ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านราโมง 304
47 15.46
43 14.14
7 2.30
55 18.09
53 17.43
99 32.57
205 67.43%
2  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 150
33 22.00
30 20.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
76 50.67
74 49.33%
3  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 33
9 27.27
3 9.09
3 9.09
0 0.00
1 3.03
17 51.52
16 48.48%
4  โรงเรียนบ้านโต 359
30 8.36
15 4.18
10 2.79
86 23.96
21 5.85
197 54.87
162 45.13%
5  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 78
16 20.51
10 12.82
0 0.00
5 6.41
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
6  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 228
27 11.84
35 15.35
7 3.07
20 8.77
1 0.44
138 60.53
90 39.47%
7  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 112
4 3.57
11 9.82
1 0.89
15 13.39
11 9.82
70 62.50
42 37.50%
8  โรงเรียนบ้านบัวทอง 131
3 2.29
10 7.63
6 4.58
13 9.92
16 12.21
83 63.36
48 36.64%
9  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 695
103 14.82
46 6.62
17 2.45
46 6.62
9 1.29
474 68.20
221 31.80%
10  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 29
3 10.34
3 10.34
3 10.34
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 118
7 5.93
7 5.93
7 5.93
7 5.93
8 6.78
82 69.49
36 30.51%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 195
12 6.15
12 6.15
12 6.15
17 8.72
5 2.56
137 70.26
58 29.74%
13  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1148
66 5.75
17 1.48
110 9.58
93 8.10
38 3.31
824 71.78
324 28.22%
14  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 903
58 6.42
161 17.83
12 1.33
18 1.99
2 0.22
652 72.20
251 27.80%
15  โรงเรียนบ้านศรีนคร 105
0 0.00
2 1.90
11 10.48
10 9.52
6 5.71
76 72.38
29 27.62%
16  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 776
49 6.31
39 5.03
34 4.38
32 4.12
58 7.47
564 72.68
212 27.32%
17  โรงเรียนบ้านเยาะ 427
15 3.51
69 16.16
23 5.39
8 1.87
1 0.23
311 72.83
116 27.17%
18  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 95
10 10.53
7 7.37
7 7.37
1 1.05
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
19  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 65
6 9.23
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
20  โรงเรียนบ้านยะรม 244
8 3.28
45 18.44
3 1.23
0 0.00
0 0.00
188 77.05
56 22.95%
21  โรงเรียนบ้านนาข่อย 253
12 4.74
30 11.86
12 4.74
2 0.79
0 0.00
197 77.87
56 22.13%
22  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 147
9 6.12
5 3.40
9 6.12
5 3.40
3 2.04
116 78.91
31 21.09%
23  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 38
3 7.89
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
24  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 82
7 8.54
8 9.76
1 1.22
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
25  โรงเรียนบ้านแหร 327
15 4.59
27 8.26
5 1.53
8 2.45
1 0.31
271 82.87
56 17.13%
26  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 160
22 13.75
2 1.25
2 1.25
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
27  โรงเรียนบ้านมาลา 131
10 7.63
6 4.58
2 1.53
0 0.00
1 0.76
112 85.50
19 14.50%
28  โรงเรียนบ้านจุโป 112
2 1.79
6 5.36
1 0.89
2 1.79
2 1.79
99 88.39
13 11.61%
29  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 134
6 4.48
8 5.97
1 0.75
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
30  โรงเรียนบ้านวังศิลา 78
0 0.00
1 1.28
1 1.28
1 1.28
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
31  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 152
0 0.00
3 1.97
3 1.97
0 0.00
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
32  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,864 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  592 7.53
เตี้ย  668 8.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  326 4.15
ผอมและเตี้ย  447 5.68
อ้วนและเตี้ย  239 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,592 71.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,272 คน


28.89%


Powered By www.thaieducation.net