ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 79
7 8.86
11 13.92
2 2.53
18 22.78
13 16.46
28 35.44
51 64.56%
2  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 492
44 8.94
46 9.35
65 13.21
90 18.29
69 14.02
178 36.18
314 63.82%
3  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 37
0 0.00
10 27.03
4 10.81
5 13.51
3 8.11
15 40.54
22 59.46%
4  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 171
16 9.36
15 8.77
17 9.94
11 6.43
39 22.81
73 42.69
98 57.31%
5  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 36
6 16.67
4 11.11
0 0.00
4 11.11
6 16.67
16 44.44
20 55.56%
6  โรงเรียนบ้านดวด 156
17 10.90
12 7.69
30 19.23
6 3.85
21 13.46
70 44.87
86 55.13%
7  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 400
32 8.00
27 6.75
69 17.25
42 10.50
39 9.75
191 47.75
209 52.25%
8  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 81
12 14.81
7 8.64
10 12.35
8 9.88
5 6.17
39 48.15
42 51.85%
9  โรงเรียนวัดนพคุณ 55
8 14.55
6 10.91
4 7.27
5 9.09
4 7.27
28 50.91
27 49.09%
10  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 173
10 5.78
6 3.47
22 12.72
16 9.25
28 16.18
91 52.60
82 47.40%
11  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 875
28 3.20
53 6.06
98 11.20
81 9.26
151 17.26
464 53.03
411 46.97%
12  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 24
2 8.33
2 8.33
6 25.00
1 4.17
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
13  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 14
3 21.43
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
14  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 93
11 11.83
8 8.60
20 21.51
0 0.00
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
15  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1066
50 4.69
36 3.38
119 11.16
86 8.07
155 14.54
620 58.16
446 41.84%
16  โรงเรียนชุมชนสวี 265
18 6.79
8 3.02
50 18.87
9 3.40
20 7.55
160 60.38
105 39.62%
17  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 74
5 6.76
5 6.76
9 12.16
10 13.51
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
18  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 171
14 8.19
6 3.51
8 4.68
21 12.28
16 9.36
106 61.99
65 38.01%
19  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 82
17 20.73
7 8.54
7 8.54
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
20  โรงเรียนพัฒนศึกษา 216
3 1.39
12 5.56
24 11.11
17 7.87
23 10.65
137 63.43
79 36.57%
21  โรงเรียนบ้านปังหวาน 183
8 4.37
18 9.84
20 10.93
10 5.46
10 5.46
117 63.93
66 36.07%
22  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1487
73 4.91
82 5.51
66 4.44
155 10.42
148 9.95
963 64.76
524 35.24%
23  โรงเรียนวัดแหลมปอ 169
4 2.37
8 4.73
13 7.69
12 7.10
21 12.43
111 65.68
58 34.32%
24  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 180
4 2.22
4 2.22
20 11.11
6 3.33
25 13.89
121 67.22
59 32.78%
25  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 58
6 10.34
5 8.62
8 13.79
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
26  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 249
12 4.82
7 2.81
18 7.23
19 7.63
25 10.04
168 67.47
81 32.53%
27  โรงเรียนบ้านปากทรง 71
0 0.00
3 4.23
7 9.86
3 4.23
10 14.08
48 67.61
23 32.39%
28  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 102
5 4.90
1 0.98
14 13.73
6 5.88
7 6.86
69 67.65
33 32.35%
29  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 245
10 4.08
11 4.49
13 5.31
21 8.57
24 9.80
166 67.76
79 32.24%
30  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 75
2 2.67
3 4.00
7 9.33
0 0.00
12 16.00
51 68.00
24 32.00%
31  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 213
5 2.35
9 4.23
15 7.04
14 6.57
24 11.27
146 68.54
67 31.46%
32  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 76
2 2.63
14 18.42
7 9.21
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
33  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 87
8 9.20
4 4.60
14 16.09
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
34  โรงเรียนบ้านคลองระ 79
2 2.53
1 1.27
20 25.32
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
35  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 454
12 2.64
7 1.54
51 11.23
10 2.20
51 11.23
323 71.15
131 28.85%
36  โรงเรียนวัดจันทราวาส 73
4 5.48
10 13.70
6 8.22
1 1.37
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
37  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 94
2 2.13
0 0.00
25 26.60
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
38  โรงเรียนบ้านในเหมือง 346
25 7.23
12 3.47
62 17.92
0 0.00
0 0.00
247 71.39
99 28.61%
39  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 46
5 10.87
0 0.00
6 13.04
2 4.35
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
40  โรงเรียนบ้านในหุบ 187
23 12.30
0 0.00
15 8.02
14 7.49
0 0.00
135 72.19
52 27.81%
41  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 36
1 2.78
1 2.78
8 22.22
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
42  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 209
18 8.61
11 5.26
21 10.05
8 3.83
0 0.00
151 72.25
58 27.75%
43  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 44
5 11.36
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
44  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 111
5 4.50
5 4.50
18 16.22
2 1.80
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
45  โรงเรียนบ้านคลองสง 138
1 0.72
1 0.72
16 11.59
2 1.45
17 12.32
101 73.19
37 26.81%
46  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 75
2 2.67
6 8.00
3 4.00
6 8.00
3 4.00
55 73.33
20 26.67%
47  โรงเรียนวัดท่าทอง 83
5 6.02
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
48  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 87
9 10.34
2 2.30
11 12.64
1 1.15
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
49  โรงเรียนบ้านน้ำตก 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียนบ้านเขาแงน 75
4 5.33
4 5.33
8 10.67
3 4.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
51  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 95
1 1.05
4 4.21
14 14.74
2 2.11
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
52  โรงเรียนบ้านพังเหา 121
4 3.31
17 14.05
9 7.44
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
53  โรงเรียนบ้านคู 267
29 10.86
0 0.00
20 7.49
15 5.62
1 0.37
202 75.66
65 24.34%
54  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 103
2 1.94
2 1.94
21 20.39
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
55  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 159
10 6.29
5 3.14
23 14.47
0 0.00
0 0.00
121 76.10
38 23.90%
56  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 238
6 2.52
11 4.62
21 8.82
9 3.78
9 3.78
182 76.47
56 23.53%
57  โรงเรียนวัดชุมแสง 136
6 4.41
1 0.74
10 7.35
7 5.15
8 5.88
104 76.47
32 23.53%
58  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 116
2 1.72
1 0.86
10 8.62
3 2.59
11 9.48
89 76.72
27 23.28%
59  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 31
2 6.45
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
60  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 63
6 9.52
0 0.00
2 3.17
4 6.35
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 318
10 3.14
10 3.14
49 15.41
0 0.00
0 0.00
249 78.30
69 21.70%
62  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 65
3 4.62
3 4.62
6 9.23
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
63  โรงเรียนบ้านปากเลข 94
10 10.64
3 3.19
6 6.38
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
64  โรงเรียนวัดธัญญาราม 175
9 5.14
2 1.14
23 13.14
2 1.14
1 0.57
138 78.86
37 21.14%
65  โรงเรียนวัดพะงุ้น 71
3 4.23
6 8.45
6 8.45
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
66  โรงเรียนบ้านในกริม 90
5 5.56
1 1.11
3 3.33
6 6.67
4 4.44
71 78.89
19 21.11%
67  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 134
12 8.96
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
68  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 212
5 2.36
2 0.94
14 6.60
7 3.30
16 7.55
168 79.25
44 20.75%
69  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 49
2 4.08
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
70  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 228
9 3.95
11 4.82
9 3.95
7 3.07
10 4.39
182 79.82
46 20.18%
71  โรงเรียนบ้านบางหยี 150
2 1.33
2 1.33
6 4.00
12 8.00
8 5.33
120 80.00
30 20.00%
72  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 41
4 9.76
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
73  โรงเรียนวัดดอนชัย 62
2 3.23
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
74  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 132
5 3.79
4 3.03
12 9.09
4 3.03
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
75  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 369
17 4.61
13 3.52
37 10.03
2 0.54
0 0.00
300 81.30
69 18.70%
76  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
4 9.30
35 81.40
8 18.60%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 321
1 0.31
11 3.43
12 3.74
12 3.74
23 7.17
262 81.62
59 18.38%
78  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 510
32 6.27
20 3.92
41 8.04
0 0.00
0 0.00
417 81.76
93 18.24%
79  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 234
15 6.41
8 3.42
15 6.41
3 1.28
1 0.43
192 82.05
42 17.95%
80  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 197
6 3.05
8 4.06
21 10.66
0 0.00
0 0.00
162 82.23
35 17.77%
81  โรงเรียนบ้านทับช้าง 52
5 9.62
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
82  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
83  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 772
15 1.94
12 1.55
103 13.34
0 0.00
0 0.00
642 83.16
130 16.84%
84  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 68
2 2.94
2 2.94
6 8.82
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
85  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 130
4 3.08
2 1.54
15 11.54
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
86  โรงเรียนบ้านวังปลา 284
19 6.69
6 2.11
8 2.82
5 1.76
5 1.76
241 84.86
43 15.14%
87  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 208
0 0.00
3 1.44
27 12.98
0 0.00
1 0.48
177 85.10
31 14.90%
88  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 179
3 1.68
1 0.56
21 11.73
1 0.56
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
89  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 176
11 6.25
3 1.70
11 6.25
0 0.00
0 0.00
151 85.80
25 14.20%
90  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 490
22 4.49
6 1.22
14 2.86
7 1.43
19 3.88
422 86.12
68 13.88%
91  โรงเรียนบ้านดอนนน 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
92  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
93  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
94  โรงเรียนบ้านไทรล่า 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
95  โรงเรียนวัดท้องตม 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
96  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 73
1 1.37
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
97  โรงเรียนวัดนาทิการาม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 75
0 0.00
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
99  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 151
11 7.28
3 1.99
1 0.66
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
100  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 132
6 4.55
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
101  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 62
5 8.06
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
102  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
103  โรงเรียนวัดหนองบัว 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
0 0.00
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
104  โรงเรียนบ้านคลองกก 111
1 0.90
2 1.80
7 6.31
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
105  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 378
2 0.53
9 2.38
12 3.17
4 1.06
6 1.59
345 91.27
33 8.73%
106  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 104
3 2.88
0 0.00
3 2.88
0 0.00
3 2.88
95 91.35
9 8.65%
107  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 105
4 3.81
1 0.95
4 3.81
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
108  โรงเรียนบ้านทรายทอง 47
1 2.13
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
109  โรงเรียนบ้านยางงาม 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
110  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
111  โรงเรียนวัดชลธารวดี 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
2 3.77
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
112  โรงเรียนบ้านดอนแค 127
2 1.57
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
113  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
114  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
115  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 199
1 0.50
0 0.00
9 4.52
0 0.00
1 0.50
188 94.47
11 5.53%
116  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 88
1 1.14
1 1.14
1 1.14
0 0.00
1 1.14
84 95.45
4 4.55%
117  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 112
0 0.00
1 0.89
4 3.57
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
118  โรงเรียนวัดนาสัก 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
119  โรงเรียนวัดวาลุการาม 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,796 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  922 4.66
เตี้ย  731 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,848 9.34
ผอมและเตี้ย  846 4.27
อ้วนและเตี้ย  1,108 5.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,341 72.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,455 คน


27.56%


Powered By www.thaieducation.net