ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 206
25 12.14
47 22.82
9 4.37
19 9.22
16 7.77
90 43.69
116 56.31%
2  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 353
24 6.80
145 41.08
20 5.67
0 0.00
0 0.00
164 46.46
189 53.54%
3  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 118
14 11.86
13 11.02
21 17.80
8 6.78
7 5.93
55 46.61
63 53.39%
4  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 36
6 16.67
6 16.67
3 8.33
4 11.11
0 0.00
17 47.22
19 52.78%
5  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 119
16 13.45
15 12.61
5 4.20
7 5.88
17 14.29
59 49.58
60 50.42%
6  โรงเรียนบ้านกระแล 174
18 10.34
42 24.14
3 1.72
22 12.64
0 0.00
89 51.15
85 48.85%
7  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 111
16 14.41
17 15.32
15 13.51
6 5.41
0 0.00
57 51.35
54 48.65%
8  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 53
8 15.09
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
9  โรงเรียนบ้านปากอิง 72
17 23.61
5 6.94
7 9.72
3 4.17
0 0.00
40 55.56
32 44.44%
10  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 296
7 2.36
35 11.82
1 0.34
88 29.73
0 0.00
165 55.74
131 44.26%
11  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 130
5 3.85
6 4.62
17 13.08
11 8.46
16 12.31
75 57.69
55 42.31%
12  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 43
0 0.00
10 23.26
1 2.33
7 16.28
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
13  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 134
8 5.97
9 6.72
26 19.40
7 5.22
6 4.48
78 58.21
56 41.79%
14  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 36
2 5.56
6 16.67
0 0.00
5 13.89
2 5.56
21 58.33
15 41.67%
15  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 107
18 16.82
8 7.48
16 14.95
1 0.93
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
16  โรงเรียนบ้านบุญนาค 127
14 11.02
22 17.32
11 8.66
4 3.15
0 0.00
76 59.84
51 40.16%
17  โรงเรียนบ้านหนองเสา 61
7 11.48
4 6.56
10 16.39
3 4.92
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
18  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 136
12 8.82
0 0.00
24 17.65
8 5.88
9 6.62
83 61.03
53 38.97%
19  โรงเรียนเพียงหลวง 16 210
20 9.52
25 11.90
6 2.86
28 13.33
2 0.95
129 61.43
81 38.57%
20  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 335
12 3.58
92 27.46
19 5.67
5 1.49
1 0.30
206 61.49
129 38.51%
21  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 39
2 5.13
1 2.56
5 12.82
2 5.13
5 12.82
24 61.54
15 38.46%
22  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 91
7 7.69
0 0.00
27 29.67
0 0.00
0 0.00
57 62.64
34 37.36%
23  โรงเรียนบ้านหลู้ 143
12 8.39
28 19.58
5 3.50
8 5.59
0 0.00
90 62.94
53 37.06%
24  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 204
10 4.90
36 17.65
20 9.80
4 1.96
1 0.49
133 65.20
71 34.80%
25  โรงเรียนบ้านแม่เปา 170
13 7.65
5 2.94
35 20.59
5 2.94
1 0.59
111 65.29
59 34.71%
26  โรงเรียนบ้านป่าซาง 55
6 10.91
4 7.27
6 10.91
3 5.45
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
27  โรงเรียนบ้านทรายทอง 244
5 2.05
67 27.46
5 2.05
6 2.46
0 0.00
161 65.98
83 34.02%
28  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 83
15 18.07
3 3.61
9 10.84
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
29  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 976
24 2.46
36 3.69
125 12.81
51 5.23
89 9.12
651 66.70
325 33.30%
30  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 95
6 6.32
2 2.11
9 9.47
7 7.37
7 7.37
64 67.37
31 32.63%
31  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 65
3 4.62
4 6.15
10 15.38
4 6.15
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
32  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
1 1.56
3 4.69
9 14.06
7 10.94
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
33  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 73
4 5.48
3 4.11
14 19.18
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
34  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 90
7 7.78
13 14.44
0 0.00
7 7.78
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 62
7 11.29
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
36  โรงเรียนบ้านผาแล 93
1 1.08
0 0.00
7 7.53
19 20.43
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
37  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 185
18 9.73
6 3.24
22 11.89
7 3.78
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
38  โรงเรียนบ้านก๊อ 49
10 20.41
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
39  โรงเรียนบ้านใหม่ 57
3 5.26
3 5.26
5 8.77
4 7.02
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
40  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 114
14 12.28
3 2.63
14 12.28
1 0.88
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
41  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 204
15 7.35
11 5.39
31 15.20
0 0.00
0 0.00
147 72.06
57 27.94%
42  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 86
6 6.98
7 8.14
7 8.14
4 4.65
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 130
5 3.85
6 4.62
20 15.38
5 3.85
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 67
6 8.96
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
45  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 123
16 13.01
3 2.44
13 10.57
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
46  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 131
14 10.69
3 2.29
12 9.16
4 3.05
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
47  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 78
5 6.41
7 8.97
5 6.41
3 3.85
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
48  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 110
18 16.36
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
49  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 63
4 6.35
4 6.35
6 9.52
2 3.17
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
50  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 146
16 10.96
6 4.11
15 10.27
0 0.00
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
51  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 344
31 9.01
50 14.53
6 1.74
0 0.00
0 0.00
257 74.71
87 25.29%
52  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 44
2 4.55
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
53  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 148
6 4.05
2 1.35
10 6.76
16 10.81
3 2.03
111 75.00
37 25.00%
54  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 121
3 2.48
8 6.61
14 11.57
1 0.83
4 3.31
91 75.21
30 24.79%
55  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 190
11 5.79
12 6.32
16 8.42
6 3.16
1 0.53
144 75.79
46 24.21%
56  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 83
8 9.64
10 12.05
2 2.41
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
57  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 113
4 3.54
2 1.77
13 11.50
3 2.65
5 4.42
86 76.11
27 23.89%
58  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 59
2 3.39
2 3.39
9 15.25
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
59  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 76
4 5.26
9 11.84
0 0.00
4 5.26
1 1.32
58 76.32
18 23.68%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
4 5.80
4 5.80
53 76.81
16 23.19%
61  โรงเรียนบ้านขอนซุง 39
5 12.82
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
62  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 66
6 9.09
0 0.00
7 10.61
1 1.52
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
63  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 173
0 0.00
27 15.61
11 6.36
0 0.00
1 0.58
134 77.46
39 22.54%
64  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 119
5 4.20
17 14.29
4 3.36
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
65  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 55
4 7.27
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
66  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 46
4 8.70
1 2.17
3 6.52
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
67  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 69
6 8.70
3 4.35
3 4.35
2 2.90
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
68  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 180
9 5.00
21 11.67
6 3.33
0 0.00
3 1.67
141 78.33
39 21.67%
69  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 374
11 2.94
37 9.89
19 5.08
11 2.94
3 0.80
293 78.34
81 21.66%
70  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 359
52 14.48
0 0.00
25 6.96
0 0.00
0 0.00
282 78.55
77 21.45%
71  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 99
9 9.09
3 3.03
3 3.03
6 6.06
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
72  โรงเรียนบรรพตวิทยา 316
19 6.01
17 5.38
13 4.11
13 4.11
5 1.58
249 78.80
67 21.20%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 62
5 8.06
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
74  โรงเรียนบ้านหวาย 91
4 4.40
4 4.40
7 7.69
2 2.20
2 2.20
72 79.12
19 20.88%
75  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 146
11 7.53
8 5.48
6 4.11
3 2.05
2 1.37
116 79.45
30 20.55%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 244
6 2.46
42 17.21
2 0.82
0 0.00
0 0.00
194 79.51
50 20.49%
77  โรงเรียนบ้านหนองเตา 108
9 8.33
11 10.19
1 0.93
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
78  โรงเรียนบ้านส้าน 35
5 14.29
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
79  โรงเรียนริมโขงวิทยา 115
4 3.48
9 7.83
9 7.83
0 0.00
1 0.87
92 80.00
23 20.00%
80  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 96
5 5.21
8 8.33
3 3.13
2 2.08
1 1.04
77 80.21
19 19.79%
81  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 147
7 4.76
13 8.84
6 4.08
3 2.04
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
82  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 61
0 0.00
7 11.48
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 122
5 4.10
10 8.20
7 5.74
2 1.64
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 194
8 4.12
6 3.09
24 12.37
0 0.00
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
85  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 92
5 5.43
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
86  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 57
4 7.02
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
87  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 55
1 1.82
4 7.27
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
88  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 870
44 5.06
19 2.18
39 4.48
29 3.33
27 3.10
712 81.84
158 18.16%
89  โรงเรียนบ้านหลวง 106
0 0.00
18 16.98
1 0.94
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
90  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 240
19 7.92
7 2.92
0 0.00
5 2.08
11 4.58
198 82.50
42 17.50%
91  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
93  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 54
1 1.85
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
94  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 410
10 2.44
25 6.10
26 6.34
6 1.46
0 0.00
343 83.66
67 16.34%
95  โรงเรียนบ้านดอนแยง 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
3 3.70
2 2.47
68 83.95
13 16.05%
96  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
97  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 95
4 4.21
3 3.16
6 6.32
1 1.05
1 1.05
80 84.21
15 15.79%
98  โรงเรียนบ้านชมภู 90
6 6.67
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
99  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 92
0 0.00
7 7.61
3 3.26
4 4.35
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
100  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 133
4 3.01
14 10.53
2 1.50
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
101  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 81
1 1.23
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
103  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 201
1 0.50
0 0.00
28 13.93
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
104  โรงเรียนบ้านครึ่ง 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
105  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 281
10 3.56
18 6.41
4 1.42
8 2.85
0 0.00
241 85.77
40 14.23%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 93
5 5.38
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
107  โรงเรียนบ้านดอนไชย 79
3 3.80
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
108  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 37
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
109  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 137
8 5.84
6 4.38
2 1.46
2 1.46
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัว 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
111  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 124
4 3.23
3 2.42
5 4.03
2 1.61
2 1.61
108 87.10
16 12.90%
112  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 107
3 2.80
3 2.80
2 1.87
5 4.67
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
113  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 157
4 2.55
6 3.82
8 5.10
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
114  โรงเรียนบ้านป่ารวก 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
115  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 132
5 3.79
0 0.00
10 7.58
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
116  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 425
5 1.18
13 3.06
2 0.47
12 2.82
16 3.76
377 88.71
48 11.29%
117  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 117
3 2.56
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
118  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 137
3 2.19
4 2.92
2 1.46
6 4.38
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
119  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 105
5 4.76
0 0.00
5 4.76
0 0.00
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 80
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
121  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
122  โรงเรียนปอวิทยา 281
9 3.20
4 1.42
13 4.63
0 0.00
0 0.00
255 90.75
26 9.25%
123  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
124  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
125  โรงเรียนบ้านเขียะ 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
126  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 108
3 2.78
4 3.70
0 0.00
2 1.85
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
127  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
128  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
130  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 105
0 0.00
2 1.90
0 0.00
2 1.90
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
131  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 112
2 1.79
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
132  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
133  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,465 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  984 5.63
เตี้ย  1,317 7.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,208 6.92
ผอมและเตี้ย  586 3.36
อ้วนและเตี้ย  280 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,090 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,375 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net