ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 64
16 25.00
18 28.13
8 12.50
15 23.44
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 133
23 17.29
8 6.02
22 16.54
80 60.15
0 0.00
0 0.00
133 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 63
14 22.22
23 36.51
14 22.22
6 9.52
6 9.52
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 223
54 24.22
165 73.99
4 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
223 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 15
3 20.00
5 33.33
7 46.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 115
20 17.39
22 19.13
50 43.48
12 10.43
10 8.70
1 0.87
114 99.13%
7  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 386
47 12.18
45 11.66
189 48.96
61 15.80
36 9.33
8 2.07
378 97.93%
8  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 382
238 62.30
4 1.05
35 9.16
62 16.23
1 0.26
42 10.99
340 89.01%
9  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1190
215 18.07
282 23.70
274 23.03
150 12.61
132 11.09
137 11.51
1053 88.49%
10  โรงเรียนโยนกวิทยา 52
9 17.31
8 15.38
7 13.46
14 26.92
8 15.38
6 11.54
46 88.46%
11  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 217
80 36.87
0 0.00
4 1.84
105 48.39
1 0.46
27 12.44
190 87.56%
12  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 624
90 14.42
135 21.63
146 23.40
83 13.30
92 14.74
78 12.50
546 87.50%
13  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
61 29.90
50 24.51
22 10.78
17 8.33
27 13.24
27 13.24
177 86.76%
14  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 102
6 5.88
19 18.63
12 11.76
23 22.55
27 26.47
15 14.71
87 85.29%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 67
6 8.96
51 76.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 14.93
57 85.07%
16  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 46
3 6.52
7 15.22
5 10.87
9 19.57
14 30.43
8 17.39
38 82.61%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 186
123 66.13
0 0.00
5 2.69
1 0.54
0 0.00
57 30.65
129 69.35%
18  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 193
33 17.10
17 8.81
22 11.40
50 25.91
2 1.04
69 35.75
124 64.25%
19  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 91
10 10.99
1 1.10
12 13.19
13 14.29
13 14.29
42 46.15
49 53.85%
20  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 319
43 13.48
28 8.78
15 4.70
39 12.23
44 13.79
150 47.02
169 52.98%
21  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 596
6 1.01
208 34.90
68 11.41
1 0.17
32 5.37
281 47.15
315 52.85%
22  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 416
42 10.10
31 7.45
31 7.45
73 17.55
40 9.62
199 47.84
217 52.16%
23  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 143
8 5.59
44 30.77
13 9.09
4 2.80
0 0.00
74 51.75
69 48.25%
24  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 164
5 3.05
8 4.88
22 13.41
13 7.93
27 16.46
89 54.27
75 45.73%
25  โรงเรียนบ้านป่าแดง 299
42 14.05
21 7.02
48 16.05
16 5.35
2 0.67
170 56.86
129 43.14%
26  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 74
15 20.27
8 10.81
3 4.05
3 4.05
2 2.70
43 58.11
31 41.89%
27  โรงเรียนบ้านปางสา 242
22 9.09
48 19.83
25 10.33
4 1.65
2 0.83
141 58.26
101 41.74%
28  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 210
20 9.52
24 11.43
37 17.62
4 1.90
2 0.95
123 58.57
87 41.43%
29  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
6 10.17
10 16.95
7 11.86
1 1.69
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
30  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 123
4 3.25
5 4.07
15 12.20
9 7.32
16 13.01
74 60.16
49 39.84%
31  โรงเรียนบ้านจะตี 174
20 11.49
15 8.62
12 6.90
13 7.47
8 4.60
106 60.92
68 39.08%
32  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 93
11 11.83
9 9.68
6 6.45
10 10.75
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
33  โรงเรียนบ้านธารทอง 244
28 11.48
23 9.43
14 5.74
17 6.97
12 4.92
150 61.48
94 38.52%
34  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 75
0 0.00
10 13.33
9 12.00
0 0.00
9 12.00
47 62.67
28 37.33%
35  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 172
58 33.72
2 1.16
3 1.74
0 0.00
0 0.00
109 63.37
63 36.63%
36  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 326
26 7.98
39 11.96
48 14.72
5 1.53
1 0.31
207 63.50
119 36.50%
37  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 727
31 4.26
16 2.20
116 15.96
53 7.29
46 6.33
465 63.96
262 36.04%
38  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 256
4 1.56
24 9.38
9 3.52
28 10.94
27 10.55
164 64.06
92 35.94%
39  โรงเรียนบ้านสบรวก 127
10 7.87
9 7.09
21 16.54
1 0.79
2 1.57
84 66.14
43 33.86%
40  โรงเรียนบ้านดอย 140
2 1.43
8 5.71
15 10.71
10 7.14
12 8.57
93 66.43
47 33.57%
41  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1157
49 4.24
155 13.40
166 14.35
9 0.78
5 0.43
773 66.81
384 33.19%
42  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 112
11 9.82
17 15.18
4 3.57
3 2.68
2 1.79
75 66.96
37 33.04%
43  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 189
24 12.70
29 15.34
9 4.76
0 0.00
0 0.00
127 67.20
62 32.80%
44  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 397
44 11.08
29 7.30
52 13.10
3 0.76
2 0.50
267 67.25
130 32.75%
45  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 117
9 7.69
12 10.26
16 13.68
0 0.00
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
46  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
4 5.97
2 2.99
13 19.40
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
47  โรงเรียนบ้านกลาง 316
20 6.33
48 15.19
0 0.00
0 0.00
30 9.49
218 68.99
98 31.01%
48  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 933
38 4.07
27 2.89
87 9.32
65 6.97
71 7.61
645 69.13
288 30.87%
49  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
2 7.69
18 69.23
8 30.77%
50  โรงเรียนบ้านรวมใจ 212
3 1.42
30 14.15
30 14.15
0 0.00
2 0.94
147 69.34
65 30.66%
51  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 123
5 4.07
7 5.69
5 4.07
9 7.32
11 8.94
86 69.92
37 30.08%
52  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 245
19 7.76
49 20.00
5 2.04
0 0.00
0 0.00
172 70.20
73 29.80%
53  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 101
10 9.90
0 0.00
20 19.80
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
54  โรงเรียนบ้านจ้อง 358
41 11.45
15 4.19
46 12.85
2 0.56
2 0.56
252 70.39
106 29.61%
55  โรงเรียนบ้านสันทราย 503
60 11.93
21 4.17
45 8.95
16 3.18
3 0.60
358 71.17
145 28.83%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
4 14.29
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
57  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 105
4 3.81
3 2.86
6 5.71
7 6.67
9 8.57
76 72.38
29 27.62%
58  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 182
14 7.69
18 9.89
17 9.34
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
59  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 60
3 5.00
5 8.33
6 10.00
2 3.33
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
60  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 65
4 6.15
1 1.54
12 18.46
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 231
27 11.69
6 2.60
16 6.93
11 4.76
0 0.00
171 74.03
60 25.97%
62  โรงเรียนบ้านแม่คำ 89
12 13.48
1 1.12
2 2.25
8 8.99
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
63  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 90
8 8.89
3 3.33
5 5.56
4 4.44
3 3.33
67 74.44
23 25.56%
64  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 291
10 3.44
7 2.41
3 1.03
2 0.69
51 17.53
218 74.91
73 25.09%
65  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 42
5 11.90
3 7.14
1 2.38
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
66  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 202
9 4.46
19 9.41
18 8.91
1 0.50
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
67  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 78
1 1.28
0 0.00
15 19.23
0 0.00
2 2.56
60 76.92
18 23.08%
68  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 110
1 0.91
8 7.27
14 12.73
2 1.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
69  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 169
17 10.06
15 8.88
1 0.59
5 2.96
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
70  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 61
3 4.92
4 6.56
1 1.64
4 6.56
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
71  โรงเรียนบ้านถ้ำ 184
24 13.04
0 0.00
15 8.15
0 0.00
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
72  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 104
3 2.88
3 2.88
11 10.58
1 0.96
4 3.85
82 78.85
22 21.15%
73  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 138
11 7.97
9 6.52
2 1.45
3 2.17
4 2.90
109 78.99
29 21.01%
74  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 77
3 3.90
3 3.90
6 7.79
4 5.19
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
75  โรงเรียนบ้านสันกอง 338
9 2.66
26 7.69
33 9.76
2 0.59
0 0.00
268 79.29
70 20.71%
76  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
77  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 309
22 7.12
14 4.53
22 7.12
3 0.97
2 0.65
246 79.61
63 20.39%
78  โรงเรียนบ้านสันหลวง 84
4 4.76
3 3.57
6 7.14
4 4.76
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
79  โรงเรียนบ้านไร่ 116
1 0.86
16 13.79
6 5.17
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
80  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 101
2 1.98
2 1.98
13 12.87
3 2.97
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
81  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 162
12 7.41
8 4.94
10 6.17
2 1.23
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
82  โรงเรียนบ้านผาจี 139
12 8.63
6 4.32
2 1.44
6 4.32
1 0.72
112 80.58
27 19.42%
83  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 140
1 0.71
9 6.43
16 11.43
1 0.71
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
84  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1023
34 3.32
61 5.96
86 8.41
12 1.17
2 0.20
828 80.94
195 19.06%
85  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 178
8 4.49
5 2.81
16 8.99
4 2.25
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
86  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 135
3 2.22
11 8.15
10 7.41
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
87  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 68
4 5.88
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
88  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 188
12 6.38
7 3.72
13 6.91
1 0.53
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
89  โรงเรียนบ้านสบคำ 133
3 2.26
5 3.76
12 9.02
3 2.26
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
90  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 172
9 5.23
13 7.56
5 2.91
2 1.16
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
91  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 161
1 0.62
2 1.24
23 14.29
0 0.00
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
92  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 438
7 1.60
11 2.51
11 2.51
20 4.57
19 4.34
370 84.47
68 15.53%
93  โรงเรียนบ้านดอยจัน 157
5 3.18
6 3.82
4 2.55
4 2.55
5 3.18
133 84.71
24 15.29%
94  โรงเรียนบ้านดอนงาม 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
95  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 126
3 2.38
2 1.59
12 9.52
2 1.59
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
96  โรงเรียนบ้านปางห้า 102
7 6.86
2 1.96
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
97  โรงเรียนบ้านแม่แพง 55
0 0.00
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
98  โรงเรียนบ้านป่ายาง 641
34 5.30
20 3.12
38 5.93
0 0.00
1 0.16
548 85.49
93 14.51%
99  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 145
2 1.38
4 2.76
15 10.34
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
100  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 127
4 3.15
5 3.94
3 2.36
2 1.57
4 3.15
109 85.83
18 14.17%
101  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
102  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 186
5 2.69
4 2.15
7 3.76
5 2.69
5 2.69
160 86.02
26 13.98%
103  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 86
6 6.98
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
104  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 154
12 7.79
0 0.00
8 5.19
1 0.65
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
105  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 134
6 4.48
0 0.00
9 6.72
2 1.49
1 0.75
116 86.57
18 13.43%
106  โรงเรียนบ้านไทรทอง 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
107  โรงเรียนบ้านพญาไพร 447
9 2.01
17 3.80
9 2.01
12 2.68
12 2.68
388 86.80
59 13.20%
108  โรงเรียนบ้านโป่ง 145
5 3.45
12 8.28
2 1.38
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
109  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
110  โรงเรียนบ้านสันติสุข 330
9 2.73
11 3.33
9 2.73
8 2.42
4 1.21
289 87.58
41 12.42%
111  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
112  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
113  โรงเรียนบ้านสันนา 94
1 1.06
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
114  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 112
2 1.79
0 0.00
10 8.93
1 0.89
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
115  โรงเรียนบ้านป่าลัน 71
5 7.04
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
116  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 86
6 6.98
0 0.00
0 0.00
2 2.33
1 1.16
77 89.53
9 10.47%
117  โรงเรียนบ้านสันถนน 204
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 10.29
0 0.00
183 89.71
21 10.29%
118  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 376
14 3.72
8 2.13
15 3.99
0 0.00
0 0.00
339 90.16
37 9.84%
120  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
121  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 187
3 1.60
2 1.07
13 6.95
0 0.00
0 0.00
169 90.37
18 9.63%
122  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 94
9 9.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
123  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
124  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
3 3.90
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
125  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 278
7 2.52
6 2.16
4 1.44
5 1.80
1 0.36
255 91.73
23 8.27%
126  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 155
7 4.52
0 0.00
5 3.23
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
127  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
128  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 251
3 1.20
5 1.99
5 1.99
2 0.80
0 0.00
236 94.02
15 5.98%
129  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 52
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
130  โรงเรียนบ้านห้วยหก 105
5 4.76
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
132  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 103
1 0.97
0 0.00
1 0.97
1 0.97
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
133  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 69
0 0.00
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
134  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
135  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 735
8 1.09
0 0.00
7 0.95
1 0.14
4 0.54
715 97.28
20 2.72%
136  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
65 98.48
1 1.52%
137  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,335 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,295 8.40
เตี้ย  2,326 8.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,595 9.49
ผอมและเตี้ย  1,311 4.80
อ้วนและเตี้ย  927 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,881 65.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,454 คน


34.59%


Powered By www.thaieducation.net