ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธาราม 69
21 30.43
17 24.64
18 26.09
8 11.59
5 7.25
0 0.00
69 100.00%
2  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 28
7 25.00
2 7.14
12 42.86
1 3.57
1 3.57
5 17.86
23 82.14%
3  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 154
23 14.94
26 16.88
18 11.69
24 15.58
17 11.04
46 29.87
108 70.13%
4  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
9 16.36
4 7.27
8 14.55
9 16.36
8 14.55
17 30.91
38 69.09%
5  โรงเรียนวัดโคกสุก 50
2 4.00
0 0.00
14 28.00
2 4.00
14 28.00
18 36.00
32 64.00%
6  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
9 7.50
3 2.50
25 20.83
7 5.83
30 25.00
46 38.33
74 61.67%
7  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 199
34 17.09
11 5.53
42 21.11
4 2.01
28 14.07
80 40.20
119 59.80%
8  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
16 8.84
2 1.10
85 46.96
0 0.00
0 0.00
78 43.09
103 56.91%
9  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 81
15 18.52
7 8.64
2 2.47
14 17.28
8 9.88
35 43.21
46 56.79%
10  โรงเรียนวัดกรุณา 29
2 6.90
3 10.34
6 20.69
2 6.90
3 10.34
13 44.83
16 55.17%
11  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
4 12.12
6 18.18
15 45.45
18 54.55%
12  โรงเรียนวัดดอนรังนก 101
50 49.50
0 0.00
3 2.97
0 0.00
1 0.99
47 46.53
54 53.47%
13  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
14 7.69
11 6.04
40 21.98
8 4.40
23 12.64
86 47.25
96 52.75%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 168
16 9.52
8 4.76
16 9.52
24 14.29
24 14.29
80 47.62
88 52.38%
15  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 67
12 17.91
7 10.45
8 11.94
6 8.96
2 2.99
32 47.76
35 52.24%
16  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
23 12.17
12 6.35
33 17.46
9 4.76
21 11.11
91 48.15
98 51.85%
17  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 66
2 3.03
0 0.00
15 22.73
2 3.03
15 22.73
32 48.48
34 51.52%
18  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 139
10 7.19
1 0.72
32 23.02
7 5.04
15 10.79
74 53.24
65 46.76%
19  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 67
1 1.49
6 8.96
12 17.91
6 8.96
6 8.96
36 53.73
31 46.27%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
4 3.28
3 2.46
27 22.13
3 2.46
19 15.57
66 54.10
56 45.90%
21  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 72
2 2.78
1 1.39
21 29.17
0 0.00
9 12.50
39 54.17
33 45.83%
22  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 33
4 12.12
2 6.06
1 3.03
6 18.18
2 6.06
18 54.55
15 45.45%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 95
9 9.47
6 6.32
14 14.74
1 1.05
13 13.68
52 54.74
43 45.26%
24  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
7 5.93
23 19.49
14 11.86
9 7.63
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
25  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
1 11.11
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
26  โรงเรียนบ้านคลองยาง 79
3 3.80
6 7.59
5 6.33
11 13.92
10 12.66
44 55.70
35 44.30%
27  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2445
54 2.21
46 1.88
403 16.48
104 4.25
469 19.18
1369 55.99
1076 44.01%
28  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 211
26 12.32
22 10.43
43 20.38
0 0.00
0 0.00
120 56.87
91 43.13%
29  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 232
12 5.17
7 3.02
31 13.36
29 12.50
21 9.05
132 56.90
100 43.10%
30  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 61
8 13.11
5 8.20
3 4.92
7 11.48
3 4.92
35 57.38
26 42.62%
31  โรงเรียนวัดโคกหมู 92
5 5.43
4 4.35
27 29.35
1 1.09
2 2.17
53 57.61
39 42.39%
32  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 19
1 5.26
1 5.26
3 15.79
1 5.26
2 10.53
11 57.89
8 42.11%
33  โรงเรียนบ้านหนองยาง 153
20 13.07
9 5.88
19 12.42
9 5.88
7 4.58
89 58.17
64 41.83%
34  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 139
12 8.63
7 5.04
20 14.39
5 3.60
12 8.63
83 59.71
56 40.29%
35  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
1 1.79
1 1.79
12 21.43
2 3.57
6 10.71
34 60.71
22 39.29%
36  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
4 3.33
3 2.50
15 12.50
8 6.67
17 14.17
73 60.83
47 39.17%
37  โรงเรียนวัดหนองน้อย 36
1 2.78
1 2.78
6 16.67
1 2.78
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
38  โรงเรียนวัดหอระฆัง 54
1 1.85
0 0.00
20 37.04
0 0.00
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
39  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
15 13.76
6 5.50
6 5.50
9 8.26
6 5.50
67 61.47
42 38.53%
40  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 79
9 11.39
3 3.80
14 17.72
3 3.80
1 1.27
49 62.03
30 37.97%
41  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 132
11 8.33
10 7.58
24 18.18
5 3.79
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
42  โรงเรียนวัดมะปราง 97
11 11.34
8 8.25
16 16.49
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
43  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 123
8 6.50
7 5.69
23 18.70
6 4.88
1 0.81
78 63.41
45 36.59%
44  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
45  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 134
6 4.48
5 3.73
11 8.21
11 8.21
16 11.94
85 63.43
49 36.57%
46  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
2 2.25
3 3.37
12 13.48
5 5.62
10 11.24
57 64.04
32 35.96%
47  โรงเรียนวัดหัวหว้า 81
11 13.58
6 7.41
12 14.81
0 0.00
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
48  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 137
12 8.76
7 5.11
17 12.41
5 3.65
7 5.11
89 64.96
48 35.04%
49  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 72
1 1.39
5 6.94
4 5.56
7 9.72
8 11.11
47 65.28
25 34.72%
50  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 84
12 14.29
0 0.00
14 16.67
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
51  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
8 5.44
7 4.76
24 16.33
11 7.48
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
52  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
5 8.06
4 6.45
10 16.13
2 3.23
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
53  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
54  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 30
1 3.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
55  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 81
8 9.88
8 9.88
4 4.94
7 8.64
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
56  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 149
7 4.70
1 0.67
16 10.74
8 5.37
17 11.41
100 67.11
49 32.89%
57  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 64
4 6.25
0 0.00
13 20.31
0 0.00
4 6.25
43 67.19
21 32.81%
58  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
0 0.00
3 4.62
13 20.00
2 3.08
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
59  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 148
11 7.43
11 7.43
18 12.16
7 4.73
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
60  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 155
3 1.94
6 3.87
27 17.42
13 8.39
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
61  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 193
3 1.55
5 2.59
38 19.69
3 1.55
12 6.22
132 68.39
61 31.61%
62  โรงเรียนวัดคลองเกษม 92
15 16.30
1 1.09
0 0.00
0 0.00
13 14.13
63 68.48
29 31.52%
63  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 109
6 5.50
12 11.01
7 6.42
6 5.50
3 2.75
75 68.81
34 31.19%
64  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 29
4 13.79
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
65  โรงเรียนบ้านหนองแจง 88
7 7.95
9 10.23
10 11.36
1 1.14
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
66  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 69
3 4.35
10 14.49
7 10.14
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
67  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 33
2 6.06
1 3.03
5 15.15
1 3.03
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
68  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 118
2 1.69
1 0.85
13 11.02
1 0.85
18 15.25
83 70.34
35 29.66%
69  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 359
10 2.79
11 3.06
35 9.75
15 4.18
32 8.91
256 71.31
103 28.69%
70  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
6 4.03
5 3.36
10 6.71
11 7.38
8 5.37
109 73.15
40 26.85%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 128
9 7.03
3 2.34
22 17.19
0 0.00
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
73  โรงเรียนวัดคลองธรรม 64
1 1.56
3 4.69
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
74  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 102
6 5.88
4 3.92
17 16.67
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
75  โรงเรียนวัดโรงวัว 123
13 10.57
7 5.69
4 3.25
4 3.25
4 3.25
91 73.98
32 26.02%
76  โรงเรียนวัดคลองบุญ 126
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
20 15.87
94 74.60
32 25.40%
77  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 56
1 1.79
2 3.57
11 19.64
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
78  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
4 6.67
4 6.67
45 75.00
15 25.00%
79  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 61
2 3.28
3 4.92
9 14.75
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
80  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
14 12.17
4 3.48
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
81  โรงเรียนวัดดอนตาล 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
4 6.06
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
82  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 83
3 3.61
3 3.61
13 15.66
0 0.00
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
83  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 177
12 6.78
14 7.91
10 5.65
6 3.39
0 0.00
135 76.27
42 23.73%
84  โรงเรียนวัดพระแก้ว 59
5 8.47
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
85  โรงเรียนเทพรัตน์ 178
9 5.06
11 6.18
19 10.67
3 1.69
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
86  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
1 1.47
1 1.47
13 19.12
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
87  โรงเรียนวัดจันทน์ 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
88  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
89  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
90  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 185
14 7.57
0 0.00
29 15.68
0 0.00
0 0.00
142 76.76
43 23.24%
91  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
10 10.10
1 1.01
9 9.09
3 3.03
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
92  โรงเรียนวัดท่ากระแส 57
1 1.75
1 1.75
11 19.30
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
93  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 116
3 2.59
3 2.59
10 8.62
0 0.00
10 8.62
90 77.59
26 22.41%
94  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
95  โรงเรียนวัดสนามชัย 81
2 2.47
0 0.00
7 8.64
2 2.47
7 8.64
63 77.78
18 22.22%
96  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 50
0 0.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
97  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
3 1.40
5 2.34
31 14.49
0 0.00
8 3.74
167 78.04
47 21.96%
98  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
4 3.81
2 1.90
17 16.19
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
99  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 120
10 8.33
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
100  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 141
6 4.26
8 5.67
11 7.80
5 3.55
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
101  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 66
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
102  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
8 6.11
0 0.00
19 14.50
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
103  โรงเรียนวัดสระดู่ 164
8 4.88
2 1.22
23 14.02
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
104  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
105  โรงเรียนวัดท่า 106
8 7.55
5 4.72
8 7.55
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
106  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
3 2.56
6 5.13
10 8.55
4 3.42
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
107  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 601
22 3.66
31 5.16
21 3.49
24 3.99
17 2.83
486 80.87
115 19.13%
108  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
13 7.07
6 3.26
16 8.70
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
109  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 111
0 0.00
4 3.60
9 8.11
7 6.31
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
110  โรงเรียนวัดหาดอาษา 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
111  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
4 5.63
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
112  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 794
13 1.64
9 1.13
114 14.36
7 0.88
0 0.00
651 81.99
143 18.01%
113  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
0 0.00
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
114  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 108
8 7.41
2 1.85
5 4.63
4 3.70
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
115  โรงเรียนวัดธรรมามูล 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
116  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 94
2 2.13
5 5.32
8 8.51
1 1.06
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
2 2.20
2 2.20
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
118  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
1 0.44
30 13.22
3 1.32
0 0.00
190 83.70
37 16.30%
119  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
120  โรงเรียนวัดฝาง 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
2 1.61
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
121  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 174
2 1.15
0 0.00
17 9.77
8 4.60
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
122  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
2 2.82
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
123  โรงเรียนบ้านหนองแค 130
1 0.77
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
124  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
5 5.10
2 2.04
6 6.12
2 2.04
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
125  โรงเรียนพระยาตาก 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
126  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
5 6.33
3 3.80
1 1.27
2 2.53
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
127  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 178
11 6.18
2 1.12
11 6.18
3 1.69
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
128  โรงเรียนบ้านหัวถนน 87
5 5.75
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
130  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
131  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 83
8 9.64
3 3.61
1 1.20
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
132  โรงเรียนวัดนางลือ 148
3 2.03
8 5.41
9 6.08
0 0.00
1 0.68
127 85.81
21 14.19%
133  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 101
3 2.97
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
134  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 130
5 3.85
4 3.08
8 6.15
1 0.77
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
135  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
136  โรงเรียนวัดวังหมัน 156
5 3.21
5 3.21
9 5.77
2 1.28
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
137  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
138  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
139  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 123
3 2.44
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
140  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 172
2 1.16
11 6.40
9 5.23
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
141  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 152
0 0.00
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
142  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
4 2.44
6 3.66
8 4.88
1 0.61
1 0.61
144 87.80
20 12.20%
143  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
144  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 152
4 2.63
2 1.32
8 5.26
2 1.32
2 1.32
134 88.16
18 11.84%
145  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 161
9 5.59
2 1.24
6 3.73
1 0.62
1 0.62
142 88.20
19 11.80%
146  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
149  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 90
5 5.56
1 1.11
2 2.22
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
150  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
151  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
152  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
153  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
154  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
2 3.77
49 92.45
4 7.55%
155  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
156  โรงเรียนวัดหนองจิก 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
157  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
158  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
159  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 149
1 0.67
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
161  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,394 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,019 5.25
เตี้ย  683 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,379 12.27
ผอมและเตี้ย  611 3.15
อ้วนและเตี้ย  1,074 5.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,628 70.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,766 คน


29.73%


Powered By www.thaieducation.net