ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 62
27 43.55
12 19.35
7 11.29
8 12.90
1 1.61
7 11.29
55 88.71%
3  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 38
25 65.79
0 0.00
3 7.89
5 13.16
0 0.00
5 13.16
33 86.84%
4  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 101
12 11.88
10 9.90
18 17.82
19 18.81
28 27.72
14 13.86
87 86.14%
5  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 123
93 75.61
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
22 17.89
101 82.11%
6  โรงเรียนบ้านนาวัง 50
37 74.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
11 22.00
39 78.00%
7  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 187
21 11.23
16 8.56
24 12.83
37 19.79
40 21.39
49 26.20
138 73.80%
8  โรงเรียนบ้านหินลาด 19
6 31.58
2 10.53
2 10.53
4 21.05
0 0.00
5 26.32
14 73.68%
9  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 71
19 26.76
17 23.94
3 4.23
13 18.31
0 0.00
19 26.76
52 73.24%
10  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
22 22.68
15 15.46
12 12.37
15 15.46
4 4.12
29 29.90
68 70.10%
11  โรงเรียน บ้านฝาย 70
45 64.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
23 32.86
47 67.14%
12  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 122
18 14.75
5 4.10
14 11.48
23 18.85
19 15.57
43 35.25
79 64.75%
13  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 200
6 3.00
17 8.50
35 17.50
24 12.00
45 22.50
73 36.50
127 63.50%
14  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 91
13 14.29
10 10.99
20 21.98
6 6.59
8 8.79
34 37.36
57 62.64%
15  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 294
160 54.42
0 0.00
24 8.16
0 0.00
0 0.00
110 37.41
184 62.59%
16  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 43
4 9.30
5 11.63
9 20.93
5 11.63
3 6.98
17 39.53
26 60.47%
17  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 129
31 24.03
26 20.16
7 5.43
12 9.30
0 0.00
53 41.09
76 58.91%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวง 129
32 24.81
32 24.81
12 9.30
0 0.00
0 0.00
53 41.09
76 58.91%
19  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 35
5 14.29
5 14.29
3 8.57
7 20.00
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
20  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 111
48 43.24
2 1.80
6 5.41
7 6.31
0 0.00
48 43.24
63 56.76%
21  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 137
25 18.25
22 16.06
5 3.65
18 13.14
7 5.11
60 43.80
77 56.20%
22  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 76
9 11.84
6 7.89
12 15.79
8 10.53
7 9.21
34 44.74
42 55.26%
23  โรงเรียนนาฝายวิทยา 164
50 30.49
0 0.00
5 3.05
32 19.51
2 1.22
75 45.73
89 54.27%
24  โรงเรียนบ้านกุดยาง 35
8 22.86
4 11.43
3 8.57
2 5.71
1 2.86
17 48.57
18 51.43%
25  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2619
113 4.31
40 1.53
443 16.91
153 5.84
483 18.44
1387 52.96
1232 47.04%
26  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 289
16 5.54
8 2.77
39 13.49
27 9.34
41 14.19
158 54.67
131 45.33%
27  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
19 12.10
20 12.74
14 8.92
9 5.73
9 5.73
86 54.78
71 45.22%
28  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 62
11 17.74
8 12.90
9 14.52
0 0.00
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
29  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 152
23 15.13
17 11.18
15 9.87
8 5.26
2 1.32
87 57.24
65 42.76%
30  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 17
1 5.88
3 17.65
3 17.65
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
31  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 97
9 9.28
7 7.22
11 11.34
7 7.22
5 5.15
58 59.79
39 40.21%
32  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 201
18 8.96
19 9.45
36 17.91
3 1.49
4 1.99
121 60.20
80 39.80%
33  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 176
24 13.64
5 2.84
39 22.16
0 0.00
2 1.14
106 60.23
70 39.77%
34  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
0 0.00
26 19.85
4 3.05
20 15.27
2 1.53
79 60.31
52 39.69%
35  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 119
10 8.40
7 5.88
23 19.33
5 4.20
2 1.68
72 60.50
47 39.50%
36  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 103
14 13.59
16 15.53
7 6.80
3 2.91
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
37  โรงเรียน บ้านยางหวาย 182
20 10.99
19 10.44
26 14.29
3 1.65
1 0.55
113 62.09
69 37.91%
38  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 61
5 8.20
6 9.84
4 6.56
5 8.20
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
39  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 40
5 12.50
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
40  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 41
4 9.76
3 7.32
7 17.07
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
41  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 40
11 27.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
42  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 98
8 8.16
8 8.16
7 7.14
6 6.12
5 5.10
64 65.31
34 34.69%
43  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 94
9 9.57
5 5.32
14 14.89
4 4.26
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
44  โรงเรียน โนนหว้านไพล 103
12 11.65
6 5.83
7 6.80
6 5.83
4 3.88
68 66.02
35 33.98%
45  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 110
5 4.55
6 5.45
11 10.00
5 4.55
10 9.09
73 66.36
37 33.64%
46  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 48
5 10.42
5 10.42
4 8.33
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
47  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 63
12 19.05
2 3.17
5 7.94
2 3.17
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
48  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 215
15 6.98
16 7.44
13 6.05
15 6.98
12 5.58
144 66.98
71 33.02%
49  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 203
19 9.36
14 6.90
25 12.32
7 3.45
2 0.99
136 67.00
67 33.00%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 95
10 10.53
8 8.42
5 5.26
7 7.37
1 1.05
64 67.37
31 32.63%
51  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 74
10 13.51
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
52  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 143
10 6.99
9 6.29
7 4.90
17 11.89
3 2.10
97 67.83
46 32.17%
53  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 171
39 22.81
0 0.00
16 9.36
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
54  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 94
7 7.45
5 5.32
17 18.09
1 1.06
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
55  โรงเรียน บ้านนารี 164
14 8.54
17 10.37
18 10.98
3 1.83
0 0.00
112 68.29
52 31.71%
56  โรงเรียนบ้านเจาทอง 347
19 5.48
29 8.36
50 14.41
11 3.17
0 0.00
238 68.59
109 31.41%
57  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 109
15 13.76
10 9.17
4 3.67
5 4.59
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 305
31 10.16
31 10.16
28 9.18
3 0.98
0 0.00
212 69.51
93 30.49%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 50
8 16.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
60  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 167
2 1.20
2 1.20
27 16.17
4 2.40
15 8.98
117 70.06
50 29.94%
61  โรงเรียนบ้านวังโพน 160
15 9.38
8 5.00
0 0.00
6 3.75
18 11.25
113 70.63
47 29.38%
62  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 103
6 5.83
6 5.83
6 5.83
3 2.91
9 8.74
73 70.87
30 29.13%
63  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
64  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 144
20 13.89
1 0.69
20 13.89
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
65  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 107
12 11.21
9 8.41
1 0.93
8 7.48
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 75
6 8.00
2 2.67
5 6.67
6 8.00
2 2.67
54 72.00
21 28.00%
67  โรงเรียนบ้านวังตะกู 136
6 4.41
9 6.62
21 15.44
2 1.47
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 80
4 5.00
3 3.75
10 12.50
5 6.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
69  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
70  โรงเรียนโพนทองพิทยา 106
15 14.15
1 0.94
12 11.32
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
71  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
2 6.06
24 72.73
9 27.27%
72  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 59
5 8.47
5 8.47
6 10.17
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
73  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 48
6 12.50
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
74  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
2 4.17
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 319
22 6.90
40 12.54
23 7.21
0 0.00
0 0.00
234 73.35
85 26.65%
76  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 76
8 10.53
6 7.89
4 5.26
1 1.32
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
77  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 38
3 7.89
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
78  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 114
12 10.53
3 2.63
11 9.65
4 3.51
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
79  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 177
12 6.78
9 5.08
20 11.30
0 0.00
5 2.82
131 74.01
46 25.99%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 147
9 6.12
15 10.20
8 5.44
5 3.40
1 0.68
109 74.15
38 25.85%
81  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 66
5 7.58
5 7.58
0 0.00
5 7.58
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
82  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
1 2.13
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
83  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 52
5 9.62
0 0.00
5 9.62
0 0.00
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
84  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 151
8 5.30
9 5.96
7 4.64
9 5.96
4 2.65
114 75.50
37 24.50%
86  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 82
18 21.95
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
87  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
7 17.07
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
88  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 66
13 19.70
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
89  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 62
6 9.68
2 3.23
5 8.06
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
90  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 283
17 6.01
14 4.95
31 10.95
4 1.41
2 0.71
215 75.97
68 24.03%
91  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
92  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 108
11 10.19
4 3.70
5 4.63
5 4.63
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
93  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 925
25 2.70
49 5.30
58 6.27
23 2.49
58 6.27
712 76.97
213 23.03%
94  โรงเรียน บ้านโนนแดง 248
4 1.61
4 1.61
18 7.26
4 1.61
27 10.89
191 77.02
57 22.98%
95  โรงเรียนบ้านต้อน 48
5 10.42
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
96  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 251
17 6.77
15 5.98
25 9.96
0 0.00
0 0.00
194 77.29
57 22.71%
97  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
98  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 145
15 10.34
15 10.34
2 1.38
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
99  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 259
18 6.95
11 4.25
21 8.11
7 2.70
0 0.00
202 77.99
57 22.01%
100  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
101  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
102  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
6 3.45
13 7.47
14 8.05
4 2.30
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
103  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 171
0 0.00
0 0.00
26 15.20
10 5.85
0 0.00
135 78.95
36 21.05%
104  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
3 6.98
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
105  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 106
2 1.89
9 8.49
1 0.94
8 7.55
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
106  โรงเรียนบ้านช่อระกา 185
2 1.08
9 4.86
18 9.73
9 4.86
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
107  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 78
6 7.69
2 2.56
4 5.13
2 2.56
2 2.56
62 79.49
16 20.51%
108  โรงเรียนบ้านหนองไห 96
4 4.17
3 3.13
12 12.50
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
109  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 175
6 3.43
10 5.71
15 8.57
3 1.71
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 173
18 10.40
0 0.00
2 1.16
13 7.51
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
111  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 53
6 11.32
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
112  โรงเรียนบ้านกุดละลม 32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
113  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 112
6 5.36
3 2.68
9 8.04
1 0.89
2 1.79
91 81.25
21 18.75%
114  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
115  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 135
10 7.41
2 1.48
12 8.89
0 0.00
1 0.74
110 81.48
25 18.52%
116  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 71
4 5.63
3 4.23
2 2.82
3 4.23
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
117  โรงเรียน บ้านสำราญ 82
1 1.22
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
118  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
119  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 110
6 5.45
4 3.64
6 5.45
4 3.64
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
120  โรงเรียนบ้านนามน 145
12 8.28
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
121  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 107
1 0.93
7 6.54
10 9.35
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
122  โรงเรียน บ้านซับม่วง 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
123  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
124  โรงเรียนบ้านนาอุดม 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
3 3.90
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
125  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 101
6 5.94
3 2.97
5 4.95
1 0.99
2 1.98
84 83.17
17 16.83%
126  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316
23 7.28
14 4.43
9 2.85
7 2.22
0 0.00
263 83.23
53 16.77%
127  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 84
5 5.95
2 2.38
3 3.57
2 2.38
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
128  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 78
5 6.41
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
129  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
130  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248
10 4.03
9 3.63
22 8.87
0 0.00
0 0.00
207 83.47
41 16.53%
131  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 273
21 7.69
9 3.30
8 2.93
4 1.47
3 1.10
228 83.52
45 16.48%
132  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
133  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 135
7 5.19
4 2.96
4 2.96
3 2.22
4 2.96
113 83.70
22 16.30%
134  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 86
3 3.49
3 3.49
6 6.98
2 2.33
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
135  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 75
6 8.00
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
136  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 72
0 0.00
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
137  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
138  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
139  โรงเรียน บ้านโนนลาน 116
4 3.45
1 0.86
6 5.17
1 0.86
5 4.31
99 85.34
17 14.66%
140  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 158
7 4.43
6 3.80
10 6.33
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
141  โรงเรียนบ้านโนนกอก 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
142  โรงเรียนบ้านซับชมภู 162
7 4.32
4 2.47
4 2.47
5 3.09
3 1.85
139 85.80
23 14.20%
143  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 64
2 3.13
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
144  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 179
4 2.23
1 0.56
20 11.17
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
145  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 79
7 8.86
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
146  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 88
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
147  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
148  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
149  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 126
5 3.97
4 3.17
6 4.76
2 1.59
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
150  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 305
11 3.61
11 3.61
10 3.28
6 1.97
3 0.98
264 86.56
41 13.44%
151  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
152  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
153  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
154  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
155  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 96
1 1.04
4 4.17
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
156  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
3 2.44
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
157  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
158  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
3 6.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
159  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
160  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
1 2.38
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
161  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
162  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
163  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 62
0 0.00
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
164  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 124
14 11.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
165  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 257
12 4.67
2 0.78
14 5.45
1 0.39
0 0.00
228 88.72
29 11.28%
166  โรงเรียนบ้านนางแดด 145
3 2.07
4 2.76
4 2.76
3 2.07
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
167  โรงเรียนบ้านหนองหอย 127
4 3.15
2 1.57
7 5.51
1 0.79
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
168  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
3 3.95
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
169  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
170  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 145
3 2.07
2 1.38
10 6.90
0 0.00
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
171  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1821
58 3.19
52 2.86
33 1.81
4 0.22
41 2.25
1633 89.68
188 10.32%
172  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 260
6 2.31
5 1.92
9 3.46
4 1.54
2 0.77
234 90.00
26 10.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
174  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 151
8 5.30
3 1.99
0 0.00
0 0.00
4 2.65
136 90.07
15 9.93%
175  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 175
1 0.57
3 1.71
13 7.43
0 0.00
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
176  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
177  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 127
5 3.94
2 1.57
5 3.94
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
178  โรงเรียน บ้านดอนหัน 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
179  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 192
5 2.60
2 1.04
7 3.65
3 1.56
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
180  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 70
1 1.43
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
181  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
182  โรงเรียน บ้านนาโจด 36
3 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
183  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
184  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 304
6 1.97
5 1.64
7 2.30
4 1.32
3 0.99
279 91.78
25 8.22%
185  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 323
11 3.41
0 0.00
15 4.64
0 0.00
0 0.00
297 91.95
26 8.05%
186  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 247
5 2.02
6 2.43
6 2.43
2 0.81
0 0.00
228 92.31
19 7.69%
187  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
188  โรงเรียนสหประชาสรร 146
1 0.68
2 1.37
8 5.48
0 0.00
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
189  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 110
1 0.91
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
190  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
191  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 257
11 4.28
0 0.00
7 2.72
0 0.00
0 0.00
239 93.00
18 7.00%
192  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 272
4 1.47
3 1.10
7 2.57
2 0.74
3 1.10
253 93.01
19 6.99%
193  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 158
3 1.90
2 1.27
4 2.53
2 1.27
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
194  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
195  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 466
6 1.29
4 0.86
12 2.58
5 1.07
4 0.86
435 93.35
31 6.65%
196  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 112
2 1.79
2 1.79
3 2.68
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
197  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
198  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 130
3 2.31
2 1.54
2 1.54
0 0.00
1 0.77
122 93.85
8 6.15%
199  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
0 0.00
1 0.94
100 94.34
6 5.66%
200  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 128
2 1.56
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
201  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
202  โรงเรียนบ้านโสกรัง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
52 94.55
3 5.45%
203  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
1 1.09
87 94.57
5 5.43%
204  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
2 3.45
55 94.83
3 5.17%
205  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 477
4 0.84
3 0.63
15 3.14
0 0.00
0 0.00
455 95.39
22 4.61%
206  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
207  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 179
2 1.12
1 0.56
4 2.23
0 0.00
0 0.00
172 96.09
7 3.91%
208  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 235
2 0.85
1 0.43
6 2.55
0 0.00
0 0.00
226 96.17
9 3.83%
209  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
210  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 107
4 3.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
211  โรงเรียนบ้านนาฮี 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
212  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
213  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
214  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 136
0 0.00
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
215  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
216  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
217  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านโนนตูม 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,069 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,126 7.07
เตี้ย  1,143 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,237 7.44
ผอมและเตี้ย  853 2.84
อ้วนและเตี้ย  1,015 3.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,695 75.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,374 คน


24.52%


Powered By www.thaieducation.net