 2.59
8 3.45
177 76.29
55 23.71%
57  โรงเรียนบ้านบางเป้า 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
2 2.47
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
58  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 155
5 3.23
5 3.23
12 7.74
5 3.23
8 5.16
120 77.42
35 22.58%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 98
6 6.12
0 0.00
13 13.27
3 3.06
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
60  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 680
35 5.15
30 4.41
83 12.21
1 0.15
1 0.15
530 77.94
150 22.06%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 84
4 4.76
3 3.57
10 11.90
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
62  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 119
7 5.88
2 1.68
16 13.45
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
63  โรงเรียนบ้านวังลำ 285
23 8.07
15 5.26
21 7.37
0 0.00
0 0.00
226 79.30
59 20.70%
64  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 100
0 0.00
9 9.00
10 10.00
0 0.00
1 1.00
80 80.00
20 20.00%
65  โรงเรียนบ้านหัวหิน 116
8 6.90
1 0.86
14 12.07
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
66  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 91
9 9.89
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
11 16.67
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
68  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 127
10 7.87
5 3.94
3 2.36
5 3.94
2 1.57
102 80.31
25 19.69%
69  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 270
17 6.30
0 0.00
33 12.22
1 0.37
1 0.37
218 80.74
52 19.26%
70  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 84
2 2.38
8 9.52
4 4.76
2 2.38
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
71  โรงเรียนวัดบางดี 279
21 7.53
4 1.43
24 8.60
4 1.43
0 0.00
226 81.00
53 19.00%
72  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 79
5 6.33
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
73  โรงเรียนบ้านคลองมวน 516
40 7.75
8 1.55
40 7.75
8 1.55
0 0.00
420 81.40
96 18.60%
74  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 82
8 9.76
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
75  โรงเรียนบ้านคลองโตน 198
9 4.55
4 2.02
18 9.09
5 2.53
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
76  โรงเรียนบ้านจิจิก 66
1 1.52
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
77  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 349
21 6.02
16 4.58
25 7.16
0 0.00
0 0.00
287 82.23
62 17.77%
78  โรงเรียนบ้านสายควน 178
6 3.37
2 1.12
23 12.92
0 0.00
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
79  โรงเรียนบ้านหลังเขา 531
53 9.98
6 1.13
32 6.03
0 0.00
1 0.19
439 82.67
92 17.33%
80  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 54
2 3.70
0 0.00
1 1.85
1 1.85
5 9.26
45 83.33
9 16.67%
81  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 122
9 7.38
6 4.92
1 0.82
2 1.64
2 1.64
102 83.61
20 16.39%
82  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 80
1 1.25
0 0.00
8 10.00
0 0.00
4 5.00
67 83.75
13 16.25%
83  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 185
15 8.11
7 3.78
8 4.32
0 0.00
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
84  โรงเรียนหาดปากเมง 307
8 2.61
12 3.91
28 9.12
0 0.00
0 0.00
259 84.36
48 15.64%
85  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 66
1 1.52
2 3.03
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
86  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 133
4 3.01
5 3.76
11 8.27
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
87  โรงเรียนบ้านโตน 121
4 3.31
3 2.48
9 7.44
2 1.65
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
88  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 204
13 6.37
7 3.43
3 1.47
4 1.96
3 1.47
174 85.29
30 14.71%
89  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 307
21 6.84
0 0.00
24 7.82
0 0.00
0 0.00
262 85.34
45 14.66%
90  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 89
6 6.74
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
91  โรงเรียนบ้านควนพญา 190
5 2.63
2 1.05
20 10.53
0 0.00
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
92  โรงเรียนบ้านบางหมาก 64
0 0.00
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
93  โรงเรียนวัดนาวง 185
7 3.78
6 3.24
9 4.86
4 2.16
0 0.00
159 85.95
26 14.05%
94  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 248
9 3.63
4 1.61
5 2.02
9 3.63
7 2.82
214 86.29
34 13.71%
95  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 251
4 1.59
6 2.39
21 8.37
3 1.20
0 0.00
217 86.45
34 13.55%
96  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 156
4 2.56
1 0.64
15 9.62
1 0.64
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
97  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 240
7 2.92
8 3.33
4 1.67
9 3.75
4 1.67
208 86.67
32 13.33%
98  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 132
5 3.79
1 0.76
11 8.33
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
99  โรงเรียนบ้านป่ากอ 125
6 4.80
5 4.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
100  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 150
10 6.67
1 0.67
6 4.00
1 0.67
1 0.67
131 87.33
19 12.67%
101  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 137
14 10.22
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
102  โรงเรียนบ้านพรุจูด 90
2 2.22
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
103  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 82
3 3.66
3 3.66
3 3.66
0 0.00
1 1.22
72 87.80
10 12.20%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 138
4 2.90
0 0.00
11 7.97
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
105  โรงเรียนบ้านช่องหาร 123
3 2.44
1 0.81
9 7.32
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
106  โรงเรียนบ้านหนองมวง 76
6 7.89
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
107  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
108  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 167
5 2.99
3 1.80
9 5.39
0 0.00
0 0.00
150 89.82
17 10.18%
109  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 161
5 3.11
2 1.24
7 4.35
2 1.24
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
110  โรงเรียนวัดควนไทร 82
2 2.44
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
111  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 62
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
112  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 209
10 4.78
2 0.96
4 1.91
3 1.44
1 0.48
189 90.43
20 9.57%
113  โรงเรียนวัดวารีวง 128
3 2.34
2 1.56
7 5.47
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
114  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
115  โรงเรียนบ้านบางคราม 152
5 3.29
3 1.97
2 1.32
2 1.32
1 0.66
139 91.45
13 8.55%
116  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 82
1 1.22
2 2.44
3 3.66
0 0.00
1 1.22
75 91.46
7 8.54%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
118  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 145
2 1.38
1 0.69
3 2.07
2 1.38
4 2.76
133 91.72
12 8.28%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 191
6 3.14
4 2.09
3 1.57
2 1.05
0 0.00
176 92.15
15 7.85%
120  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 128
0 0.00
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
121  โรงเรียนบ้านเขาโอน 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
2 2.41
77 92.77
6 7.23%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
123  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 75
1 1.33
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
124  โรงเรียนบ้านลำช้าง 137
2 1.46
2 1.46
5 3.65
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
125  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 77
0 0.00
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
126  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
127  โรงเรียนบ้านต้นไทร 166
1 0.60
0 0.00
9 5.42
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
128  โรงเรียนบ้านผมเด็น 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
129  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 110
2 1.82
0 0.00
2 1.82
2 1.82
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
130  โรงเรียนบ้านพระม่วง 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
131  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 128
1 0.78
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
132  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 318
1 0.31
1 0.31
6 1.89
2 0.63
3 0.94
305 95.91
13 4.09%
133  โรงเรียนบ้านลำภูรา 419
6 1.43
2 0.48
5 1.19
0 0.00
0 0.00
406 96.90
13 3.10%
134  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 503
2 0.40
4 0.80
4 0.80
1 0.20
1 0.20
491 97.61
12 2.39%
135  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,405 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,896 8.46
เตี้ย  986 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,905 8.50
ผอมและเตี้ย  663 2.96
อ้วนและเตี้ย  666 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,289 72.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,116 คน


27.30%


Powered By www.thaieducation.net