ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 15
6 40.00
2 13.33
2 13.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 94
37 39.36
0 0.00
33 35.11
21 22.34
3 3.19
0 0.00
94 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 27
4 14.81
5 18.52
6 22.22
5 18.52
7 25.93
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสิบสอง 33
8 24.24
8 24.24
5 15.15
12 36.36
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองผำ 83
36 43.37
18 21.69
7 8.43
12 14.46
10 12.05
0 0.00
83 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
23 35.94
19 29.69
8 12.50
9 14.06
5 7.81
0 0.00
64 100.00%
7  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 44
10 22.73
9 20.45
5 11.36
15 34.09
5 11.36
0 0.00
44 100.00%
8  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 265
65 24.53
20 7.55
95 35.85
40 15.09
45 16.98
0 0.00
265 100.00%
9  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 48
8 16.67
5 10.42
18 37.50
7 14.58
9 18.75
1 2.08
47 97.92%
10  โรงเรียนบ้านเลาลี 185
8 4.32
8 4.32
129 69.73
12 6.49
11 5.95
17 9.19
168 90.81%
11  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 129
35 27.13
24 18.60
28 21.71
18 13.95
9 6.98
15 11.63
114 88.37%
12  โรงเรียนสันหนองควาย 31
11 35.48
9 29.03
3 9.68
4 12.90
0 0.00
4 12.90
27 87.10%
13  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 23
14 60.87
1 4.35
5 21.74
0 0.00
0 0.00
3 13.04
20 86.96%
14  โรงเรียนบ้านแม่พุง 79
17 21.52
18 22.78
15 18.99
5 6.33
9 11.39
15 18.99
64 81.01%
15  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 193
9 4.66
35 18.13
54 27.98
2 1.04
20 10.36
73 37.82
120 62.18%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัว 65
26 40.00
2 3.08
6 9.23
2 3.08
0 0.00
29 44.62
36 55.38%
17  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 59
7 11.86
7 11.86
8 13.56
7 11.86
3 5.08
27 45.76
32 54.24%
18  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 588
79 13.44
104 17.69
59 10.03
58 9.86
10 1.70
278 47.28
310 52.72%
19  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 101
8 7.92
9 8.91
22 21.78
5 4.95
9 8.91
48 47.52
53 52.48%
20  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 216
10 4.63
73 33.80
20 9.26
2 0.93
5 2.31
106 49.07
110 50.93%
21  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 109
13 11.93
22 20.18
12 11.01
8 7.34
0 0.00
54 49.54
55 50.46%
22  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 108
6 5.56
4 3.70
15 13.89
10 9.26
19 17.59
54 50.00
54 50.00%
23  โรงเรียนร่องธารวิทยา 159
17 10.69
14 8.81
30 18.87
8 5.03
9 5.66
81 50.94
78 49.06%
24  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 228
36 15.79
24 10.53
32 14.04
14 6.14
2 0.88
120 52.63
108 47.37%
25  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 373
48 12.87
39 10.46
43 11.53
21 5.63
25 6.70
197 52.82
176 47.18%
26  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 114
15 13.16
8 7.02
19 16.67
5 4.39
6 5.26
61 53.51
53 46.49%
27  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 102
17 16.67
8 7.84
16 15.69
5 4.90
1 0.98
55 53.92
47 46.08%
28  โรงเรียนบ้านสันติวัน 78
16 20.51
8 10.26
11 14.10
0 0.00
0 0.00
43 55.13
35 44.87%
29  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 123
13 10.57
16 13.01
13 10.57
3 2.44
7 5.69
71 57.72
52 42.28%
30  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 220
21 9.55
34 15.45
34 15.45
3 1.36
0 0.00
128 58.18
92 41.82%
31  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 84
7 8.33
5 5.95
13 15.48
3 3.57
7 8.33
49 58.33
35 41.67%
32  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 105
17 16.19
8 7.62
15 14.29
3 2.86
0 0.00
62 59.05
43 40.95%
33  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 112
14 12.50
0 0.00
27 24.11
1 0.89
3 2.68
67 59.82
45 40.18%
34  โรงเรียนริมวัง ๒ 20
5 25.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
35  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 322
12 3.73
18 5.59
32 9.94
30 9.32
33 10.25
197 61.18
125 38.82%
36  โรงเรียนบ้านดอนสลี 139
6 4.32
9 6.47
9 6.47
15 10.79
14 10.07
86 61.87
53 38.13%
37  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 128
11 8.59
33 25.78
2 1.56
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
38  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 879
33 3.75
12 1.37
106 12.06
45 5.12
118 13.42
565 64.28
314 35.72%
39  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 90
10 11.11
8 8.89
9 10.00
4 4.44
1 1.11
58 64.44
32 35.56%
40  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 48
3 6.25
5 10.42
6 12.50
0 0.00
3 6.25
31 64.58
17 35.42%
41  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 100
5 5.00
8 8.00
9 9.00
7 7.00
6 6.00
65 65.00
35 35.00%
42  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 239
16 6.69
6 2.51
26 10.88
23 9.62
12 5.02
156 65.27
83 34.73%
43  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 93
17 18.28
13 13.98
1 1.08
1 1.08
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
44  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 361
27 7.48
54 14.96
14 3.88
21 5.82
8 2.22
237 65.65
124 34.35%
45  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 56
1 1.79
4 7.14
12 21.43
0 0.00
2 3.57
37 66.07
19 33.93%
46  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 125
12 9.60
20 16.00
5 4.00
4 3.20
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
47  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 178
17 9.55
18 10.11
8 4.49
6 3.37
6 3.37
123 69.10
55 30.90%
48  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 49
5 10.20
1 2.04
4 8.16
1 2.04
4 8.16
34 69.39
15 30.61%
49  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 122
18 14.75
0 0.00
17 13.93
2 1.64
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
50  โรงเรียนบ้านร้องบง 129
16 12.40
3 2.33
20 15.50
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
51  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 110
12 10.91
8 7.27
13 11.82
0 0.00
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
52  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 112
6 5.36
11 9.82
16 14.29
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
53  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 85
6 7.06
4 4.71
15 17.65
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
54  โรงเรียนบ้านต้นยาง 41
4 9.76
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
55  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 89
10 11.24
4 4.49
12 13.48
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
56  โรงเรียนบ้านป่าตึง 55
4 7.27
3 5.45
8 14.55
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
57  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 138
17 12.32
5 3.62
6 4.35
0 0.00
12 8.70
98 71.01
40 28.99%
58  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 234
14 5.98
13 5.56
15 6.41
13 5.56
12 5.13
167 71.37
67 28.63%
59  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 76
14 18.42
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
60  โรงเรียนสันกลางวิทยา 99
3 3.03
12 12.12
11 11.11
1 1.01
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 546
25 4.58
35 6.41
35 6.41
25 4.58
25 4.58
401 73.44
145 26.56%
62  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 166
7 4.22
9 5.42
7 4.22
7 4.22
14 8.43
122 73.49
44 26.51%
63  โรงเรียนบ้านสัน 68
0 0.00
12 17.65
6 8.82
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
64  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
65  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
1 3.23
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 97
10 10.31
8 8.25
3 3.09
4 4.12
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
67  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 143
13 9.09
4 2.80
16 11.19
3 2.10
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
68  โรงเรียนบ้านปางหก 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
69  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 73
6 8.22
4 5.48
6 8.22
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
70  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 126
8 6.35
9 7.14
14 11.11
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
71  โรงเรียนบ้านหนองยาว 135
19 14.07
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
72  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 82
8 9.76
4 4.88
8 9.76
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
73  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 186
16 8.60
21 11.29
6 3.23
0 0.00
2 1.08
141 75.81
45 24.19%
74  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 38
3 7.89
4 10.53
2 5.26
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
75  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 93
2 2.15
2 2.15
9 9.68
4 4.30
5 5.38
71 76.34
22 23.66%
76  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 77
1 1.30
13 16.88
4 5.19
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
77  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 74
6 8.11
11 14.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
78  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 172
9 5.23
6 3.49
18 10.47
0 0.00
6 3.49
133 77.33
39 22.67%
79  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 75
8 10.67
3 4.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 175
17 9.71
10 5.71
7 4.00
5 2.86
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
81  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 63
2 3.17
4 6.35
6 9.52
1 1.59
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
82  โรงเรียนบ้านถ้ำ 95
8 8.42
7 7.37
6 6.32
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
83  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 168
6 3.57
14 8.33
15 8.93
2 1.19
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
84  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 32
0 0.00
1 3.13
3 9.38
1 3.13
2 6.25
25 78.13
7 21.88%
85  โรงเรียนบ้านกล้วย 183
16 8.74
8 4.37
16 8.74
0 0.00
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 92
7 7.61
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
87  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 103
6 5.83
10 9.71
6 5.83
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
88  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 108
2 1.85
8 7.41
11 10.19
2 1.85
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
89  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 143
10 6.99
6 4.20
13 9.09
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
90  โรงเรียนบ้านโป่งนก 229
4 1.75
18 7.86
18 7.86
5 2.18
2 0.87
182 79.48
47 20.52%
91  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 141
0 0.00
18 12.77
5 3.55
3 2.13
1 0.71
114 80.85
27 19.15%
92  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 47
0 0.00
2 4.26
7 14.89
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
93  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 84
4 4.76
1 1.19
5 5.95
5 5.95
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
94  โรงเรียนบ้านปางหลวง 42
3 7.14
1 2.38
1 2.38
3 7.14
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
95  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 127
9 7.09
4 3.15
10 7.87
1 0.79
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
96  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 133
2 1.50
16 12.03
7 5.26
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
97  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
98  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 579
14 2.42
13 2.25
66 11.40
12 2.07
0 0.00
474 81.87
105 18.13%
99  โรงเรียนบ้านโป่ง 166
6 3.61
4 2.41
20 12.05
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 104
1 0.96
4 3.85
12 11.54
1 0.96
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
101  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 134
6 4.48
2 1.49
10 7.46
4 2.99
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 164
2 1.22
15 9.15
9 5.49
0 0.00
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
103  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 95
2 2.11
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
104  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 116
5 4.31
3 2.59
5 4.31
5 4.31
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
105  โรงเรียนบ้านป่าสัก 84
6 7.14
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
106  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 193
11 5.70
0 0.00
18 9.33
0 0.00
0 0.00
164 84.97
29 15.03%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 376
9 2.39
17 4.52
13 3.46
7 1.86
10 2.66
320 85.11
56 14.89%
108  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 203
4 1.97
4 1.97
21 10.34
1 0.49
0 0.00
173 85.22
30 14.78%
109  โรงเรียนบ้านลังกา 71
6 8.45
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
110  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 281
13 4.63
8 2.85
4 1.42
11 3.91
3 1.07
242 86.12
39 13.88%
111  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 95
3 3.16
2 2.11
8 8.42
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
112  โรงเรียนบ้านศาลา 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
113  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 134
4 2.99
4 2.99
10 7.46
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
114  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 113
3 2.65
5 4.42
7 6.19
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
115  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 108
0 0.00
7 6.48
5 4.63
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
116  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
117  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 119
8 6.72
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
118  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
4 4.82
3 3.61
2 2.41
0 0.00
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
119  โรงเรียนบ้านขุนลาว 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
120  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 220
7 3.18
3 1.36
10 4.55
1 0.45
3 1.36
196 89.09
24 10.91%
121  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 489
10 2.04
6 1.23
34 6.95
0 0.00
0 0.00
439 89.78
50 10.22%
122  โรงเรียนบ้านดินดำ 99
3 3.03
3 3.03
3 3.03
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
123  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
1 1.61
1 1.61
57 91.94
5 8.06%
124  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 332
2 0.60
1 0.30
21 6.33
2 0.60
0 0.00
306 92.17
26 7.83%
125  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
126  โรงเรียนริมวัง ๑ 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
127  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 111
4 3.60
4 3.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
128  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 174
1 0.57
0 0.00
11 6.32
0 0.00
0 0.00
162 93.10
12 6.90%
129  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 208
4 1.92
5 2.40
4 1.92
1 0.48
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
130  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
131  โรงเรียนบ้านสันสลี 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
132  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
133  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 240
1 0.42
1 0.42
5 2.08
2 0.83
3 1.25
228 95.00
12 5.00%
134  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 244
4 1.64
3 1.23
2 0.82
2 0.82
0 0.00
233 95.49
11 4.51%
135  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 480
2 0.42
6 1.25
4 0.83
4 0.83
1 0.21
463 96.46
17 3.54%
136  โรงเรียนบ้านวาวี 645
9 1.40
0 0.00
10 1.55
0 0.00
0 0.00
626 97.05
19 2.95%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
138  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
139  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 348
0 0.00
0 0.00
3 0.86
0 0.00
0 0.00
345 99.14
3 0.86%
140  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านป่าบง 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,377 6.69
เตี้ย  1,254 6.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,871 9.09
ผอมและเตี้ย  635 3.09
อ้วนและเตี้ย  554 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,888 72.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,691 คน


27.65%


Powered By www.thaieducation.net