ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 276
7 2.54
62 22.46
17 6.16
69 25.00
79 28.62
42 15.22
234 84.78%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว 77
15 19.48
10 12.99
12 15.58
15 19.48
10 12.99
15 19.48
62 80.52%
3  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 108
5 4.63
9 8.33
19 17.59
14 12.96
28 25.93
33 30.56
75 69.44%
4  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 736
47 6.39
31 4.21
37 5.03
137 18.61
256 34.78
228 30.98
508 69.02%
5  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 389
39 10.03
51 13.11
18 4.63
90 23.14
69 17.74
122 31.36
267 68.64%
6  โรงเรียนบ้านอ่าย 246
47 19.11
54 21.95
28 11.38
30 12.20
7 2.85
80 32.52
166 67.48%
7  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 310
15 4.84
37 11.94
28 9.03
52 16.77
65 20.97
113 36.45
197 63.55%
8  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 54
9 16.67
7 12.96
5 9.26
6 11.11
7 12.96
20 37.04
34 62.96%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 310
50 16.13
57 18.39
38 12.26
20 6.45
28 9.03
117 37.74
193 62.26%
10  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 134
5 3.73
18 13.43
16 11.94
20 14.93
19 14.18
56 41.79
78 58.21%
11  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 570
76 13.33
90 15.79
77 13.51
44 7.72
39 6.84
244 42.81
326 57.19%
12  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 538
28 5.20
36 6.69
65 12.08
72 13.38
81 15.06
256 47.58
282 52.42%
13  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 295
44 14.92
39 13.22
23 7.80
42 14.24
6 2.03
141 47.80
154 52.20%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 82
14 17.07
21 25.61
7 8.54
0 0.00
0 0.00
40 48.78
42 51.22%
15  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 397
12 3.02
42 10.58
25 6.30
55 13.85
67 16.88
196 49.37
201 50.63%
16  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 237
9 3.80
72 30.38
30 12.66
4 1.69
5 2.11
117 49.37
120 50.63%
17  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 297
64 21.55
66 22.22
3 1.01
15 5.05
2 0.67
147 49.49
150 50.51%
18  โรงเรียนบ้านลาน 450
110 24.44
73 16.22
20 4.44
22 4.89
0 0.00
225 50.00
225 50.00%
19  โรงเรียนวัดจอมคีรี 68
1 1.47
19 27.94
13 19.12
0 0.00
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
20  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 507
8 1.58
55 10.85
45 8.88
63 12.43
74 14.60
262 51.68
245 48.32%
21  โรงเรียนบ้านโป่งนก 225
23 10.22
12 5.33
12 5.33
41 18.22
17 7.56
120 53.33
105 46.67%
22  โรงเรียนบ้านสบคาบ 77
0 0.00
16 20.78
3 3.90
15 19.48
1 1.30
42 54.55
35 45.45%
23  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 166
7 4.22
41 24.70
23 13.86
0 0.00
0 0.00
95 57.23
71 42.77%
24  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 205
6 2.93
25 12.20
6 2.93
24 11.71
24 11.71
120 58.54
85 41.46%
25  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 284
15 5.28
18 6.34
20 7.04
33 11.62
29 10.21
169 59.51
115 40.49%
26  โรงเรียนวัดปางมะโอ 15
0 0.00
4 26.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
27  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 134
19 14.18
14 10.45
10 7.46
0 0.00
10 7.46
81 60.45
53 39.55%
28  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 109
0 0.00
39 35.78
4 3.67
0 0.00
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
29  โรงเรียนบ้านดอนชัย 128
10 7.81
10 7.81
15 11.72
15 11.72
0 0.00
78 60.94
50 39.06%
30  โรงเรียนบ้านแม่คะ 222
5 2.25
9 4.05
24 10.81
14 6.31
33 14.86
137 61.71
85 38.29%
31  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 559
132 23.61
63 11.27
17 3.04
0 0.00
0 0.00
347 62.08
212 37.92%
32  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 149
29 19.46
9 6.04
16 10.74
1 0.67
0 0.00
94 63.09
55 36.91%
33  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 323
43 13.31
47 14.55
13 4.02
9 2.79
4 1.24
207 64.09
116 35.91%
34  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 388
15 3.87
37 9.54
39 10.05
10 2.58
35 9.02
252 64.95
136 35.05%
35  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 198
5 2.53
43 21.72
15 7.58
4 2.02
2 1.01
129 65.15
69 34.85%
36  โรงเรียนบ้านห้วยปู 89
21 23.60
5 5.62
3 3.37
1 1.12
1 1.12
58 65.17
31 34.83%
37  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 298
10 3.36
8 2.68
37 12.42
18 6.04
29 9.73
196 65.77
102 34.23%
38  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 102
7 6.86
21 20.59
6 5.88
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
39  โรงเรียนวัดป่าแดง 149
10 6.71
14 9.40
17 11.41
8 5.37
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
40  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 189
20 10.58
15 7.94
27 14.29
0 0.00
0 0.00
127 67.20
62 32.80%
41  โรงเรียนบ้านดอน 46
4 8.70
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
42  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 117
15 12.82
2 1.71
13 11.11
4 3.42
4 3.42
79 67.52
38 32.48%
43  โรงเรียนบ้านหลวง 136
10 7.35
9 6.62
21 15.44
0 0.00
4 2.94
92 67.65
44 32.35%
44  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 356
31 8.71
35 9.83
35 9.83
14 3.93
0 0.00
241 67.70
115 32.30%
45  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 59
1 1.69
15 25.42
3 5.08
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
46  โรงเรียนบ้านแม่สาว 435
23 5.29
10 2.30
32 7.36
33 7.59
42 9.66
295 67.82
140 32.18%
47  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 344
13 3.78
23 6.69
45 13.08
8 2.33
21 6.10
234 68.02
110 31.98%
48  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 130
3 2.31
15 11.54
22 16.92
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
49  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 114
7 6.14
5 4.39
23 20.18
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
50  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 732
58 7.92
39 5.33
55 7.51
46 6.28
23 3.14
511 69.81
221 30.19%
51  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 127
7 5.51
12 9.45
17 13.39
2 1.57
0 0.00
89 70.08
38 29.92%
52  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 111
8 7.21
6 5.41
17 15.32
0 0.00
2 1.80
78 70.27
33 29.73%
53  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 261
21 8.05
9 3.45
41 15.71
5 1.92
1 0.38
184 70.50
77 29.50%
54  โรงเรียนบ้านกองลม 391
25 6.39
36 9.21
51 13.04
0 0.00
0 0.00
279 71.36
112 28.64%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 346
13 3.76
12 3.47
18 5.20
25 7.23
30 8.67
248 71.68
98 28.32%
56  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 138
14 10.14
6 4.35
9 6.52
6 4.35
4 2.90
99 71.74
39 28.26%
57  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 96
0 0.00
4 4.17
23 23.96
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
58  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 144
9 6.25
7 4.86
10 6.94
6 4.17
7 4.86
105 72.92
39 27.08%
59  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 176
1 0.57
22 12.50
13 7.39
4 2.27
7 3.98
129 73.30
47 26.70%
60  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 215
20 9.30
3 1.40
11 5.12
17 7.91
6 2.79
158 73.49
57 26.51%
61  โรงเรียนบ้านโละ 132
6 4.55
20 15.15
2 1.52
2 1.52
4 3.03
98 74.24
34 25.76%
62  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 101
3 2.97
4 3.96
8 7.92
3 2.97
8 7.92
75 74.26
26 25.74%
63  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 175
3 1.71
15 8.57
23 13.14
0 0.00
4 2.29
130 74.29
45 25.71%
64  โรงเรียนบ้านผาแดง 83
4 4.82
5 6.02
12 14.46
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 374
46 12.30
11 2.94
31 8.29
4 1.07
2 0.53
280 74.87
94 25.13%
66  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 151
2 1.32
13 8.61
7 4.64
8 5.30
7 4.64
114 75.50
37 24.50%
67  โรงเรียนบ้านต้นโชค 201
11 5.47
11 5.47
8 3.98
11 5.47
8 3.98
152 75.62
49 24.38%
68  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 153
6 3.92
5 3.27
5 3.27
11 7.19
10 6.54
116 75.82
37 24.18%
69  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 213
8 3.76
39 18.31
4 1.88
0 0.00
0 0.00
162 76.06
51 23.94%
70  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 159
13 8.18
9 5.66
15 9.43
1 0.63
0 0.00
121 76.10
38 23.90%
71  โรงเรียนบ้านวังมะริว 88
2 2.27
7 7.95
12 13.64
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
72  โรงเรียนบ้านปางปอย 335
22 6.57
22 6.57
6 1.79
24 7.16
5 1.49
256 76.42
79 23.58%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 140
9 6.43
5 3.57
16 11.43
1 0.71
1 0.71
108 77.14
32 22.86%
74  โรงเรียนสันติวนา 84
4 4.76
8 9.52
7 8.33
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
75  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 98
10 10.20
2 2.04
9 9.18
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
76  โรงเรียนบ้านดง 213
11 5.16
14 6.57
4 1.88
11 5.16
7 3.29
166 77.93
47 22.07%
77  โรงเรียนวัดนันทาราม 91
6 6.59
3 3.30
8 8.79
3 3.30
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
78  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 455
8 1.76
26 5.71
33 7.25
16 3.52
17 3.74
355 78.02
100 21.98%
79  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 88
7 7.95
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
80  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 178
16 8.99
8 4.49
7 3.93
5 2.81
2 1.12
140 78.65
38 21.35%
81  โรงเรียนบ้านใหม่ 103
5 4.85
8 7.77
8 7.77
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
82  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 172
7 4.07
11 6.40
8 4.65
9 5.23
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
83  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 118
2 1.69
6 5.08
4 3.39
6 5.08
6 5.08
94 79.66
24 20.34%
84  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 261
7 2.68
7 2.68
39 14.94
0 0.00
0 0.00
208 79.69
53 20.31%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 109
1 0.92
5 4.59
8 7.34
0 0.00
8 7.34
87 79.82
22 20.18%
86  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 347
12 3.46
48 13.83
10 2.88
0 0.00
0 0.00
277 79.83
70 20.17%
87  โรงเรียนบ้านนาหวาย 259
10 3.86
5 1.93
35 13.51
0 0.00
1 0.39
208 80.31
51 19.69%
88  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 167
2 1.20
9 5.39
20 11.98
1 0.60
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 209
11 5.26
16 7.66
13 6.22
0 0.00
0 0.00
169 80.86
40 19.14%
90  โรงเรียนบ้านถ้ำ 68
4 5.88
4 5.88
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
91  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 432
10 2.31
21 4.86
4 0.93
22 5.09
25 5.79
350 81.02
82 18.98%
92  โรงเรียนบ้านยาง 119
4 3.36
5 4.20
7 5.88
5 4.20
1 0.84
97 81.51
22 18.49%
93  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 363
6 1.65
44 12.12
17 4.68
0 0.00
0 0.00
296 81.54
67 18.46%
94  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 302
17 5.63
33 10.93
4 1.32
0 0.00
0 0.00
248 82.12
54 17.88%
95  โรงเรียนบ้านแม่นะ 222
7 3.15
12 5.41
19 8.56
1 0.45
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
96  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 132
3 2.27
13 9.85
7 5.30
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
97  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 322
7 2.17
17 5.28
0 0.00
10 3.11
22 6.83
266 82.61
56 17.39%
98  โรงเรียนบ้านสันปอธง 78
3 3.85
4 5.13
2 2.56
4 5.13
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
99  โรงเรียนบ้านสันม่วง 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
5 9.26
2 3.70
45 83.33
9 16.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 67
5 7.46
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
101  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 68
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
102  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
103  โรงเรียนบ้านออน 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
0 0.00
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
104  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2138
52 2.43
90 4.21
162 7.58
36 1.68
0 0.00
1798 84.10
340 15.90%
105  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 199
4 2.01
22 11.06
5 2.51
0 0.00
0 0.00
168 84.42
31 15.58%
106  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 90
4 4.44
1 1.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
107  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 169
7 4.14
6 3.55
3 1.78
6 3.55
4 2.37
143 84.62
26 15.38%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 59
1 1.69
1 1.69
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 387
7 1.81
0 0.00
32 8.27
17 4.39
1 0.26
330 85.27
57 14.73%
110  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 417
33 7.91
3 0.72
25 6.00
0 0.00
0 0.00
356 85.37
61 14.63%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 441
5 1.13
35 7.94
23 5.22
0 0.00
1 0.23
377 85.49
64 14.51%
112  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 175
13 7.43
5 2.86
2 1.14
5 2.86
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
113  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 102
2 1.96
7 6.86
4 3.92
1 0.98
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
114  โรงเรียนบ้านนามน 154
4 2.60
10 6.49
7 4.55
0 0.00
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
115  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 391
15 3.84
16 4.09
21 5.37
0 0.00
0 0.00
339 86.70
52 13.30%
116  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 128
0 0.00
2 1.56
15 11.72
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 318
14 4.40
3 0.94
24 7.55
0 0.00
0 0.00
277 87.11
41 12.89%
118  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 194
14 7.22
9 4.64
2 1.03
0 0.00
0 0.00
169 87.11
25 12.89%
119  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 276
30 10.87
3 1.09
2 0.72
0 0.00
0 0.00
241 87.32
35 12.68%
120  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 184
4 2.17
3 1.63
16 8.70
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
121  โรงเรียนบ้านป่าแดง 251
8 3.19
11 4.38
6 2.39
4 1.59
1 0.40
221 88.05
30 11.95%
122  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 80
4 5.00
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
123  โรงเรียนบ้านจอง 313
8 2.56
0 0.00
27 8.63
0 0.00
0 0.00
278 88.82
35 11.18%
124  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 144
0 0.00
0 0.00
16 11.11
0 0.00
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 172
4 2.33
8 4.65
7 4.07
0 0.00
0 0.00
153 88.95
19 11.05%
126  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 260
5 1.92
5 1.92
5 1.92
5 1.92
8 3.08
232 89.23
28 10.77%
127  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 363
8 2.20
6 1.65
25 6.89
0 0.00
0 0.00
324 89.26
39 10.74%
128  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
129  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
3 4.23
2 2.82
0 0.00
0 0.00
2 2.82
64 90.14
7 9.86%
130  โรงเรียนบ้านหนองยาว 234
4 1.71
2 0.85
9 3.85
3 1.28
4 1.71
212 90.60
22 9.40%
131  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 197
0 0.00
8 4.06
6 3.05
0 0.00
4 2.03
179 90.86
18 9.14%
132  โรงเรียนบ้านสันทราย 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
133  โรงเรียนวัดบ้านท่า 199
4 2.01
3 1.51
11 5.53
0 0.00
0 0.00
181 90.95
18 9.05%
134  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
135  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 92
2 2.17
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
136  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 137
4 2.92
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
137  โรงเรียนดอยสามหมื่น 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
138  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 144
1 0.69
3 2.08
5 3.47
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
140  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 216
2 0.93
0 0.00
9 4.17
0 0.00
0 0.00
205 94.91
11 5.09%
141  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 180
0 0.00
0 0.00
9 5.00
0 0.00
0 0.00
171 95.00
9 5.00%
142  โรงเรียนบ้านสินชัย 174
0 0.00
0 0.00
1 0.57
7 4.02
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
143  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 681
14 2.06
12 1.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
655 96.18
26 3.82%
144  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 118
2 1.69
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
145  โรงเรียนบ้านปางสัก 150
0 0.00
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
145 96.67
5 3.33%
146  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
147  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 375
2 0.53
2 0.53
2 0.53
2 0.53
0 0.00
367 97.87
8 2.13%
148  โรงเรียนบ้านรินหลวง 231
0 0.00
2 0.87
2 0.87
0 0.00
0 0.00
227 98.27
4 1.73%
149  โรงเรียนวิรุณเทพ 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
0 0.00
0 0.00
154 98.72
2 1.28%
150  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 80
1 1.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
151  โรงเรียนบ้านหัวนา 254
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.18
251 98.82
3 1.18%
152  โรงเรียนบ้านปงตำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านปางแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,886 5.60
เตี้ย  2,367 7.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,287 6.79
ผอมและเตี้ย  1,389 4.13
อ้วนและเตี้ย  1,347 4.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,387 72.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,276 คน


27.56%


Powered By www.thaieducation.net