ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 228 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 228 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 62
27 43.55
12 19.35
7 11.29
8 12.90
1 1.61
7 11.29
55 88.71%
3  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 38
25 65.79
0 0.00
3 7.89
5 13.16
0 0.00
5 13.16
33 86.84%
4  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 101
12 11.88
10 9.90
18 17.82
19 18.81
28 27.72
14 13.86
87 86.14%
5  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 123
93 75.61
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
22 17.89
101 82.11%
6  โรงเรียนบ้านนาวัง 50
37 74.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
11 22.00
39 78.00%
7  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 25
8 32.00
4 16.00
4 16.00
3 12.00
0 0.00
6 24.00
19 76.00%
8  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 187
21 11.23
16 8.56
24 12.83
37 19.79
40 21.39
49 26.20
138 73.80%
9  โรงเรียนบ้านหินลาด 19
6 31.58
2 10.53
2 10.53
4 21.05
0 0.00
5 26.32
14 73.68%
10  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 71
19 26.76
17 23.94
3 4.23
13 18.31
0 0.00
19 26.76
52 73.24%
11  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
22 22.68
15 15.46
12 12.37
15 15.46
4 4.12
29 29.90
68 70.10%
12  โรงเรียน บ้านฝาย 70
45 64.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
23 32.86
47 67.14%
13  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 122
18 14.75
5 4.10
14 11.48
23 18.85
19 15.57
43 35.25
79 64.75%
14  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 200
6 3.00
17 8.50
35 17.50
24 12.00
45 22.50
73 36.50
127 63.50%
15  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 91
13 14.29
10 10.99
20 21.98
6 6.59
8 8.79
34 37.36
57 62.64%
16  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 294
160 54.42
0 0.00
24 8.16
0 0.00
0 0.00
110 37.41
184 62.59%
17  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 43
4 9.30
5 11.63
9 20.93
5 11.63
3 6.98
17 39.53
26 60.47%
18  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 129
31 24.03
26 20.16
7 5.43
12 9.30
0 0.00
53 41.09
76 58.91%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง 129
32 24.81
32 24.81
12 9.30
0 0.00
0 0.00
53 41.09
76 58.91%
20  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 35
5 14.29
5 14.29
3 8.57
7 20.00
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
21  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 111
48 43.24
2 1.80
6 5.41
7 6.31
0 0.00
48 43.24
63 56.76%
22  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 137
25 18.25
22 16.06
5 3.65
18 13.14
7 5.11
60 43.80
77 56.20%
23  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 76
9 11.84
6 7.89
12 15.79
8 10.53
7 9.21
34 44.74
42 55.26%
24  โรงเรียนนาฝายวิทยา 164
50 30.49
0 0.00
5 3.05
32 19.51
2 1.22
75 45.73
89 54.27%
25  โรงเรียน บ้านกุดเวียน 13
3 23.08
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
26  โรงเรียนบ้านกุดยาง 35
8 22.86
4 11.43
3 8.57
2 5.71
1 2.86
17 48.57
18 51.43%
27  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2619
113 4.31
40 1.53
443 16.91
153 5.84
483 18.44
1387 52.96
1232 47.04%
28  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 289
16 5.54
8 2.77
39 13.49
27 9.34
41 14.19
158 54.67
131 45.33%
29  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
19 12.10
20 12.74
14 8.92
9 5.73
9 5.73
86 54.78
71 45.22%
30  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 62
11 17.74
8 12.90
9 14.52
0 0.00
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
31  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 152
23 15.13
17 11.18
15 9.87
8 5.26
2 1.32
87 57.24
65 42.76%
32  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 17
1 5.88
3 17.65
3 17.65
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
33  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 97
9 9.28
7 7.22
11 11.34
7 7.22
5 5.15
58 59.79
39 40.21%
34  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 201
18 8.96
19 9.45
36 17.91
3 1.49
4 1.99
121 60.20
80 39.80%
35  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 176
24 13.64
5 2.84
39 22.16
0 0.00
2 1.14
106 60.23
70 39.77%
36  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
0 0.00
26 19.85
4 3.05
20 15.27
2 1.53
79 60.31
52 39.69%
37  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 119
10 8.40
7 5.88
23 19.33
5 4.20
2 1.68
72 60.50
47 39.50%
38  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 103
14 13.59
16 15.53
7 6.80
3 2.91
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
39  โรงเรียน บ้านยางหวาย 182
20 10.99
19 10.44
26 14.29
3 1.65
1 0.55
113 62.09
69 37.91%
40  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 61
5 8.20
6 9.84
4 6.56
5 8.20
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
41  โรงเรียนบ้านท่าฉาง 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
42  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 40
5 12.50
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
43  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 41
4 9.76
3 7.32
7 17.07
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
44  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 40
11 27.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
45  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 98
8 8.16
8 8.16
7 7.14
6 6.12
5 5.10
64 65.31
34 34.69%
46  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 94
9 9.57
5 5.32
14 14.89
4 4.26
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
47  โรงเรียน โนนหว้านไพล 103
12 11.65
6 5.83
7 6.80
6 5.83
4 3.88
68 66.02
35 33.98%
48  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 110
5 4.55
6 5.45
11 10.00
5 4.55
10 9.09
73 66.36
37 33.64%
49  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 48
5 10.42
5 10.42
4 8.33
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
50  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 63
12 19.05
2 3.17
5 7.94
2 3.17
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
51  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 215
15 6.98
16 7.44
13 6.05
15 6.98
12 5.58
144 66.98
71 33.02%
52  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 203
19 9.36
14 6.90
25 12.32
7 3.45
2 0.99
136 67.00
67 33.00%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 95
10 10.53
8 8.42
5 5.26
7 7.37
1 1.05
64 67.37
31 32.63%
54  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 74
10 13.51
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
55  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 143
10 6.99
9 6.29
7 4.90
17 11.89
3 2.10
97 67.83
46 32.17%
56  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 171
39 22.81
0 0.00
16 9.36
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
57  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 94
7 7.45
5 5.32
17 18.09
1 1.06
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
58  โรงเรียน บ้านนารี 164
14 8.54
17 10.37
18 10.98
3 1.83
0 0.00
112 68.29
52 31.71%
59  โรงเรียนบ้านเจาทอง 347
19 5.48
29 8.36
50 14.41
11 3.17
0 0.00
238 68.59
109 31.41%
60  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 109
15 13.76
10 9.17
4 3.67
5 4.59
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 305
31 10.16
31 10.16
28 9.18
3 0.98
0 0.00
212 69.51
93 30.49%
62  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 50
8 16.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
63  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 167
2 1.20
2 1.20
27 16.17
4 2.40
15 8.98
117 70.06
50 29.94%
64  โรงเรียนบ้านวังโพน 160
15 9.38
8 5.00
0 0.00
6 3.75
18 11.25
113 70.63
47 29.38%
65  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 103
6 5.83
6 5.83
6 5.83
3 2.91
9 8.74
73 70.87
30 29.13%
66  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
67  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 144
20 13.89
1 0.69
20 13.89
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
68  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 107
12 11.21
9 8.41
1 0.93
8 7.48
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 75
6 8.00
2 2.67
5 6.67
6 8.00
2 2.67
54 72.00
21 28.00%
70  โรงเรียนบ้านวังตะกู 136
6 4.41
9 6.62
21 15.44
2 1.47
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 80
4 5.00
3 3.75
10 12.50
5 6.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
72  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
73  โรงเรียนโพนทองพิทยา 106
15 14.15
1 0.94
12 11.32
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
74  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
2 6.06
24 72.73
9 27.27%
75  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 59
5 8.47
5 8.47
6 10.17
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
76  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 48
6 12.50
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
77  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
2 4.17
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
78  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 319
22 6.90
40 12.54
23 7.21
0 0.00
0 0.00
234 73.35
85 26.65%
79  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 76
8 10.53
6 7.89
4 5.26
1 1.32
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
80  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 38
3 7.89
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
81  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 114
12 10.53
3 2.63
11 9.65
4 3.51
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
82  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 177
12 6.78
9 5.08
20 11.30
0 0.00
5 2.82
131 74.01
46 25.99%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 147
9 6.12
15 10.20
8 5.44
5 3.40
1 0.68
109 74.15
38 25.85%
84  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 66
5 7.58
5 7.58
0 0.00
5 7.58
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
85  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
1 2.13
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
86  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 52
5 9.62
0 0.00
5 9.62
0 0.00
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
87  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 151
8 5.30
9 5.96
7 4.64
9 5.96
4 2.65
114 75.50
37 24.50%
89  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 82
18 21.95
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
90  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
7 17.07
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
91  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 66
13 19.70
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
92  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 62
6 9.68
2 3.23
5 8.06
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
93  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 283
17 6.01
14 4.95
31 10.95
4 1.41
2 0.71
215 75.97
68 24.03%
94  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
95  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 108
11 10.19
4 3.70
5 4.63
5 4.63
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
96  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 925
25 2.70
49 5.30
58 6.27
23 2.49
58 6.27
712 76.97
213 23.03%
97  โรงเรียน บ้านโนนแดง 248
4 1.61
4 1.61
18 7.26
4 1.61
27 10.89
191 77.02
57 22.98%
98  โรงเรียนบ้านต้อน 48
5 10.42
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
99  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 251
17 6.77
15 5.98
25 9.96
0 0.00
0 0.00
194 77.29
57 22.71%
100  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
101  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 145
15 10.34
15 10.34
2 1.38
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
102  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 259
18 6.95
11 4.25
21 8.11
7 2.70
0 0.00
202 77.99
57 22.01%
103  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
104  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
105  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
6 3.45
13 7.47
14 8.05
4 2.30
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
106  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 171
0 0.00
0 0.00
26 15.20
10 5.85
0 0.00
135 78.95
36 21.05%
107  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
3 6.98
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
108  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 106
2 1.89
9 8.49
1 0.94
8 7.55
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
109  โรงเรียนบ้านช่อระกา 185
2 1.08
9 4.86
18 9.73
9 4.86
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
110  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 78
6 7.69
2 2.56
4 5.13
2 2.56
2 2.56
62 79.49
16 20.51%
111  โรงเรียนบ้านหนองไห 96
4 4.17
3 3.13
12 12.50
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
112  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 175
6 3.43
10 5.71
15 8.57
3 1.71
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 173
18 10.40
0 0.00
2 1.16
13 7.51
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
114  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 53
6 11.32
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
115  โรงเรียนบ้านกุดละลม 32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
116  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 112
6 5.36
3 2.68
9 8.04
1 0.89
2 1.79
91 81.25
21 18.75%
117  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
118  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 135
10 7.41
2 1.48
12 8.89
0 0.00
1 0.74
110 81.48
25 18.52%
119  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 71
4 5.63
3 4.23
2 2.82
3 4.23
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
120  โรงเรียน บ้านสำราญ 82
1 1.22
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
121  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
122  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 110
6 5.45
4 3.64
6 5.45
4 3.64
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
123  โรงเรียนบ้านนามน 145
12 8.28
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
124  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 107
1 0.93
7 6.54
10 9.35
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
125  โรงเรียน บ้านซับม่วง 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
126  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
127  โรงเรียนบ้านนาอุดม 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
3 3.90
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
128  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 101
6 5.94
3 2.97
5 4.95
1 0.99
2 1.98
84 83.17
17 16.83%
129  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316
23 7.28
14 4.43
9 2.85
7 2.22
0 0.00
263 83.23
53 16.77%
130  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 84
5 5.95
2 2.38
3 3.57
2 2.38
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
131  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 78
5 6.41
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
132  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
133  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248
10 4.03
9 3.63
22 8.87
0 0.00
0 0.00
207 83.47
41 16.53%
134  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 273
21 7.69
9 3.30
8 2.93
4 1.47
3 1.10
228 83.52
45 16.48%
135  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
136  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 135
7 5.19
4 2.96
4 2.96
3 2.22
4 2.96
113 83.70
22 16.30%
137  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 86
3 3.49
3 3.49
6 6.98
2 2.33
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
138  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 75
6 8.00
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
139  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 72
0 0.00
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
140  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
141  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
142  โรงเรียน บ้านโนนลาน 116
4 3.45
1 0.86
6 5.17
1 0.86
5 4.31
99 85.34
17 14.66%
143  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 158
7 4.43
6 3.80
10 6.33
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
144  โรงเรียนบ้านโนนกอก 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
145  โรงเรียนบ้านซับชมภู 162
7 4.32
4 2.47
4 2.47
5 3.09
3 1.85
139 85.80
23 14.20%
146  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 64
2 3.13
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
147  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 179
4 2.23
1 0.56
20 11.17
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
148  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 79
7 8.86
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
149  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 88
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
150  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
151  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
152  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 126
5 3.97
4 3.17
6 4.76
2 1.59
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
153  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 305
11 3.61
11 3.61
10 3.28
6 1.97
3 0.98
264 86.56
41 13.44%
154  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
155  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
156  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
157  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
158  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 96
1 1.04
4 4.17
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
159  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
3 2.44
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
160  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
161  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
3 6.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
162  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
163  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
1 2.38
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
164  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
165  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
166  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 62
0 0.00
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
167  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 124
14 11.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
168  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 257
12 4.67
2 0.78
14 5.45
1 0.39
0 0.00
228 88.72
29 11.28%
169  โรงเรียนบ้านนางแดด 145
3 2.07
4 2.76
4 2.76
3 2.07
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
170  โรงเรียนบ้านหนองหอย 127
4 3.15
2 1.57
7 5.51
1 0.79
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
171  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
3 3.95
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
172  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
173  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 145
3 2.07
2 1.38
10 6.90
0 0.00
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
174  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1821
58 3.19
52 2.86
33 1.81
4 0.22
41 2.25
1633 89.68
188 10.32%
175  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 260
6 2.31
5 1.92
9 3.46
4 1.54
2 0.77
234 90.00
26 10.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
177  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 151
8 5.30
3 1.99
0 0.00
0 0.00
4 2.65
136 90.07
15 9.93%
178  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 175
1 0.57
3 1.71
13 7.43
0 0.00
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
179  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
180  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 127
5 3.94
2 1.57
5 3.94
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
181  โรงเรียน บ้านดอนหัน 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
182  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 192
5 2.60
2 1.04
7 3.65
3 1.56
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
183  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 70
1 1.43
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
184  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
185  โรงเรียน บ้านนาโจด 36
3 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
186  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
187  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 304
6 1.97
5 1.64
7 2.30
4 1.32
3 0.99
279 91.78
25 8.22%
188  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 323
11 3.41
0 0.00
15 4.64
0 0.00
0 0.00
297 91.95
26 8.05%
189  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 247
5 2.02
6 2.43
6 2.43
2 0.81
0 0.00
228 92.31
19 7.69%
190  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
191  โรงเรียนสหประชาสรร 146
1 0.68
2 1.37
8 5.48
0 0.00
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
192  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 110
1 0.91
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
193  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
194  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 257
11 4.28
0 0.00
7 2.72
0 0.00
0 0.00
239 93.00
18 7.00%
195  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 272
4 1.47
3 1.10
7 2.57
2 0.74
3 1.10
253 93.01
19 6.99%
196  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 158
3 1.90
2 1.27
4 2.53
2 1.27
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
197  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
198  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 466
6 1.29
4 0.86
12 2.58
5 1.07
4 0.86
435 93.35
31 6.65%
199  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 112
2 1.79
2 1.79
3 2.68
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
200  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
201  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 130
3 2.31
2 1.54
2 1.54
0 0.00
1 0.77
122 93.85
8 6.15%
202  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
0 0.00
1 0.94
100 94.34
6 5.66%
203  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 128
2 1.56
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
204  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
205  โรงเรียนบ้านโสกรัง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
52 94.55
3 5.45%
206  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
1 1.09
87 94.57
5 5.43%
207  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
2 3.45
55 94.83
3 5.17%
208  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
209  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 477
4 0.84
3 0.63
15 3.14
0 0.00
0 0.00
455 95.39
22 4.61%
210  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
211  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 179
2 1.12
1 0.56
4 2.23
0 0.00
0 0.00
172 96.09
7 3.91%
212  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 235
2 0.85
1 0.43
6 2.55
0 0.00
0 0.00
226 96.17
9 3.83%
213  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
214  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 107
4 3.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
215  โรงเรียนบ้านนาฮี 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
216  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
217  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
218  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 136
0 0.00
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
219  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
220  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
221  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านโนนตูม 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านโสกหว้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,144 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,140 7.10
เตี้ย  1,147 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,247 7.45
ผอมและเตี้ย  858 2.85
อ้วนและเตี้ย  1,015 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,737 75.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,407 คน


24.57%


Powered By www.thaieducation.net