ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 12
3 25.00
2 16.67
4 33.33
1 8.33
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 81
13 16.05
10 12.35
15 18.52
21 25.93
22 27.16
0 0.00
81 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 47
10 21.28
10 21.28
7 14.89
10 21.28
10 21.28
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 125
3 2.40
25 20.00
19 15.20
28 22.40
41 32.80
9 7.20
116 92.80%
5  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 202
20 9.90
45 22.28
14 6.93
65 32.18
27 13.37
31 15.35
171 84.65%
6  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 70
7 10.00
18 25.71
15 21.43
7 10.00
3 4.29
20 28.57
50 71.43%
7  โรงเรียนวัดอมลอง 14
7 50.00
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
4 28.57
10 71.43%
8  โรงเรียนบ้านปางไฮ 79
10 12.66
10 12.66
8 10.13
28 35.44
0 0.00
23 29.11
56 70.89%
9  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 809
49 6.06
33 4.08
178 22.00
82 10.14
211 26.08
256 31.64
553 68.36%
10  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 66
7 10.61
8 12.12
10 15.15
7 10.61
10 15.15
24 36.36
42 63.64%
11  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 113
6 5.31
19 16.81
7 6.19
25 22.12
12 10.62
44 38.94
69 61.06%
12  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 168
5 2.98
20 11.90
22 13.10
25 14.88
30 17.86
66 39.29
102 60.71%
13  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 793
87 10.97
32 4.04
149 18.79
86 10.84
116 14.63
323 40.73
470 59.27%
14  โรงเรียนบ้านบวกเปา 118
62 52.54
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
51 43.22
67 56.78%
15  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 110
6 5.45
7 6.36
18 16.36
13 11.82
15 13.64
51 46.36
59 53.64%
16  โรงเรียนบ้านห้วยบง 68
3 4.41
5 7.35
10 14.71
8 11.76
9 13.24
33 48.53
35 51.47%
17  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 290
9 3.10
93 32.07
38 13.10
1 0.34
0 0.00
149 51.38
141 48.62%
18  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 133
4 3.01
7 5.26
17 12.78
11 8.27
24 18.05
70 52.63
63 47.37%
19  โรงเรียนวัดแม่เลย 51
7 13.73
2 3.92
7 13.73
3 5.88
5 9.80
27 52.94
24 47.06%
20  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 79
6 7.59
4 5.06
9 11.39
10 12.66
8 10.13
42 53.16
37 46.84%
21  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 192
14 7.29
15 7.81
16 8.33
19 9.90
25 13.02
103 53.65
89 46.35%
22  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 16
0 0.00
1 6.25
3 18.75
3 18.75
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
23  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 647
65 10.05
64 9.89
132 20.40
13 2.01
1 0.15
372 57.50
275 42.50%
24  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 139
4 2.88
6 4.32
25 17.99
10 7.19
14 10.07
80 57.55
59 42.45%
25  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 246
25 10.16
22 8.94
6 2.44
29 11.79
19 7.72
145 58.94
101 41.06%
26  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 127
2 1.57
8 6.30
18 14.17
10 7.87
14 11.02
75 59.06
52 40.94%
27  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 218
51 23.39
16 7.34
17 7.80
5 2.29
0 0.00
129 59.17
89 40.83%
28  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 91
2 2.20
6 6.59
17 18.68
2 2.20
10 10.99
54 59.34
37 40.66%
29  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
3 20.00
9 60.00
6 40.00%
30  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 109
12 11.01
4 3.67
27 24.77
0 0.00
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
31  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 220
19 8.64
18 8.18
25 11.36
13 5.91
9 4.09
136 61.82
84 38.18%
32  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 112
10 8.93
15 13.39
9 8.04
3 2.68
5 4.46
70 62.50
42 37.50%
33  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 184
1 0.54
45 24.46
11 5.98
10 5.43
0 0.00
117 63.59
67 36.41%
34  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 121
12 9.92
10 8.26
15 12.40
6 4.96
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
35  โรงเรียนบ้านต้นขาม 52
3 5.77
5 9.62
9 17.31
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
36  โรงเรียนสันทรายหลวง 544
38 6.99
35 6.43
57 10.48
21 3.86
26 4.78
367 67.46
177 32.54%
37  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 59
8 13.56
0 0.00
10 16.95
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
38  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
7 25.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
39  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 75
0 0.00
6 8.00
3 4.00
6 8.00
9 12.00
51 68.00
24 32.00%
40  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 142
11 7.75
26 18.31
8 5.63
0 0.00
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
41  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
42  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
2 5.71
2 5.71
24 68.57
11 31.43%
43  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 131
13 9.92
9 6.87
6 4.58
0 0.00
13 9.92
90 68.70
41 31.30%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 229
20 8.73
9 3.93
8 3.49
26 11.35
7 3.06
159 69.43
70 30.57%
45  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 140
4 2.86
2 1.43
23 16.43
7 5.00
6 4.29
98 70.00
42 30.00%
46  โรงเรียนวัดหนองออน 64
7 10.94
7 10.94
2 3.13
3 4.69
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
47  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 120
3 2.50
5 4.17
17 14.17
3 2.50
7 5.83
85 70.83
35 29.17%
48  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 220
17 7.73
21 9.55
24 10.91
1 0.45
1 0.45
156 70.91
64 29.09%
49  โรงเรียนบ้านหนองปิด 82
0 0.00
9 10.98
14 17.07
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
50  โรงเรียนบ้านริมใต้ 871
37 4.25
20 2.30
69 7.92
42 4.82
72 8.27
631 72.45
240 27.55%
51  โรงเรียนวัดแม่กะ 128
8 6.25
6 4.69
7 5.47
7 5.47
7 5.47
93 72.66
35 27.34%
52  โรงเรียนบ้านสันกลาง 95
5 5.26
11 11.58
2 2.11
5 5.26
2 2.11
70 73.68
25 26.32%
53  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 245
6 2.45
10 4.08
41 16.73
3 1.22
2 0.82
183 74.69
62 25.31%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
4 8.16
1 2.04
37 75.51
12 24.49%
55  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 115
12 10.43
6 5.22
2 1.74
6 5.22
2 1.74
87 75.65
28 24.35%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 74
6 8.11
2 2.70
2 2.70
6 8.11
2 2.70
56 75.68
18 24.32%
57  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 54
4 7.41
2 3.70
2 3.70
3 5.56
2 3.70
41 75.93
13 24.07%
58  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 67
7 10.45
0 0.00
5 7.46
4 5.97
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
59  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 76
6 7.89
5 6.58
2 2.63
3 3.95
2 2.63
58 76.32
18 23.68%
60  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 55
1 1.82
6 10.91
6 10.91
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
61  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 95
3 3.16
3 3.16
16 16.84
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
62  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 221
18 8.14
14 6.33
16 7.24
2 0.90
1 0.45
170 76.92
51 23.08%
63  โรงเรียนบ้านต้นรุง 139
10 7.19
10 7.19
8 5.76
4 2.88
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
64  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 402
51 12.69
16 3.98
25 6.22
0 0.00
0 0.00
310 77.11
92 22.89%
65  โรงเรียนบ้านช้างใน 53
3 5.66
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
66  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 164
10 6.10
10 6.10
15 9.15
2 1.22
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
67  โรงเรียนบ้านศรีงาม 90
6 6.67
2 2.22
10 11.11
2 2.22
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
68  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 95
5 5.26
5 5.26
4 4.21
0 0.00
7 7.37
74 77.89
21 22.11%
69  โรงเรียนบ้านพระนอน 231
12 5.19
9 3.90
22 9.52
7 3.03
0 0.00
181 78.35
50 21.65%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 14
3 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
71  โรงเรียนบ้านหลักปัน 206
12 5.83
5 2.43
18 8.74
7 3.40
1 0.49
163 79.13
43 20.87%
72  โรงเรียนบ้านแม่เลา 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
73  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 159
4 2.52
10 6.29
18 11.32
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
74  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 174
8 4.60
17 9.77
6 3.45
4 2.30
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
75  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 763
56 7.34
39 5.11
33 4.33
9 1.18
15 1.97
611 80.08
152 19.92%
76  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 147
20 13.61
3 2.04
6 4.08
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
77  โรงเรียนบ้านน้ำริน 87
4 4.60
2 2.30
3 3.45
1 1.15
7 8.05
70 80.46
17 19.54%
78  โรงเรียนวัดนาเม็ง 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
79  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 241
8 3.32
10 4.15
29 12.03
0 0.00
0 0.00
194 80.50
47 19.50%
80  โรงเรียนบ้านผึ้ง 150
0 0.00
0 0.00
18 12.00
0 0.00
11 7.33
121 80.67
29 19.33%
81  โรงเรียนวัดท่าข้าม 88
5 5.68
4 4.55
5 5.68
1 1.14
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
82  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 550
29 5.27
26 4.73
31 5.64
14 2.55
6 1.09
444 80.73
106 19.27%
83  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 92
0 0.00
5 5.43
11 11.96
1 1.09
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
84  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
85  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 172
7 4.07
6 3.49
13 7.56
5 2.91
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
86  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 120
7 5.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
7 5.83
99 82.50
21 17.50%
87  โรงเรียนบ้านแม่แต 52
0 0.00
6 11.54
2 3.85
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
88  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 111
4 3.60
5 4.50
2 1.80
5 4.50
3 2.70
92 82.88
19 17.12%
89  โรงเรียนบ้านโป่ง 47
2 4.26
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
90  โรงเรียนวัดทรายมูล 133
5 3.76
3 2.26
10 7.52
0 0.00
4 3.01
111 83.46
22 16.54%
91  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
92  โรงเรียนบ้านสันปง 57
1 1.75
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
93  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 257
2 0.78
22 8.56
13 5.06
0 0.00
3 1.17
217 84.44
40 15.56%
94  โรงเรียนบ้านผาหมอน 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
95  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
96  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 99
7 7.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.07
85 85.86
14 14.14%
97  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 199
4 2.01
3 1.51
5 2.51
5 2.51
11 5.53
171 85.93
28 14.07%
98  โรงเรียนบ้านปางขุม 79
6 7.59
1 1.27
1 1.27
3 3.80
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
99  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
100  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
101  โรงเรียนบ้านแม่สา 229
5 2.18
1 0.44
20 8.73
5 2.18
0 0.00
198 86.46
31 13.54%
102  โรงเรียนพร้าวบูรพา 112
2 1.79
0 0.00
0 0.00
2 1.79
10 8.93
98 87.50
14 12.50%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 77
1 1.30
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
104  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 136
6 4.41
1 0.74
4 2.94
2 1.47
2 1.47
121 88.97
15 11.03%
105  โรงเรียนบ้านป่าบง 157
8 5.10
1 0.64
6 3.82
1 0.64
1 0.64
140 89.17
17 10.83%
106  โรงเรียนภูดินวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
107  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
108  โรงเรียนประดู่วิทยา 114
4 3.51
0 0.00
6 5.26
2 1.75
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
109  โรงเรียนบ้านสันศรี 59
1 1.69
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 70
2 2.86
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
111  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
1 1.64
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
112  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 83
6 7.23
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
47 90.38
5 9.62%
114  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
115  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
116  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 151
3 1.99
0 0.00
8 5.30
0 0.00
1 0.66
139 92.05
12 7.95%
117  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 126
3 2.38
0 0.00
3 2.38
3 2.38
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
118  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 135
0 0.00
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
119  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
120  โรงเรียนบ้านแม่แว 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
121  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 131
0 0.00
0 0.00
5 3.82
0 0.00
3 2.29
123 93.89
8 6.11%
122  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
123  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
124  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
125  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 123
3 2.44
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
116 94.31
7 5.69%
126  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 135
2 1.48
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
127  โรงเรียนบ้านโปง 118
0 0.00
0 0.00
2 1.69
0 0.00
4 3.39
112 94.92
6 5.08%
128  โรงเรียนบ้านกองแหะ 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
129  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
130  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.27
2 1.14
170 96.59
6 3.41%
131  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านปง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านป่าลาน 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านหลวง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านเอียก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่แมม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดปางเติม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนวัดสันคะยอม 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,984 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,145 6.03
เตี้ย  1,047 5.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,700 8.95
ผอมและเตี้ย  825 4.35
อ้วนและเตี้ย  922 4.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,345 70.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,639 คน


29.70%


Powered By www.thaieducation.net